Happy Ganesh Chaturthi


 

ஓம் சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் ஸஸிவர்ணம் சதுர்புஜம்
ப்ரசன்னவதனம் த்யாயேத் ஸர்வ விக்னோப சாந்தயே
ஓம் கஜானனம் புத கணாதி ஸேவிதம்
கபித்தஜம்பு பலஸார பக்ஷிதம்
உமாசுதம் சோக விநாச காரணம்
நமாமி விக்னேஸ்வர பாதபங்கஜம்
 சோடச கணபதி மந்திரம்.
1) ஓம் ஸூமுகாய நமஹ
2) ஓம் ஏகதந்தாய நமஹ
3) ஓம் கபிலாய நமஹ
4) ஓம் கஜகர்ணகாய நமஹ
5) ஓம் லம்போதராய நமஹ
6) ஓம் விகடாய நமஹ
7) ஓம் விக்னராஜாய நமஹ
8) ஓம் தூம்ரகேதுவே நமஹ
9) ஓம் கணாத்யக்ஷாய நமஹ
10 ஓம் பால சந்த்ராய நமஹ
11 ஓம் கஜானனாய நமஹ
12 ஓம் வக்ரதுண்டாய நமஹ
13 ஓம் சுர்ப்பகர்ணாய நமஹ
14 ஓம் ஹேரம்பாய நமஹ
15 ஓம் ஸ்கந்த புர்வஜாய நமஹ
16 ஓம் ஸ்ரீமஹாகணபதியே நமஹ
With  Regards
 
May Lord Ganesha bless u and ur family  with Success, Happiness and  Prosperity  upon  You and  your family 
 
 
 

 Happy GANESH-CHATURTHI
 
 
Py Ganesh Chaturthi

UNTOLD MYTHOLOGICAL STORIES ABOUT RAKSHA BANDHAN


 

Untold Mythological Tales about Raksha Bandhan

In India, Raksha Bandhan or Rakhi is a festival which is celebrated to symbolize the strong bond between the brothers and sisters and the love and affection shared between them. The day symbolizes re-unification of brother and sister and the respect for all women in the society. It gives every man the noble outlook to respect every woman. It is celebrated on the full moon day of the Hindu month of Shravana in India. The tradition of celebrating this festival started in the ancestral period and till date people consider it a must to express their affection in a traditional manner. Here are the tales from history and mythology related with Raksha bandhan .

1. Rani Karnavati and Emperor Humayun:

The tale of Rani Karnavati and Emperor Humayun is one of the most significant evidence in history. During the medieval era, Rakhi meant a spiritual binding and protection of sisters, it was considered as the foremost task of a brother. When Rani Karnawati, the widowed queen of Chittor realized that she could in no way defend the invasion of the Sultan of Gujarat, Bahadur Shah, she sent a rakhi to Emperor Humayun. The Emperor was so touched by the gesture that he started off with his troops in no time. Humayun then returned the kingdom to Karnavati’s son, Vikramjit.

2. Krishna and Draupadi:

The mythological story of Lord Krishna and Draupadi (the wife of the five Pandavas) is one of the most popular rakhi stories. The importance of the festival reflects in Mahabharata epic depicting the evergreen story of Lord Krishna and Draupadi. It is generally believed that the original ritual of Rakhi began with Draupadi and Krishna during the epic war. Once, on a Sankranti day, Krishna cut his finger while handling sugarcane. Draupadi came forward and tore off a part of her sari and bandaged his finger. In return for her kind deed, Krishna promised to protect her all throughout her life. That was how Draupadi was saved from embarrassment on the day she was disrobed in full public view in king Dritarashtra’s court. Thus, it is a reflection of the pure bond between a brother and sister. The thread of Rakhi and the story of Krishna and Draupadi tells us about the element of faith and emotional security amongst the siblings.

3. Yama and Yamuna:

The story of Yama, the Lord of Death and Yamuna, the river that flows in India is one of the fascinating stories of Raksha Bandhan. Their story stands for the pure brother-sister love and sacrifice where Yamuna tied a rakhi to Yama, the lord of death and granted her immortality.  When she tied a Rakhi to Yama’s wrist, he was so moved by the gesture that he declared that whosoever or any brother who gets a Rakhi tied on his wrist from his sister will become immortal and should promise to protect their sisters lifelong.

4. Ganesha and his sister Manasa:

Although this tale does not originate from the Hindu scriptures, the birth of Goddess Santoshi Maa has been related to the festival of Raksha Bandhan. It is believed that on the auspicious day of Rakhi, Lord Ganesha‘s sister Manasa visits him to tie him the rakhi. On seeing this, Ganesha’s sons- Shubha and Labha become curious and insist for a sister. Finally, Ganesha gave in to their demands and creates goddess Santoshi (literally the Mother Goddess of Satisfaction) from the divine flames that are said to have emerged from his consorts- Riddhi and Siddhi.

5. Alexander the Great and King Porus (Puru): 
The oldest legend associated to the festival of rakhi goes back to 300 B.C. at the time when Alexander invaded India. It is said that the great conqueror, King Alexander of Macedonia, in his first attempt was shaken by the ferocity of the Indian king Puru. But, Alexander’s wife Roxana sent Porus, a sacred thread and asked him not to harm her husband on the battlefield. King Puru accepted her as his sister and when the opportunity came during the war, he confronts Alexander and refuses to kill him. Ultimately, Porus was defeated by Alexander.

6. Goddess Laxmi and King Bali:

The tale of Goddess Laxmi and King Bali is a legend that is mentioned in various Hindu scriptures. In this story, Lord Vishnu, as part of a promise, has been protecting his devotee and the demon King Bali, disguising himself as his doorman. Vishnu had taken the responsibility of protecting Bali’s Kingdom leaving his home in Vaikundam because of his immense devotion. So, Goddess Lakshmi – the wife of lord Vishnu became upset since she wanted Lord Vishnu to always be with her. On Shravana purnima, she met Bali and tied a Rakhi on King Bali’s wrist. Then, Goddess Lakshmi revealed who she was and why she was there. The king was touched by her and Lord Vishnu’s good will and affection towards him and his family, and he requested Lord Vishnu to accompany her to Vaikundam. Due to this, this festival is also named Baleva as Bali Raja’s devotion to Lord Vishnu. It is believed that since that day it has become a tradition to invite sisters on Shravana purnima to tie the sacred thread of Rakhi or Raksha bandhan.

 

 

Brahma Kamal


English: This is a photograph of the Sassurea ...
English: This is a photograph of the Sassurea obvallata, also called the “Brahma Kamal”. (Photo credit: Wikipedia)

 

Lord shiva
Lord shiva (Photo credit: Wikipedia)

 

 

 

Brahma Kamal – Which blooms only once a year at night and dies by Morning

 

 

Fun & Info @ Keralites.net

 

 

Brahma Kamal : known as King of Himalayan flower.Botanical name is Saussurea obvallata. The Brahma Kamal is the state flower of Uttarkhand, India.

 

This flower is very sacred to Himalayan gods. It looks like bliss in the form of a flower. The story goes that once Lord Shiva was in Kailash and Parvati created Ganesha, which was unknown to Shiva. When Parvati went for a bath, she posted Ganesha as a guard outside leaving a word not to let anyone in and that moment Lord Shiva tried to enter the house and Ganesha refused. In anger Lord Shiva cut the head of Ganesha, so there was just the body without the head.On Parvati`s request Brahma created Brahma kamal, with whose help Shiva placed the head of an elephant on to the body of Ganesha.

 

In Ramayan when the Sanjeevani herb was administered to Lakshman, he miraculously revived. In celebration, God showered flowers from heaven, which fell to the earth and took root in the Valley of Flowers. So it is called Brahma kamal, which is The God’s own lotus, far from the earth!

There is a belief that the Brahmakamal should be gifted, and not bought in the market. To grow the plant, a leaf is planted in the soil (and not a seedling or stem). This leaf then multiplies and becomes a plant to a height of about 4 to 5 feet. The flower itself is around 4-5 inches in diameter and has a lovely fragrance.

 

 

Fun & Info @ Keralites.net

 

This is a still to open bud of the flower. Check how the stem is coming from the leaf. This flowers always grows from a leaf.

 

 

 

 

 

Prayer


 • Please read this. This has been sent by a young Marathi friend of mine. This was written by an old lady who recently died at the age of 92. The original is in Marathi. It was found when her daughter was sifting through her papers. The daughter is a non-believer. The translation is by her grand son, who too is a non-believer. This is a deeply moving document of a human being who, in her humble way, was trying find the meaning of existence while living her life with as much freedom as she could win.

  I am not a believer either but I agree with her that we should all have our corners of purity, especially in our minds. It is a tough call but that should not deter us from constantly seeking it, which just might make life worth living. Purity, I admit, is not easily definable, but I am sure everyone who reads this note has a personal definition of what purity is.
  Anybody who is familiar with the Communists of the Old School – the Indian Communists – will know what I am talking about.
  On another plane, this note tells us about the strength of our great country, especially of its ordinary people.

  Prayer

  What is my concept of God or his powers? Who is God? Do I believe in him? Do I have clear thoughts, ideas, emotions, or opinions about God? My idea of God is not that of God as one powerful being who can be coaxed into blessing me by my prayer, fasting, or sacrifice. Our own efforts determine what we get in life. Success or lack of it may be decided by circumstances. My mind never brought itself around to the self taking credit for successes, and blaming God, fate or destiny for failures. We are the cause and recipient, actors or witness, of what happens in our lives.

  If such are my thoughts, why do I pray regularly? I am a believer. There is an unknown, mysterious power that drives the natural world and its myriad happenings. Knowledge, whether scientific or philosophical, hasn’t yet solved this mystery. Mankind is collectively putting in great and persistent thought and efforts to unravel it. I believe in the existence of this mysterious power. It has helped me live my life. I do not believe however that this power will stand behind me and help me get what I want merely by my regular offerings of prayer.

  The idols I worship regularly are Ganesha and Saraswati – the Gods of knowledge, Annapoorna – the Goddess of food, and Balkrishna – the God of mischief and childlike innocence, one who provides a refreshing, constant flow of energy to move forward in life. All of these are symbols of things that I love in my life. The idols are a physical realization of these symbols. My offerings in daily prayers – flowers, leaves, grass, or Tulsi – remind me always of the beauty of nature.

  The corner of my house that hosts these idols is a place that respects virtue, one that provides strength in trying times. My house may be unkempt, dirty, messy, and I may become negligent or careless. Yet, there is one corner in my house that is a constant reminder of virtue, one that keeps me awake to living life as a good person, one that provides strength to deal with grief. Every house needs such a corner, irrespective of whether one actually prays or makes offerings to God. This corner reminds me to remain humble. It a constant source of energy to live. My mind, of its own accord, makes me fold my hands and bow my head in prayer. The corner that houses the idols gives my mind peace. My idea of God makes me strive to keep this corner it pure. It is personal, intimate, my own.

  I don’t find this same God in temples. I don’t feel the need to visit them. This corner of my house gives me strength live and keep living, to walk through the fog of disappointments. It shows me beauty and truth. This is the God of my mind. I have seated him that corner. God occupies a corner of my mind that keeps it awake to virtue.

  Kumud Oke
  Nasik

 

Mantras for all occasions


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bheeja mantras

 

MANTRAS

Overcome Obstacles and Success in Endevours
Ganapathi Moola Mantra
Aum shreem hreem kleem glaum gum ganapathaye
Vara-varadha sarva janam-mey vasamaanaya swaha
 
Good Health Overcome ill Health
Dhanvantri Moola Mantra
Aum namo bhagavathey vaasudevaaya
Dhanvantraiye amritha kalasa hasthaya
Sarva aamaya vinasanaya
Trai loka naathaya sree mahavishnave namaha
 
Wealth and Prosperity
Mahalakshmi Moola Mantra
Aum sreem hreem aim
Mahalakshmiyai kamaladharinyai simhavahinyai swaha
 
Kubera Moola Mantra 
Aum yakshaaya kuberaaya vaisravanaaya
Dana daanya adhipathaye
Dana daanya samrithim
Me dehi daapaya swaha
 
Conflicts, Enemies, Litigaton, Black Magic
Sudarshan Mantra
 Aum kleem krishnaaya govindaaya gopijana vallabhaya paraaya parama-purushaaya paramaathmaney para-karma manthra yanthra aushadha asthra sasthraani sumhara sumhara mrithyor mochaya mochaya aum namo bhagavathey maha sudharshanaaya deepthrae jwala paridhaaya sarvadhik-shobana-karaaya hoom put parabrahmaney paranjhothishye swaha.
 
Longevity / Fear of Death
Mahamrithunjaya Mantra
Trayam-bakam yajaamahey sugandhim pushti vardhanam
Oorvaa-ruka-miva bandhanaan mrithyor mooksheeya maam-amrithaath
 
Mahamrithunjaya Stothram
Aum rudhram pasupathim sthaanoom neelakanta umapaathim
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi
Kaala kantam kaala moorthim kaala-jngyam kaala naasanam
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Neela kantam viroopaaksham nirmalam vimala-prabham
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Vaama devam maha devam lokanaatham jagath gurum
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Deva-devam jagan naatham devasham vrishabathvajam
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Gangadharam maha devam sarvaa-barana booshitham
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Anaatha param-aanandam kaivalya pada-dhayinam
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Swarga-bavarka-dha-dharam srishti-sthith-yantha-kaarinam
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Oothpathis-tithi-samhaara kaathaara-gneyshwaram gurum
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Maarkandeya-kritham stothram ya-padeth siva sanithou
Thasya mrithyu bhayam naasthi naagni-sowra-bhayam kwachith.
Sadavartham prakarth-thavyam sangate kashta naasanam
soochir-bhoothva padeth stothram sarva sidhi pradhayagam.
Mrithyu-jeya mahadeva drahimaam saranaa-gatham
Janma mrithyu jaraa-rokai peeditham karma bhandhanai.
Thavakas-twath-gath-praanasth-vachith-dhoham sada mrita
Ithi vignaapya devesam triyambhaka-kyam manum jabeth.
Nama shivaya saambaya haraaya paramaathmane
Pranathak-lesa-naasaaya yoginaam pathaye namah.
 
Delayed Marriage
Swayamvara Parvati Devi Mantra
Aum hreem yogini yogini yogeswari yoga bhayankari
Sakala sthavara jangamasya mukam hridayam mama vasyam akarshaye swaha
 
Delayed Children / Good Progeny
Santana Gopala Krishna Mantra
Aum sreem hreem kleem glaum devakisudha govinda vaasudeva jagathpathe dehimey thanayam krishna thwa-maham saranam gadhaha
 
Success in Love
Kaama deva Gayathri
Kama devaaya vidmahe pushpabhavaya dhemahi.
Tanno vanga prachodayaath
 

 

Vedic mantras for success Part II

 

Education and Intelligence
Hayagreev Moola Mantra
Uthgeetha pranavoth-geetha sarva-vaageeshwara-eshwara sarva vedha-maya-sindhya sarvam bodhaya bodhaya
 
Saraswathi Mantra
Aum Aim Saraswathyai namah
 
Saraswathi Gayathri
Vaag devyai cha vidmahe bramha patniyai cha dheemahi
Thanno Vaani Prachodayaath
 
Good Speech
Vaak Vaadhini Moola Mantra
Aum Aim kleem sau vatha vatha vaak vaadhini swaha.
 
Protection from all Negative Forces
Gayathri Mantra
Aum Bhoor bhu vas suvaha
Tat savithur Varenyam
Bhargo dhevasya dhemahi
Dhi yo yona prachodayaath
 
Mantras for Neutralizing Sarpa Dosha
Naagakannika Moola Mantra
Aum shreem hreem aim kleem saum
Sri naaga-kannika devatha
Mama sarva visham naasaya naasaya
Bheem bheem hreem hoom phut
 
Sarpa Gayathri
Sarpa raajaaya vidhmahey sahasra panaaya dheemahi
Thanno anantha prachodayaath
 
Bhujang-keshaaya vidhmahe sarpa raajaaya dheemahi
Thanno naaga prachodayaath

 

Sudharshana Gayatri Mantra

Om Sudharshanaya Vidmahey Maha Jwalaya Dheemahe
Tanno Chakra Prachodayaat !

Sudharshan Maha Mantra

Om Kleem Krishnaya Hreem Govindaya Shreem Gopi Jana Vallabhaya
Om Paraya Parama Purushaya Paramathmane!
Mama Para Karma Mantra Yantra Tantra
Aushada Ashtra Sasthara Vadha Pridhivadaani
Samhara Samhara Mrythyor Mochaya Mochaya
Om Maha Sudharshanaya Dheepthre Jwalaah
Pareevruthaya Sarvathik Shobana Karayah
Humpatt; Parabramane Swaha
Om Maha Sudharshanadhaaraya Nama Itham !

 

 

 

The Gayatri Mantra

The vedic form of the famous Gayatri mantra:

Aum bhur-bhuvah-swah tat savitur varenyam
bhargo devasya dheemahi dhiyo yo nah Prachodayat.

Summary of the Mantra:

May we meditate on the Glory of the Lord, the Remover of pains and sorrows, the Bestower of happiness, Who has created the universe, and Who is the embodiment of knowledge and light. May the Lord, enlighten our intellect in the right direction by destroying all our sins and ignorance.

Meaning of each letter in mantra:

———————————
OM = Almighty God
BHOOR = Embodiment of vital or spiritual energy
BHUVAHA = Destroyer of suffering
SWAHA = Embodiment of happiness
TAT = That (indicating God)
SAVITUR = Bright, luminous, like and sun
VARENIYAM = Supreme, best
BARGO = Destroyer of sins
DEVASYA = Divine
DHEEMAHI = May receive
DHIYO = Intellect
YO = Who
NAHA = Our
PRACHODAYAT = May inspire

———————————

Gayatri is a Mantra(vedic hymn) which inspires righteous wisdom its meaning is that the Almighty God may illuminate our intellect which may lead us to righteous path. This is most important teaching. All the problems of a person are solved if he is endowed with the gift of righteous wisdom. Having endowed with far sighted wisdom, a man is neither entangled in calamity nor does he tread wrong path. Righteous wisdom stars emerging as soon as a methodical recitation of this Mantra is performed.

“May we meditate on the Glory of the Lord, the Remover of pains and sorrows, the Bestower of happiness, Who has created the universe, and Who is the embodiment of knowledge and light. May the Lord, enlighten our intellect in the right direction by destroying all our sins and ignorance.”

The Gayatri Mantra is the form of eternal truth. It is the heart of all beings and the eternal Ved Mantra. Gayatri destroys the sins of the world. All the four Vedas have originated from this mantra:

This can be translated: Aum. Let us contemplate the spirit of the divine of the earth, the atmosphere and heaven. May that inspire our minds. Savitri is the Sun and this mantra is recited at the three junctions or twilight of the day. Here is described how the mantra Aum hums in the base or Muladhara chakra, and moves through seven stages to the chakra above the head Sahasrara.

