ஒளவையார் அருளிய விநாயகர் அகவல் (மூலமும் உரையும்)


விநாயகர் அகவலும் பொதுவான பொருளும்:-

விநாயகர் அகவல் என்னும் நூல் ஔவைப் பிராட்டியாரால்அருளிச் செய்யப்பட்டது. இது தமிழ்ச் சைவர்களின் நித்திய பாராயண நூல்களில் ஒன்றாக விளங்குகின்றது. தமிழர்கள் கைக்கொண்டொழுகிய வழிபாட்டுநெறியோடு யோகநெறியையும் விளக்கியருளும் சிறப்பு வாய்ந்தது.

இக்கருத்துக்கள் சைவசித்தாந்தப் பேராசிரியர் திரு இரா.வையாபுரியார் அவர்கள் விநாயகர் அகவலுக்கு எழுதியுள்ள பேருரையினின்றும் திரட்டப் பட்டது.

‘சொல்லிய பாட்டின் பொருளுணர்ந்து சொல்லுவார் செல்வர், சிவபுரத்திலுள்ளார்’. விநாயகர் அகவலைப் பாராயணம் செய்யும்போது இப்பொருள்கள் நினைவுக்கு வந்து பாராயணத்தைப் பயனுடையதாக்கும்.

இந்நூல் 15ஆவது வரி ‘அற்புதம் நின்ற கற்பகக் களிறே’ என்று கூறுவதால் இந்நூலில் கூறப்படும் விநாயகப் பெருமானின் திரு நாமம் ‘கற்பக விநாயகர்’ என்பது.

அவர் தன் நிலையில்,

• சொல்லுக்கும் நினைவுக்கும் எட்டாதவர்.
• துரியநிலையில் இருப்பவர்.
• ஞானமே சொரூபமாக இருப்பவர்.

இது அவருடைய சொரூப நிலை அல்லது உண்மை நிலை எனப்படும். இது பரசிவமாக இருக்கும் நிலை.

ஞானமே சொரூபமாக உடைய பரசிவம் தன்னை அடியவர்கள் வழிபட்டு உய்வதற்காகவும் அடியவர்களுக்கு அருள் செய்வதற்காகவும் அற்புதமான வடிவம் கொண்டு காட்சிக்கும் நினைப்புக்கும் சொல்லுக்கும் எட்டுபவராக எளிவந்து அருளும். அத்தகைய அற்புதக் கோலங்களில் ஒன்று விநாயக வடிவம். ( அற்புதம் – அற்புதம் என்பது உலகில் எங்கும் காணப்படாது இயற்கைக்கு மாறாக நிகழ்வது. இது திருவருளால் மட்டுமே நிகழ்வது.)

அவ்வற்புத வடிவமானது:

• தாமரை மலர்போன்ற மென்மையும் அழகும் மலர்ச்சியும் உடைய திருவடிகள்.
• அத்திருவடிகளில் இனிய ஒலியெழுப்பும் சிலம்பு.
• பொன்னரைஞாண்.
• அழகிய பட்டாடை அணிந்த இடுப்பு
• பேழை (பெட்டி) போன்ற வயிறு.
• பெரிய வலிமை மிக்க தந்தம்.
• யானைமுகம்.
• முகத்தில் அணிந்த சிந்தூரம்.
• ஐந்துகைகள்.
• அங்குசம், பாசம் என்னும் ஆயுதங்கள்.
• நீலமேனி (நீலம் – கருமை)
• தொங்குகின்ற வாய்.
• நான்கு தோள்.
• மூன்று கண்.
• கன்னத்தில் மதநீர் வடிந்த சுவடு.
• இருபெரிய செவிகள்.
• பொற்கிரீடம்
• பூணூல் புரள்கின்ற மார்பு.

இது குணங்குறி அற்ற பரசிவம் உயிர்களுக்கு அருளும் பொருட்டு மேற்கொள்ளும் வடிவங்களுள் ஒன்று. அதனால் தடத்த வடிவம் அல்லது தடத்த நிலை எனப்படும். இறைவடிவங்களைத் தரிசித்துத் தொழும்போது திருவடியிலிருந்து தொடங்கி உச்சிவரைக் கண்டு திருமேனியில் விழியைப் பதித்தல் முறை. திருவடி என்பது திருவருள். திருவருளால் இக்காட்சி நடைபெறுகின்றது என்பது பொருள்.

