ஒளவையார் அருளிய விநாயகர் அகவல் (மூலமும் உரையும்)


விநாயகர் அகவலும் பொதுவான பொருளும்:-

விநாயகர் அகவல் என்னும் நூல் ஔவைப் பிராட்டியாரால்அருளிச் செய்யப்பட்டது. இது தமிழ்ச் சைவர்களின் நித்திய பாராயண நூல்களில் ஒன்றாக விளங்குகின்றது. தமிழர்கள் கைக்கொண்டொழுகிய வழிபாட்டுநெறியோடு யோகநெறியையும் விளக்கியருளும் சிறப்பு வாய்ந்தது.

இக்கருத்துக்கள் சைவசித்தாந்தப் பேராசிரியர் திரு இரா.வையாபுரியார் அவர்கள் விநாயகர் அகவலுக்கு எழுதியுள்ள பேருரையினின்றும் திரட்டப் பட்டது.

‘சொல்லிய பாட்டின் பொருளுணர்ந்து சொல்லுவார் செல்வர், சிவபுரத்திலுள்ளார்’. விநாயகர் அகவலைப் பாராயணம் செய்யும்போது இப்பொருள்கள் நினைவுக்கு வந்து பாராயணத்தைப் பயனுடையதாக்கும்.

இந்நூல் 15ஆவது வரி ‘அற்புதம் நின்ற கற்பகக் களிறே’ என்று கூறுவதால் இந்நூலில் கூறப்படும் விநாயகப் பெருமானின் திரு நாமம் ‘கற்பக விநாயகர்’ என்பது.

அவர் தன் நிலையில்,

• சொல்லுக்கும் நினைவுக்கும் எட்டாதவர்.
• துரியநிலையில் இருப்பவர்.
• ஞானமே சொரூபமாக இருப்பவர்.

இது அவருடைய சொரூப நிலை அல்லது உண்மை நிலை எனப்படும். இது பரசிவமாக இருக்கும் நிலை.

ஞானமே சொரூபமாக உடைய பரசிவம் தன்னை அடியவர்கள் வழிபட்டு உய்வதற்காகவும் அடியவர்களுக்கு அருள் செய்வதற்காகவும் அற்புதமான வடிவம் கொண்டு காட்சிக்கும் நினைப்புக்கும் சொல்லுக்கும் எட்டுபவராக எளிவந்து அருளும். அத்தகைய அற்புதக் கோலங்களில் ஒன்று விநாயக வடிவம். ( அற்புதம் – அற்புதம் என்பது உலகில் எங்கும் காணப்படாது இயற்கைக்கு மாறாக நிகழ்வது. இது திருவருளால் மட்டுமே நிகழ்வது.)

அவ்வற்புத வடிவமானது:

• தாமரை மலர்போன்ற மென்மையும் அழகும் மலர்ச்சியும் உடைய திருவடிகள்.
• அத்திருவடிகளில் இனிய ஒலியெழுப்பும் சிலம்பு.
• பொன்னரைஞாண்.
• அழகிய பட்டாடை அணிந்த இடுப்பு
• பேழை (பெட்டி) போன்ற வயிறு.
• பெரிய வலிமை மிக்க தந்தம்.
• யானைமுகம்.
• முகத்தில் அணிந்த சிந்தூரம்.
• ஐந்துகைகள்.
• அங்குசம், பாசம் என்னும் ஆயுதங்கள்.
• நீலமேனி (நீலம் – கருமை)
• தொங்குகின்ற வாய்.
• நான்கு தோள்.
• மூன்று கண்.
• கன்னத்தில் மதநீர் வடிந்த சுவடு.
• இருபெரிய செவிகள்.
• பொற்கிரீடம்
• பூணூல் புரள்கின்ற மார்பு.

இது குணங்குறி அற்ற பரசிவம் உயிர்களுக்கு அருளும் பொருட்டு மேற்கொள்ளும் வடிவங்களுள் ஒன்று. அதனால் தடத்த வடிவம் அல்லது தடத்த நிலை எனப்படும். இறைவடிவங்களைத் தரிசித்துத் தொழும்போது திருவடியிலிருந்து தொடங்கி உச்சிவரைக் கண்டு திருமேனியில் விழியைப் பதித்தல் முறை. திருவடி என்பது திருவருள். திருவருளால் இக்காட்சி நடைபெறுகின்றது என்பது பொருள்.

• அவருக்கு நிவேதனப் பொருள்கள் முப்பழம்.
• ஊர்தி மூஷிகம்
• அவர் தன்னை வழிபடும் அடியவர்களுக்குத் தாய்போன்ற அன்புடையவர்.
• எப்பொழுதும் அடியவர்களைப் பிரியாமல், அவர்களுடைய அறிவுக்கு அறிவாய், அறிவினுள்ளே இருந்து அவர்களுக்கு வாழ்வில் வழிகாட்டுவார்.
• அடியவர்களுக்குப் பக்குவம் வந்த காலத்தில் குருவடிவாக வெளிப்பட்டு வந்து, முன் நின்று தீக்கை செய்து உண்மை ஞானம் புகட்டுவார்.
• அடியவர்களை யோகநெறியிலும் ஞானநெறியிலும் நிற்கச் செய்வார்.
• ஆணவம், கன்மம், மாயை என்னும் மும்மலப் பிணிப்பிலிருந்து விடுபடச் செய்வார்
• நின்மல அவத்தை (அருளுடன் கூடிநிற்கும் நிலை) யில் நிற்கச் செய்வார்.
• அளவில்லாத ஆனந்த அனுபவம் விரியச் செய்வார்.
• இறுதியில் தன்னைப்போலத் தன் அடியவர்களையும் என்றும் மாறாத அழியாத நிலையில் (தத்துவநிலை) நிற்கச் செய்வார்.

விநாயகப் பெருமான் உணர்த்தும் ஞானநெறி

• குருவாக வந்து தீக்கை அருளுகின்றார்

• இதுவரையிலும் அவ்வுயிர் செத்துப் பிறந்து உழல்வதற்குக் காரணமான மயக்க அறிவைப் போக்குகின்றார்.

• திருவைந்தெழுத்தை (‚ பஞ்சாக்கரம்) நெஞ்சில் பதிவிக்கின்றார்.

• உள்ளத்தில் வெளிப்பட்டு விளங்கி நிற்கின்றார்.

• பதி, பசு, பாசம் எனும் அனாதியான முப்பொருள்களின் இயல்பினை விளக்கி உரைக்கின்றார். சஞ்சிதம் எனும் பழவினையைப் போக்குகின்றார். ஞானோபதேசம் செய்கின்றார்.

• உபதேசித்த ஞானப்பொருளில் ஐயம், திரிபு ஆகியன நேரிடாமல் தெளிந்த உணர்வு உண்டாமாறு அருளுகின்றார்.

• ஐம்புலன்கள் விடயங்களை நோக்கி ஓடி விருப்பு வெறுப்புக் கொண்டு துன்புறாதபடி புலனடக்கம் உண்டாவதற்குரிய வழியினைக் காட்டியருளுகின்றார்.

• உடம்பில் உள்ள தத்துவக் கருவிகள் எவ்வாறு ஒடுங்குகின்றன என்பதை அறிவிக்கின்றார்.

• பிராரத்த வினை தாக்காதவாறு காப்பாற்றுகின்றார்.