Maha Vishnu describes Aum as consisting of the following. Bhur is existence, Bhuvah is the elements, Svah is the Atma of everything, Maha is greatness and light, Tat is Brahman (the absolute). Tapah is all knowledge, Satyam is supremacy and internal wisdom. This tantra connects the three letters of Aum to the seven worlds.

Tat, refers to the first cause of all substance, as fire in the circle of the sun and is supreme Brahman. Savituhu is the source of all living beings. Varenyam is the excellent one who receives adoration.

Bharga destroys sin. Devasya means it is full of light, while Dheemahi refers to knowledge being golden and always within the sun. Dhiyo means Buddhi. Yo stands for energy (tejas).

The mantra is divided into three sections of eight letters and four sections of six letters.

A dhyana (meditation) – Gayatri as having four faces, which are white, yellow, red and black. Yet the tantrik tradition has different views of the Gayatri. For example, in the Matrikabhedatantra, there is a couplet, which says a person who knows the Brahman (the absolute) is a Brahmin.

Gayatri is mother of Vedas. Sadhana of Gayatri mantra is the essence of all Vedas. Even God like Brahma mediates on and performs Jap of Gayatri at the time of twi-light.

Gayatri Jap performed daily for three years realizes God and like air, acquires the power of going where the person wants to go. Merely by offering water to the Sun and performing Jap of three thousand Gayatri mantra at the time of twilight, a person becomes adorable by God.

By Gayatri Sadhana the person may get salvation, wealth, victory in battle, and freedom from disease. A man may know all the four Vedas very well but all his labour goes waste if he does not know Gayatri mantra. A person who worships mantra other than Gayatri cannot get success even if he takes millions of birth.

Rishis, Saints say that there is no other mantra like Gayatri mantra in all the Vedas. Ved, yagya, dan (donation, charity), tap are not equivalent even to a small fraction of Gayatri mantra. Whether a man is pure or impure, he is sitting or walking, in whatever condition a wise man may be, he should perform Gayatri Japa. A man gets rid of all sins by this Jap. Nothing is greater than GAYATRI MANTRA in this as well as other loks for the success of daily work; fulfilment of desires and for development of tapas.

The following guidelines are provided for the Sadhaka:

In Bhavanopanishad, one witness within oneself the effulgent figure of Divine Mother with the different phases of the waxing and waning Moon.

The Devi is to be meditated upon as of a ruddy complexion, with eyes expansive, as an ocean overflowing with waves of grace, with noose, goad, arrows of flowers and a twig of sugar- cane in her hand, surrounded by Anima and other deities and ultimately as one´s own self.

1. Complete faith unflinching loyalty backed by a clear heart towards the deity is required for Sadhana.

2. Do not start Mantra Shakti under any pressure. Trust in God, kindness and patience should be the virtues of a Sadhaka.

3. Avoid harsh speech, lust, anger, restless thoughts, evil company and egoism. Do not get emotional. Mantras on hearsay should be avoided, as they must be authentic.

4. Sadhana done without any specific aim bears fruits early. In case you see any miracle, do not fear. Keep your WILL POWER strong and continue your Sadhana. All troubles will vanish.

5. Brahmacharya or celibacy should be observed during Sadhana. In case of failure, do not lose heart. Try it again and again and you will be crowned with success.

HOW MANTRAS ARE USEFUL:

One´s subconscious mind can help to find the solution through meditation and recitation of Mantras.

1.Purity of thoughts, words and deeds, sincerity and deep seated. Belief in repeating Mantras systematically and without any stress or strain on the brain or body is the keynotes for the efficacy of Mantras.

2. Concentrate and Meditate without having any desires in mind. The Mantra should be recited softly so as to be audible only to be person concerned and not to others. Mantras should be recited in a pleasing musical tone, which will help in concentration.

3.Continuous Sadhana will enable the Sadhaka to find solutions to the problems, attaining peace of mind, reducing mental strain.

4.The Sadhaka should have a light meal, hot and well cooked and in small quantity, as over eating leads to the excitement of the sensory organs which aggravate passions. Onions, Garlic and Meat have stimulating effects on the sensory organs and will do harm to the body than good. Intoxicates and smoking of any kind should be avoided. Lack of control in the diet is a great obstacle to progress. Small quantities of wholesome food purify the mind and a pure mind retains the memory of God.

AUM GRANTHI�POWER MEANING
TAT TAPINI SUCCESS
SA SUCCESS BRAVERY (PARAKRAM)
VI VISHWA MAINTENANCE� (PALAN)
TUR TUSHTI WELFARE (KALYAN)
VA VARDA MARYADA
RE YOG SELF RESTRAINT��(SANYAM)
NI REVATI SFUTA
YAM LOVE (PREM) TAP
BHAR SOOKSHMA MEDHA
GO MONEY FOR SIGHT
DE GYANA YOGMAYA
VA BRILLIANCE (TEJ) JAGRITI (AWAKENING)
SYA BHARGA YOGINI
DHEE DEFENCE (RAKSHA) CREATION (PRODUCTION)
MA GOMATI DHARINI
HI INTELLECT (BUDDHI) SARASTA��(SWEETNESS)
DHI DEVIKA PRABHAVA
YO SUPPRESSION (DAMAN) IDEAL
YO VARAHI OOSHMA
NAHA DEVOTION (NISTHA) COURAGE
PRA SINHANI DRASHYA
CHO DHARNA�(POWER OF RETENTION) WISDOM (VIVEK)
DA DHYAN NIRANJAN
YAT PRAN SEWA (SERVICE)
     

GAIN SHARP INTELLECT:

The deity worshipped in the Gayatri Mantra is Savita or the Sun, hence the best day to do this ritual is Sunday. Through this Sadhana one can awaken all mental faculties and gain a sharp intellect and photographic memory. Even a child can be encouraged to try this practice for he can thus go on to excel in his studies and build an excellent career.

Early morning before sunrise have a bath and dress in yellow clothes. Fill a copper pot with water in it drop a few rice grain and flower petals. Face the morning sun. Raise the pot to the heart level and till it forward allowing the water to follow onto the ground gently. At the same time chant the Mantra seven times Udityam Jaatvedase Namah

RECOVER FROM ILLNESS-ALIMENT.

This ritual is a real boon for those afflicted by bad diseases. A family member of a friend can perform this ritual for the person. On a Saturday night after 9 p.m. Wear red clothes and sit on a red mat facing south. Make a wooden platform in front and cover with red cloth. On it place a steel plate with a handful of rice grains on it. On this plate place Moong grains. Offer red Vermilion; rice grains, red flowers, incense and Ghee lamp on it. Take the Red Hakeek Rosary and put it around the Ratna. Next with water in the right palm and any wish you have to free yourself of any aliments. Let the water drop on the plate before you. Then without any count chant the Gayatri Mantra continuously for about 1 hour. Add at the end of the Gayatri Mantra Ayeim Aum Hum Namah

GET ONES WISHES FULFILLED:

This Sadhana can be done on a Sunday or a Friday from 5 a.m. To 8 a.m. After a bath wear yellows clothes and sits on a yellow mat facing east. On a covered wooden seat make a mound of rice grains dyed yellow. On these place a coconut. Tie a mouli (sacred red thread) around it. Apply a mark of red tilak. On the right side place red rose petals place a Divya and a Shankh. Offer on it incense, Ghee lamp, flowers rice grains, vermilion. Take water in your right palm and pledge your wish. Next Stand on the mat and chant one mala with Cheitanya rosary of this Gayatri Mantra adding to the last part of this Mantra with Shreem Shreem Shreem Shreem Namah.

GAYATRI MANTRA FOR ALL PURPOSES:

Repetitions of the Gayatri Mantra for 125,000 times brings Siddhi. After the mantra has been done for the prescribed number of times, fire worship should be done with 12,000 ahutis of havan samagri with an offering of raw sugar, black sesame seeds (125gms) and ghee (250gms). After the Homa a small feast should be held for 12 girls of 8 years of age and one boy of 6 yrs old. The person after achieving this siddha of the mantra can use to heal physiological or psychological diseases, cure ill lucks and give victory over enemies.

FOR HEALING:

Before touching the patient or giving any medicine, repeat one mala of Gayatri. After completing the mala (108 beads), give the patient medicine for the disease. If the patient is not taking any medication one can give water from a clean copper, brass, bronze or silver pot. Shake the water and repeat the mantra only once before giving the water to the patient. This water will have miraculous effect.

CURE DISEASES:

The sick person should do the japa of Gayatri, after bathing, adding AING three times at the end of the mantra for disease related to aggravation of mucus and bile. Add HUNG three times at the end of the mantra for disease caused by aggravation of wind. The japa should be done 108 times in the early morning hours after bathing.

GOOD MEMORY AND MENTAL POWER:

The japa of Gayatri mantra should be done facing east before sunrise, after bathing. The forehead should remain wet. This is accompanied by applying a thick paste of sandal wood. Gayatri mantra should be recited repeating the sound AUM three times before the mantra. Japa should be done daily 1, 3, 5, 7, 9 or 11 malas. After doing the mala rub both palms together while reciting the mantra, then rub both hands on the forehead touching the place of the third eyes with both ring fingers while the right hand rubs the right side and the left hand the left side of the forehead, reaching up to the temples. Then bring the hands to the head, then to the eyes, ears, nose, cheeks, back of the neck, front of the neck, in that order. This exercise should be done in a slow rhythm. All the breath (no inhaling or exhaling while touching the starting point, third eye) until the end ( the front of the neck).

FOR ATTAINING WEALTH:

At the end of the Gayatri mantra, repeat SHRING, the Lakshmi Bija, three times. 1 Mala (108 times) should be done everyday. All samagris used in worship should be yellow, and yellow food should be taken for the period japa is done. Use a yellow woolen rug, a mala of yellow haldi (turmeric root) beads, yellow pots, yellow flowers, and yellow prasad for offering. A pinch of saffron should be added in the kalash. The japa should be done in the early morning hours before sunrise.

DISPEL EVIL SPIRITS:
An agnihotra (homa) should be done, and 108 ahutis of ordinary havan samagri should be offered to the fire. After the havan is done, the whitish gray ashes should be collected from the fire place and rubbed on the hands, feet, face, head, stomach and back of the person. The Gayatri mantra should be recited during the rubbing of the ashes. The evil spirit will vanish after one rubbing of the ashes. These ashes should be kept in a bottle and maybe used whenever needed by the attendants of the patient. They can be used on any other patients as well. And one should put ashes in ones hand and recite Gayatri mantra 11 times and keep on reciting while rubbing.

SNAKES SCORPIAN BITES:

Ashes from sandal wood or peepal (Banyan wood), should be obtained after doing homa with 108 recitations of the Gayatri Mantra. The ashes should be collected in a blue bottle. One should observe the following method:

1.      Check which nostril is working.

2.      Keep ashes in the hand in the same side as the dominant nostril.

3.      Recite Gayatri mantra, adding HUNG at the end, while meditating on Gayatri riding a horse.

4.      Recite the mantra 11 times.

5.      Rub the ashes while chanting the mantra:

6.      AUM BHUR BUVUH SWAHA TATSAVITRU VARENIYEM
BHARGO DEVESYA DHEEMAHI DIYO YO NA PRACHODAYAT HUNG.

7.      Keep in another small bottle 10gms of mustard seeds made into paste. Recite the mantra 108 times while making the paste in a stone mortar. This paste should be made     and stored like the ashes and used simultaneously or after rubbing the ashes. Take the paste when needed and apply it to the tips of all fingers, all toes, earlobes, navel, tip of the nose and forehead.

This chanting is considered to be especially GOOD on Fridays, on Navami, Chaturdasi, and Full Moon day-and during the nine days of Navaratri.

The Gayatri Mantra does not belong to any particular sect of worship or it is not restricted to any certain community. It is universal, for the whole world. It contains in it the culture not of any particular society, but the culture of humanity. The Gayatri Mantra is a treasure and heritage that belongs to the whole of humanity without exclusion.

 

Mantra for a Child

This mantra may be recited for getting a son, or for childless couples, who want a child.

Mantra:

Devaki-suta Govinda Vasudeva Jagatpate

Dehi me tanayam Krishna Tvaamaham sharanam gataha

Meaning:

O Son of Devaki and Vasudeva, the Lord of the Universe
O Krishna! give me a son; I take refuge in you

Mantra for Marriage

This is a mantra for girls who want to get married. They should say this mantra every day

Mantra:

Kaatyaayani Mahaamaayey Mahaa YoginyaDheeshwaree
NandaGopasuta Devi Pati Mey Kuru Tey Namaha

Meaning:

O Katyaayani! MahaaMayey (Names of Ma the Mother Goddess) Supreme Lord of all great Yoginis, Make Shree Krishna, my husband Prostrations unto Thee.

Mantra to be chanted before you begin your studies:

Mantra:

Saraswati namastubhyam Varde Kaamarupini

Vidyarambham karishyami Siddhir bhavatu me sadaa

Meaning:

My humble prostrations unto Thee, O Goddess Saraswati,
You are the fulfiller of all my wishes, I start my studies, with the request that I achieve perfection in them.

Mantra for Health

Mantra:

Om! Tryambakam Yajaamahe Sugandhim Pushtee Vardhanam
Urva ruka meva Bandhanaat
Mrityor Muksheeya Ma amrutaat

Meaning:

Om! We worship Lord Shiva (The 3-Eyed One) who is full of fragrance and who nourishes all beings; may He liberate me from death, bestow salvation and (lead me) towards Eternity (Make me immortal) just as the ripe cucumber is severed (from the creeper) of its bondage.

Mantra For Prosperity

Mantra:

Aayur dehee Dhanam Dehee Vidyaam dehee Maheshwari
Samastamakhilam dehee dehee mey Parameshwari

Meaning:

Give me long life Give me wealth,
Give me knowledge, O Maheshwari (Mother Goddess)
O Parmeshwari, Give me everything that I desire

This is a mantra of Maheshwari. Maheshwari is the consort of Maheshwara, another name for Siva. It is said that Siva always grants the boons of those that pray to him or his consort.

Mantra for a Peaceful Life

Mantra:

Sarveshaam Svaastir Bhavatu Sarveshaam Shaantir Bhavatu,
Sarveshaam Poornam Bhavatu Sarveshaam Mangalam Bhavatu
Om Shanti, Shanti Shanteehi

Meaning:

May Health abound forever May Peace abound forever
May complete abundance, abound forever May auspiciousness abound forever
Om Peace Peace Peace!

MANTRA for the FULFILLMENT OF DESIRES and RELEASE FROM BONDAGE

Mantra:

Om kaaram bindu samyuktam nityam dhyaayanti yoginah
Kaamadam mokshadam chaiva Omkaaraaya namo namaha

Meaning:

The sages constantly meditate upon the sound of Om and its ‘Bindu´ (dot) We offer our obeisance to the Divine sound of Om repeatedly,
Which has the power to fulfill our desires and release us from bondage.

MANTRA FOR DESTRUCTION OF EVIL AND REMOVAL OF MISERIES-KRISHNA

Mantra:

Krishnaaya Vaasudevaaya Haraye Paramaatmane
Pranatah Klesha naashaaya Govindaaya namo namaha

Meaning:

O Krishna! Son of Vaasudeva, You are the Supreme Lord, remover of miseries.
You destroy all evil, O Govinda!
I repeatedly bow to You!

THE EPITOME OF DUTY.

Mantra:

Raamaaya Raamabhadraaya Raamachandraaya vedhase
Raghunaathaaya naathaaya Seetaaya pataye namah.

Meaning:
I bow to the Brilliant Rama, doer of good, Lord of the Raghus, the Beloved husband of Seeta.

 

 

Blessings for a child

Make a prayer to Santhana Gopala by chanting the following mantra 108 times a day for 108 days after bath.

Santhana Gopala Mantra

Om Devaki Sutha Govinda Vasudeva Jagath Pathe
Dehimey Thanayam Krishna Thwamaham Saranam gathahaa Deva Deva
Jagannatha Gothra Vridhi Karap Prabho Dehimey Thanayam Sheegram
Ayushmantham Yashashreenam

Note:

Nagaraja is the devata for Kudumba Vrithi. Perform Nagaraja pooja in your home by some learned priests.

Also visit Rameswaram, Devipattinam and the navagraha temples around Kumbakonam with your saha dharmini and make prayers to the devatas.

 

 

 

 
Sarva Devata prayer

PRAYERS FOR ALL OCCASIONS

Guru Mantra

Gurur Bramha Gurur Vishnu
Gurur Devo Maheswaraha
Guru Shakshath Para Bramha
Thasmaisri Gurave Namaha
Gurave Sarvalokanam
Bhishaje Bhavaroginam
Nithye Sarvadhiyanaam
Dhakshina Moorthaye Namahah!

Guru is Lord Brahma, Lord Vishnu and Lord Maheswara
Guru is nothing but the Supreme Brahman devoid of attributes.
That is the reason why we bow to the Guru.

sarvaDevata prayer

shriiman mahaa gaNaadhi pataye namaH .
shrii sarasvatyai namaH .
shrii gurave namaH .
shrii maataa pitR^ibhyaaM namaH .
shrii lakshmiinaaraayaNaabhyaaM namaH .
shrii umaamaheshvaraabhyaaM namaH .
ishhTa devataabhyo namaH .
kula devataabhyo namaH .
sthaana devataabhyo namaH .
vaastu devataabhyaaM namaH .
sarevebhyo devebhyo namo namaH ..
avighnamastu …. AUM tatsat.h iti ..

Invocatory Kirtans

Jaya Ganesha Jaya Ganesha Jaya Ganesha paahimaam
Sri Ganesha Sri Ganesha Sri Ganesha rakshamaam
Jaya Saraswati Jaya Saraswati Jaya Saraswati paahimaam
Sri Saraswati Sri Saraswati Sri Saraswati rakshamaam

Maha Mrityunjaya Mantra
Om trayambakam yajaamahe sugandhim pushtivardhanam
Urvaarukamiva bandhanaan mrityor muksheeya maamritaat.

Concluding Peace Chants
Sarveshaam swasti bhavatu, sarveshaam shaantir bhavatu,
Sarveshaam poornam bhavatu, sarveshaam mangalam bhavatu;
Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niraamayah,
Sarve bhadraani pashyantu, maakaschid duhkhabhaagbhavet;
Asato maa sad gamaya
Tamaso maa jyotir gamaya
Mrityor maa amritam gamaya;
Om poornamadah poornamidam poornaatpoornamudachyate,
Poornasya poornamaadaaya poornamevaavashishyate.
Om shaantih shaantih shaantih!