• அவருக்கு நிவேதனப் பொருள்கள் முப்பழம்.
• ஊர்தி மூஷிகம்
• அவர் தன்னை வழிபடும் அடியவர்களுக்குத் தாய்போன்ற அன்புடையவர்.
• எப்பொழுதும் அடியவர்களைப் பிரியாமல், அவர்களுடைய அறிவுக்கு அறிவாய், அறிவினுள்ளே இருந்து அவர்களுக்கு வாழ்வில் வழிகாட்டுவார்.
• அடியவர்களுக்குப் பக்குவம் வந்த காலத்தில் குருவடிவாக வெளிப்பட்டு வந்து, முன் நின்று தீக்கை செய்து உண்மை ஞானம் புகட்டுவார்.
• அடியவர்களை யோகநெறியிலும் ஞானநெறியிலும் நிற்கச் செய்வார்.
• ஆணவம், கன்மம், மாயை என்னும் மும்மலப் பிணிப்பிலிருந்து விடுபடச் செய்வார்
• நின்மல அவத்தை (அருளுடன் கூடிநிற்கும் நிலை) யில் நிற்கச் செய்வார்.
• அளவில்லாத ஆனந்த அனுபவம் விரியச் செய்வார்.
• இறுதியில் தன்னைப்போலத் தன் அடியவர்களையும் என்றும் மாறாத அழியாத நிலையில் (தத்துவநிலை) நிற்கச் செய்வார்.

விநாயகப் பெருமான் உணர்த்தும் ஞானநெறி

• குருவாக வந்து தீக்கை அருளுகின்றார்

• இதுவரையிலும் அவ்வுயிர் செத்துப் பிறந்து உழல்வதற்குக் காரணமான மயக்க அறிவைப் போக்குகின்றார்.

• திருவைந்தெழுத்தை (‚ பஞ்சாக்கரம்) நெஞ்சில் பதிவிக்கின்றார்.

• உள்ளத்தில் வெளிப்பட்டு விளங்கி நிற்கின்றார்.

• பதி, பசு, பாசம் எனும் அனாதியான முப்பொருள்களின் இயல்பினை விளக்கி உரைக்கின்றார். சஞ்சிதம் எனும் பழவினையைப் போக்குகின்றார். ஞானோபதேசம் செய்கின்றார்.

• உபதேசித்த ஞானப்பொருளில் ஐயம், திரிபு ஆகியன நேரிடாமல் தெளிந்த உணர்வு உண்டாமாறு அருளுகின்றார்.

• ஐம்புலன்கள் விடயங்களை நோக்கி ஓடி விருப்பு வெறுப்புக் கொண்டு துன்புறாதபடி புலனடக்கம் உண்டாவதற்குரிய வழியினைக் காட்டியருளுகின்றார்.

• உடம்பில் உள்ள தத்துவக் கருவிகள் எவ்வாறு ஒடுங்குகின்றன என்பதை அறிவிக்கின்றார்.

• பிராரத்த வினை தாக்காதவாறு காப்பாற்றுகின்றார்.

• ஆணவம லத்தால் வரும் துன்பத்தைப் போக்குகின்றார்.

• ஆன்மாவை நின்மல நிலைக்கு உயர்த்தி நின்மலதுரியம் நின்மலதுரியாதீதம் என்னும் நிலைகளில் திருவருளுடனும் சிவத்துடனும் கலந்து நிற்கச் செய்கின்றார்.

குருவாக வந்த விநாயகப் பெருமான் இவ்வாறு ஞானநெறியை அருளி, இந்த ஞானநெறியில் நெகிழ்ந்து விடாது உறுதியாய் நிற்பதற்குரிய யோகநெறியினையும் அறிவித்தருளுகின்றார்.

• ஒன்பது வாயில்களை உடைய உடம்பில் உள்ள ஐம்புலன்கள் ஆகிய கதவுகளை அடைத்து மனம் உள்ளே (அகமுகப்பட்டு) நிற்கச் செய்கிறார்.

• இதனால் ஆதாரயோகம் மேற்கொள்ளும் முறையினைத் தெளிவிக்கின்றார்.

• மவுனசமாதி நிலையினை அடையச் செய்கின்றார்.

• இடநாடி, வலநாடி, சுழுமுனா நாடி என்னும் நாடிகளின் வழியாய் மூச்சுக்காற்று இயங்கும் முறையினைத் தெரிவிக்கின்றார்.