• ஆணவம லத்தால் வரும் துன்பத்தைப் போக்குகின்றார்.

• ஆன்மாவை நின்மல நிலைக்கு உயர்த்தி நின்மலதுரியம் நின்மலதுரியாதீதம் என்னும் நிலைகளில் திருவருளுடனும் சிவத்துடனும் கலந்து நிற்கச் செய்கின்றார்.

குருவாக வந்த விநாயகப் பெருமான் இவ்வாறு ஞானநெறியை அருளி, இந்த ஞானநெறியில் நெகிழ்ந்து விடாது உறுதியாய் நிற்பதற்குரிய யோகநெறியினையும் அறிவித்தருளுகின்றார்.

• ஒன்பது வாயில்களை உடைய உடம்பில் உள்ள ஐம்புலன்கள் ஆகிய கதவுகளை அடைத்து மனம் உள்ளே (அகமுகப்பட்டு) நிற்கச் செய்கிறார்.

• இதனால் ஆதாரயோகம் மேற்கொள்ளும் முறையினைத் தெளிவிக்கின்றார்.

• மவுனசமாதி நிலையினை அடையச் செய்கின்றார்.

• இடநாடி, வலநாடி, சுழுமுனா நாடி என்னும் நாடிகளின் வழியாய் மூச்சுக்காற்று இயங்கும் முறையினைத் தெரிவிக்கின்றார்.

• சுழுமுனா நாடி மூலாதாரத்திலிருந்து கபாலம் வரையிலும் (தலையுச்சி) சென்று நிற்கும் நிலையினைத் தெரிவிக்கின்றார்.

• அவ்வாறு செல்லும் வழியில் உள்ள அக்கினி மண்டலம், சூரிய மண்டலம், சந்திர மண்டலம் என்னும் பகுதிகளின் இயல்பைத் தெரிவிக்கின்றார்.

• மூலாதாரத்தில் உள்ள ஹம்ச மந்திரம், குண்டலினி சத்தி, பிரணவ மந்திரம் என்பனவற்றின் இயல்பினைத் தெரிவிக்கின்றார்.

• இடகலை, பிங்கலை என்னும் மூச்சுக்காற்ரினால் குண்டலினி என்னும் சத்தியை எழுப்பிச் சுழுமுனைநாடி வழியாக மேலே கபாலம் வரையிலும் பிரணவமந்திரத்துடன் ஏற்றும் முறையினையும் தெரிவிக்கின்றார்.

• இவ்வகையில் பிரணவமந்திரம் பலகலைக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு, (மூன்று, ஐந்து, பன்னிரண்டு, பதினாறு) உடம்பில் அங்கங்கே நிறுத்தித் தியானிக்கப்படுவதாகிய பிராசாத யோகம் என்னும் நெறியினையும் கற்பிக்கின்றார்.

• இப்பிராசாத யோகத்தினால் ஆன்மா பிரமரந்திரம் (தலையுச்சி) என்னும் இடத்தையும் கடந்து மேலே துவாதசாந்தப் பெருவெளி என்னும் இடம்வரையிலும் சென்று சிவத்துடன் கலந்து நின்று சிவானந்தம் அனுபவிக்கச் செய்கின்றார்.

• இவ்வாறு ஆறாதார யோகம், அட்டாங்க யோகம், பிராசாத யோகம் என்னும் முறைகளில் நிற்கச் செய்து மனோலயம் அடையச் செய்கின்றார்.

• இதனால் உண்டாகும் அகக் காட்சியினால் ஆன்மாவின் இயல்பு, உடம்பின் இயல்பு, மாயாமலம் கன்மமலம் ஆணவமலம் என்பனவற்றின் உண்மையியல்பு ஆகியவற்றை அறிய வைக்கின்றார்.

• சப்தப்பிரபஞ்சம் (ஒலியுலகம்) அர்த்தப்பிரபஞ்சம்(பொருளுலகம்) என்பனவற்றினியல்பையும் அவற்றில் பரம்பொருள் சிவலிங்கரூபமாகக் கலந்திருக்கும் முறையினையும் அறியச் செய்கிறார்.

• இத்தகைய பரம்பொருள் மிகச் சிறிய பொருள்களுக்கெல்லாம் மிகச் சிறியதாகவும், மிகப் பெரிய பொருள்களுக்கெல்லாம் மிகப் பெரிய பொருளாகவும் இருக்கும் நிலையை உணரச் செய்கின்றார்.

• இத்தகைய பரம்பொருள்சை உலகவாழ்வில் இருந்துகொண்டே அறிவதும் அப்பொருளுடன் கலந்து ஆனந்தம் அனுபவிப்பதும் கரும்பினைக் கணுக்கணுவாகச் சுவைத்துச் செல்லும் அனுபவம் போன்றது.

• இந்த அனுபவம் நீடித்திருக்கத் திருநீறு உருத்திராக்கம் முதலிய சிவசின்னங்களை அணிய வேண்டும்.
• அவற்றையும் அவற்றை அணிந்துள்ள அடியார்களையும் சிவமெனவே கண்டு வழிபடுதல் வேண்டும்.

• எப்பொழுதும் அடியார் கூட்டத்துடன் கலந்திருத்தல் வேண்டும்.

• திருவைந்தெழுத்து மந்திர செபத்தைக் கைவிடலாகாது.

இவ்வாறு விநாயகப் பெருமான் பக்குவமுடைய ஆன்மாவுக்கு ஞானோபதேசம் செய்து ஞானநெறியிலும் யோகநெறியிலும் நிற்கச் செய்து இவ்வுலகிலேயே சீவன்முத்தனாக இருந்து சிவானந்தம் அனுபவிக்கும் நிலையினையும் தந்து, அவ்வான்மா சிவத்தைப் போலென்றும் ஒரேதன்மையுடையதாய் இருக்கும் நிலையினை அடையச் செய்கிறார். அந்நிலையிலிருந்து அவ்வான்மா தன்னைவிட்டு நீங்காமல் தனக்கே அடிமையாய் இருக்கும் நிலைமையினையும் விநாயப் பெருமான் அருளுகின்றார் என்னும் அரிய செய்திகளை விநாயகர் அகவல் என்னும் இந்த நூல் கூறுகின்றார்.

ஒளவையார் அருளிய விநாயகர் அகவல் (மூலமும் உரையும்): அட்டாங்கயோகம், பிராசாத யோகம்.