Meditation On Lord Shiva
Shaantam padmaasanastham
shashadharamakutam panchavaktram trinetram,
Shoolam vajram cha khadgam
parashumabhayadam dakshinaange vahantam;
Naagam paasham cha ghantaam
damaruka sahitam chaankusham vaamabhaage,
Naanaalankaara deeptam
sphatika maninibham paarvateesham namaami.
MEANING: I prostrate myself before the five-faced Lord of Parvati, who is adorned with various ornaments, who shines like the crystal jewel, who is seated peacefully in the lotus pose, with moon-crested crown, with three eyes, wearing trident, thunderbolt, sword and axe on the right side, who holds the serpent, noose, bell, damaru and spear on the left side, and who gives protection from all fear to His devotees.

Meditation On Sri Shankaracharya
Padmaaseenam prashantam
yamaniratamaanan gaari tulya prabhaavam,
Phaale bhasmaankitaam
bhasmita rujira mukhaam bhojanindeevaraaksham;
Kambugreevam karaabhyaam
avidtamurulasat pustakam jnaanamudraam,
Vandyam geervaana mukhyair
natajana varadam bhaavaye shankaraaryam.
MEANING: I meditate on Sri Shankaracharya who is seated in the lotus posture with Jnanamudra, who is calm, endowed with virtues like Yama, Niyama, etc., whose glory is as great as that of Lord Shiva, who wears the sacred ashes on the forehead, whose face resembles the blossomed lotus, with lotus-like eyes, possessing sacred books in hand, who is ever adored by people of high learning and wisdom, and who fulfils the desires of his devotees (who prostrate themselves before him).

Meditation On Lord Dattatreya
Maalaakamandalu dharah karapadmayugme
Madhyastha paaniyugale damarutrishoolam;
Adhyastha urdhva karayoh shubha shankhachakre
Vande tamatrivaradam bhujashatkayuktam.
MEANING: I meditate on Lord Dattatreya, the son of Atri, who has six hands, who holds the rosary and water-vessel in two hands, with damaru and spear in the other two hands, and with conch and discus in the upper two hands.

Meditation On Lord Ganesha
Gajaananam bhootaganaadisevitam
Kapittha jamboophala saara bhakshitam;
Umaasutam shoka vinaasha kaaranam
Namaami vighneshwara paada pankajam.
MEANING: I worship the lotus feet of Ganesha, the son of Uma, the destroyer of all sorrows, who is served by the host of gods and elementals, and who takes the essence of the kapittha-jarnbu fruit (fruit resembling the bilwa fruit).

Meditation On Lord Subramanya
Shadaananam kumkumaraktavarnam
Mahaa matim divya mayoora vaahanam;
Rudrasya soonum sura sainyanaatham
Guham sadaaham sharanam prapadye.
MEANING: I always take refuge in Lord Guha (Lord Subramanya) of six faces, who is of deep red colour and infinite knowledge, who has the divine peacock to ride on, the son of Lord Shiva and the leader of the army of the Devas.

LORD VISHNU
His Mantra is: Om Namo Narayanaya
Suklambharadharam visnum sasi varnam caturbhujam
Prasanna vadanam dhyayet sarvavighnopasantaye

Meditation On Sri Krishna
Vamshee vibhooshita karaan navaneeradaabhaat
Peetaambaraadaruna bimbaphalaa dharoshthaat;
Poornendusundara mukhaad aravinda netraat
Krishnaat param kimapi tattwam aham na jaane.
MEANING: I know not any other Reality than the lotus-eyed Krishna with hands adorned with flute, looking like a heavy-laden cloud in lustre, wearing a yellow silk garment, with His lower lip like a ruddy bimba fruit, and with face shining like the full moon.

Meditation On Sri Rama
Dhyaayedaajaanubaaham dhritasharadhanusham
baddhapadmaasanastham,
Peetam vaaso vasaanam navakamala dala spardhinetram
prasannam;
Vaamaankaaroodhaseetaa mukhakamala milal lochanam
neeradaabham,
Naanaalankaara deeptam dadhatamuru jataa mandalam
raamachandram.
MEANING: One should meditate on Sri Ramachandra, with hands reaching the knees, holding the bow and arrows, seated in the locked-up lotus posture, wearing a yellow garb, with eyes vying with the newly-blossomed lotus petals, with a pleasant gait, who has Sita seated on His left thigh, who is blue like the clouds, who is adorned with all kinds of ornaments and having a big circle of Jata on the head.

 

 

 

 

 
.. HYAGREEVA MANTRA ..

GNANANDAMAYAM DEVAM
NIRMALA SPATIKAKRITHAM
AATHARAM SARVAVIDHYANAAM
HYAGREEVA MUBHASMAHE!

.. hayagriivasampadaastotram.h ..

hayagriiva hayagriiva hayagriiveti vaadinam.h .
naraM mu.nchanti paapaani daridramiva yoshhitaH .. 1..

hayagriiva hayagriiva hayagriiveti yo vadet.h .
tasya nissarate vaaNii jahnukanyaa pravaahavat.h .. 2..

hayagriiva hayagriiva hayagriiveti yo dhvaniH .
vishobhate sa vaikuNTha kavaaTod.hghaaTanakshamaH .. 3..

shlokatrayamidaM puNyaM hayagriivapadaa.nkitam.h
vaadiraajayatiproktaM paThataaM sampadaaM padam.h .. 4..

.. iti shriimadvaadiraajapuujyacharaNavirachitam.h hayagriivasampadaastotraM sampuurNam.h ..

bhaaratiiramaNamukhyapraaNaa.ntargata shriikR^ishhNaarpaNamastu

 

 

 

 

Mantra for Easy Delivery

Mathru boodeswaro devo
Bakthanaa mishta thayaka
Sukanthi kunthala naavaha
Suka Prasava Mrichchathuhu.

Hima vathyuththarey parthavey
Surathaa nama yakshini
Tasyaha smarana mathrena
Visalya karpini paveth.

Hey sankara smarahara
Bramahathathi natha
Mannatha samba sasisooda
Harathri soolin
Sambo sukaprasavakrutha
Pavame thayalo
Shri mathrubootha
Siva balayamam namasthey.

Note:

Make a prayer to Thayumanavar at Tiruchirapalli rockfort that you will be visiting his temple with the kid and do an abishek upon the fulfillment of your prayer and ask the pregnant lady to chant the following mantra.
It is advisable to recite this mantra 11 times a day daily after bath.
On Monday recite this mantra 108 times either between 6-7 am,1-2 pm 0r between 8-9 pm especially during the hora of moon. You can check up the hora for each day in
http://mailerindia.com/ancanga.cgi

 

 

 

 

Significance of 108

The Indian Subcontinent rosary or set of mantra counting has 108 beads. 108 has been a sacred number in the Indian Subcontinent for a very long time. This number is explained in many different ways.

The ancient Indians were excellent mathematicians and 108 may be the product of a precise mathematical operation (e.g. 1 power 1 x 2 power 2 x 3 power 3 = 108) which was thought to have special numerological significance.

Powers of 1, 2, and 3 in math: 1 to 1st power=1; 2 to 2nd power=4 (2×2); 3 to 3rd power=27 (3x3x3). 1x4x27=108

Sanskrit alphabet: There are 54 letters in the Sanskrit alphabet. Each has masculine and feminine, shiva and shakti. 54 times 2 is 108.

Sri Yantra: On the Sri Yantra there are marmas where three lines intersect, and there are 54 such intersections. Each intersections has masculine and feminine, shiva and shakti qualities. 54 x 2 equals 108. Thus, there are 108 points that define the Sri Yantra as well as the human body.

9 times 12: Both of these numbers have been said to have spiritual significance in many traditions. 9 times 12 is 108. Also, 1 plus 8 equals 9. That 9 times 12 equals 108.

Heart Chakra: The chakras are the intersections of energy lines, and there are said to be a total of 108 energy lines converging to form the heart chakra. One of them, sushumna leads to the crown chakra, and is said to be the path to Self-realization.

Marmas: Marmas or marmastanas are like energy intersections called chakras, except have fewer energy lines converging to form them. There are said to be 108 marmas in the subtle body.

Time: Some say there are 108 feelings, with 36 related to the past, 36 related to     the present, and 36 related to the future.

Astrology: There are 12 constellations, and 9 arc segments called namshas or chandrakalas. 9 times 12 equals 108. Chandra is moon, and kalas are the divisions within a whole.

Planets and Houses: In astrology, there are 12 houses and 9 planets. 12 times 9     equals 108.

Gopis of Krishna: In the Krishna tradition, there were said to be 108 gopis or maid servants of Krishna.

1, 0, and 8: 1 stands for God or higher Truth, 0 stands for emptiness or completeness in spiritual practice, and 8 stands for infinity or eternity.

Sun and Earth: The diameter of the sun is 108 times the diameter of the Earth.

Numerical scale: The 1 of 108, and the 8 of 108, when added together equals 9, which is the number of the numerical scale, i.e. 1, 2, 3 … 10, etc., where 0 is not a number.

Smaller divisions: The number 108 is divided, such as in half, third, quarter, or twelfth, so that some malas have 54, 36, 27, or 9 beads.

Islam: The number 108 is used in Islam to refer to God.

Jain: In the Jain religion, 108 are the combined virtues of five categories of holy ones, including 12, 8, 36, 25, and 27 virtues respectively.

Sikh: The Sikh tradition has a mala of 108 knots tied in a string of wool, rather than beads.

Chinese: The Chinese Buddhists and Taoists use a 108 bead mala, which is called su-chu, and has three dividing beads, so the mala is divided into three parts of 36 each.

Stages of the soul: Said that Atman, the human soul or center goes through 108     stages on the journey.

Meru: This is a larger bead, not part of the 108. It is not tied in the sequence of the other beads. It is the quiding bead, the one that marks the beginning and end of the mala.

Dance: There are 108 forms of dance in the Indian traditions.

Pythagorean: The nine is the limit of all numbers, all others existing and coming from the same. ie: 0 to 9 is all one needs to make up an infinite amount of numbers.

We have listed below 108 Upanishads as per the list contained in the Muktikopanishad . We have arranged them in four categories according to the particular Veda to which each of them belong.

Rigveda(10): Aitareya , Atmabodha, Kaushitaki, Mudgala, Nirvana, Nadabindu, Akshamaya, Tripura, Bahvruka, Saubhagyalakshmi.

Yajurveda(50): Katha, Taittiriya , Isavasya , Brihadaranyaka, Akshi, Ekakshara, Garbha, Prnagnihotra, Svetasvatara, Sariraka, Sukarahasya, Skanda, Sarvasara,     Adhyatma, Niralamba, Paingala, Mantrika, Muktika, Subala, Avadhuta, Katharudra, Brahma, Jabala, Turiyatita, Paramahamsa, Bhikshuka, Yajnavalkya, Satyayani, Amrtanada, Amrtabindu, Kshurika, Tejobindu, Dhyanabindu, Brahmavidya, YogakundalinI, Yogatattva, Yogasikha, Varaha, Advayataraka, Trisikhibrahmana, mandalabrahmana, Hamsa, Kalisantaraaa, Narayana, Tarasara, Kalagnirudra, Dakshinamurti, Pancabrahma, Rudrahrdaya, SarasvatIrahasya.

SamaVeda(16): Kena, Chandogya, Mahat, Maitrayani, Vajrasuci, Savitri, Aruneya, Kundika, Maitreyi, Samnyasa, Jabaladarsana, Yogacudaman, Avyakta, Vasudevai, Jabali, Rudrakshajabala.

Atharvaveda(32): Prasna , Mandukya, Mundaka, Atma, Surya, Narada-Parivrajakas, Parabrahma, Paramahamsa-Parivrajakas, Pasupatha-Brahma, Mahavakya, Sandilya, Krishna, Garuda, Gopalatapani, Tripadavibhuti-mahnarayana, Dattatreya, Kaivalya, NrsimhatapanI, Ramatapani, Ramarahasya, HayagrIva, Atharvasikha, Atharvasira, Ganapati, Brhajjabala, Bhasmajabala, Sarabha, Annapurna, TripuratapanI, Devi, Bhavana, SIta.

 

 

 

for details and assistance please contact Pandit Hari Krishnamurthy 9868369793

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bheeja mantras

 

MANTRAS

Overcome Obstacles and Success in Endevours
Ganapathi Moola Mantra
Aum shreem hreem kleem glaum gum ganapathaye
Vara-varadha sarva janam-mey vasamaanaya swaha
 
Good Health Overcome ill Health
Dhanvantri Moola Mantra
Aum namo bhagavathey vaasudevaaya
Dhanvantraiye amritha kalasa hasthaya
Sarva aamaya vinasanaya
Trai loka naathaya sree mahavishnave namaha
 
Wealth and Prosperity
Mahalakshmi Moola Mantra
Aum sreem hreem aim
Mahalakshmiyai kamaladharinyai simhavahinyai swaha
 
Kubera Moola Mantra 
Aum yakshaaya kuberaaya vaisravanaaya
Dana daanya adhipathaye
Dana daanya samrithim
Me dehi daapaya swaha
 
Conflicts, Enemies, Litigaton, Black Magic
Sudarshan Mantra
 Aum kleem krishnaaya govindaaya gopijana vallabhaya paraaya parama-purushaaya paramaathmaney para-karma manthra yanthra aushadha asthra sasthraani sumhara sumhara mrithyor mochaya mochaya aum namo bhagavathey maha sudharshanaaya deepthrae jwala paridhaaya sarvadhik-shobana-karaaya hoom put parabrahmaney paranjhothishye swaha.
 
Longevity / Fear of Death
Mahamrithunjaya Mantra
Trayam-bakam yajaamahey sugandhim pushti vardhanam
Oorvaa-ruka-miva bandhanaan mrithyor mooksheeya maam-amrithaath
 
Mahamrithunjaya Stothram
Aum rudhram pasupathim sthaanoom neelakanta umapaathim
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi
Kaala kantam kaala moorthim kaala-jngyam kaala naasanam
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Neela kantam viroopaaksham nirmalam vimala-prabham
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Vaama devam maha devam lokanaatham jagath gurum
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Deva-devam jagan naatham devasham vrishabathvajam
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Gangadharam maha devam sarvaa-barana booshitham
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Anaatha param-aanandam kaivalya pada-dhayinam
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Swarga-bavarka-dha-dharam srishti-sthith-yantha-kaarinam
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Oothpathis-tithi-samhaara kaathaara-gneyshwaram gurum
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Maarkandeya-kritham stothram ya-padeth siva sanithou
Thasya mrithyu bhayam naasthi naagni-sowra-bhayam kwachith.
Sadavartham prakarth-thavyam sangate kashta naasanam
soochir-bhoothva padeth stothram sarva sidhi pradhayagam.
Mrithyu-jeya mahadeva drahimaam saranaa-gatham
Janma mrithyu jaraa-rokai peeditham karma bhandhanai.
Thavakas-twath-gath-praanasth-vachith-dhoham sada mrita
Ithi vignaapya devesam triyambhaka-kyam manum jabeth.
Nama shivaya saambaya haraaya paramaathmane
Pranathak-lesa-naasaaya yoginaam pathaye namah.
 
Delayed Marriage
Swayamvara Parvati Devi Mantra
Aum hreem yogini yogini yogeswari yoga bhayankari
Sakala sthavara jangamasya mukam hridayam mama vasyam akarshaye swaha
 
Delayed Children / Good Progeny
Santana Gopala Krishna Mantra
Aum sreem hreem kleem glaum devakisudha govinda vaasudeva jagathpathe dehimey thanayam krishna thwa-maham saranam gadhaha
 
Success in Love
Kaama deva Gayathri
Kama devaaya vidmahe pushpabhavaya dhemahi.
Tanno vanga prachodayaath
 

 

Vedic mantras for success Part II

 

Education and Intelligence
Hayagreev Moola Mantra
Uthgeetha pranavoth-geetha sarva-vaageeshwara-eshwara sarva vedha-maya-sindhya sarvam bodhaya bodhaya
 
Saraswathi Mantra
Aum Aim Saraswathyai namah
 
Saraswathi Gayathri
Vaag devyai cha vidmahe bramha patniyai cha dheemahi
Thanno Vaani Prachodayaath
 
Good Speech
Vaak Vaadhini Moola Mantra
Aum Aim kleem sau vatha vatha vaak vaadhini swaha.
 
Protection from all Negative Forces
Gayathri Mantra
Aum Bhoor bhu vas suvaha
Tat savithur Varenyam
Bhargo dhevasya dhemahi
Dhi yo yona prachodayaath
 
Mantras for Neutralizing Sarpa Dosha
Naagakannika Moola Mantra
Aum shreem hreem aim kleem saum
Sri naaga-kannika devatha
Mama sarva visham naasaya naasaya
Bheem bheem hreem hoom phut
 
Sarpa Gayathri
Sarpa raajaaya vidhmahey sahasra panaaya dheemahi
Thanno anantha prachodayaath
 
Bhujang-keshaaya vidhmahe sarpa raajaaya dheemahi
Thanno naaga prachodayaath

 

Sudharshana Gayatri Mantra

Om Sudharshanaya Vidmahey Maha Jwalaya Dheemahe
Tanno Chakra Prachodayaat !

Sudharshan Maha Mantra

Om Kleem Krishnaya Hreem Govindaya Shreem Gopi Jana Vallabhaya
Om Paraya Parama Purushaya Paramathmane!
Mama Para Karma Mantra Yantra Tantra
Aushada Ashtra Sasthara Vadha Pridhivadaani
Samhara Samhara Mrythyor Mochaya Mochaya
Om Maha Sudharshanaya Dheepthre Jwalaah
Pareevruthaya Sarvathik Shobana Karayah
Humpatt; Parabramane Swaha
Om Maha Sudharshanadhaaraya Nama Itham !

 

 

 

The Gayatri Mantra

The vedic form of the famous Gayatri mantra:

Aum bhur-bhuvah-swah tat savitur varenyam
bhargo devasya dheemahi dhiyo yo nah Prachodayat.

Summary of the Mantra:

May we meditate on the Glory of the Lord, the Remover of pains and sorrows, the Bestower of happiness, Who has created the universe, and Who is the embodiment of knowledge and light. May the Lord, enlighten our intellect in the right direction by destroying all our sins and ignorance.

Meaning of each letter in mantra:

———————————
OM = Almighty God
BHOOR = Embodiment of vital or spiritual energy
BHUVAHA = Destroyer of suffering
SWAHA = Embodiment of happiness
TAT = That (indicating God)
SAVITUR = Bright, luminous, like and sun
VARENIYAM = Supreme, best
BARGO = Destroyer of sins
DEVASYA = Divine
DHEEMAHI = May receive
DHIYO = Intellect
YO = Who
NAHA = Our
PRACHODAYAT = May inspire

———————————

Gayatri is a Mantra(vedic hymn) which inspires righteous wisdom its meaning is that the Almighty God may illuminate our intellect which may lead us to righteous path. This is most important teaching. All the problems of a person are solved if he is endowed with the gift of righteous wisdom. Having endowed with far sighted wisdom, a man is neither entangled in calamity nor does he tread wrong path. Righteous wisdom stars emerging as soon as a methodical recitation of this Mantra is performed.