• சுழுமுனா நாடி மூலாதாரத்திலிருந்து கபாலம் வரையிலும் (தலையுச்சி) சென்று நிற்கும் நிலையினைத் தெரிவிக்கின்றார்.

• அவ்வாறு செல்லும் வழியில் உள்ள அக்கினி மண்டலம், சூரிய மண்டலம், சந்திர மண்டலம் என்னும் பகுதிகளின் இயல்பைத் தெரிவிக்கின்றார்.

• மூலாதாரத்தில் உள்ள ஹம்ச மந்திரம், குண்டலினி சத்தி, பிரணவ மந்திரம் என்பனவற்றின் இயல்பினைத் தெரிவிக்கின்றார்.

• இடகலை, பிங்கலை என்னும் மூச்சுக்காற்ரினால் குண்டலினி என்னும் சத்தியை எழுப்பிச் சுழுமுனைநாடி வழியாக மேலே கபாலம் வரையிலும் பிரணவமந்திரத்துடன் ஏற்றும் முறையினையும் தெரிவிக்கின்றார்.

• இவ்வகையில் பிரணவமந்திரம் பலகலைக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு, (மூன்று, ஐந்து, பன்னிரண்டு, பதினாறு) உடம்பில் அங்கங்கே நிறுத்தித் தியானிக்கப்படுவதாகிய பிராசாத யோகம் என்னும் நெறியினையும் கற்பிக்கின்றார்.

• இப்பிராசாத யோகத்தினால் ஆன்மா பிரமரந்திரம் (தலையுச்சி) என்னும் இடத்தையும் கடந்து மேலே துவாதசாந்தப் பெருவெளி என்னும் இடம்வரையிலும் சென்று சிவத்துடன் கலந்து நின்று சிவானந்தம் அனுபவிக்கச் செய்கின்றார்.

• இவ்வாறு ஆறாதார யோகம், அட்டாங்க யோகம், பிராசாத யோகம் என்னும் முறைகளில் நிற்கச் செய்து மனோலயம் அடையச் செய்கின்றார்.

• இதனால் உண்டாகும் அகக் காட்சியினால் ஆன்மாவின் இயல்பு, உடம்பின் இயல்பு, மாயாமலம் கன்மமலம் ஆணவமலம் என்பனவற்றின் உண்மையியல்பு ஆகியவற்றை அறிய வைக்கின்றார்.

• சப்தப்பிரபஞ்சம் (ஒலியுலகம்) அர்த்தப்பிரபஞ்சம்(பொருளுலகம்) என்பனவற்றினியல்பையும் அவற்றில் பரம்பொருள் சிவலிங்கரூபமாகக் கலந்திருக்கும் முறையினையும் அறியச் செய்கிறார்.

• இத்தகைய பரம்பொருள் மிகச் சிறிய பொருள்களுக்கெல்லாம் மிகச் சிறியதாகவும், மிகப் பெரிய பொருள்களுக்கெல்லாம் மிகப் பெரிய பொருளாகவும் இருக்கும் நிலையை உணரச் செய்கின்றார்.

• இத்தகைய பரம்பொருள்சை உலகவாழ்வில் இருந்துகொண்டே அறிவதும் அப்பொருளுடன் கலந்து ஆனந்தம் அனுபவிப்பதும் கரும்பினைக் கணுக்கணுவாகச் சுவைத்துச் செல்லும் அனுபவம் போன்றது.

• இந்த அனுபவம் நீடித்திருக்கத் திருநீறு உருத்திராக்கம் முதலிய சிவசின்னங்களை அணிய வேண்டும்.
• அவற்றையும் அவற்றை அணிந்துள்ள அடியார்களையும் சிவமெனவே கண்டு வழிபடுதல் வேண்டும்.

• எப்பொழுதும் அடியார் கூட்டத்துடன் கலந்திருத்தல் வேண்டும்.

• திருவைந்தெழுத்து மந்திர செபத்தைக் கைவிடலாகாது.