 

“An History of India as it Happened (not as it was written)”:


 “An History of India as it Happened (not as it was written)”:

CHAPTER 6 : NEGATIONISM AND THE MUSLIM CONQUESTS (Part II)
It is not only Indian historians, who are negationists, but also western historians and India-specialists. We know that the first historians of Indian – the Britishers – twisted India’s history to suit their theory that they had come to civilize a race which was not only inferior to them, but also was supposed to have been heavily influenced in its philosophies or arts by European invaders – read the Aryans or Alexander the Great. But what is less known is that today many western historians not only still cling to these old outdated theories, but also actually more or less will fully mislead the general European public, who is generally totally ignorant and takes these “knowledgeable” comments about India as the absolute truth. One example is France, which has a long tradition of Indianists, who devote their time and life to the study of India. The main school of historic research in France is called the CNRS (National Center of Social Research), which has a very important South Asia section, of which India, of course, is the main component. Unfortunately, many of these India-specialists are not only Left-leaning, that is they are very close to the ideas of the JNU historians, with whom they are anyway in constant contact, but are also specialists of the Mogul period of India history, which is to say that they are sympathetic to Islam’s point of view on India, while they often consider Hindus as fanatics…

Take for instance one of the recent Indian History books published in France “Histoire de l’Inde moderne” (1994 Fayard / Paris), the authors (there are seven of, all famous Indianists), having subscribed to the usual Aryan invasion theory, accuse Shiva “to incarnate obscure forces” (Introduction III) and of course use the word “fanatics” to describe the Hindus who brought down the Ayodhya mosque. Basically, the book does an apology of he moghol period in India; while keeping quiet about all their crimes. In the chapter dealing for instance with Vijaynagar, the last great empire of free India, which symbolized a Hindu Renaissance after nine centuries of savage Muslim conquests, one cannot but perceive the enmity of the authors for Hinduism. The two young princes, founder of Vijaynagar who were converted by force to Islam when in captivity, are accused of “duplicity”, because they reverted back to Hinduism as soon as they were free; then the French historians highlight the “ambition of Brahmins, who used these two young princes to reconquer the power that at been lost at the hands of the conquering Muslims” (page 54); the book then mentions “the unquenchable exigencies of the (Hindu) central power in Vijaynagar”, forgetting to say that that for the first time in centuries, Hindus could practice freely their faith, that they were not killed, their women raped, their children taken as slaves and converted to Islam. And all this to finally sum up in seven words the terrible end of Vijaynagar, which has left a wound in the Hindu psyche even up to today: “looting and massacres lasted for three days”…

But the authors of “Histoire de l’Inde moderne” do not only run down Hindus, they also glorify Muslims, particularly the Moghols. Babur for instance, this monster who killed hundreds of thousands of Hindus and razed thousands of temples becomes at their hands a gentle hero: “ Babur did not like India and preferred to isolate himself in the exquisite gardens he had devised, with their geometrical design, their crossed canals, which evoked to him the rivers of paradise”. Oh, God what a sensitive poet! And to make it sound even more glorious, the author adds: “there he translated a manual of Koranic law and a Sufi treaty of morals”. Oh, what a saint and lover of humanity… Aurangzeb, the cruelest of the Moghul emperors, has also the full sympathies of the authors: “Aurangzeb seems to have concentrated on himself the hatred of militant Hindus, who attribute to him systematic destruction of temples and massive conversion drives. But this Manichean impression has to be seriously countered (page 126)”… Unfortunately for the authors, as we have seen earlier, Aurangzeb was not only proud of what he was doing to the Hindus, but he had his scribes note each deed down for posterity… In 2006 the same authors published “L’Inde contemporaine”, with the same prejudices and bias against Hindus and their political parties.

These French Indianists have also a tradition of speaking against the BJP, which they have always labeled as “fundamentalist” and dangerous for the “secular” fabric of India, although the BJP has been in power for quite a few years and nothing dramatic has happened to the secular fabric of India. The problem is that these Indianists not only write lengthy and pompous articles in France’s main newspapers, such as Left-leaning Le Monde, explaining to the ignorant reader why is India on the point of exploding because of fanatic Hindus, or how the Harijans in India are still the most downtrodden people on earth (this is why when President Narayanan visited France in April 2000, all the French newspapers chose to only highlight that he was an untouchable and that religious minorities in India were persecuted, nearly provoking a diplomatic incident between France and India), but unfortunately they also advise the French government, who like his citizens, is often shamefully ignorant and uninterested by India. This is why, although there has been a lot of sympathy for the French in India because of their tolerant response to the Indian nuclear tests of 1998 (whereas the whole western world reacted hysterically by imposing absurd sanctions), France has not yet bothered to capitalize on this sympathy and has not managed to realize that India is the ideal economic alternative to a very volatile China.

It would be nice to say that Indian journalists are not blind to this influence of French Indianists and the adverse impact it has on Indo-French relations, but when Christophe Jaffrelot, for instance who wrote many a nasty books on Hindu fundamentalism and is most responsible for the bad image the BJP in France, comes to India to release the English translation of his book, he is feted by the Press corps and all kind of laudatory reviews are printed in the Indian Press. So much for secularism in India.

And, ultimately, it is a miracle that Hinduism survived the onslaught of Muslim savagery; it shows how deep was her faith, how profound her karma, how deeply ingrained her soul in the hearts of her faithfuls. We do not want to point a finger at Muslim atrocities, yet they should not be denied and their mistakes should not be repeated today. But the real question is: Can Islam ever accept Hinduism? We shall turn towards the Sage, the yogi, who fought for India’s independence, accepting the Gita’s message of karma of violence when necessary, yet who had a broad vision that softened his words: “You can live with a religion whose principle is toleration. But how is it possible to live peacefully with a religion whose principle is “I will not tolerate you? How are you going to have unity with these people?…The Hindu is ready to tolerate; he is open to new ideas and his culture and has got a wonderful capacity for assimilation, but always provided India’s central truth is recognised.. (Sri Aurobindo India’s Rebirth 161,173)
Or behold this, written on September 1909: “Every action for instance which may be objectionable to a number of Mahomedans, is now liable to be forbidden because it is likely to lead to a breach of peace. And one is dimly beginning to wonder whether worship in Hindu temples may be forbidden on that valid ground (India’s Rebirth p. 55). How prophetic! Sri Aurobindo could not have foreseen that so many Muslim countries would ban Rushdie’s book and that Hindu processions would often be forbidden in cities, for fear of offending the Muslims. Sri Aurobindo felt that sooner or later Hindus would have to assert again the greatness of Hinduism.

And here we must say a word about monotheism, for it is the key to the understanding of Islam. Christians and Muslims (and Jews) have always harped on the fact that their religions sprang-up as a reaction against the pagan polytheist creeds, which adored many Gods. « There is only one real God they said (ours), all the rest are just worthless idols ». This « monotheism versus polytheism business » has fuelled since then the deep, fanatic, violent and murderous zeal of Islam against polytheist religions, particularly against Hinduism, which is the most comprehensive, most widely practiced of all them. It even cemented an alliance of sorts between the two great monotheist religions of the world, Christianity and Islam, witness the Britishers’ attitude in India, who favoured Indian Muslims and Sikhs against the Hindus; or the King of Morocco who, even though he is one of the most moderate Muslim leaders in the world, recently said in an interview: « we have no fight with Christianity, our battle is against the Infidel who adores many gods ».
But as we have seen earlier, Hinduism is without any doubt the most monotheist religion in the World, for it recognises divine unity in multiplicity. It does not say: « there is only one God, which is Mohammed. If you do not believe in Him I will kill you ». It says instead: « Yes Mohammed is a manifestation of God, but so is Christ, or Buddha, or Krishna, or Confucius ». This philosophy, this way of seeing, which the Christians and Muslims call « impious », is actually the foundation for a true monotheist understanding of the world. It is because of this « If you do not recognize Allah (or Christ), I will kill you », that tens of millions of Hindus were slaughtered by Arabs and other millions of South Americans annihilated by the Christians. And ultimately the question is: Are the Muslims of today ready to accept Hinduism ? Unfortunately no. For Muslims all over the world, Hinduism is still the Infidel religion « par excellence ». This what their religion tell them, at every moment, at every verse, at the beginning of each prayer : « Only Allah is great ». And their mollahs still enjoin them to go on fight « jihad » to deliver the world of the infidels. And if the armies of Babar are not there any longer; and if it is not done any more to kill a 100.000 Hindus in a day, there is still the possibility of planting a few bombs in Coimbatore, Mumbai or Varanasi, of fuelling separatisms in the hated land and eventually to drop a nuclear device, which will settle the problem once and for all. As to the Indian Muslim, he might relate to his Hindu brother, for whatever he says, he remains an Indian, nay a Indu; but his religion will make sure that he does not forget that his duty is to hate the Infidel. This is the crux of the problem today and the riddle if Islam has to solved, if it wants to survive in the long run.