“May we meditate on the Glory of the Lord, the Remover of pains and sorrows, the Bestower of happiness, Who has created the universe, and Who is the embodiment of knowledge and light. May the Lord, enlighten our intellect in the right direction by destroying all our sins and ignorance.”

The Gayatri Mantra is the form of eternal truth. It is the heart of all beings and the eternal Ved Mantra. Gayatri destroys the sins of the world. All the four Vedas have originated from this mantra:

This can be translated: Aum. Let us contemplate the spirit of the divine of the earth, the atmosphere and heaven. May that inspire our minds. Savitri is the Sun and this mantra is recited at the three junctions or twilight of the day. Here is described how the mantra Aum hums in the base or Muladhara chakra, and moves through seven stages to the chakra above the head Sahasrara.

Maha Vishnu describes Aum as consisting of the following. Bhur is existence, Bhuvah is the elements, Svah is the Atma of everything, Maha is greatness and light, Tat is Brahman (the absolute). Tapah is all knowledge, Satyam is supremacy and internal wisdom. This tantra connects the three letters of Aum to the seven worlds.

Tat, refers to the first cause of all substance, as fire in the circle of the sun and is supreme Brahman. Savituhu is the source of all living beings. Varenyam is the excellent one who receives adoration.

Bharga destroys sin. Devasya means it is full of light, while Dheemahi refers to knowledge being golden and always within the sun. Dhiyo means Buddhi. Yo stands for energy (tejas).

The mantra is divided into three sections of eight letters and four sections of six letters.

A dhyana (meditation) – Gayatri as having four faces, which are white, yellow, red and black. Yet the tantrik tradition has different views of the Gayatri. For example, in the Matrikabhedatantra, there is a couplet, which says a person who knows the Brahman (the absolute) is a Brahmin.

Gayatri is mother of Vedas. Sadhana of Gayatri mantra is the essence of all Vedas. Even God like Brahma mediates on and performs Jap of Gayatri at the time of twi-light.

Gayatri Jap performed daily for three years realizes God and like air, acquires the power of going where the person wants to go. Merely by offering water to the Sun and performing Jap of three thousand Gayatri mantra at the time of twilight, a person becomes adorable by God.

By Gayatri Sadhana the person may get salvation, wealth, victory in battle, and freedom from disease. A man may know all the four Vedas very well but all his labour goes waste if he does not know Gayatri mantra. A person who worships mantra other than Gayatri cannot get success even if he takes millions of birth.

Rishis, Saints say that there is no other mantra like Gayatri mantra in all the Vedas. Ved, yagya, dan (donation, charity), tap are not equivalent even to a small fraction of Gayatri mantra. Whether a man is pure or impure, he is sitting or walking, in whatever condition a wise man may be, he should perform Gayatri Japa. A man gets rid of all sins by this Jap. Nothing is greater than GAYATRI MANTRA in this as well as other loks for the success of daily work; fulfilment of desires and for development of tapas.

The following guidelines are provided for the Sadhaka:

In Bhavanopanishad, one witness within oneself the effulgent figure of Divine Mother with the different phases of the waxing and waning Moon.

The Devi is to be meditated upon as of a ruddy complexion, with eyes expansive, as an ocean overflowing with waves of grace, with noose, goad, arrows of flowers and a twig of sugar- cane in her hand, surrounded by Anima and other deities and ultimately as one´s own self.

1. Complete faith unflinching loyalty backed by a clear heart towards the deity is required for Sadhana.

2. Do not start Mantra Shakti under any pressure. Trust in God, kindness and patience should be the virtues of a Sadhaka.

3. Avoid harsh speech, lust, anger, restless thoughts, evil company and egoism. Do not get emotional. Mantras on hearsay should be avoided, as they must be authentic.

4. Sadhana done without any specific aim bears fruits early. In case you see any miracle, do not fear. Keep your WILL POWER strong and continue your Sadhana. All troubles will vanish.

5. Brahmacharya or celibacy should be observed during Sadhana. In case of failure, do not lose heart. Try it again and again and you will be crowned with success.

HOW MANTRAS ARE USEFUL:

One´s subconscious mind can help to find the solution through meditation and recitation of Mantras.

1.Purity of thoughts, words and deeds, sincerity and deep seated. Belief in repeating Mantras systematically and without any stress or strain on the brain or body is the keynotes for the efficacy of Mantras.

2. Concentrate and Meditate without having any desires in mind. The Mantra should be recited softly so as to be audible only to be person concerned and not to others. Mantras should be recited in a pleasing musical tone, which will help in concentration.

3.Continuous Sadhana will enable the Sadhaka to find solutions to the problems, attaining peace of mind, reducing mental strain.

4.The Sadhaka should have a light meal, hot and well cooked and in small quantity, as over eating leads to the excitement of the sensory organs which aggravate passions. Onions, Garlic and Meat have stimulating effects on the sensory organs and will do harm to the body than good. Intoxicates and smoking of any kind should be avoided. Lack of control in the diet is a great obstacle to progress. Small quantities of wholesome food purify the mind and a pure mind retains the memory of God.

AUM GRANTHI�POWER MEANING
TAT TAPINI SUCCESS
SA SUCCESS BRAVERY (PARAKRAM)
VI VISHWA MAINTENANCE� (PALAN)
TUR TUSHTI WELFARE (KALYAN)
VA VARDA MARYADA
RE YOG SELF RESTRAINT��(SANYAM)
NI REVATI SFUTA
YAM LOVE (PREM) TAP
BHAR SOOKSHMA MEDHA
GO MONEY FOR SIGHT
DE GYANA YOGMAYA
VA BRILLIANCE (TEJ) JAGRITI (AWAKENING)
SYA BHARGA YOGINI
DHEE DEFENCE (RAKSHA) CREATION (PRODUCTION)
MA GOMATI DHARINI
HI INTELLECT (BUDDHI) SARASTA��(SWEETNESS)
DHI DEVIKA PRABHAVA
YO SUPPRESSION (DAMAN) IDEAL
YO VARAHI OOSHMA
NAHA DEVOTION (NISTHA) COURAGE
PRA SINHANI DRASHYA
CHO DHARNA�(POWER OF RETENTION) WISDOM (VIVEK)
DA DHYAN NIRANJAN
YAT PRAN SEWA (SERVICE)
     

GAIN SHARP INTELLECT:

The deity worshipped in the Gayatri Mantra is Savita or the Sun, hence the best day to do this ritual is Sunday. Through this Sadhana one can awaken all mental faculties and gain a sharp intellect and photographic memory. Even a child can be encouraged to try this practice for he can thus go on to excel in his studies and build an excellent career.

Early morning before sunrise have a bath and dress in yellow clothes. Fill a copper pot with water in it drop a few rice grain and flower petals. Face the morning sun. Raise the pot to the heart level and till it forward allowing the water to follow onto the ground gently. At the same time chant the Mantra seven times Udityam Jaatvedase Namah

RECOVER FROM ILLNESS-ALIMENT.

This ritual is a real boon for those afflicted by bad diseases. A family member of a friend can perform this ritual for the person. On a Saturday night after 9 p.m. Wear red clothes and sit on a red mat facing south. Make a wooden platform in front and cover with red cloth. On it place a steel plate with a handful of rice grains on it. On this plate place Moong grains. Offer red Vermilion; rice grains, red flowers, incense and Ghee lamp on it. Take the Red Hakeek Rosary and put it around the Ratna. Next with water in the right palm and any wish you have to free yourself of any aliments. Let the water drop on the plate before you. Then without any count chant the Gayatri Mantra continuously for about 1 hour. Add at the end of the Gayatri Mantra Ayeim Aum Hum Namah

GET ONES WISHES FULFILLED:

This Sadhana can be done on a Sunday or a Friday from 5 a.m. To 8 a.m. After a bath wear yellows clothes and sits on a yellow mat facing east. On a covered wooden seat make a mound of rice grains dyed yellow. On these place a coconut. Tie a mouli (sacred red thread) around it. Apply a mark of red tilak. On the right side place red rose petals place a Divya and a Shankh. Offer on it incense, Ghee lamp, flowers rice grains, vermilion. Take water in your right palm and pledge your wish. Next Stand on the mat and chant one mala with Cheitanya rosary of this Gayatri Mantra adding to the last part of this Mantra with Shreem Shreem Shreem Shreem Namah.

GAYATRI MANTRA FOR ALL PURPOSES:

Repetitions of the Gayatri Mantra for 125,000 times brings Siddhi. After the mantra has been done for the prescribed number of times, fire worship should be done with 12,000 ahutis of havan samagri with an offering of raw sugar, black sesame seeds (125gms) and ghee (250gms). After the Homa a small feast should be held for 12 girls of 8 years of age and one boy of 6 yrs old. The person after achieving this siddha of the mantra can use to heal physiological or psychological diseases, cure ill lucks and give victory over enemies.

FOR HEALING:

Before touching the patient or giving any medicine, repeat one mala of Gayatri. After completing the mala (108 beads), give the patient medicine for the disease. If the patient is not taking any medication one can give water from a clean copper, brass, bronze or silver pot. Shake the water and repeat the mantra only once before giving the water to the patient. This water will have miraculous effect.

CURE DISEASES:

The sick person should do the japa of Gayatri, after bathing, adding AING three times at the end of the mantra for disease related to aggravation of mucus and bile. Add HUNG three times at the end of the mantra for disease caused by aggravation of wind. The japa should be done 108 times in the early morning hours after bathing.

GOOD MEMORY AND MENTAL POWER:

The japa of Gayatri mantra should be done facing east before sunrise, after bathing. The forehead should remain wet. This is accompanied by applying a thick paste of sandal wood. Gayatri mantra should be recited repeating the sound AUM three times before the mantra. Japa should be done daily 1, 3, 5, 7, 9 or 11 malas. After doing the mala rub both palms together while reciting the mantra, then rub both hands on the forehead touching the place of the third eyes with both ring fingers while the right hand rubs the right side and the left hand the left side of the forehead, reaching up to the temples. Then bring the hands to the head, then to the eyes, ears, nose, cheeks, back of the neck, front of the neck, in that order. This exercise should be done in a slow rhythm. All the breath (no inhaling or exhaling while touching the starting point, third eye) until the end ( the front of the neck).

FOR ATTAINING WEALTH:

At the end of the Gayatri mantra, repeat SHRING, the Lakshmi Bija, three times. 1 Mala (108 times) should be done everyday. All samagris used in worship should be yellow, and yellow food should be taken for the period japa is done. Use a yellow woolen rug, a mala of yellow haldi (turmeric root) beads, yellow pots, yellow flowers, and yellow prasad for offering. A pinch of saffron should be added in the kalash. The japa should be done in the early morning hours before sunrise.

DISPEL EVIL SPIRITS:
An agnihotra (homa) should be done, and 108 ahutis of ordinary havan samagri should be offered to the fire. After the havan is done, the whitish gray ashes should be collected from the fire place and rubbed on the hands, feet, face, head, stomach and back of the person. The Gayatri mantra should be recited during the rubbing of the ashes. The evil spirit will vanish after one rubbing of the ashes. These ashes should be kept in a bottle and maybe used whenever needed by the attendants of the patient. They can be used on any other patients as well. And one should put ashes in ones hand and recite Gayatri mantra 11 times and keep on reciting while rubbing.

SNAKES SCORPIAN BITES:

Ashes from sandal wood or peepal (Banyan wood), should be obtained after doing homa with 108 recitations of the Gayatri Mantra. The ashes should be collected in a blue bottle. One should observe the following method:

1.      Check which nostril is working.

2.      Keep ashes in the hand in the same side as the dominant nostril.

3.      Recite Gayatri mantra, adding HUNG at the end, while meditating on Gayatri riding a horse.

4.      Recite the mantra 11 times.

5.      Rub the ashes while chanting the mantra:

6.      AUM BHUR BUVUH SWAHA TATSAVITRU VARENIYEM
BHARGO DEVESYA DHEEMAHI DIYO YO NA PRACHODAYAT HUNG.

7.      Keep in another small bottle 10gms of mustard seeds made into paste. Recite the mantra 108 times while making the paste in a stone mortar. This paste should be made     and stored like the ashes and used simultaneously or after rubbing the ashes. Take the paste when needed and apply it to the tips of all fingers, all toes, earlobes, navel, tip of the nose and forehead.

This chanting is considered to be especially GOOD on Fridays, on Navami, Chaturdasi, and Full Moon day-and during the nine days of Navaratri.

The Gayatri Mantra does not belong to any particular sect of worship or it is not restricted to any certain community. It is universal, for the whole world. It contains in it the culture not of any particular society, but the culture of humanity. The Gayatri Mantra is a treasure and heritage that belongs to the whole of humanity without exclusion.

 

Mantra for a Child

This mantra may be recited for getting a son, or for childless couples, who want a child.

Mantra:

Devaki-suta Govinda Vasudeva Jagatpate

Dehi me tanayam Krishna Tvaamaham sharanam gataha

Meaning:

O Son of Devaki and Vasudeva, the Lord of the Universe
O Krishna! give me a son; I take refuge in you

Mantra for Marriage

This is a mantra for girls who want to get married. They should say this mantra every day

Mantra:

Kaatyaayani Mahaamaayey Mahaa YoginyaDheeshwaree
NandaGopasuta Devi Pati Mey Kuru Tey Namaha

Meaning:

O Katyaayani! MahaaMayey (Names of Ma the Mother Goddess) Supreme Lord of all great Yoginis, Make Shree Krishna, my husband Prostrations unto Thee.

Mantra to be chanted before you begin your studies:

Mantra:

Saraswati namastubhyam Varde Kaamarupini

Vidyarambham karishyami Siddhir bhavatu me sadaa

Meaning:

My humble prostrations unto Thee, O Goddess Saraswati,
You are the fulfiller of all my wishes, I start my studies, with the request that I achieve perfection in them.

Mantra for Health

Mantra:

Om! Tryambakam Yajaamahe Sugandhim Pushtee Vardhanam
Urva ruka meva Bandhanaat
Mrityor Muksheeya Ma amrutaat

Meaning:

Om! We worship Lord Shiva (The 3-Eyed One) who is full of fragrance and who nourishes all beings; may He liberate me from death, bestow salvation and (lead me) towards Eternity (Make me immortal) just as the ripe cucumber is severed (from the creeper) of its bondage.

Mantra For Prosperity

Mantra:

Aayur dehee Dhanam Dehee Vidyaam dehee Maheshwari
Samastamakhilam dehee dehee mey Parameshwari

Meaning:

Give me long life Give me wealth,
Give me knowledge, O Maheshwari (Mother Goddess)
O Parmeshwari, Give me everything that I desire

This is a mantra of Maheshwari. Maheshwari is the consort of Maheshwara, another name for Siva. It is said that Siva always grants the boons of those that pray to him or his consort.

Mantra for a Peaceful Life

Mantra:

Sarveshaam Svaastir Bhavatu Sarveshaam Shaantir Bhavatu,
Sarveshaam Poornam Bhavatu Sarveshaam Mangalam Bhavatu
Om Shanti, Shanti Shanteehi

Meaning:

May Health abound forever May Peace abound forever
May complete abundance, abound forever May auspiciousness abound forever
Om Peace Peace Peace!

MANTRA for the FULFILLMENT OF DESIRES and RELEASE FROM BONDAGE

Mantra:

Om kaaram bindu samyuktam nityam dhyaayanti yoginah
Kaamadam mokshadam chaiva Omkaaraaya namo namaha

Meaning:

The sages constantly meditate upon the sound of Om and its ‘Bindu´ (dot) We offer our obeisance to the Divine sound of Om repeatedly,
Which has the power to fulfill our desires and release us from bondage.

MANTRA FOR DESTRUCTION OF EVIL AND REMOVAL OF MISERIES-KRISHNA

Mantra:

Krishnaaya Vaasudevaaya Haraye Paramaatmane
Pranatah Klesha naashaaya Govindaaya namo namaha

Meaning:

O Krishna! Son of Vaasudeva, You are the Supreme Lord, remover of miseries.
You destroy all evil, O Govinda!
I repeatedly bow to You!

THE EPITOME OF DUTY.

Mantra:

Raamaaya Raamabhadraaya Raamachandraaya vedhase
Raghunaathaaya naathaaya Seetaaya pataye namah.

Meaning:
I bow to the Brilliant Rama, doer of good, Lord of the Raghus, the Beloved husband of Seeta.

 

 

Blessings for a child

Make a prayer to Santhana Gopala by chanting the following mantra 108 times a day for 108 days after bath.

Santhana Gopala Mantra

Om Devaki Sutha Govinda Vasudeva Jagath Pathe
Dehimey Thanayam Krishna Thwamaham Saranam gathahaa Deva Deva
Jagannatha Gothra Vridhi Karap Prabho Dehimey Thanayam Sheegram
Ayushmantham Yashashreenam

Note:

Nagaraja is the devata for Kudumba Vrithi. Perform Nagaraja pooja in your home by some learned priests.

Also visit Rameswaram, Devipattinam and the navagraha temples around Kumbakonam with your saha dharmini and make prayers to the devatas.

 

 

 

 
Sarva Devata prayer

PRAYERS FOR ALL OCCASIONS

Guru Mantra

Gurur Bramha Gurur Vishnu
Gurur Devo Maheswaraha
Guru Shakshath Para Bramha
Thasmaisri Gurave Namaha
Gurave Sarvalokanam
Bhishaje Bhavaroginam
Nithye Sarvadhiyanaam
Dhakshina Moorthaye Namahah!

Guru is Lord Brahma, Lord Vishnu and Lord Maheswara
Guru is nothing but the Supreme Brahman devoid of attributes.
That is the reason why we bow to the Guru.

sarvaDevata prayer

shriiman mahaa gaNaadhi pataye namaH .
shrii sarasvatyai namaH .
shrii gurave namaH .
shrii maataa pitR^ibhyaaM namaH .
shrii lakshmiinaaraayaNaabhyaaM namaH .
shrii umaamaheshvaraabhyaaM namaH .
ishhTa devataabhyo namaH .
kula devataabhyo namaH .
sthaana devataabhyo namaH .
vaastu devataabhyaaM namaH .
sarevebhyo devebhyo namo namaH ..
avighnamastu …. AUM tatsat.h iti ..

Invocatory Kirtans

Jaya Ganesha Jaya Ganesha Jaya Ganesha paahimaam
Sri Ganesha Sri Ganesha Sri Ganesha rakshamaam
Jaya Saraswati Jaya Saraswati Jaya Saraswati paahimaam
Sri Saraswati Sri Saraswati Sri Saraswati rakshamaam

Maha Mrityunjaya Mantra
Om trayambakam yajaamahe sugandhim pushtivardhanam
Urvaarukamiva bandhanaan mrityor muksheeya maamritaat.