இவ்வாறு விநாயகப் பெருமான் பக்குவமுடைய ஆன்மாவுக்கு ஞானோபதேசம் செய்து ஞானநெறியிலும் யோகநெறியிலும் நிற்கச் செய்து இவ்வுலகிலேயே சீவன்முத்தனாக இருந்து சிவானந்தம் அனுபவிக்கும் நிலையினையும் தந்து, அவ்வான்மா சிவத்தைப் போலென்றும் ஒரேதன்மையுடையதாய் இருக்கும் நிலையினை அடையச் செய்கிறார். அந்நிலையிலிருந்து அவ்வான்மா தன்னைவிட்டு நீங்காமல் தனக்கே அடிமையாய் இருக்கும் நிலைமையினையும் விநாயப் பெருமான் அருளுகின்றார் என்னும் அரிய செய்திகளை விநாயகர் அகவல் என்னும் இந்த நூல் கூறுகின்றார்.

ஒளவையார் அருளிய விநாயகர் அகவல் (மூலமும் உரையும்): அட்டாங்கயோகம், பிராசாத யோகம்.

 

BHAGAWAN RAMANA MAHARISHI


 

Bhagawan Ramana Maharshi
 
Inline image 1

Bhagawan used to have two pieces of small clothes with him. He used to use these for covering very little part of his body, irrespective of the season. He would store one cloth in a small hole in a tree and sometime later, he would actually wash it and dry it and then use it. One day one of his followers became curious and wanted to know what he was hiding in that hole of the tree. He went there and pulled the cloth out of that. He was shocked to see that the cloth had more holes than the cloth itself. He asked Bhagawan, “Bhagawan! You have so many followers and many of them are stinkingly rich. Cant they get u a simple untorn loin cloth for you to wear?” Bhagawan responded, “Who said I am poor and I needed a untorn loin cloth? Dont u see this? This has so many holes in it like Sahasraaksha (One with 1000s of eyes). Indra is also known as Sahasraaksha. In Rudraadhyaayam (Namakam recited during Rudrabhshekham), Sahasraaksha is one name used to address the Lord. I feel as if Indra is wrapping me. What more privilege a human being can have in a life?” But he never took any money or anything from any body because Bhagwan never had to touch money (only once after ran away from home).

 
 

 

Brahma Kamal


English: This is a photograph of the Sassurea ...
English: This is a photograph of the Sassurea obvallata, also called the “Brahma Kamal”. (Photo credit: Wikipedia)

 

Lord shiva
Lord shiva (Photo credit: Wikipedia)

 

 

 

Brahma Kamal – Which blooms only once a year at night and dies by Morning

 

 

Fun & Info @ Keralites.net

 

 

Brahma Kamal : known as King of Himalayan flower.Botanical name is Saussurea obvallata. The Brahma Kamal is the state flower of Uttarkhand, India.

 

This flower is very sacred to Himalayan gods. It looks like bliss in the form of a flower. The story goes that once Lord Shiva was in Kailash and Parvati created Ganesha, which was unknown to Shiva. When Parvati went for a bath, she posted Ganesha as a guard outside leaving a word not to let anyone in and that moment Lord Shiva tried to enter the house and Ganesha refused. In anger Lord Shiva cut the head of Ganesha, so there was just the body without the head.On Parvati`s request Brahma created Brahma kamal, with whose help Shiva placed the head of an elephant on to the body of Ganesha.

 

In Ramayan when the Sanjeevani herb was administered to Lakshman, he miraculously revived. In celebration, God showered flowers from heaven, which fell to the earth and took root in the Valley of Flowers. So it is called Brahma kamal, which is The God’s own lotus, far from the earth!

There is a belief that the Brahmakamal should be gifted, and not bought in the market. To grow the plant, a leaf is planted in the soil (and not a seedling or stem). This leaf then multiplies and becomes a plant to a height of about 4 to 5 feet. The flower itself is around 4-5 inches in diameter and has a lovely fragrance.

 

 

Fun & Info @ Keralites.net

 

This is a still to open bud of the flower. Check how the stem is coming from the leaf. This flowers always grows from a leaf.

 

 

 

 

 