We will never be able to assess the immense physical harm done to India by the Muslim invasions. Even more difficult is to estimate the moral and the spiritual damage done to Hindu India. But once again, the question is not of vengeance, or of reawakening old ghosts, but of not repeating the same mistakes. Unfortunately, the harm done by the Muslims conquest is not over. The seeds planted by the Moghols, by Babar, Mahmud, or Aurangzeb, have matured: the 125 million Indian Muslims of today have forgotten that they were once peaceful, loving Hindus, forcibly converted to a religion they hated. And they sometimes take-up as theirs a cry of fanaticism which is totally alien to their culture. Indeed, as Sri Aurobindo once said: “More than 90% of the Indian Muslims are descendants of converted Hindus and belong as much to the Indian nation as the Hindu themselves”…(Rebirth of India, p.237) The embryo of secession planted by the Mahomedans, has also matured into a poisonous tree which has been called Pakistan and comes back to haunt India through three wars and the shadow of a nuclear conflict embracing South Asia. And in India, Kashmir and Kargil are reminders that the Moghol cry for the house of Islam in India is not yet over.

One of the main reasons I have decided to build in Pune a Museum of Indian History, dedicated to the great Shivaji Maharaj (who is depicted in Indian History books as a petty chieftain and a plunderer), is that it will not be enough to rewrite Indian History in books, it will also have to be done in STONE. Please see our website fact-india.com and contribute financially, if you can, to the making of that Museum (we have US, UK and Indian tax exemption). We are also looking for IT persons to donate time to do presentations, animations & GAMES based on the lives of India’s Hindu heroes: Shivaji Maharaj, Maharana Pratap, Rani of Jhansi, Ahilyabhai, the Vijaynagar empire, etc. You can contact me at fgautier@rediffmail.com

courtesy  Francois Gautier, a french author and journalist, who has been covering India and South Asia for the last 35 years. All throughout his reporting years, he noticed that most western correspondents were projecting the problems, warts and shortcomings of India. Hence when Francois Gautier got a journalism prize (Natchiketa Award of excellence in journalism) from the Prime Minister of India, he used the prize money to mount a series of conferences & exhibitions highlighting the magnificence of India and the threats to its sovereignty.

யோசனைகள் … யோசனைகள் … யோசனைகள் …


யோசனைகள் … யோசனைகள் … யோசனைகள் …
By – சீதாலக்ஷ்மி, கொச்சி
(நண்பர்களே காபி செய்து கொள்ளுங்கள்)

குளியலறையில் பற்பசை, சோப்பு போன்றவை திறந்திருந்தால் கிருமித் தொற்று ஏற்படும். எலி, பல்லியின் சிறுநீர் அதில் பட்டு நோய்கள் பரவும் ஆபத்து உள்ளது. எனவே அவற்றை சோம்பல்படாமல் மூடி வைக்க வேண்டும்.

மார்க்கெட்டில் வெட்டுப்பட்ட பழங்களோ, காய்கறிகளோ வாங்கக் கூடாது. அதன் வழியாக கிருமிகள் உட்புகுந்திருக்கும் என்பதால் நோய்கள் வர வாய்ப்புண்டு.

பள்ளிக்குழந்தைகளின் லஞ்ச் பாக்ஸில் வைக்கும் அயிட்டங்களை ருசி பார்த்துவிட்டு பேக் செய்வது நல்லது. அவசரத்தில் உப்பு, காரம் கூடுதலாகவோ, குறைவாகவோ இருக்கலாம். அதைச் சரி செய்து அனுப்பினால் குழந்தைகள் வயிறாரச் சாப்பிடுவார்கள். நமக்கும் திருப்தி.

டிவி ரிமோட், கடிகாரம், கேமராவுக்கு அடிக்கடி பாட்டரி வாங்குகிறோம். அப்படி வாங்கி மாற்றும்போது பழைய பாட்டரிகளைக் கவனக் குறைவாக புதிய பாட்டரிகளுடன் கலந்து வைத்துவிட்டு சிறிது நேரம் குழம்புவோம். இதைத் தவிர்க்க ஒவ்வொரு முறை வாங்கும் போதும், பேட்டரியின் கம்பெனியை மாற்றி விட்டால் குழப்பம் வராது.

வேலைக்குச் செல்லும் இல்லத்தரசிகள் விடுமுறை நாட்களில் மிளகு, சீரகம், சோம்பு, கறிவேப்பிலை ஆகியவற்றை மிக்ஸியில் பொடியாக அரைத்து வைத்துக் கொண்டால், காய்கறி பொரியல், கலந்த சாதம், முட்டை ஆம்லெட் போன்றவற்றுக்கு அவசரத்துக்கு உதவும்.

வெளியூர் பயணத்துக்குச் செல்லும்போது தோசை, ஊத்தப்பம் போன்றவற்றின் மீது லேசாகத் தண்ணீர் தடவி பிறகு பேக் செய்தால் அந்தப் பலகாரங்கள் வறண்டு போகாமலும் மிருதுவாகவும் இருக்கும்.

மாதாந்திர மளிகைச் சாமான்கள் வாங்கியதும், டப்பாவில் அடைப்பதற்கு முன்பு, சென்ற முறை மீந்துபோன சாமான்களை சிறு பாலிதீன் பைகளில் போட்டுவிடுங்கள். புதிதாக வாங்கியவற்றை டப்பாவில் நிரப்பியதும் அதன் மேலாக அந்தந்த சாமானுக்குரிய பாலிதீன் பைகளை வைத்துவிட்டால் முதலில் பழையனவற்றைப் பயன்படுத்தலாம். அவை தீர்ந்த பிறகு புதியனவற்றைப் பயன்படுத்தலாம்.

தோசைக் கல்லில் வெடிப்புகள், ஓட்டைகள் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்க தோசை வார்த்து முடிந்ததும்,கல்லை எண்ணெய்த் துணியால் துடைத்துவிடுங்கள்.

எண்ணெய்ப் பசை படிந்த பாத்திரங்களை பளிச்சென்று ஆக்க கோதுமை சலித்த தவிட்டை நீர் சேர்க்காமல் பாத்திரத்தில் தேய்த்துப் பாருங்கள். பாத்திரங்கள் பளபளப்பாகிவிடும்.

குக்கர்,மிக்ஸி போன்றவற்றின் கேஸ்கட்டுகளைப் பயன்படுத்திய பிறகு, ஒரு மணி நேரம் குளிர்ந்த நீரில் ஊறவிட்டால் அவை நீண்ட நாட்கள் உழைக்கும்.

சமையலறை ஜன்னல், மேடை டைல்ஸ் மற்றும் சமையலைறையில் உள்ள எக்ஸôஸ்ட் பேன் எண்ணெய்ப் பிசுக்கைப் போக்க, மண்ணெண்ணெய் அல்லது பெயின்ட் கடைகளில் கிடைக்கும் தின்னர் கொண்டு துடைத்தால், பளிச்சென்று ஆகிவிடும்.