Concluding Peace Chants
Sarveshaam swasti bhavatu, sarveshaam shaantir bhavatu,
Sarveshaam poornam bhavatu, sarveshaam mangalam bhavatu;
Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niraamayah,
Sarve bhadraani pashyantu, maakaschid duhkhabhaagbhavet;
Asato maa sad gamaya
Tamaso maa jyotir gamaya
Mrityor maa amritam gamaya;
Om poornamadah poornamidam poornaatpoornamudachyate,
Poornasya poornamaadaaya poornamevaavashishyate.
Om shaantih shaantih shaantih!

Meditation On Lord Shiva
Shaantam padmaasanastham
shashadharamakutam panchavaktram trinetram,
Shoolam vajram cha khadgam
parashumabhayadam dakshinaange vahantam;
Naagam paasham cha ghantaam
damaruka sahitam chaankusham vaamabhaage,
Naanaalankaara deeptam
sphatika maninibham paarvateesham namaami.
MEANING: I prostrate myself before the five-faced Lord of Parvati, who is adorned with various ornaments, who shines like the crystal jewel, who is seated peacefully in the lotus pose, with moon-crested crown, with three eyes, wearing trident, thunderbolt, sword and axe on the right side, who holds the serpent, noose, bell, damaru and spear on the left side, and who gives protection from all fear to His devotees.

Meditation On Sri Shankaracharya
Padmaaseenam prashantam
yamaniratamaanan gaari tulya prabhaavam,
Phaale bhasmaankitaam
bhasmita rujira mukhaam bhojanindeevaraaksham;
Kambugreevam karaabhyaam
avidtamurulasat pustakam jnaanamudraam,
Vandyam geervaana mukhyair
natajana varadam bhaavaye shankaraaryam.
MEANING: I meditate on Sri Shankaracharya who is seated in the lotus posture with Jnanamudra, who is calm, endowed with virtues like Yama, Niyama, etc., whose glory is as great as that of Lord Shiva, who wears the sacred ashes on the forehead, whose face resembles the blossomed lotus, with lotus-like eyes, possessing sacred books in hand, who is ever adored by people of high learning and wisdom, and who fulfils the desires of his devotees (who prostrate themselves before him).

Meditation On Lord Dattatreya
Maalaakamandalu dharah karapadmayugme
Madhyastha paaniyugale damarutrishoolam;
Adhyastha urdhva karayoh shubha shankhachakre
Vande tamatrivaradam bhujashatkayuktam.
MEANING: I meditate on Lord Dattatreya, the son of Atri, who has six hands, who holds the rosary and water-vessel in two hands, with damaru and spear in the other two hands, and with conch and discus in the upper two hands.

Meditation On Lord Ganesha
Gajaananam bhootaganaadisevitam
Kapittha jamboophala saara bhakshitam;
Umaasutam shoka vinaasha kaaranam
Namaami vighneshwara paada pankajam.
MEANING: I worship the lotus feet of Ganesha, the son of Uma, the destroyer of all sorrows, who is served by the host of gods and elementals, and who takes the essence of the kapittha-jarnbu fruit (fruit resembling the bilwa fruit).

Meditation On Lord Subramanya
Shadaananam kumkumaraktavarnam
Mahaa matim divya mayoora vaahanam;
Rudrasya soonum sura sainyanaatham
Guham sadaaham sharanam prapadye.
MEANING: I always take refuge in Lord Guha (Lord Subramanya) of six faces, who is of deep red colour and infinite knowledge, who has the divine peacock to ride on, the son of Lord Shiva and the leader of the army of the Devas.

LORD VISHNU
His Mantra is: Om Namo Narayanaya
Suklambharadharam visnum sasi varnam caturbhujam
Prasanna vadanam dhyayet sarvavighnopasantaye

Meditation On Sri Krishna
Vamshee vibhooshita karaan navaneeradaabhaat
Peetaambaraadaruna bimbaphalaa dharoshthaat;
Poornendusundara mukhaad aravinda netraat
Krishnaat param kimapi tattwam aham na jaane.
MEANING: I know not any other Reality than the lotus-eyed Krishna with hands adorned with flute, looking like a heavy-laden cloud in lustre, wearing a yellow silk garment, with His lower lip like a ruddy bimba fruit, and with face shining like the full moon.

Meditation On Sri Rama
Dhyaayedaajaanubaaham dhritasharadhanusham
baddhapadmaasanastham,
Peetam vaaso vasaanam navakamala dala spardhinetram
prasannam;
Vaamaankaaroodhaseetaa mukhakamala milal lochanam
neeradaabham,
Naanaalankaara deeptam dadhatamuru jataa mandalam
raamachandram.
MEANING: One should meditate on Sri Ramachandra, with hands reaching the knees, holding the bow and arrows, seated in the locked-up lotus posture, wearing a yellow garb, with eyes vying with the newly-blossomed lotus petals, with a pleasant gait, who has Sita seated on His left thigh, who is blue like the clouds, who is adorned with all kinds of ornaments and having a big circle of Jata on the head.

 

 

 

 

 
.. HYAGREEVA MANTRA ..

GNANANDAMAYAM DEVAM
NIRMALA SPATIKAKRITHAM
AATHARAM SARVAVIDHYANAAM
HYAGREEVA MUBHASMAHE!

.. hayagriivasampadaastotram.h ..

hayagriiva hayagriiva hayagriiveti vaadinam.h .
naraM mu.nchanti paapaani daridramiva yoshhitaH .. 1..

hayagriiva hayagriiva hayagriiveti yo vadet.h .
tasya nissarate vaaNii jahnukanyaa pravaahavat.h .. 2..

hayagriiva hayagriiva hayagriiveti yo dhvaniH .
vishobhate sa vaikuNTha kavaaTod.hghaaTanakshamaH .. 3..

shlokatrayamidaM puNyaM hayagriivapadaa.nkitam.h
vaadiraajayatiproktaM paThataaM sampadaaM padam.h .. 4..

.. iti shriimadvaadiraajapuujyacharaNavirachitam.h hayagriivasampadaastotraM sampuurNam.h ..

bhaaratiiramaNamukhyapraaNaa.ntargata shriikR^ishhNaarpaNamastu

 

 

 

 

Mantra for Easy Delivery

Mathru boodeswaro devo
Bakthanaa mishta thayaka
Sukanthi kunthala naavaha
Suka Prasava Mrichchathuhu.

Hima vathyuththarey parthavey
Surathaa nama yakshini
Tasyaha smarana mathrena
Visalya karpini paveth.

Hey sankara smarahara
Bramahathathi natha
Mannatha samba sasisooda
Harathri soolin
Sambo sukaprasavakrutha
Pavame thayalo
Shri mathrubootha
Siva balayamam namasthey.

Note:

Make a prayer to Thayumanavar at Tiruchirapalli rockfort that you will be visiting his temple with the kid and do an abishek upon the fulfillment of your prayer and ask the pregnant lady to chant the following mantra.
It is advisable to recite this mantra 11 times a day daily after bath.
On Monday recite this mantra 108 times either between 6-7 am,1-2 pm 0r between 8-9 pm especially during the hora of moon. You can check up the hora for each day in
http://mailerindia.com/ancanga.cgi

 

 

 

 

Significance of 108

The Indian Subcontinent rosary or set of mantra counting has 108 beads. 108 has been a sacred number in the Indian Subcontinent for a very long time. This number is explained in many different ways.

The ancient Indians were excellent mathematicians and 108 may be the product of a precise mathematical operation (e.g. 1 power 1 x 2 power 2 x 3 power 3 = 108) which was thought to have special numerological significance.

Powers of 1, 2, and 3 in math: 1 to 1st power=1; 2 to 2nd power=4 (2×2); 3 to 3rd power=27 (3x3x3). 1x4x27=108

Sanskrit alphabet: There are 54 letters in the Sanskrit alphabet. Each has masculine and feminine, shiva and shakti. 54 times 2 is 108.

Sri Yantra: On the Sri Yantra there are marmas where three lines intersect, and there are 54 such intersections. Each intersections has masculine and feminine, shiva and shakti qualities. 54 x 2 equals 108. Thus, there are 108 points that define the Sri Yantra as well as the human body.

9 times 12: Both of these numbers have been said to have spiritual significance in many traditions. 9 times 12 is 108. Also, 1 plus 8 equals 9. That 9 times 12 equals 108.

Heart Chakra: The chakras are the intersections of energy lines, and there are said to be a total of 108 energy lines converging to form the heart chakra. One of them, sushumna leads to the crown chakra, and is said to be the path to Self-realization.

Marmas: Marmas or marmastanas are like energy intersections called chakras, except have fewer energy lines converging to form them. There are said to be 108 marmas in the subtle body.

Time: Some say there are 108 feelings, with 36 related to the past, 36 related to     the present, and 36 related to the future.

Astrology: There are 12 constellations, and 9 arc segments called namshas or chandrakalas. 9 times 12 equals 108. Chandra is moon, and kalas are the divisions within a whole.

Planets and Houses: In astrology, there are 12 houses and 9 planets. 12 times 9     equals 108.

Gopis of Krishna: In the Krishna tradition, there were said to be 108 gopis or maid servants of Krishna.

1, 0, and 8: 1 stands for God or higher Truth, 0 stands for emptiness or completeness in spiritual practice, and 8 stands for infinity or eternity.

Sun and Earth: The diameter of the sun is 108 times the diameter of the Earth.

Numerical scale: The 1 of 108, and the 8 of 108, when added together equals 9, which is the number of the numerical scale, i.e. 1, 2, 3 … 10, etc., where 0 is not a number.

Smaller divisions: The number 108 is divided, such as in half, third, quarter, or twelfth, so that some malas have 54, 36, 27, or 9 beads.

Islam: The number 108 is used in Islam to refer to God.

Jain: In the Jain religion, 108 are the combined virtues of five categories of holy ones, including 12, 8, 36, 25, and 27 virtues respectively.

Sikh: The Sikh tradition has a mala of 108 knots tied in a string of wool, rather than beads.

Chinese: The Chinese Buddhists and Taoists use a 108 bead mala, which is called su-chu, and has three dividing beads, so the mala is divided into three parts of 36 each.

Stages of the soul: Said that Atman, the human soul or center goes through 108     stages on the journey.

Meru: This is a larger bead, not part of the 108. It is not tied in the sequence of the other beads. It is the quiding bead, the one that marks the beginning and end of the mala.

Dance: There are 108 forms of dance in the Indian traditions.

Pythagorean: The nine is the limit of all numbers, all others existing and coming from the same. ie: 0 to 9 is all one needs to make up an infinite amount of numbers.

We have listed below 108 Upanishads as per the list contained in the Muktikopanishad . We have arranged them in four categories according to the particular Veda to which each of them belong.

Rigveda(10): Aitareya , Atmabodha, Kaushitaki, Mudgala, Nirvana, Nadabindu, Akshamaya, Tripura, Bahvruka, Saubhagyalakshmi.

Yajurveda(50): Katha, Taittiriya , Isavasya , Brihadaranyaka, Akshi, Ekakshara, Garbha, Prnagnihotra, Svetasvatara, Sariraka, Sukarahasya, Skanda, Sarvasara,     Adhyatma, Niralamba, Paingala, Mantrika, Muktika, Subala, Avadhuta, Katharudra, Brahma, Jabala, Turiyatita, Paramahamsa, Bhikshuka, Yajnavalkya, Satyayani, Amrtanada, Amrtabindu, Kshurika, Tejobindu, Dhyanabindu, Brahmavidya, YogakundalinI, Yogatattva, Yogasikha, Varaha, Advayataraka, Trisikhibrahmana, mandalabrahmana, Hamsa, Kalisantaraaa, Narayana, Tarasara, Kalagnirudra, Dakshinamurti, Pancabrahma, Rudrahrdaya, SarasvatIrahasya.

SamaVeda(16): Kena, Chandogya, Mahat, Maitrayani, Vajrasuci, Savitri, Aruneya, Kundika, Maitreyi, Samnyasa, Jabaladarsana, Yogacudaman, Avyakta, Vasudevai, Jabali, Rudrakshajabala.

Atharvaveda(32): Prasna , Mandukya, Mundaka, Atma, Surya, Narada-Parivrajakas, Parabrahma, Paramahamsa-Parivrajakas, Pasupatha-Brahma, Mahavakya, Sandilya, Krishna, Garuda, Gopalatapani, Tripadavibhuti-mahnarayana, Dattatreya, Kaivalya, NrsimhatapanI, Ramatapani, Ramarahasya, HayagrIva, Atharvasikha, Atharvasira, Ganapati, Brhajjabala, Bhasmajabala, Sarabha, Annapurna, TripuratapanI, Devi, Bhavana, SIta.

 

 

 

for details and assistance please contact Pandit Hari Krishnamurthy 9868369793

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bheeja mantras

 

MANTRAS

Overcome Obstacles and Success in Endevours
Ganapathi Moola Mantra
Aum shreem hreem kleem glaum gum ganapathaye
Vara-varadha sarva janam-mey vasamaanaya swaha
 
Good Health Overcome ill Health
Dhanvantri Moola Mantra
Aum namo bhagavathey vaasudevaaya
Dhanvantraiye amritha kalasa hasthaya
Sarva aamaya vinasanaya
Trai loka naathaya sree mahavishnave namaha
 
Wealth and Prosperity
Mahalakshmi Moola Mantra
Aum sreem hreem aim
Mahalakshmiyai kamaladharinyai simhavahinyai swaha
 
Kubera Moola Mantra 
Aum yakshaaya kuberaaya vaisravanaaya
Dana daanya adhipathaye
Dana daanya samrithim
Me dehi daapaya swaha
 
Conflicts, Enemies, Litigaton, Black Magic
Sudarshan Mantra
 Aum kleem krishnaaya govindaaya gopijana vallabhaya paraaya parama-purushaaya paramaathmaney para-karma manthra yanthra aushadha asthra sasthraani sumhara sumhara mrithyor mochaya mochaya aum namo bhagavathey maha sudharshanaaya deepthrae jwala paridhaaya sarvadhik-shobana-karaaya hoom put parabrahmaney paranjhothishye swaha.
 
Longevity / Fear of Death
Mahamrithunjaya Mantra
Trayam-bakam yajaamahey sugandhim pushti vardhanam
Oorvaa-ruka-miva bandhanaan mrithyor mooksheeya maam-amrithaath
 
Mahamrithunjaya Stothram
Aum rudhram pasupathim sthaanoom neelakanta umapaathim
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi
Kaala kantam kaala moorthim kaala-jngyam kaala naasanam
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Neela kantam viroopaaksham nirmalam vimala-prabham
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Vaama devam maha devam lokanaatham jagath gurum
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Deva-devam jagan naatham devasham vrishabathvajam
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Gangadharam maha devam sarvaa-barana booshitham
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Anaatha param-aanandam kaivalya pada-dhayinam
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Swarga-bavarka-dha-dharam srishti-sthith-yantha-kaarinam
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Oothpathis-tithi-samhaara kaathaara-gneyshwaram gurum
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Maarkandeya-kritham stothram ya-padeth siva sanithou
Thasya mrithyu bhayam naasthi naagni-sowra-bhayam kwachith.
Sadavartham prakarth-thavyam sangate kashta naasanam
soochir-bhoothva padeth stothram sarva sidhi pradhayagam.
Mrithyu-jeya mahadeva drahimaam saranaa-gatham
Janma mrithyu jaraa-rokai peeditham karma bhandhanai.
Thavakas-twath-gath-praanasth-vachith-dhoham sada mrita
Ithi vignaapya devesam triyambhaka-kyam manum jabeth.
Nama shivaya saambaya haraaya paramaathmane
Pranathak-lesa-naasaaya yoginaam pathaye namah.
 
Delayed Marriage
Swayamvara Parvati Devi Mantra
Aum hreem yogini yogini yogeswari yoga bhayankari
Sakala sthavara jangamasya mukam hridayam mama vasyam akarshaye swaha
 
Delayed Children / Good Progeny
Santana Gopala Krishna Mantra
Aum sreem hreem kleem glaum devakisudha govinda vaasudeva jagathpathe dehimey thanayam krishna thwa-maham saranam gadhaha
 
Success in Love
Kaama deva Gayathri
Kama devaaya vidmahe pushpabhavaya dhemahi.
Tanno vanga prachodayaath
 

 

Vedic mantras for success Part II

 

Education and Intelligence
Hayagreev Moola Mantra
Uthgeetha pranavoth-geetha sarva-vaageeshwara-eshwara sarva vedha-maya-sindhya sarvam bodhaya bodhaya
 
Saraswathi Mantra
Aum Aim Saraswathyai namah
 
Saraswathi Gayathri
Vaag devyai cha vidmahe bramha patniyai cha dheemahi
Thanno Vaani Prachodayaath
 
Good Speech
Vaak Vaadhini Moola Mantra
Aum Aim kleem sau vatha vatha vaak vaadhini swaha.
 
Protection from all Negative Forces
Gayathri Mantra
Aum Bhoor bhu vas suvaha
Tat savithur Varenyam
Bhargo dhevasya dhemahi
Dhi yo yona prachodayaath
 
Mantras for Neutralizing Sarpa Dosha
Naagakannika Moola Mantra
Aum shreem hreem aim kleem saum
Sri naaga-kannika devatha
Mama sarva visham naasaya naasaya
Bheem bheem hreem hoom phut
 
Sarpa Gayathri
Sarpa raajaaya vidhmahey sahasra panaaya dheemahi
Thanno anantha prachodayaath
 
Bhujang-keshaaya vidhmahe sarpa raajaaya dheemahi
Thanno naaga prachodayaath

 

Sudharshana Gayatri Mantra

Om Sudharshanaya Vidmahey Maha Jwalaya Dheemahe
Tanno Chakra Prachodayaat !

Sudharshan Maha Mantra

Om Kleem Krishnaya Hreem Govindaya Shreem Gopi Jana Vallabhaya
Om Paraya Parama Purushaya Paramathmane!
Mama Para Karma Mantra Yantra Tantra
Aushada Ashtra Sasthara Vadha Pridhivadaani
Samhara Samhara Mrythyor Mochaya Mochaya
Om Maha Sudharshanaya Dheepthre Jwalaah
Pareevruthaya Sarvathik Shobana Karayah
Humpatt; Parabramane Swaha
Om Maha Sudharshanadhaaraya Nama Itham !

 

 

 

The Gayatri Mantra

The vedic form of the famous Gayatri mantra:

Aum bhur-bhuvah-swah tat savitur varenyam
bhargo devasya dheemahi dhiyo yo nah Prachodayat.