Interesting facts on Indian Mythology


INTERESTING INFORMATION ON THE CHARACTERS IN HINDU MYTHOLOGIES
Mandavi and Shrutkirti, the wives of Bharata and Shatrughana
respectively where the daughters of Kushadbhoja,the brother of King
Janaka.
Demons Madhu & Kaitabha who were killed by Lord Vishnu at the
creation of the world were born as Atikaya & Trishara, as sons of
Ravana & Dhanyamalini.
Jambavantha,who is believed to live from Sat Yug to Dwapara Yug is
considered as the King of bears & the 1st son of Brahma before humans
were created.
Jambavati, one of the chief wives of Krishna was daughter of
Jambavantha, with whom lord Krishna had duel for the gem
Syamantaka known as Kohinoor.
King of Nagas- “Shesha” the incarnation of supreme God Sankarshan
is said to hold all planets on his hoods & constantly sing the glories of
Vishnu.
Hanumana was son of Kesari, s/o Brihaspati & Anjana a celestial
apsara born on earth as female Vanara due to curse.
Hanumana had a duel with his own son Makardhwaj while he reached
ether to rescue Rama & Lakshmana who had been kidnapped by
Ravana’s associates.
Goddess Saraswati is shown holding Book, Rosary, Pot of scared water
& Vina depicting knowledge, spirituality, purification & Art
respectively.
Manthara, cursed Indera, the king of gods that he would not be
worshipped, as he prompted her to instigate kaikeyi for the exile of
Rama.
Pavak, Pavamana & Shuchi, the three sons of Swaha, the daughter of
Daksha who was married to Agni consume all the oblations offered to
fire of Yagna.
Atri proclaimed the theory of 3 strands that represent creation-
Brahma-“A”, sustenance-Vishnu-“U” & destruction-Shiva-“M” ie
“AUM” of the sacred thread Janeu.
Durga-beyond reach, Bhadrakali- power of time,Lalita-playful, Chandiviolent,
Annapurna- food giver, Amba- the mother & Bhairavi-fearful
are forms of Parvati.
1st form of Maa Durga- “Shailputri” worshipped on the first Navratra
mounts on the bull holding a lance in the right hand & a lotus in the left
hand.
Brahmacharini the 2nd form of Maa Durga-known as Aparna holds a
rosary & Kamandalu in her right & left hand & blesses unending
benefits of restraint.
“Chandraghanta” third facet of Durga has 10 hands, 3 eyes & bell
typed half moon on her forehead is worshipped for peace, tranquility &
prosperity.
Krishnamanda/Adi- Swarup/Astbhuja created universe with her smile,
Destroys diseases, sorrows & depression, blesses age, health &
reputation.
Lord Kartikeya-Skanda who was commander in chief in the war against
the demons was son of Skanda Mata. She is worshipped on 5th day of
Navaratri.
6th form of Maa Durga- Katyayni-has 3 eyes & 8 hands, was born to
Rishi Katyayan who practiced penance with a desire to get Paramba as
his daughter.
Black like night, having unlocked hair, wearing necklaces, shining like
lightening, riding on dead body-KALRATRI is the 7th facet of Maa-
Durga.
Fair as conch, moon & Kunda flower, having her body washed by Lord
Shiva with Ganga’s water, 8 year old- is Maha Gauri- the 8th facet of
Maa Durga.
Siddhi’s such Anima, Mahima, Garima, Laghima, Prapti, Prakamaya,
Isitwa & Vasitwa are blessed by the 9th facet of Maa Durga Siddhidatri.
Anirudda, grand-son of Krishana married Usha, daughter of Banasura
a thousand-armed asura the son of Bali.
Lord Rama was thirteen, when he married Sita who was six years old
By all means marry. If you get a good wìfe, you will be happy. If you get
a bad one, you will become a philosopher. SOCRATES
AGASTYA-Sage who drank the ocean.BHAIRATH-Sage who brought
Ganga from heaven.BHARADWAJ-father of teacher Drona.
Naraka in Hinduism is compared to Abrahmic concept of Hell, is ruled
by the Death God,such as the Hebrew bible’s Nergal,the Hindu Yama or
the christian Satan.
One of Sapatrishis, Maharishi Vishwamittera composed GYATRI –
MANTRAMahabhata
is also known as Ithas, Jay & 5th Veda
Pleased with hospitality, Rishi Durvash gave boon to Kunti to have sons
through gods .
Janmejaya , the last king of Pandu’s dynasty was the son of Prikshit,
grandson of Abhimanyu and great grandson of Arjuna.
Some of many incarnations of Maa Durga are- Kali, Bhagvati, Bhavani,
Ambika, Lalita, Gauri, Kandalini, Java and Rajeshwari.
Indian deities are shown with many hands holding some object which
symbolize various qualities.
Balrama the elder brother of Lord Krishana was son of Rohani &
Vasudava
Divine draftsman, Vishvakarama constructed Heaven, Sone Ki
Lanka,Dwarka & Hastinapur in Satya -yug, Tareta, Dwaper & Kaliyug

)