சமையலறையில் பாத்திரம் கழுவும் ஸ்டெயின்லஸ் ஸ்டீல் சிங்கைச் சுத்தப்படுத்த பழைய செய்தித்தாள்களைக் கொண்டு தேய்த்துக் கழுவினால் போதும். அழுக்கு நீங்கி சுத்தமாகிவிடும்.

சமையலறையில் நீண்ட நாட்களுக்கு நல்லெண்ணெய் ஸ்டாக் வைத்தால், சிக்குவாடை வீசும். இதைத் தவிர்க்க நல்லெண்ணெய் வாங்கி வந்தவுடன் அதில் சிறு துண்டு கருப்பட்டி அல்லது வெல்லத்தைப் போட்டுவிடுங்கள். சிக்குவாடை வீசாது.

சமையலறையில் பயன்படுத்தும் கை துடைக்கும் துணி, பிடி துணி போன்றவற்றைத் தண்ணீரில் சிறிது ஷாம்பு கலந்து ஊறவைத்து, அலசினால் பளிச்சென்று இருப்பதுடன் வாசனையாகவும்

இருக்கும்.

சமையலறையில் உபயோகிக்கும் குக்கர் சூடாக இருக்கும்போதே கைப்பிடிகளிலுள்ள ஸ்க்ரூக்களை நன்றாக முறுக்கி வைத்துக் கொண்டால் பிடிகள் அடிக்கடி லூஸôகாது.

முளைக்கீரையை உப்புப் போட்டு, வேக வைத்து தேங்காய், பச்சை மிளகாய் அரைத்துக் கலந்து இரண்டு கரண்டி புளிக்காத தயிர் விட்டு கடுகு தாளித்தால், கீரைப் பச்சடி சுவையாக இருக்கும்.

பாகற்காய் பொரியல் செய்யும்போது முளைக்கீரை அல்லது அரைக் கீரையைப் பொடியாக நறுக்கிச் சேர்த்து வதக்கினால் கசக்காது. நல்ல மணமாகவும் இருக்கும்.

முருங்கைக் கீரையைச் சமைக்கும்போது சிறிது சர்க்கரை சேர்த்தால், ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக் கொள்ளாமல் உதிரியாக இருக்கும்.

முள்ளங்கி இலையைத் தூக்கி எறிந்துவிடாமல் அதை நறுக்கி, சிறிது எண்ணெய் விட்டு வதக்கி, மிளகாய் வற்றல், எலுமிச்சம் பழம், பெருங்காயம் ஆகியவற்றைச் சேர்த்து வறுத்து, அதைக் கீரையுடன் அரைத்து துவையல் செய்யலாம். சாதத்தில் கலந்து, நெய் ஊற்றிச் சாப்பிட சுவையாகவும் இருக்கும். ஆரோக்கியமும் கூட.

எந்த வகையான கீரைகளையும் எப்படிச் சமைத்தாலும் அதோடு கூட இரண்டு வேக வைத்த உருளைக் கிழங்குகளை மசித்துக் கலந்துவிட்டால் மிகவும் சுவையாக இருக்கும்.

முருங்கைக் கீரை, அகத்திக் கீரையை வதக்கும்போது, கரண்டியின் அடிப்பகுதியை வைத்துக் கிளறவும். அப்படிக் கிளறினால் கட்டி விழாமல் கீரை உதிரி உதிரியாக இருக்கும்.

கீரை கடையும்போது சிறிது வெங்காயம்,வடகம், இரண்டு காய்ந்த மிளகாய், சிறிது சீரகம் தாளித்துக் கொட்டி கீரை கடைந்தால் கமகம வாசனையுடன் கீரை

மணக்கும்.

பசலைக் கீரை உடலுக்குக் குளிர்ச்சி தரக் கூடியது. இதை அடிக்கடி உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம். உடல் சூடு, சிறுநீரகக் குறைபாடுகள் நீங்கும்

ஆசிரியரும் புத்திசாலி மாணவரும்


ஆசிரியரும் புத்திசாலி மாணவரும்

அகத்திய முனிவர் தென்பாண்டி நாட்டில் தங்கியிருந்த சமயம் அது. பாண்டிய மன்னன் ஒருவன் அவரை வணங்க வந்தான். அவனுக்கு முதுகில் கூன் இருந்தது. தனது பரம்பரையே இப்படி கூன் விழுவதாக அவன் அகத்தியரிடம் சொல்லி வருத்தப்பட்டான். அகத்தியர் அவனுக்கு ஆறுதல் சொல்லி, பிறவிக்கூனை குணப்படுத்த தன்னிடம் மூலிகைகள் உள்ளதாகவும், சில நாட்கள் கழித்து ஆஸ்ரமத்திற்கு வரும்படியும் சொல்லி அனுப்பினார்.மன்னன் நம்பிக்கையுடன் சென்றான்.

தேரையரை அழைத்த அகத்தியர், சீடனே! கூனை நிமிர்த்தும் மூலிகை வகைகளின் பெயர்களைச் சொல்கிறேன் கேள். அவற்றை காட்டிற்குள் சென்று பறித்து வா, எனச்சொல்லி, மூலிகைகளின் அடையாளம் மற்றும் குணத்தையும் எடுத்துச் சொன்னார். தேரையரும், அகத்தியர் கூறியபடியே அவற்றை அடையாளம் கண்டு ஒரு பை நிறைய பறித்து வந்து விட்டார். அகத்தியர் அந்த மூலிகைகளைச் சாறெடுத்து, ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி கொதிக்க வைத்தார். தேரையரிடம், தேரையா! நீ இந்தக் கரைசல் பக்குவமாக வரும் வரை கிளறிக்கொண்டிரு. எனக்கு காட்டிற்குள் சிறிது வேலையிருக் கிறது. நான் வந்ததும் இறக்கி வைத்துக் கொள்ளலாம், என சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டார். தேரையரும் பக்குவமாக காய்ச்சிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது, அவர் அமர்ந்திருந்த இடத்திற்கு மேலுள்ள மேற்கூரையில் இருந்து டக் என சப்தம் வந்தது. இது கேட்டு நிமிர்ந்தார் தேரையர். என்ன ஆச்சரியம்! வளைந்திருந்த அந்த மூங்கில் நிமிர்ந்து நேராகி இருந்தது. தேரையரின் மூளையில் பளிச்சென ஒரு மின்னல் வெட்டியது. குரு என்னவோ, தான் வந்த பிறகு கரைசலை இறக்கி வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று தான் சொல்லியிருக்கிறார்.

ஒருவேளை அவர் வர தாமதமானால், கரைசல் மேலும் சூடாகி, இந்த அற்புதமான மருத்துவக் குணத்தை இழந்து போகலாம். மூலிகையின் புகைபட்டே வளைந்த மூங்கில் நிமிர்கிறது என்றால், மூலிகை கரைசலைத் தடவினால் கூன் நிச்சயமாக குணமாகத்தானே செய்யும்! இது தான் சரியான பக்குவம். கரைசலை இறக்கி வைத்து விட வேண்டியது தான், என நினைத்தவர், அடுப்பில் இருந்து பாத்திரத்தை இறக்கி வைத்துவிட்டார். களைப்பாக இருந்ததால், சற்று படுத்திருந்தார். வெளியே சென்றிருந்த அகத்தியர் வந்தார்.