Summary of the Mantra:

May we meditate on the Glory of the Lord, the Remover of pains and sorrows, the Bestower of happiness, Who has created the universe, and Who is the embodiment of knowledge and light. May the Lord, enlighten our intellect in the right direction by destroying all our sins and ignorance.

Meaning of each letter in mantra:

———————————
OM = Almighty God
BHOOR = Embodiment of vital or spiritual energy
BHUVAHA = Destroyer of suffering
SWAHA = Embodiment of happiness
TAT = That (indicating God)
SAVITUR = Bright, luminous, like and sun
VARENIYAM = Supreme, best
BARGO = Destroyer of sins
DEVASYA = Divine
DHEEMAHI = May receive
DHIYO = Intellect
YO = Who
NAHA = Our
PRACHODAYAT = May inspire

———————————

Gayatri is a Mantra(vedic hymn) which inspires righteous wisdom its meaning is that the Almighty God may illuminate our intellect which may lead us to righteous path. This is most important teaching. All the problems of a person are solved if he is endowed with the gift of righteous wisdom. Having endowed with far sighted wisdom, a man is neither entangled in calamity nor does he tread wrong path. Righteous wisdom stars emerging as soon as a methodical recitation of this Mantra is performed.

“May we meditate on the Glory of the Lord, the Remover of pains and sorrows, the Bestower of happiness, Who has created the universe, and Who is the embodiment of knowledge and light. May the Lord, enlighten our intellect in the right direction by destroying all our sins and ignorance.”

The Gayatri Mantra is the form of eternal truth. It is the heart of all beings and the eternal Ved Mantra. Gayatri destroys the sins of the world. All the four Vedas have originated from this mantra:

This can be translated: Aum. Let us contemplate the spirit of the divine of the earth, the atmosphere and heaven. May that inspire our minds. Savitri is the Sun and this mantra is recited at the three junctions or twilight of the day. Here is described how the mantra Aum hums in the base or Muladhara chakra, and moves through seven stages to the chakra above the head Sahasrara.

Maha Vishnu describes Aum as consisting of the following. Bhur is existence, Bhuvah is the elements, Svah is the Atma of everything, Maha is greatness and light, Tat is Brahman (the absolute). Tapah is all knowledge, Satyam is supremacy and internal wisdom. This tantra connects the three letters of Aum to the seven worlds.

Tat, refers to the first cause of all substance, as fire in the circle of the sun and is supreme Brahman. Savituhu is the source of all living beings. Varenyam is the excellent one who receives adoration.

Bharga destroys sin. Devasya means it is full of light, while Dheemahi refers to knowledge being golden and always within the sun. Dhiyo means Buddhi. Yo stands for energy (tejas).

The mantra is divided into three sections of eight letters and four sections of six letters.

A dhyana (meditation) – Gayatri as having four faces, which are white, yellow, red and black. Yet the tantrik tradition has different views of the Gayatri. For example, in the Matrikabhedatantra, there is a couplet, which says a person who knows the Brahman (the absolute) is a Brahmin.

Gayatri is mother of Vedas. Sadhana of Gayatri mantra is the essence of all Vedas. Even God like Brahma mediates on and performs Jap of Gayatri at the time of twi-light.

Gayatri Jap performed daily for three years realizes God and like air, acquires the power of going where the person wants to go. Merely by offering water to the Sun and performing Jap of three thousand Gayatri mantra at the time of twilight, a person becomes adorable by God.

By Gayatri Sadhana the person may get salvation, wealth, victory in battle, and freedom from disease. A man may know all the four Vedas very well but all his labour goes waste if he does not know Gayatri mantra. A person who worships mantra other than Gayatri cannot get success even if he takes millions of birth.

Rishis, Saints say that there is no other mantra like Gayatri mantra in all the Vedas. Ved, yagya, dan (donation, charity), tap are not equivalent even to a small fraction of Gayatri mantra. Whether a man is pure or impure, he is sitting or walking, in whatever condition a wise man may be, he should perform Gayatri Japa. A man gets rid of all sins by this Jap. Nothing is greater than GAYATRI MANTRA in this as well as other loks for the success of daily work; fulfilment of desires and for development of tapas.

The following guidelines are provided for the Sadhaka:

In Bhavanopanishad, one witness within oneself the effulgent figure of Divine Mother with the different phases of the waxing and waning Moon.

The Devi is to be meditated upon as of a ruddy complexion, with eyes expansive, as an ocean overflowing with waves of grace, with noose, goad, arrows of flowers and a twig of sugar- cane in her hand, surrounded by Anima and other deities and ultimately as one´s own self.

1. Complete faith unflinching loyalty backed by a clear heart towards the deity is required for Sadhana.

2. Do not start Mantra Shakti under any pressure. Trust in God, kindness and patience should be the virtues of a Sadhaka.

3. Avoid harsh speech, lust, anger, restless thoughts, evil company and egoism. Do not get emotional. Mantras on hearsay should be avoided, as they must be authentic.

4. Sadhana done without any specific aim bears fruits early. In case you see any miracle, do not fear. Keep your WILL POWER strong and continue your Sadhana. All troubles will vanish.

5. Brahmacharya or celibacy should be observed during Sadhana. In case of failure, do not lose heart. Try it again and again and you will be crowned with success.

HOW MANTRAS ARE USEFUL:

One´s subconscious mind can help to find the solution through meditation and recitation of Mantras.

1.Purity of thoughts, words and deeds, sincerity and deep seated. Belief in repeating Mantras systematically and without any stress or strain on the brain or body is the keynotes for the efficacy of Mantras.

2. Concentrate and Meditate without having any desires in mind. The Mantra should be recited softly so as to be audible only to be person concerned and not to others. Mantras should be recited in a pleasing musical tone, which will help in concentration.

3.Continuous Sadhana will enable the Sadhaka to find solutions to the problems, attaining peace of mind, reducing mental strain.

4.The Sadhaka should have a light meal, hot and well cooked and in small quantity, as over eating leads to the excitement of the sensory organs which aggravate passions. Onions, Garlic and Meat have stimulating effects on the sensory organs and will do harm to the body than good. Intoxicates and smoking of any kind should be avoided. Lack of control in the diet is a great obstacle to progress. Small quantities of wholesome food purify the mind and a pure mind retains the memory of God.

AUM GRANTHI�POWER MEANING
TAT TAPINI SUCCESS
SA SUCCESS BRAVERY (PARAKRAM)
VI VISHWA MAINTENANCE� (PALAN)
TUR TUSHTI WELFARE (KALYAN)
VA VARDA MARYADA
RE YOG SELF RESTRAINT��(SANYAM)
NI REVATI SFUTA
YAM LOVE (PREM) TAP
BHAR SOOKSHMA MEDHA
GO MONEY FOR SIGHT
DE GYANA YOGMAYA
VA BRILLIANCE (TEJ) JAGRITI (AWAKENING)
SYA BHARGA YOGINI
DHEE DEFENCE (RAKSHA) CREATION (PRODUCTION)
MA GOMATI DHARINI
HI INTELLECT (BUDDHI) SARASTA��(SWEETNESS)
DHI DEVIKA PRABHAVA
YO SUPPRESSION (DAMAN) IDEAL
YO VARAHI OOSHMA
NAHA DEVOTION (NISTHA) COURAGE
PRA SINHANI DRASHYA
CHO DHARNA�(POWER OF RETENTION) WISDOM (VIVEK)
DA DHYAN NIRANJAN
YAT PRAN SEWA (SERVICE)
     

GAIN SHARP INTELLECT:

The deity worshipped in the Gayatri Mantra is Savita or the Sun, hence the best day to do this ritual is Sunday. Through this Sadhana one can awaken all mental faculties and gain a sharp intellect and photographic memory. Even a child can be encouraged to try this practice for he can thus go on to excel in his studies and build an excellent career.

Early morning before sunrise have a bath and dress in yellow clothes. Fill a copper pot with water in it drop a few rice grain and flower petals. Face the morning sun. Raise the pot to the heart level and till it forward allowing the water to follow onto the ground gently. At the same time chant the Mantra seven times Udityam Jaatvedase Namah

RECOVER FROM ILLNESS-ALIMENT.

This ritual is a real boon for those afflicted by bad diseases. A family member of a friend can perform this ritual for the person. On a Saturday night after 9 p.m. Wear red clothes and sit on a red mat facing south. Make a wooden platform in front and cover with red cloth. On it place a steel plate with a handful of rice grains on it. On this plate place Moong grains. Offer red Vermilion; rice grains, red flowers, incense and Ghee lamp on it. Take the Red Hakeek Rosary and put it around the Ratna. Next with water in the right palm and any wish you have to free yourself of any aliments. Let the water drop on the plate before you. Then without any count chant the Gayatri Mantra continuously for about 1 hour. Add at the end of the Gayatri Mantra Ayeim Aum Hum Namah

GET ONES WISHES FULFILLED:

This Sadhana can be done on a Sunday or a Friday from 5 a.m. To 8 a.m. After a bath wear yellows clothes and sits on a yellow mat facing east. On a covered wooden seat make a mound of rice grains dyed yellow. On these place a coconut. Tie a mouli (sacred red thread) around it. Apply a mark of red tilak. On the right side place red rose petals place a Divya and a Shankh. Offer on it incense, Ghee lamp, flowers rice grains, vermilion. Take water in your right palm and pledge your wish. Next Stand on the mat and chant one mala with Cheitanya rosary of this Gayatri Mantra adding to the last part of this Mantra with Shreem Shreem Shreem Shreem Namah.

GAYATRI MANTRA FOR ALL PURPOSES:

Repetitions of the Gayatri Mantra for 125,000 times brings Siddhi. After the mantra has been done for the prescribed number of times, fire worship should be done with 12,000 ahutis of havan samagri with an offering of raw sugar, black sesame seeds (125gms) and ghee (250gms). After the Homa a small feast should be held for 12 girls of 8 years of age and one boy of 6 yrs old. The person after achieving this siddha of the mantra can use to heal physiological or psychological diseases, cure ill lucks and give victory over enemies.

FOR HEALING:

Before touching the patient or giving any medicine, repeat one mala of Gayatri. After completing the mala (108 beads), give the patient medicine for the disease. If the patient is not taking any medication one can give water from a clean copper, brass, bronze or silver pot. Shake the water and repeat the mantra only once before giving the water to the patient. This water will have miraculous effect.

CURE DISEASES:

The sick person should do the japa of Gayatri, after bathing, adding AING three times at the end of the mantra for disease related to aggravation of mucus and bile. Add HUNG three times at the end of the mantra for disease caused by aggravation of wind. The japa should be done 108 times in the early morning hours after bathing.

GOOD MEMORY AND MENTAL POWER:

The japa of Gayatri mantra should be done facing east before sunrise, after bathing. The forehead should remain wet. This is accompanied by applying a thick paste of sandal wood. Gayatri mantra should be recited repeating the sound AUM three times before the mantra. Japa should be done daily 1, 3, 5, 7, 9 or 11 malas. After doing the mala rub both palms together while reciting the mantra, then rub both hands on the forehead touching the place of the third eyes with both ring fingers while the right hand rubs the right side and the left hand the left side of the forehead, reaching up to the temples. Then bring the hands to the head, then to the eyes, ears, nose, cheeks, back of the neck, front of the neck, in that order. This exercise should be done in a slow rhythm. All the breath (no inhaling or exhaling while touching the starting point, third eye) until the end ( the front of the neck).

FOR ATTAINING WEALTH:

At the end of the Gayatri mantra, repeat SHRING, the Lakshmi Bija, three times. 1 Mala (108 times) should be done everyday. All samagris used in worship should be yellow, and yellow food should be taken for the period japa is done. Use a yellow woolen rug, a mala of yellow haldi (turmeric root) beads, yellow pots, yellow flowers, and yellow prasad for offering. A pinch of saffron should be added in the kalash. The japa should be done in the early morning hours before sunrise.

DISPEL EVIL SPIRITS:
An agnihotra (homa) should be done, and 108 ahutis of ordinary havan samagri should be offered to the fire. After the havan is done, the whitish gray ashes should be collected from the fire place and rubbed on the hands, feet, face, head, stomach and back of the person. The Gayatri mantra should be recited during the rubbing of the ashes. The evil spirit will vanish after one rubbing of the ashes. These ashes should be kept in a bottle and maybe used whenever needed by the attendants of the patient. They can be used on any other patients as well. And one should put ashes in ones hand and recite Gayatri mantra 11 times and keep on reciting while rubbing.

SNAKES SCORPIAN BITES:

Ashes from sandal wood or peepal (Banyan wood), should be obtained after doing homa with 108 recitations of the Gayatri Mantra. The ashes should be collected in a blue bottle. One should observe the following method:

1.      Check which nostril is working.

2.      Keep ashes in the hand in the same side as the dominant nostril.

3.      Recite Gayatri mantra, adding HUNG at the end, while meditating on Gayatri riding a horse.

4.      Recite the mantra 11 times.

5.      Rub the ashes while chanting the mantra:

6.      AUM BHUR BUVUH SWAHA TATSAVITRU VARENIYEM
BHARGO DEVESYA DHEEMAHI DIYO YO NA PRACHODAYAT HUNG.

7.      Keep in another small bottle 10gms of mustard seeds made into paste. Recite the mantra 108 times while making the paste in a stone mortar. This paste should be made     and stored like the ashes and used simultaneously or after rubbing the ashes. Take the paste when needed and apply it to the tips of all fingers, all toes, earlobes, navel, tip of the nose and forehead.

This chanting is considered to be especially GOOD on Fridays, on Navami, Chaturdasi, and Full Moon day-and during the nine days of Navaratri.

The Gayatri Mantra does not belong to any particular sect of worship or it is not restricted to any certain community. It is universal, for the whole world. It contains in it the culture not of any particular society, but the culture of humanity. The Gayatri Mantra is a treasure and heritage that belongs to the whole of humanity without exclusion.

 

Mantra for a Child

This mantra may be recited for getting a son, or for childless couples, who want a child.

Mantra:

Devaki-suta Govinda Vasudeva Jagatpate

Dehi me tanayam Krishna Tvaamaham sharanam gataha

Meaning:

O Son of Devaki and Vasudeva, the Lord of the Universe
O Krishna! give me a son; I take refuge in you

Mantra for Marriage

This is a mantra for girls who want to get married. They should say this mantra every day

Mantra:

Kaatyaayani Mahaamaayey Mahaa YoginyaDheeshwaree
NandaGopasuta Devi Pati Mey Kuru Tey Namaha

Meaning:

O Katyaayani! MahaaMayey (Names of Ma the Mother Goddess) Supreme Lord of all great Yoginis, Make Shree Krishna, my husband Prostrations unto Thee.

Mantra to be chanted before you begin your studies:

Mantra:

Saraswati namastubhyam Varde Kaamarupini

Vidyarambham karishyami Siddhir bhavatu me sadaa

Meaning:

My humble prostrations unto Thee, O Goddess Saraswati,
You are the fulfiller of all my wishes, I start my studies, with the request that I achieve perfection in them.

Mantra for Health

Mantra:

Om! Tryambakam Yajaamahe Sugandhim Pushtee Vardhanam
Urva ruka meva Bandhanaat
Mrityor Muksheeya Ma amrutaat

Meaning:

Om! We worship Lord Shiva (The 3-Eyed One) who is full of fragrance and who nourishes all beings; may He liberate me from death, bestow salvation and (lead me) towards Eternity (Make me immortal) just as the ripe cucumber is severed (from the creeper) of its bondage.

Mantra For Prosperity

Mantra:

Aayur dehee Dhanam Dehee Vidyaam dehee Maheshwari
Samastamakhilam dehee dehee mey Parameshwari

Meaning:

Give me long life Give me wealth,
Give me knowledge, O Maheshwari (Mother Goddess)
O Parmeshwari, Give me everything that I desire

This is a mantra of Maheshwari. Maheshwari is the consort of Maheshwara, another name for Siva. It is said that Siva always grants the boons of those that pray to him or his consort.

Mantra for a Peaceful Life

Mantra:

Sarveshaam Svaastir Bhavatu Sarveshaam Shaantir Bhavatu,
Sarveshaam Poornam Bhavatu Sarveshaam Mangalam Bhavatu
Om Shanti, Shanti Shanteehi

Meaning:

May Health abound forever May Peace abound forever
May complete abundance, abound forever May auspiciousness abound forever
Om Peace Peace Peace!

MANTRA for the FULFILLMENT OF DESIRES and RELEASE FROM BONDAGE

Mantra:

Om kaaram bindu samyuktam nityam dhyaayanti yoginah
Kaamadam mokshadam chaiva Omkaaraaya namo namaha

Meaning:

The sages constantly meditate upon the sound of Om and its ‘Bindu´ (dot) We offer our obeisance to the Divine sound of Om repeatedly,
Which has the power to fulfill our desires and release us from bondage.

MANTRA FOR DESTRUCTION OF EVIL AND REMOVAL OF MISERIES-KRISHNA

Mantra:

Krishnaaya Vaasudevaaya Haraye Paramaatmane
Pranatah Klesha naashaaya Govindaaya namo namaha

Meaning:

O Krishna! Son of Vaasudeva, You are the Supreme Lord, remover of miseries.
You destroy all evil, O Govinda!
I repeatedly bow to You!

THE EPITOME OF DUTY.

Mantra:

Raamaaya Raamabhadraaya Raamachandraaya vedhase
Raghunaathaaya naathaaya Seetaaya pataye namah.

Meaning:
I bow to the Brilliant Rama, doer of good, Lord of the Raghus, the Beloved husband of Seeta.

 

 

Blessings for a child

Make a prayer to Santhana Gopala by chanting the following mantra 108 times a day for 108 days after bath.

Santhana Gopala Mantra

Om Devaki Sutha Govinda Vasudeva Jagath Pathe
Dehimey Thanayam Krishna Thwamaham Saranam gathahaa Deva Deva
Jagannatha Gothra Vridhi Karap Prabho Dehimey Thanayam Sheegram
Ayushmantham Yashashreenam

Note:

Nagaraja is the devata for Kudumba Vrithi. Perform Nagaraja pooja in your home by some learned priests.

Also visit Rameswaram, Devipattinam and the navagraha temples around Kumbakonam with your saha dharmini and make prayers to the devatas.

 

 

 

 
Sarva Devata prayer

PRAYERS FOR ALL OCCASIONS

Guru Mantra

Gurur Bramha Gurur Vishnu
Gurur Devo Maheswaraha
Guru Shakshath Para Bramha
Thasmaisri Gurave Namaha
Gurave Sarvalokanam
Bhishaje Bhavaroginam
Nithye Sarvadhiyanaam
Dhakshina Moorthaye Namahah!