Architect Vishwakarm was also designer of flying chariots, divine
weapons & creator of missiles & Vajra the weapon of Indera.
Apart from Manu- Smriti there are Yagnavlka, Narada, Parashara &
Devala Smrities too.
In Satyug Lord Vishnu had incarnations as Matasya-FISH, Kachap-
TORTOISE, Vahra-BOAR, Narsingh-Half man- Half lion & Vaman-
Dwarf.
King Sibi was put to test by god Indra and god Agni in disguise of hawk
and dove.
Jyotirlings of Shiva with their respective states – Kedarnath-
Uttaranchal, Baijnath- Bihar, Vishwanatha- Uttar Pradesh and
Nageshwar- Gujarat.
The vehicles of MAA LAKSHMI-the goddess of wealth, KARTIKE-the
god of war and KAMDEV- the god of love are owl, peacock and parrot
respectively.
” Shiva ” is a symbol of kindness, friendlyness, graciousness or
auspiciousness.
Vishnu had 5th Vamana Avatar as son of Aditi, one of 13th wife of
Kashyapa, the son of Marichi Maanas-putera of Brahma.
The name of the family priest of Pandavas and Kauravas was
Kripacharya.
Any thing that you do not find in Mahabharta can not be found in any
book of the world.
A Mahayug is a sum total of Sat yug, Treta yug, Dwapar yug and Kal
yug and the lifespan of a Mahayug is 43, 20,000, multiple of 9.
The operator of the universe Lord Vishnu had nine Incarnations so for.
The life span of Satyug is 17,28,000 years, of Treta Yug is12,96,000
years,of Dwapar yug is of 9,96,000 years and that of Kalyug is 4,32,000
years. The life span of every yug is a multiple of 9.
The prime system of worship in Kali-yug is “Sat sang”, in Dwapar it
was “Pooja/ Archana”, in Tretha it was “Yagya” and in Satyug the
prime system of worship was “Tapasya”.
Lord Vishnu had his seventh incarnation as Maryadha Parshotam
Rama in Treta- Yug and had his eighth incarnation as Karm yogi
Krishna in Dwapar-Yug.
“Kyadu” was the mother of “Prahlad Bhagat”, the wife of
“Hiranyakashyapu” wrongly known as “Hiranyakashyap” who was
actually his elder brother. “Holika” was the sister of Hiranyakashyapu
who tried to set Prahlad on fire but was burnt herself.
“Kumbh Mela” festival takes place after twelve years at the following
four locations in India:-. Prayag, at the confluence of three rivers
Ganga, Yamuna and Saraswati,
Haridwar, on the bank of river Ganga, Ujjain,on the bank of Ksipra
river and Nasik, on the bank of Godavari river.
The short tempered Rishi Durvasa was the son of Rishi Atri and
Ansuiya and is known as one of the incarnations of Lord Shiva.
“Raj Gopalacharya” was the first who translated Ramayana in
English.
Shubh ( luck ) & Labh ( profit ) are known as the two sons of Lord
Ganesha, the God of fortune.
Ridhi (grandeur) and Siddhi (accomplishment) are known as the two
wives of Lord Ganesha.
Among 18 Purans , Shrimad Bhagwat Puran is considered as the
supreme.
Only one temple in Pushkar in Rajasthan is attributed to Brahma.
Sri Lanka was constructed by Vishwakarma on the instance of Lord
Shiva for his consort Parvati.
“Trishul – Pani” was the first incarnation of Lord Shiva.
Kaydu, the wife of Hiranyakeshapu and Suniti, the wife of Uttanpad
were the mothers of Prahlad and Dhruv respectively.
King Janaka & his minister Sumanta were married on same day, Hour
& place
Devahuti, Prasuti and Akuti were the grand daughters of Lord
Brahma.
Bhagirath who brought river Ganga to earth was the son of Dileep &
grandson of Anshuman.
Barbreek, the son of Ghatotkach and the grandson of Bheema offered
his head as “Gurudakshana” to Lord Krishna and now is worshipped
as “Khatushyam”.
Disrespecting the elders “Dushasana”, the brother of “Duryodhana”
shot the first arrow in the battle of Mahabharata
None of the elderly persons of Mahabharata ever wished Duryodhana
“Vijay Bhava”- (May you win).
Saraswati, the consort of Brahma is known as Goddess of Education &