அடேய்! உன்னை நம்பி எவ்வளவு முக்கியமான பொறுப்பை ஒப்படைத்து விட்டுப் போனேன். நீ என்னடாவென்றால், உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறாயே! மூலிகை குழம்பு என்னாயிற்றோ! என்று கோபமாகப் பேசியவரிடம், மிகுந்த பணிவுடன் சென்ற தேரையர், நடந்ததைச் சொன்னார்.அகத்தியர் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைந்தார். சீடனே! எனக்கு கிடைத்தவர்களில் நீ மிகவும் உயர்ந்தவன். ஒவ்வொரு ஆசிரியருக்கும் இப்படி புத்திசாலி மாணவர்கள் கிடைக்கவும் கூட கொடுத்து வைக்க வேண்டும்! அன்றொரு நாள் ஒரு உயிரைக் காப்பாற்ற மூளையில் இருந்த தேரையையே குதிக்கச் செய்தாய்.இன்று, கூன் நிமிரும் பக்குவத்திற்கு கரைசலை தயார் செய்துள்ளாய். பெரியவர்கள் சொன்னதைக் கேட்க வேண்டும் தான்! அதே நேரம், சமயத்திற்கு தக்க முடிவுகளையும் எடுப்பதன் மூலம் அவர்களின் அபிமானத்தை மேலும் பெறலாம். மகனே! இனி நீ என்னுடன் இருக்கக் கூடாது. வெளியே செல், என்றார். தேரையர் அதிர்ச்சியானார். நல்லதைச் செய்ததாகச் சொல்லிவிட்டு, இப்போது வெளியே போகச் சொல்கிறாரே! என குழம்பி நின்றார்.ஒருவேளை நாம் செய்தது முட்டாள்தனமோ.. குரு நம்மைப் புகழ்வது போல பழிக்கிறாரோ, என கலங்கி நின்றார்.

“குருதேவா! நான் ஏதும் தவறு செய்து விட்டேனா? தாங்கள் என்னை வெளியே போகச் சொல்லுமளவுக்கு நான் தங்கள் கவுரவத்துக்கு பங்கம் இழைத்து விட்டேனா? அவ்வாறு செய்திருந்தால், நான் உயிர் தரிக்க மாட்டேன்…” என்று கூறிய தேரையர் கிட்டத் தட்ட அழும் நிலைக்கு வந்துவிட்டார்.அடடா… தவறாகப் புரிந்து கொண்டாயே! திறமையுள்ள இருவர் ஒரே இடத்தில் இருப்பதால் மக்களுக்கு லாபம் குறைகிறது. அவர்கள் வெவ்வேறு இடங்களில் இருந்தால் பயன்பெறும் மக்களின் அளவு கூடும். நீ தனித்தே வைத்தியம் செய் என்று அனுப்பிவைத்தார்.

 

Happy Ganesh Chaturthi


 

ஓம் சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் ஸஸிவர்ணம் சதுர்புஜம்
ப்ரசன்னவதனம் த்யாயேத் ஸர்வ விக்னோப சாந்தயே
ஓம் கஜானனம் புத கணாதி ஸேவிதம்
கபித்தஜம்பு பலஸார பக்ஷிதம்
உமாசுதம் சோக விநாச காரணம்
நமாமி விக்னேஸ்வர பாதபங்கஜம்
 சோடச கணபதி மந்திரம்.
1) ஓம் ஸூமுகாய நமஹ
2) ஓம் ஏகதந்தாய நமஹ
3) ஓம் கபிலாய நமஹ
4) ஓம் கஜகர்ணகாய நமஹ
5) ஓம் லம்போதராய நமஹ
6) ஓம் விகடாய நமஹ
7) ஓம் விக்னராஜாய நமஹ
8) ஓம் தூம்ரகேதுவே நமஹ
9) ஓம் கணாத்யக்ஷாய நமஹ
10 ஓம் பால சந்த்ராய நமஹ
11 ஓம் கஜானனாய நமஹ
12 ஓம் வக்ரதுண்டாய நமஹ
13 ஓம் சுர்ப்பகர்ணாய நமஹ
14 ஓம் ஹேரம்பாய நமஹ
15 ஓம் ஸ்கந்த புர்வஜாய நமஹ
16 ஓம் ஸ்ரீமஹாகணபதியே நமஹ
With  Regards
 
May Lord Ganesha bless u and ur family  with Success, Happiness and  Prosperity  upon  You and  your family 
 
 
 

 Happy GANESH-CHATURTHI
 
 
Py Ganesh Chaturthi

WHY YOU SHOULD SUPPORT NARENDRA MODI AS PM IN 2014 ? PL. READ


 