Guru is Lord Brahma, Lord Vishnu and Lord Maheswara
Guru is nothing but the Supreme Brahman devoid of attributes.
That is the reason why we bow to the Guru.

sarvaDevata prayer

shriiman mahaa gaNaadhi pataye namaH .
shrii sarasvatyai namaH .
shrii gurave namaH .
shrii maataa pitR^ibhyaaM namaH .
shrii lakshmiinaaraayaNaabhyaaM namaH .
shrii umaamaheshvaraabhyaaM namaH .
ishhTa devataabhyo namaH .
kula devataabhyo namaH .
sthaana devataabhyo namaH .
vaastu devataabhyaaM namaH .
sarevebhyo devebhyo namo namaH ..
avighnamastu …. AUM tatsat.h iti ..

Invocatory Kirtans

Jaya Ganesha Jaya Ganesha Jaya Ganesha paahimaam
Sri Ganesha Sri Ganesha Sri Ganesha rakshamaam
Jaya Saraswati Jaya Saraswati Jaya Saraswati paahimaam
Sri Saraswati Sri Saraswati Sri Saraswati rakshamaam

Maha Mrityunjaya Mantra
Om trayambakam yajaamahe sugandhim pushtivardhanam
Urvaarukamiva bandhanaan mrityor muksheeya maamritaat.

Concluding Peace Chants
Sarveshaam swasti bhavatu, sarveshaam shaantir bhavatu,
Sarveshaam poornam bhavatu, sarveshaam mangalam bhavatu;
Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niraamayah,
Sarve bhadraani pashyantu, maakaschid duhkhabhaagbhavet;
Asato maa sad gamaya
Tamaso maa jyotir gamaya
Mrityor maa amritam gamaya;
Om poornamadah poornamidam poornaatpoornamudachyate,
Poornasya poornamaadaaya poornamevaavashishyate.
Om shaantih shaantih shaantih!

Meditation On Lord Shiva
Shaantam padmaasanastham
shashadharamakutam panchavaktram trinetram,
Shoolam vajram cha khadgam
parashumabhayadam dakshinaange vahantam;
Naagam paasham cha ghantaam
damaruka sahitam chaankusham vaamabhaage,
Naanaalankaara deeptam
sphatika maninibham paarvateesham namaami.
MEANING: I prostrate myself before the five-faced Lord of Parvati, who is adorned with various ornaments, who shines like the crystal jewel, who is seated peacefully in the lotus pose, with moon-crested crown, with three eyes, wearing trident, thunderbolt, sword and axe on the right side, who holds the serpent, noose, bell, damaru and spear on the left side, and who gives protection from all fear to His devotees.

Meditation On Sri Shankaracharya
Padmaaseenam prashantam
yamaniratamaanan gaari tulya prabhaavam,
Phaale bhasmaankitaam
bhasmita rujira mukhaam bhojanindeevaraaksham;
Kambugreevam karaabhyaam
avidtamurulasat pustakam jnaanamudraam,
Vandyam geervaana mukhyair
natajana varadam bhaavaye shankaraaryam.
MEANING: I meditate on Sri Shankaracharya who is seated in the lotus posture with Jnanamudra, who is calm, endowed with virtues like Yama, Niyama, etc., whose glory is as great as that of Lord Shiva, who wears the sacred ashes on the forehead, whose face resembles the blossomed lotus, with lotus-like eyes, possessing sacred books in hand, who is ever adored by people of high learning and wisdom, and who fulfils the desires of his devotees (who prostrate themselves before him).

Meditation On Lord Dattatreya
Maalaakamandalu dharah karapadmayugme
Madhyastha paaniyugale damarutrishoolam;
Adhyastha urdhva karayoh shubha shankhachakre
Vande tamatrivaradam bhujashatkayuktam.
MEANING: I meditate on Lord Dattatreya, the son of Atri, who has six hands, who holds the rosary and water-vessel in two hands, with damaru and spear in the other two hands, and with conch and discus in the upper two hands.

Meditation On Lord Ganesha
Gajaananam bhootaganaadisevitam
Kapittha jamboophala saara bhakshitam;
Umaasutam shoka vinaasha kaaranam
Namaami vighneshwara paada pankajam.
MEANING: I worship the lotus feet of Ganesha, the son of Uma, the destroyer of all sorrows, who is served by the host of gods and elementals, and who takes the essence of the kapittha-jarnbu fruit (fruit resembling the bilwa fruit).

Meditation On Lord Subramanya
Shadaananam kumkumaraktavarnam
Mahaa matim divya mayoora vaahanam;
Rudrasya soonum sura sainyanaatham
Guham sadaaham sharanam prapadye.
MEANING: I always take refuge in Lord Guha (Lord Subramanya) of six faces, who is of deep red colour and infinite knowledge, who has the divine peacock to ride on, the son of Lord Shiva and the leader of the army of the Devas.

LORD VISHNU
His Mantra is: Om Namo Narayanaya
Suklambharadharam visnum sasi varnam caturbhujam
Prasanna vadanam dhyayet sarvavighnopasantaye

Meditation On Sri Krishna
Vamshee vibhooshita karaan navaneeradaabhaat
Peetaambaraadaruna bimbaphalaa dharoshthaat;
Poornendusundara mukhaad aravinda netraat
Krishnaat param kimapi tattwam aham na jaane.
MEANING: I know not any other Reality than the lotus-eyed Krishna with hands adorned with flute, looking like a heavy-laden cloud in lustre, wearing a yellow silk garment, with His lower lip like a ruddy bimba fruit, and with face shining like the full moon.

Meditation On Sri Rama
Dhyaayedaajaanubaaham dhritasharadhanusham
baddhapadmaasanastham,
Peetam vaaso vasaanam navakamala dala spardhinetram
prasannam;
Vaamaankaaroodhaseetaa mukhakamala milal lochanam
neeradaabham,
Naanaalankaara deeptam dadhatamuru jataa mandalam
raamachandram.
MEANING: One should meditate on Sri Ramachandra, with hands reaching the knees, holding the bow and arrows, seated in the locked-up lotus posture, wearing a yellow garb, with eyes vying with the newly-blossomed lotus petals, with a pleasant gait, who has Sita seated on His left thigh, who is blue like the clouds, who is adorned with all kinds of ornaments and having a big circle of Jata on the head.

 

 

 

 

 
.. HYAGREEVA MANTRA ..

GNANANDAMAYAM DEVAM
NIRMALA SPATIKAKRITHAM
AATHARAM SARVAVIDHYANAAM
HYAGREEVA MUBHASMAHE!

.. hayagriivasampadaastotram.h ..

hayagriiva hayagriiva hayagriiveti vaadinam.h .
naraM mu.nchanti paapaani daridramiva yoshhitaH .. 1..

hayagriiva hayagriiva hayagriiveti yo vadet.h .
tasya nissarate vaaNii jahnukanyaa pravaahavat.h .. 2..

hayagriiva hayagriiva hayagriiveti yo dhvaniH .
vishobhate sa vaikuNTha kavaaTod.hghaaTanakshamaH .. 3..

shlokatrayamidaM puNyaM hayagriivapadaa.nkitam.h
vaadiraajayatiproktaM paThataaM sampadaaM padam.h .. 4..

.. iti shriimadvaadiraajapuujyacharaNavirachitam.h hayagriivasampadaastotraM sampuurNam.h ..

bhaaratiiramaNamukhyapraaNaa.ntargata shriikR^ishhNaarpaNamastu

 

 

 

 

Mantra for Easy Delivery

Mathru boodeswaro devo
Bakthanaa mishta thayaka
Sukanthi kunthala naavaha
Suka Prasava Mrichchathuhu.

Hima vathyuththarey parthavey
Surathaa nama yakshini
Tasyaha smarana mathrena
Visalya karpini paveth.

Hey sankara smarahara
Bramahathathi natha
Mannatha samba sasisooda
Harathri soolin
Sambo sukaprasavakrutha
Pavame thayalo
Shri mathrubootha
Siva balayamam namasthey.

Note:

Make a prayer to Thayumanavar at Tiruchirapalli rockfort that you will be visiting his temple with the kid and do an abishek upon the fulfillment of your prayer and ask the pregnant lady to chant the following mantra.
It is advisable to recite this mantra 11 times a day daily after bath.
On Monday recite this mantra 108 times either between 6-7 am,1-2 pm 0r between 8-9 pm especially during the hora of moon. You can check up the hora for each day in
http://mailerindia.com/ancanga.cgi

 

 

 

 

Significance of 108

The Indian Subcontinent rosary or set of mantra counting has 108 beads. 108 has been a sacred number in the Indian Subcontinent for a very long time. This number is explained in many different ways.

The ancient Indians were excellent mathematicians and 108 may be the product of a precise mathematical operation (e.g. 1 power 1 x 2 power 2 x 3 power 3 = 108) which was thought to have special numerological significance.

Powers of 1, 2, and 3 in math: 1 to 1st power=1; 2 to 2nd power=4 (2×2); 3 to 3rd power=27 (3x3x3). 1x4x27=108

Sanskrit alphabet: There are 54 letters in the Sanskrit alphabet. Each has masculine and feminine, shiva and shakti. 54 times 2 is 108.

Sri Yantra: On the Sri Yantra there are marmas where three lines intersect, and there are 54 such intersections. Each intersections has masculine and feminine, shiva and shakti qualities. 54 x 2 equals 108. Thus, there are 108 points that define the Sri Yantra as well as the human body.

9 times 12: Both of these numbers have been said to have spiritual significance in many traditions. 9 times 12 is 108. Also, 1 plus 8 equals 9. That 9 times 12 equals 108.

Heart Chakra: The chakras are the intersections of energy lines, and there are said to be a total of 108 energy lines converging to form the heart chakra. One of them, sushumna leads to the crown chakra, and is said to be the path to Self-realization.

Marmas: Marmas or marmastanas are like energy intersections called chakras, except have fewer energy lines converging to form them. There are said to be 108 marmas in the subtle body.

Time: Some say there are 108 feelings, with 36 related to the past, 36 related to     the present, and 36 related to the future.

Astrology: There are 12 constellations, and 9 arc segments called namshas or chandrakalas. 9 times 12 equals 108. Chandra is moon, and kalas are the divisions within a whole.

Planets and Houses: In astrology, there are 12 houses and 9 planets. 12 times 9     equals 108.

Gopis of Krishna: In the Krishna tradition, there were said to be 108 gopis or maid servants of Krishna.

1, 0, and 8: 1 stands for God or higher Truth, 0 stands for emptiness or completeness in spiritual practice, and 8 stands for infinity or eternity.

Sun and Earth: The diameter of the sun is 108 times the diameter of the Earth.

Numerical scale: The 1 of 108, and the 8 of 108, when added together equals 9, which is the number of the numerical scale, i.e. 1, 2, 3 … 10, etc., where 0 is not a number.

Smaller divisions: The number 108 is divided, such as in half, third, quarter, or twelfth, so that some malas have 54, 36, 27, or 9 beads.

Islam: The number 108 is used in Islam to refer to God.

Jain: In the Jain religion, 108 are the combined virtues of five categories of holy ones, including 12, 8, 36, 25, and 27 virtues respectively.

Sikh: The Sikh tradition has a mala of 108 knots tied in a string of wool, rather than beads.

Chinese: The Chinese Buddhists and Taoists use a 108 bead mala, which is called su-chu, and has three dividing beads, so the mala is divided into three parts of 36 each.

Stages of the soul: Said that Atman, the human soul or center goes through 108     stages on the journey.

Meru: This is a larger bead, not part of the 108. It is not tied in the sequence of the other beads. It is the quiding bead, the one that marks the beginning and end of the mala.

Dance: There are 108 forms of dance in the Indian traditions.

Pythagorean: The nine is the limit of all numbers, all others existing and coming from the same. ie: 0 to 9 is all one needs to make up an infinite amount of numbers.

We have listed below 108 Upanishads as per the list contained in the Muktikopanishad . We have arranged them in four categories according to the particular Veda to which each of them belong.

Rigveda(10): Aitareya , Atmabodha, Kaushitaki, Mudgala, Nirvana, Nadabindu, Akshamaya, Tripura, Bahvruka, Saubhagyalakshmi.

Yajurveda(50): Katha, Taittiriya , Isavasya , Brihadaranyaka, Akshi, Ekakshara, Garbha, Prnagnihotra, Svetasvatara, Sariraka, Sukarahasya, Skanda, Sarvasara,     Adhyatma, Niralamba, Paingala, Mantrika, Muktika, Subala, Avadhuta, Katharudra, Brahma, Jabala, Turiyatita, Paramahamsa, Bhikshuka, Yajnavalkya, Satyayani, Amrtanada, Amrtabindu, Kshurika, Tejobindu, Dhyanabindu, Brahmavidya, YogakundalinI, Yogatattva, Yogasikha, Varaha, Advayataraka, Trisikhibrahmana, mandalabrahmana, Hamsa, Kalisantaraaa, Narayana, Tarasara, Kalagnirudra, Dakshinamurti, Pancabrahma, Rudrahrdaya, SarasvatIrahasya.

SamaVeda(16): Kena, Chandogya, Mahat, Maitrayani, Vajrasuci, Savitri, Aruneya, Kundika, Maitreyi, Samnyasa, Jabaladarsana, Yogacudaman, Avyakta, Vasudevai, Jabali, Rudrakshajabala.

Atharvaveda(32): Prasna , Mandukya, Mundaka, Atma, Surya, Narada-Parivrajakas, Parabrahma, Paramahamsa-Parivrajakas, Pasupatha-Brahma, Mahavakya, Sandilya, Krishna, Garuda, Gopalatapani, Tripadavibhuti-mahnarayana, Dattatreya, Kaivalya, NrsimhatapanI, Ramatapani, Ramarahasya, HayagrIva, Atharvasikha, Atharvasira, Ganapati, Brhajjabala, Bhasmajabala, Sarabha, Annapurna, TripuratapanI, Devi, Bhavana, SIta.

 

 

 

for details and assistance please contact Pandit Hari Krishnamurthy 9868369793

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bheeja mantras

 

MANTRAS

Overcome Obstacles and Success in Endevours
Ganapathi Moola Mantra
Aum shreem hreem kleem glaum gum ganapathaye
Vara-varadha sarva janam-mey vasamaanaya swaha
 
Good Health Overcome ill Health
Dhanvantri Moola Mantra
Aum namo bhagavathey vaasudevaaya
Dhanvantraiye amritha kalasa hasthaya
Sarva aamaya vinasanaya
Trai loka naathaya sree mahavishnave namaha
 
Wealth and Prosperity
Mahalakshmi Moola Mantra
Aum sreem hreem aim
Mahalakshmiyai kamaladharinyai simhavahinyai swaha
 
Kubera Moola Mantra 
Aum yakshaaya kuberaaya vaisravanaaya
Dana daanya adhipathaye
Dana daanya samrithim
Me dehi daapaya swaha
 
Conflicts, Enemies, Litigaton, Black Magic
Sudarshan Mantra
 Aum kleem krishnaaya govindaaya gopijana vallabhaya paraaya parama-purushaaya paramaathmaney para-karma manthra yanthra aushadha asthra sasthraani sumhara sumhara mrithyor mochaya mochaya aum namo bhagavathey maha sudharshanaaya deepthrae jwala paridhaaya sarvadhik-shobana-karaaya hoom put parabrahmaney paranjhothishye swaha.
 
Longevity / Fear of Death
Mahamrithunjaya Mantra
Trayam-bakam yajaamahey sugandhim pushti vardhanam
Oorvaa-ruka-miva bandhanaan mrithyor mooksheeya maam-amrithaath
 
Mahamrithunjaya Stothram
Aum rudhram pasupathim sthaanoom neelakanta umapaathim
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi
Kaala kantam kaala moorthim kaala-jngyam kaala naasanam
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Neela kantam viroopaaksham nirmalam vimala-prabham
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Vaama devam maha devam lokanaatham jagath gurum
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Deva-devam jagan naatham devasham vrishabathvajam
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Gangadharam maha devam sarvaa-barana booshitham
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Anaatha param-aanandam kaivalya pada-dhayinam
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Swarga-bavarka-dha-dharam srishti-sthith-yantha-kaarinam
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Oothpathis-tithi-samhaara kaathaara-gneyshwaram gurum
Namaami sirasa dhevam kim no mrithyu karish-yathi.
Maarkandeya-kritham stothram ya-padeth siva sanithou
Thasya mrithyu bhayam naasthi naagni-sowra-bhayam kwachith.
Sadavartham prakarth-thavyam sangate kashta naasanam
soochir-bhoothva padeth stothram sarva sidhi pradhayagam.
Mrithyu-jeya mahadeva drahimaam saranaa-gatham
Janma mrithyu jaraa-rokai peeditham karma bhandhanai.
Thavakas-twath-gath-praanasth-vachith-dhoham sada mrita
Ithi vignaapya devesam triyambhaka-kyam manum jabeth.
Nama shivaya saambaya haraaya paramaathmane
Pranathak-lesa-naasaaya yoginaam pathaye namah.
 
Delayed Marriage
Swayamvara Parvati Devi Mantra
Aum hreem yogini yogini yogeswari yoga bhayankari
Sakala sthavara jangamasya mukam hridayam mama vasyam akarshaye swaha
 
Delayed Children / Good Progeny
Santana Gopala Krishna Mantra
Aum sreem hreem kleem glaum devakisudha govinda vaasudeva jagathpathe dehimey thanayam krishna thwa-maham saranam gadhaha
 
Success in Love
Kaama deva Gayathri
Kama devaaya vidmahe pushpabhavaya dhemahi.
Tanno vanga prachodayaath
 

 

Vedic mantras for success Part II

 

Education and Intelligence
Hayagreev Moola Mantra
Uthgeetha pranavoth-geetha sarva-vaageeshwara-eshwara sarva vedha-maya-sindhya sarvam bodhaya bodhaya
 
Saraswathi Mantra
Aum Aim Saraswathyai namah
 
Saraswathi Gayathri
Vaag devyai cha vidmahe bramha patniyai cha dheemahi
Thanno Vaani Prachodayaath
 
Good Speech
Vaak Vaadhini Moola Mantra
Aum Aim kleem sau vatha vatha vaak vaadhini swaha.
 
Protection from all Negative Forces
Gayathri Mantra
Aum Bhoor bhu vas suvaha
Tat savithur Varenyam
Bhargo dhevasya dhemahi
Dhi yo yona prachodayaath
 
Mantras for Neutralizing Sarpa Dosha
Naagakannika Moola Mantra
Aum shreem hreem aim kleem saum
Sri naaga-kannika devatha
Mama sarva visham naasaya naasaya
Bheem bheem hreem hoom phut
 
Sarpa Gayathri
Sarpa raajaaya vidhmahey sahasra panaaya dheemahi
Thanno anantha prachodayaath
 
Bhujang-keshaaya vidhmahe sarpa raajaaya dheemahi
Thanno naaga prachodayaath

 

Sudharshana Gayatri Mantra

Om Sudharshanaya Vidmahey Maha Jwalaya Dheemahe
Tanno Chakra Prachodayaat !