Lakshmi, the consort of Vishnu is known as Goddess of Wealth
According to Indian mythology Ahalaya, Droupadi, Tara, Kunti &
Mandhodri though married yet are considered damsel.
According to Indian mythology Ashavathama, Kripacharya, Ved Vyas,
Hanumana, Raja Balli, Vibhishana & Pershurama are considered
immortal.
Born at Phillour in Punjab, Shivanand composed Aarti”OM JAi
JAGDISH.” in 1870 .
Arjuna the prominent character of Mahabharata is also known as
Savyasachin – “one who can perform every task with either of his
hands”.
Dharmkashatra, Sathyam- Shivam & Sunderam temples of worship
established by Sathya Sai Baba are at Mumbai, Hyderabad & Chennai
respectively.
Out of 51 Shakti-Peeth, “places of worship of Goddess Shakti” the most
important Shakti Peeth known as the Kamakshi temple is in the state of
Assam.
Siddhi and Buddhi the wives of Ganesha were daughters of Vish- varna
and grand daughters of Kashyap.
Four temples of Lord Shiva in the state of Maharashtra are known as
Grishneshwar, Bhimashankar, Mahakaleshwar & Tryambakashwar.
Sathya-Sai-Baba claimed himself to be the re-incarnation of Shirdi -Sai-
Baba on May 23, 1940
Ikshvaku dynasty was started by Vivasvan, the grandson of Marichi,
one of the Manas putr of Brahma and ended by Lov and Kush, the sons
of Rama.
Out of 108 names of Lord Shiva, Hara-sin remover, Omkara-creator of
Om and Umapati- consort of Uma are the only names that start with H,
O and U.
Nine words- of GAYATRl-MANTRA stand for humility, austerity,
orderliness, co-operation, wisdom, integrity, responsibility & courage.
One of the importance of No 108 is that diameter of the sun is 108 times
the diameter of the earth.
The MALA has 108 beads & in Sikh tradition has a MALA OF 108
Knots tied in a string of wool, there are 108 forms of dance.
Due to severe penance Bhagat Dhruv was blessed to rule for a period of
36000 yrs approx and was also granted an eternal place in heaven as
pole star.
The river Saraswati was brought to earth by Rishi Keshava in the same
way as Bhagiratha brought Ganga to the earth.
Lord Krishna mastered 64 subjects in 64 days with the blessings of his
teacher Rishi Garg.
Black beauty, Draupadi is the only example of a woman having 5
brothers as her husbands.
Devhuti, the wife of Rishi Kardam was daughter of Swayambhav Manu
& Shatrupa who are known as the progenitors of human race.
Uttanpada the father of Dhruv (the pole star) was the son of
Swayambhav Manu & Shatrupa
The Bhagwad Gita consisting of 18 chapters is divided into three
segments Vishad Yog,Karam Yog and Bhakti Yog consisting of 6
chapters each.
Neglecting Bheeshma and Yudhishtra,due to the absence of steadiness
in their actions & thinking,Krishna chose Arjuna to deliver the
discourse of Gita.
Lord Vishnu had 4 incarnations in Sat Yug , 3 in Treta Yug , 1 in
Dwapar Yug , 1 in Kal Yug and 1 is yet awaited.
Names of Sapatrishi of present MANVANTRA are Atri, Vashishtha,
Gautama, Jamadagni Kashyapa, Vishvamitra & Bharadvaja.
Having been insulted by the sons of King Sagar, Rishi Kapil, the son of
Rishi Kardam reduced them into ashes.
According to Hindu religion “Shikha ” tuft of hair is known as flag of
Kala, Anusuya, Gati, Kriya, Khyati, Arundhati & Shanti were married
to Rishi Marichi, Atri, Pulaha, Kratu, Bhrigu, Vashishtha & Atharva
respectively.
The vehicles of Lord Shiva family were “Nandi”-the ox, “Singh”-the
lion, “Moosak”-the rat and “Mor”-the peacock.
“Geeta”, the essence of Indian mythology is composed in 700 verses, out
of which Lord Krishna recited only 577 verses.
The cremation of “Daanvir Karna”, an important character of
Mahabharata was performed on the hand of Lord Krishna.
Ansuiya the wife of Rishi Attari is known as symbol of fidelity.
Shukaracharya is known as the Guru of Asurs “Demons” and Brishpati
is known as the Guru of Surs “Devas”.