Whatever your political inclination , this article is worth a read ..
>>
>>TODAY as we are poised to look ahead, and forward, with HOPE to a better INDIA …
>>
>>Why I shall Support Modi in 2014…
>>By Avay Shukla – Retired IAS officer
>>
>>
>>I have been getting more and more worried over the last year or so at the direction( or lack of it) in which our country is headed. It is
>> like a runaway plane falling from the skies and we are plummeting past one alarming indicator after another– inflation,economic slowdown, falling rupee,complete break-down of law and order, ever emboldened Naxalites, total internalization of corruption, an administration that answers to no one,complete lack of governance, cronyism on a scale never seen before, a brazen lack of accountability, public  intimi-dation of constitutional authorities, a judicial system that has all but collapsed, environmental disasters that no one knows how to cope with, complete paraplegia of decision-making at all levels in government, appeasement of †minorities†and Other sections that are reachingridiculous and dangerous levels, dynastic politics at the Centre and the states reminiscent of the Mughal era…….
>>
>>I could go on and on but after some time the mind becomes numb and registers only one emotion – IT IS TIME FOR A CHANGE. Another five years of this and we would be well on our way to becoming a failed state and joining the ranks of Pakistan, Haiti and Somalia.
>>
>>The general elections of 2014 offers us one last chance to redeem ourselves. I have been on this mortal coil for 62 years and have never voted for the BJP but have, after much thought, decided to support MODI in 2014. This is considered a heresy in most neo-liberal circles in India today but we have to go beyond mere labelling and stereotypingto understand my decision.
>>
>>But before I go on to Mr. Modi himself, let us review the context in which this decision has been taken. The state of the country is self evident in para one above.
>>
>>
>>The next question then
is: What are the alternatives or choices that we as voters have?
>>
>>The Congress will only perpetuate the present mess-even more worrying and dangerous is the fact that, were the Congress to return to power, it would consider it to have a renewed mandate to carry on as before.
>>
>>In any case, who in the country would lead the Congress- a reluctant dynastic or an ageing economist who has discovered his true skills lie in politics, or a backroom puppeteer? Or, God forbid, all three? ( Seriously, this is a possibility- after all not one of these three want to shoulder sole accountability, and they may reason that if a dual power center can ensure two terms, a triple may be good for even more!) No, to my mind the Congress is not an option.
>>
>>Who else, then?
>>
>>Well, if we scrape the bottom of the barrel assiduously we will come up with Mamta Banerjee[ TMC], Mulayam Yadav[ SP], Nitish Kumar[JDU], Naveen Patnaik[ BJD], Jayalalitha[ AIADMK], Sharad Pawar[ NCP] and Mayawati(BSP). There is no need to discuss their achievements or ideologies at a national level (incidentally, not even one of them has a remotely national outlook or ideology since they cannot see beyond pandering shamelessly to the vote banks in their respective states) because they are state (not even regional) leaders and none of them can hope to be Prime Minister on the strength of their own Parties.
>>
>>They all realize this, of course, hence the idea which periodically emerges like a skin rash, of a Third or Federal Front. This didn’t work even when a Third Front could agree on a leader (as in the case of I.K. Gujral or Deve Gowda). How on earth will it work when every one of the state leaders mentioned above feels that he or she has been reincarnated precisely to become the Prime Minister of India?
>>
>>The negotiations for choosing a PM (if the Front comes up with the numbers, that is) will resemble one of those WWF fights where about six hunks are put into the ring to beat the daylights out of each other till one of them is left standing to claim the crown. I cannot see all of them agreeing on even one policy issue, whether it is reservations, industrial stimulus, foreign policy, dis-investtment, environmental protection, center-state relations etc. If they come to power at the Center, the paraplegia of today will become quadriplegia tomorrow.
>>Fortunately, in any case, they can never muster the 274 seats required-it will be difficult for them to reach even hundred even if they do very well in their states.
>>
>>So a Third Front is a
non-starter, and voting for any of these parties will only help the Congress by dividing the anti-congress vote. [You will have noticed that I have not mentioned Mr. Karat of the CPM. That’s because he’s become like a flat bottle of Coca-Cola – earlier he was all fizz and no substance: now even the fizz has gone].
>>
>>That leaves only the BJP, with its historical baggage of the RSS, Hindutva, Ramjanmbhoomi (by the way, this baggage also includes five years of exemplary governance under Vajpayee from 1999 to 2004) – perhaps enough baggage to dissuade me from voting for the party. Except that this time the BJP has an add-on: Narendra Modi. And that, to my mind, adds value to the party and makes the crucial difference.
>>
>>Modi has been reviled ad-nausea m by the “secular†parties and sections of the elite media for many years for the 2002 riots in Gujarat, by the former not because of any love for the Muslims (as I hope to show later) but simply in order to appropriate the Muslim vote, and by the latter because they have to keep whipping somebody in order to get their TRPs – in India only extremes succeed. Modi has been tried and condemned by them not on the basis of facts but by an opportunistic mixture of innuendo, presumption, speculation, half-truths, hear say. Look at the facts. There was a horrendous orgy of killing of Muslims in Gujarat in 2002 where about 2000 of them were massacred. Some of Modi’s ministers and many BJP/ VHP workers were involved: quite a few of them have also been convicted, the trials of many still go on.
>>
>>The Supreme Court set up at least three SITs and is itself monitoring the investigations. Many PILs have been filed in the SC and the High Court accusing Modi of master-minding these massacres. In not a single case has either the Supreme Court, the High Court or the SITs found any evidence of Modi’s personal complicity.
>>
>>Yes, they have held that he could have controlled the situation better- but nothing beyond that in-spite of ten years of frenetic drum beating and sustained vilification.
>>
>>Now look at the other set
of facts. Under Modi’s current watch, perhaps for the first time in India, people have been actually convicted for communal rioting and murder- more than 200 convictions, with about 130 of them sentenced to life imprison-ment. All the communal massacres in India since Independence have not
resulted in even one tenth of these convictions.
>>
>>Modi’s government has to be given some credit for this: yes, the investigations were carried out by the SIT and not by Modi’s police; yet Modi could, if he was so inclined, have interfered covertly in the whole process by asking his officials not to cooperate, by intimidating witnesses, influencing judges, conveying hints to prosecutors- something which, as we all know too well, governments of all political hues in India have mastered.
>>
>>Modi could have done what the Congress has done so successfully in Delhi in three other high-profile cases being monitored by the Supreme Court- the Commonwealth Games Scam, the 2G case, and Coalgate ( not to mention also the Sikh massacres of 1984): have these cases made any headway? has wrong-doing been proved in a single instance? has anyone been convicted?
>>
>>No, Sir, these investigations will drag on and on till they are lost in the mists of time. Supreme Court monitoring cannot ensure justice unless the govt. of the day allows its agencies to function – it is to Modi’s credit that he did so allow them.
>>
>>Compare this with the manner in which the police in Delhi have been emas- culated to protect some senior Congress leaders in the 1984 Sikh carnage – everyone in Delhi knows, even after 27 long years, that their hands are dipped in blood, but the evidence will never reach the courts; the recent acquittal of Sajjan Kumar only confirms this.
>>
>>The biggest stigmata on Modi is the charge that he is †communal†and not  secular†.
>>
>>All (non-NDA) political parties never tire of tom-tomming this from the roof-tops and consider this their trump card to ensure that he will never achieve his Grand-slam at the centre. But after eleven years this is beginning to wear thin and people are beginning to question the assumptions behind this charge and even the definition of what constitutes †communal†and “secular.â€
>>
>>Nirad Choudhry had long ago given his opinion that India is the Continent of Circe where humans are turned into beasts-it is also the graveyard of the Oxford Dictionary where the meanings of words are turned on their heads to suit political exigencies! So †communal† today means a Hindu who is not ashamed of saying he is a Hindu, and † secular†means a Hindu who panders to other religions in order to get their votes at the next elections!
>>
>>By this inverse definition Modi is considered communal- notwithstanding that not a single Hindu- Muslim riot has taken place in Gujarat under his watch since 2002, notwithstanding that the BJP got 17% of the Muslim vote in the Assembly elections in the state earlier this year, notwithstanding that the party won five of the eight seats which had a dominant Muslim voter base, notwith-standing that the average Muslim in Gujarat is much better off economically  than his counterpart in Assam, UP or Bihar (headed by †secular† parties).
>>
>>Compare this with the record of the Samajwadi party in UP where more than a hundred communal riots have taken place in less than two years, with the Congress in Assam where hundreds of Muslims were butchered last year and at least three hundred thousand of them are still languishing in relief camps with no hope of ever returning to their villages, with the Congress ruled Maharashtra where hundreds of Muslims were killed with the active help of the police after the Bombay blasts. ( Needless to say there do not appear to have been any convictions in any of these pogroms). And MODI is communal?
>>