“Savitri” was the pious Hindu woman who managed to get her husband
back to life after he died.
Celestial musicians who are half bird and half human are known as
“Kinnaris”.
Upanishads/ Vedanta’s are 108 in no; only 12 are the most important,
are the last part of Vedas & are in the form of dialogue between Guru &
disciples.
The preceptor of devas, Brihaspati identified as Jupiter one of the
planets (Navgrah) was the son of Angirasa and Surupa.
Lord Shiva’s body consists of five faces- Sadyojata, Vamadeva, Aghora,
Tatpurusa and Isana which are known as Pancabrehmans.
According to Indian Mythology the vehicles of Kubera, Indera and
Yum-Raj are Pushpak- Viman, Aravat (the elephant) and Buffalo
respectively.
Goddess Sheetala , God Varun and Shani had donkey, seven swans and
crow as their respective vehicles.
The seven sacred rivers of India are Ganga, Yamuna, Godavari,
Saraswati, Narmada, Sindhu and Kaveri.
Kardam Rishi & Devhuti were the parents of 9 daughters- Kala,
Ansuya, Gati,Kriya, Khyati, Arundhati, Shanti, Havirbhu & Shraddha
& 1 son- Rishi Kapil.
Lord Shiva has six, eight and twelve arms while in boon giving form,
destructive form and benign form respectively.
Siddhidhatri, Kalaratri, Shailputri, Brahmacharini, Katyayani,
Chandraghanta, Kushmanda, Skandmata and Mahagauri are known as
the Nava Durgas.
Dattatreya was the confluence of Brahma, Vishnu and Maheshwara.
Goddess Meenakshi, the sister of Lord Vishnu and the consort of Lord
Shiva had three breast before her marriage.
Lord Vishnu had incarnations as Preshni-Garav, Upinder & Krishna
born to the same parents with different names Pershin/Sulpa,
Aditi/Kashap & Devki/Vasudev.
In Sanskrit “Ga” stands for Knowledge, “Na” for Transcendence &
“Ish” for lordship. It means Ganesha stands for lord that transcendence
the knowledge.
The troops of Lord Shiva were known as “Gana”. Lord Shiva
appointed Ganesha as commander of His troops, thus he is known as
Ganapati.
Son of Surya -Sanjana & husband of Shamale, Yum-raj is also known
as Mrtyu, Kala, Antaka, Vaivasvata, Sarva-panchera & Dharam-raj.
The first Shloka “Verse” spoken by Lord Krishna in The Bhagwad Gita
is number 11 of Parva “Chapter” 2 .
Ashta Lakshmi comprises of Adi Lakshmi, Dhanya Lakshmi, Dhairya
Lakshmi, Gaja Lakshmi, Santana Lakshmi, Vidya Lakshmi, Vijaya
Lakshmi & Dhana Lakshmi.
“Rahu-Ketu” the uninvited are the head and body of the same being
while Rahu represent short lived fortune, Ketu denotes the feeling of
emptyness.
Among the Panch Parameshwaras Lord Shiva, Vishnu, Ganesha,
Surya and Maa Durga, lord Shiva is known as Maha Deva.
Bhagavad Gita is like a lighthouse of eternal wisdom that inspires any
man or woman to supreme accomplishment & enlightenment.
Ishvara/ Supreme controller, Jiva/ soul, Prakriti/Matter, Dharma/duty
& Kala/time are philosophical subject matters explained in the
Bhagavat-Gita.
Amravati is the capital of Swarga ruled by Indera the king of gods &
Alakaapuri is the capital of Kubera, the God of Wealth.
Lord Rama was born on 10th January, 5114 BC. HE was exiled for 14
years on his 25th birth day. He killed Bali on 7th Oct. 5077 BC.
Out of 700 verses of Gita , 577, 79.5 , 42.5 and 1 have been recited by
Lord Krishna , Arjuna , Sanjay and Dharitrashtra respectively.
Ganesha the son of Lord Shiva and Goddess Parvati is the only son of
God and Goddess who too is worshipped.
The robes of saffron color worn by the Indian sages are a symbol of
renunciation of all worldly pleasures & the flag of Sanatan Dharma too
represents this.

Moderator: Many thanks to bandhu Aditham  for collection and presentation of wonderful information.

__._,_.___
RECENT ACTIVITY:

Yahoo! Groups

.

__,_._,___
Click here to Reply, Reply to all or Forward
Why this ad?Ads –
Experience Arctic Norway – Adventures and Excursions