>>I am a Hindu but I stopped going into any temple twenty years ago because I was sickened by the rapacious behavior of their pundits. I am no longer a practicing Hindu in a public, ritualistic sense and frankly I don’t know how many of the religious beliefs I retain, but I still consider myself a Hindu because Hinduism is more than just a religion- it is a culture, a civilisation, a way of life.
>>
>>
>>But in the Kafkaesque India of today if you were to proclaim that you are a Hindu ( even though you have equal respect and regard for all other religions) you would be branded †communal†– this is what political discourse has been reduced to by our politicians. And being †secular†no longer means treating all religions equally: it means splintering society into a myriad †minorities†( another perversion of the Oxford Dictionary) and then pandering to such of them as suit you in your naked pursuit of power.
>>
>>In the process India has been converted into a complex jigsaw of minorities, castes, tribes, classes, sections and what have you. The British could have learnt plenty from us about Divide and Rule! But more and more right thinking people are beginning to question this recipe for disaster, and I am one of them.
>>
>>India is 80% Hindu- why should one then have to be apologetic about proclaiming that one is a Hindu ? We have been ruled and exploited and vandalized for eight hundred years by Muslims and for another two hundred years by Christians, and yet we have accorded these two religions a special status as †minorities†with privileges that the Hindus don’t have. Has any other country in the world ever displayed such a spirit of accommodation and egalitarianism? Is there a more secular civilisation in the world? And yet, a Hindu who says he is a Hindu is considered communal!
>>
>>Does a Hindu have to prove his secular credentials time and again by greater levels( or depths) of appeasement of other religions simply so that they can continue to be vote bank fodder for political parties? Modi has had the courage to raise these questions and is therefore being reviled by those political parties whose apple carts he is threatening to upset. But people are beginning to pay attention. Modi is not considered secular because he is proud to be a Hindu and refuses to give doles or concessions to any religious group( including Hindus, but that is conveniently glossed over) beyond what is provided in the constitution and the laws of the land. He believes this weakens the social fabric of the country and that even handed development is the best guarantee for equitable prosperity for all. He is not considered secular ( and instead is branded as communal) because he says publicly that he is proud to be a Hindu. And
has he done anything blatantly or provocatively pro-Hindu in the last ten years? There is not a single instance of this and yet he is vilified as communal and anti-minorities by the same party that presided over more than two hundred anti-Muslim riots in the seventies and eighties in Gujarat, that massacred 6000 Sikhs in 1984, that lit the fuse in Ayodhya by installing an icon of Ram in the mosque there, that failed to take any action when the Babri masjid was being razed to the ground! Modi has carefully distanced himself from any public support of Hindutva, has kept the VHP and the Bajrang Dal on a tight leash in Gujarat ever since he came to power there, and has even incurred the wrath of the RSS for not toeing the line on their purely religious agenda. It takes time, and some mistakes, to attain maturity; the Modi of today is not the Modi of 2002: then he was still in the pracharak mould of the RSS, inexperienced in
the exercise of power, lacking administrative experience. He has now developed into a politician with a vision, an administrator who has delivered to his people and caught the fancy of the entire corporate world in India and abroad. Rahul Gandhi has been around in politics for almost the same length of time but has still not progressed beyond his epiphanic perception that India is a bee-hive.
>>
>>Pause a while to honestly compare Modi’s qualities with his peers in the political firmament. His integrity is impeccable, both personal and vicarious. Even Mr. Manish Tewari has not been able to charge him on this score, and that’s saying something! I am not aware of a single major scam unearthed during his term( compare this with the Congress either in Maharashtra or at the Centre: the Congress has more skeletons in its cupboard than a graveyard does).
>>
>>Modi has no family to promote or to insure against inflation for the next hundred years( compare this with any other party leader, all of whom have given an entirely new meaning to the term †joint family†– brothers, uncles, wives, sons, sons-in-law, nephews-all happily and jointly looting the nation’s resources). Modi has a vision and a road map for the future and he has demonstrated in Gujarat that he can implement his vision.
>>
>>No other major leader of
the parties that are vilifying him comes even close to comparing with him in this respect – Manmohan Singh once had a vision but his unique concept of †coalition dharma†has ensured that he now cannot see, or hear, or talk; Rahul Gandhi cannot see beyond bee-hives and boats that rise with the tide, Sharad Pawar cannot see the woods for the sugar-cane stalks, Mulayam Singh has been fixated on the Prime Minister’s chair for so long that he has now started hallucinating; Nitish Kumar’s vision is a peculiar bi-focal  which  enables him to see only Muslims and OBCs; Navin Patnaik, being erudite and sophisticated must be having a vision but he has not deigned to share it with anyone yet; Mayawati cannot see beyond statues of herself and of elephants; and as for Mamta Banerjee, she is colour blind – she can only see red. Modi’s track record as an administrator inspires confidence in his ability to play a role at the
national level.
>>
>>He sets specific goals, provides the resources and then gives his bureaucrats a free hand to operate. He has ensured water availability to towns and to greater number of farmers, Gujarat now has 24X7 power and has even offered to sell power to other states.
>>Modi has realised long before his peers that future growth can only come from the manu-facturing sector since the past stimulus provided by the service sector is now bottoming out, and has prepared his state to attract capital: perennial road-blocks which have bedevilled other states – land acquisition, labour issues, law and order, lack of decision making, cronyism – have all been sorted out. It is no surprise then that Gujarat has been receiving the second highest amount of investment funds after Maharashtra.
>>His opponents, looking for anything to denigrate his achievements, cavil that Gujarat has always been a progressive state and no credit goes to Modi for all this. True, Gujarat (and Gujaratis) have always been entrepreneurial and progressive, but any economist can tell them that the higher you are on the performance scale, the more difficult it is to make incremental gains – and these gains Modi has been making year after year.
>>Gujarat has consistently been among the top five states in just about all economic, social and human development indicators, and far above the national figures.
>>Here are some figures I picked up in the Hindustan Times of June 12, 2013:
>>
>>[a] Infant Mortality Rate
>>                                     2005        2010
>>     Gujarat                      54              44
>>     Haryana                    60              48
>>     Orissa                         5               60
>>     INDIA                        58               47
>>
>>[b]  Access to Safe Drinking Water( in %)
>>                                      2002           2011
>>      Gujarat                    84.1            90.3
>>      Maharashtra           79.8             83.4
>>      Andhra                    80.1             90.5
>>      INDIA                      77.9             85.5
>>
>>[c]  Poverty Reduction ( in %)
>>                                     2004-5         2009-10
>>     Gujarat                    31.6               23
>>     Karnataka               33.3               23.6
>>     MP                          48.6               36.7
>>     Orissa                     57.2               37
>>     INDIA                      37.2               29.8
>>
>>[d]  Annual GDP increase( in %) from 2005-6 to 2012-13
>>     Gujarat                       10.3
>>     Uttarakhand               12.36
>>     MP                               8.82
>>     Maharashtra                9.97
>>     Delhi                          11.39
>>
>>Modi is no paragon of virtue. He is arrogant, does not allow a second rung of leadership to emerge, brooks no opposition, is impatient and authoritative, is not a consensus builder. But then we are not seeking to canonize a saint but looking for a political leader who can get this country out of the morass that its present stock of politicians has got us into. We are looking for someone who can be decisive rather than justify inaction under the garb of seeking an elusive † consensus†. We are looking for someone who has the courage to have a vision and the skills to translate it into reality. We are looking for someone who will work for the country and not for his †joint family†.
>>
>>We are looking for someone who can restore our identities as INDIANS and not merely as Brahmins or Scheduled castes or Muslims or Backward castes.
>>
>>We are looking for someone who will not pander to religions and be truly secular.
>>
>>And we are looking for someone who will not be ashamed to say that he is a Hindu in the land that gave birth to the most tolerant and enlightened religion this world has seen.
>>
>>Modi may fail- in fact, there are good chances that he will. But he at least promises change, whereas the others promise only more of the same.
>>
>>He offers us Hope. Shouldn’t he be given a chance?
>>===========================================================
>>** The author retired from the Indian Administrative Service in December 2010. He is a keen environmentalist and loves the mountains – he has made them his home._
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>–
>>  ZINDAGI DA KEE BHAROSA, KADDON PATAKA BOL JAYEE, so let us ENJOY
>>
>>”To fight the darkness do not draw your sword, light a candle”
>”You can’t climb the ladder of success with your hands in your pockets”
>
>Note:
>If you  would like to forward this request to others, please do     Thank you.