Sudharshan Maha Mantra

Om Kleem Krishnaya Hreem Govindaya Shreem Gopi Jana Vallabhaya
Om Paraya Parama Purushaya Paramathmane!
Mama Para Karma Mantra Yantra Tantra
Aushada Ashtra Sasthara Vadha Pridhivadaani
Samhara Samhara Mrythyor Mochaya Mochaya
Om Maha Sudharshanaya Dheepthre Jwalaah
Pareevruthaya Sarvathik Shobana Karayah
Humpatt; Parabramane Swaha
Om Maha Sudharshanadhaaraya Nama Itham !

 

 

 

The Gayatri Mantra

The vedic form of the famous Gayatri mantra:

Aum bhur-bhuvah-swah tat savitur varenyam
bhargo devasya dheemahi dhiyo yo nah Prachodayat.

Summary of the Mantra:

May we meditate on the Glory of the Lord, the Remover of pains and sorrows, the Bestower of happiness, Who has created the universe, and Who is the embodiment of knowledge and light. May the Lord, enlighten our intellect in the right direction by destroying all our sins and ignorance.

Meaning of each letter in mantra:

———————————
OM = Almighty God
BHOOR = Embodiment of vital or spiritual energy
BHUVAHA = Destroyer of suffering
SWAHA = Embodiment of happiness
TAT = That (indicating God)
SAVITUR = Bright, luminous, like and sun
VARENIYAM = Supreme, best
BARGO = Destroyer of sins
DEVASYA = Divine
DHEEMAHI = May receive
DHIYO = Intellect
YO = Who
NAHA = Our
PRACHODAYAT = May inspire

———————————

Gayatri is a Mantra(vedic hymn) which inspires righteous wisdom its meaning is that the Almighty God may illuminate our intellect which may lead us to righteous path. This is most important teaching. All the problems of a person are solved if he is endowed with the gift of righteous wisdom. Having endowed with far sighted wisdom, a man is neither entangled in calamity nor does he tread wrong path. Righteous wisdom stars emerging as soon as a methodical recitation of this Mantra is performed.

“May we meditate on the Glory of the Lord, the Remover of pains and sorrows, the Bestower of happiness, Who has created the universe, and Who is the embodiment of knowledge and light. May the Lord, enlighten our intellect in the right direction by destroying all our sins and ignorance.”

The Gayatri Mantra is the form of eternal truth. It is the heart of all beings and the eternal Ved Mantra. Gayatri destroys the sins of the world. All the four Vedas have originated from this mantra:

This can be translated: Aum. Let us contemplate the spirit of the divine of the earth, the atmosphere and heaven. May that inspire our minds. Savitri is the Sun and this mantra is recited at the three junctions or twilight of the day. Here is described how the mantra Aum hums in the base or Muladhara chakra, and moves through seven stages to the chakra above the head Sahasrara.

Maha Vishnu describes Aum as consisting of the following. Bhur is existence, Bhuvah is the elements, Svah is the Atma of everything, Maha is greatness and light, Tat is Brahman (the absolute). Tapah is all knowledge, Satyam is supremacy and internal wisdom. This tantra connects the three letters of Aum to the seven worlds.

Tat, refers to the first cause of all substance, as fire in the circle of the sun and is supreme Brahman. Savituhu is the source of all living beings. Varenyam is the excellent one who receives adoration.

Bharga destroys sin. Devasya means it is full of light, while Dheemahi refers to knowledge being golden and always within the sun. Dhiyo means Buddhi. Yo stands for energy (tejas).

The mantra is divided into three sections of eight letters and four sections of six letters.

A dhyana (meditation) – Gayatri as having four faces, which are white, yellow, red and black. Yet the tantrik tradition has different views of the Gayatri. For example, in the Matrikabhedatantra, there is a couplet, which says a person who knows the Brahman (the absolute) is a Brahmin.

Gayatri is mother of Vedas. Sadhana of Gayatri mantra is the essence of all Vedas. Even God like Brahma mediates on and performs Jap of Gayatri at the time of twi-light.

Gayatri Jap performed daily for three years realizes God and like air, acquires the power of going where the person wants to go. Merely by offering water to the Sun and performing Jap of three thousand Gayatri mantra at the time of twilight, a person becomes adorable by God.

By Gayatri Sadhana the person may get salvation, wealth, victory in battle, and freedom from disease. A man may know all the four Vedas very well but all his labour goes waste if he does not know Gayatri mantra. A person who worships mantra other than Gayatri cannot get success even if he takes millions of birth.

Rishis, Saints say that there is no other mantra like Gayatri mantra in all the Vedas. Ved, yagya, dan (donation, charity), tap are not equivalent even to a small fraction of Gayatri mantra. Whether a man is pure or impure, he is sitting or walking, in whatever condition a wise man may be, he should perform Gayatri Japa. A man gets rid of all sins by this Jap. Nothing is greater than GAYATRI MANTRA in this as well as other loks for the success of daily work; fulfilment of desires and for development of tapas.

The following guidelines are provided for the Sadhaka:

In Bhavanopanishad, one witness within oneself the effulgent figure of Divine Mother with the different phases of the waxing and waning Moon.

The Devi is to be meditated upon as of a ruddy complexion, with eyes expansive, as an ocean overflowing with waves of grace, with noose, goad, arrows of flowers and a twig of sugar- cane in her hand, surrounded by Anima and other deities and ultimately as one´s own self.

1. Complete faith unflinching loyalty backed by a clear heart towards the deity is required for Sadhana.

2. Do not start Mantra Shakti under any pressure. Trust in God, kindness and patience should be the virtues of a Sadhaka.

3. Avoid harsh speech, lust, anger, restless thoughts, evil company and egoism. Do not get emotional. Mantras on hearsay should be avoided, as they must be authentic.

4. Sadhana done without any specific aim bears fruits early. In case you see any miracle, do not fear. Keep your WILL POWER strong and continue your Sadhana. All troubles will vanish.

5. Brahmacharya or celibacy should be observed during Sadhana. In case of failure, do not lose heart. Try it again and again and you will be crowned with success.

HOW MANTRAS ARE USEFUL:

One´s subconscious mind can help to find the solution through meditation and recitation of Mantras.

1.Purity of thoughts, words and deeds, sincerity and deep seated. Belief in repeating Mantras systematically and without any stress or strain on the brain or body is the keynotes for the efficacy of Mantras.

2. Concentrate and Meditate without having any desires in mind. The Mantra should be recited softly so as to be audible only to be person concerned and not to others. Mantras should be recited in a pleasing musical tone, which will help in concentration.

3.Continuous Sadhana will enable the Sadhaka to find solutions to the problems, attaining peace of mind, reducing mental strain.

4.The Sadhaka should have a light meal, hot and well cooked and in small quantity, as over eating leads to the excitement of the sensory organs which aggravate passions. Onions, Garlic and Meat have stimulating effects on the sensory organs and will do harm to the body than good. Intoxicates and smoking of any kind should be avoided. Lack of control in the diet is a great obstacle to progress. Small quantities of wholesome food purify the mind and a pure mind retains the memory of God.

AUM GRANTHI�POWER MEANING
TAT TAPINI SUCCESS
SA SUCCESS BRAVERY (PARAKRAM)
VI VISHWA MAINTENANCE� (PALAN)
TUR TUSHTI WELFARE (KALYAN)
VA VARDA MARYADA
RE YOG SELF RESTRAINT��(SANYAM)
NI REVATI SFUTA
YAM LOVE (PREM) TAP
BHAR SOOKSHMA MEDHA
GO MONEY FOR SIGHT
DE GYANA YOGMAYA
VA BRILLIANCE (TEJ) JAGRITI (AWAKENING)
SYA BHARGA YOGINI
DHEE DEFENCE (RAKSHA) CREATION (PRODUCTION)
MA GOMATI DHARINI
HI INTELLECT (BUDDHI) SARASTA��(SWEETNESS)
DHI DEVIKA PRABHAVA
YO SUPPRESSION (DAMAN) IDEAL
YO VARAHI OOSHMA
NAHA DEVOTION (NISTHA) COURAGE
PRA SINHANI DRASHYA
CHO DHARNA�(POWER OF RETENTION) WISDOM (VIVEK)
DA DHYAN NIRANJAN
YAT PRAN SEWA (SERVICE)
     

GAIN SHARP INTELLECT:

The deity worshipped in the Gayatri Mantra is Savita or the Sun, hence the best day to do this ritual is Sunday. Through this Sadhana one can awaken all mental faculties and gain a sharp intellect and photographic memory. Even a child can be encouraged to try this practice for he can thus go on to excel in his studies and build an excellent career.

Early morning before sunrise have a bath and dress in yellow clothes. Fill a copper pot with water in it drop a few rice grain and flower petals. Face the morning sun. Raise the pot to the heart level and till it forward allowing the water to follow onto the ground gently. At the same time chant the Mantra seven times Udityam Jaatvedase Namah

RECOVER FROM ILLNESS-ALIMENT.

This ritual is a real boon for those afflicted by bad diseases. A family member of a friend can perform this ritual for the person. On a Saturday night after 9 p.m. Wear red clothes and sit on a red mat facing south. Make a wooden platform in front and cover with red cloth. On it place a steel plate with a handful of rice grains on it. On this plate place Moong grains. Offer red Vermilion; rice grains, red flowers, incense and Ghee lamp on it. Take the Red Hakeek Rosary and put it around the Ratna. Next with water in the right palm and any wish you have to free yourself of any aliments. Let the water drop on the plate before you. Then without any count chant the Gayatri Mantra continuously for about 1 hour. Add at the end of the Gayatri Mantra Ayeim Aum Hum Namah

GET ONES WISHES FULFILLED:

This Sadhana can be done on a Sunday or a Friday from 5 a.m. To 8 a.m. After a bath wear yellows clothes and sits on a yellow mat facing east. On a covered wooden seat make a mound of rice grains dyed yellow. On these place a coconut. Tie a mouli (sacred red thread) around it. Apply a mark of red tilak. On the right side place red rose petals place a Divya and a Shankh. Offer on it incense, Ghee lamp, flowers rice grains, vermilion. Take water in your right palm and pledge your wish. Next Stand on the mat and chant one mala with Cheitanya rosary of this Gayatri Mantra adding to the last part of this Mantra with Shreem Shreem Shreem Shreem Namah.

GAYATRI MANTRA FOR ALL PURPOSES:

Repetitions of the Gayatri Mantra for 125,000 times brings Siddhi. After the mantra has been done for the prescribed number of times, fire worship should be done with 12,000 ahutis of havan samagri with an offering of raw sugar, black sesame seeds (125gms) and ghee (250gms). After the Homa a small feast should be held for 12 girls of 8 years of age and one boy of 6 yrs old. The person after achieving this siddha of the mantra can use to heal physiological or psychological diseases, cure ill lucks and give victory over enemies.

FOR HEALING:

Before touching the patient or giving any medicine, repeat one mala of Gayatri. After completing the mala (108 beads), give the patient medicine for the disease. If the patient is not taking any medication one can give water from a clean copper, brass, bronze or silver pot. Shake the water and repeat the mantra only once before giving the water to the patient. This water will have miraculous effect.

CURE DISEASES:

The sick person should do the japa of Gayatri, after bathing, adding AING three times at the end of the mantra for disease related to aggravation of mucus and bile. Add HUNG three times at the end of the mantra for disease caused by aggravation of wind. The japa should be done 108 times in the early morning hours after bathing.

GOOD MEMORY AND MENTAL POWER:

The japa of Gayatri mantra should be done facing east before sunrise, after bathing. The forehead should remain wet. This is accompanied by applying a thick paste of sandal wood. Gayatri mantra should be recited repeating the sound AUM three times before the mantra. Japa should be done daily 1, 3, 5, 7, 9 or 11 malas. After doing the mala rub both palms together while reciting the mantra, then rub both hands on the forehead touching the place of the third eyes with both ring fingers while the right hand rubs the right side and the left hand the left side of the forehead, reaching up to the temples. Then bring the hands to the head, then to the eyes, ears, nose, cheeks, back of the neck, front of the neck, in that order. This exercise should be done in a slow rhythm. All the breath (no inhaling or exhaling while touching the starting point, third eye) until the end ( the front of the neck).

FOR ATTAINING WEALTH:

At the end of the Gayatri mantra, repeat SHRING, the Lakshmi Bija, three times. 1 Mala (108 times) should be done everyday. All samagris used in worship should be yellow, and yellow food should be taken for the period japa is done. Use a yellow woolen rug, a mala of yellow haldi (turmeric root) beads, yellow pots, yellow flowers, and yellow prasad for offering. A pinch of saffron should be added in the kalash. The japa should be done in the early morning hours before sunrise.

DISPEL EVIL SPIRITS:
An agnihotra (homa) should be done, and 108 ahutis of ordinary havan samagri should be offered to the fire. After the havan is done, the whitish gray ashes should be collected from the fire place and rubbed on the hands, feet, face, head, stomach and back of the person. The Gayatri mantra should be recited during the rubbing of the ashes. The evil spirit will vanish after one rubbing of the ashes. These ashes should be kept in a bottle and maybe used whenever needed by the attendants of the patient. They can be used on any other patients as well. And one should put ashes in ones hand and recite Gayatri mantra 11 times and keep on reciting while rubbing.

SNAKES SCORPIAN BITES:

Ashes from sandal wood or peepal (Banyan wood), should be obtained after doing homa with 108 recitations of the Gayatri Mantra. The ashes should be collected in a blue bottle. One should observe the following method:

1.      Check which nostril is working.

2.      Keep ashes in the hand in the same side as the dominant nostril.

3.      Recite Gayatri mantra, adding HUNG at the end, while meditating on Gayatri riding a horse.

4.      Recite the mantra 11 times.

5.      Rub the ashes while chanting the mantra:

6.      AUM BHUR BUVUH SWAHA TATSAVITRU VARENIYEM
BHARGO DEVESYA DHEEMAHI DIYO YO NA PRACHODAYAT HUNG.

7.      Keep in another small bottle 10gms of mustard seeds made into paste. Recite the mantra 108 times while making the paste in a stone mortar. This paste should be made     and stored like the ashes and used simultaneously or after rubbing the ashes. Take the paste when needed and apply it to the tips of all fingers, all toes, earlobes, navel, tip of the nose and forehead.

This chanting is considered to be especially GOOD on Fridays, on Navami, Chaturdasi, and Full Moon day-and during the nine days of Navaratri.

The Gayatri Mantra does not belong to any particular sect of worship or it is not restricted to any certain community. It is universal, for the whole world. It contains in it the culture not of any particular society, but the culture of humanity. The Gayatri Mantra is a treasure and heritage that belongs to the whole of humanity without exclusion.

 

Mantra for a Child

This mantra may be recited for getting a son, or for childless couples, who want a child.

Mantra:

Devaki-suta Govinda Vasudeva Jagatpate

Dehi me tanayam Krishna Tvaamaham sharanam gataha

Meaning:

O Son of Devaki and Vasudeva, the Lord of the Universe
O Krishna! give me a son; I take refuge in you

Mantra for Marriage

This is a mantra for girls who want to get married. They should say this mantra every day

Mantra:

Kaatyaayani Mahaamaayey Mahaa YoginyaDheeshwaree
NandaGopasuta Devi Pati Mey Kuru Tey Namaha

Meaning:

O Katyaayani! MahaaMayey (Names of Ma the Mother Goddess) Supreme Lord of all great Yoginis, Make Shree Krishna, my husband Prostrations unto Thee.

Mantra to be chanted before you begin your studies:

Mantra:

Saraswati namastubhyam Varde Kaamarupini

Vidyarambham karishyami Siddhir bhavatu me sadaa

Meaning:

My humble prostrations unto Thee, O Goddess Saraswati,
You are the fulfiller of all my wishes, I start my studies, with the request that I achieve perfection in them.

Mantra for Health

Mantra:

Om! Tryambakam Yajaamahe Sugandhim Pushtee Vardhanam
Urva ruka meva Bandhanaat
Mrityor Muksheeya Ma amrutaat

Meaning:

Om! We worship Lord Shiva (The 3-Eyed One) who is full of fragrance and who nourishes all beings; may He liberate me from death, bestow salvation and (lead me) towards Eternity (Make me immortal) just as the ripe cucumber is severed (from the creeper) of its bondage.

Mantra For Prosperity

Mantra:

Aayur dehee Dhanam Dehee Vidyaam dehee Maheshwari
Samastamakhilam dehee dehee mey Parameshwari

Meaning:

Give me long life Give me wealth,
Give me knowledge, O Maheshwari (Mother Goddess)
O Parmeshwari, Give me everything that I desire

This is a mantra of Maheshwari. Maheshwari is the consort of Maheshwara, another name for Siva. It is said that Siva always grants the boons of those that pray to him or his consort.

Mantra for a Peaceful Life

Mantra:

Sarveshaam Svaastir Bhavatu Sarveshaam Shaantir Bhavatu,
Sarveshaam Poornam Bhavatu Sarveshaam Mangalam Bhavatu
Om Shanti, Shanti Shanteehi

Meaning:

May Health abound forever May Peace abound forever
May complete abundance, abound forever May auspiciousness abound forever
Om Peace Peace Peace!

MANTRA for the FULFILLMENT OF DESIRES and RELEASE FROM BONDAGE

Mantra:

Om kaaram bindu samyuktam nityam dhyaayanti yoginah
Kaamadam mokshadam chaiva Omkaaraaya namo namaha

Meaning:

The sages constantly meditate upon the sound of Om and its ‘Bindu´ (dot) We offer our obeisance to the Divine sound of Om repeatedly,
Which has the power to fulfill our desires and release us from bondage.

MANTRA FOR DESTRUCTION OF EVIL AND REMOVAL OF MISERIES-KRISHNA

Mantra:

Krishnaaya Vaasudevaaya Haraye Paramaatmane
Pranatah Klesha naashaaya Govindaaya namo namaha

Meaning:

O Krishna! Son of Vaasudeva, You are the Supreme Lord, remover of miseries.
You destroy all evil, O Govinda!
I repeatedly bow to You!

THE EPITOME OF DUTY.

Mantra:

Raamaaya Raamabhadraaya Raamachandraaya vedhase
Raghunaathaaya naathaaya Seetaaya pataye namah.

Meaning:
I bow to the Brilliant Rama, doer of good, Lord of the Raghus, the Beloved husband of Seeta.

 

 

Blessings for a child

Make a prayer to Santhana Gopala by chanting the following mantra 108 times a day for 108 days after bath.

Santhana Gopala Mantra

Om Devaki Sutha Govinda Vasudeva Jagath Pathe
Dehimey Thanayam Krishna Thwamaham Saranam gathahaa Deva Deva
Jagannatha Gothra Vridhi Karap Prabho Dehimey Thanayam Sheegram
Ayushmantham Yashashreenam

Note:

Nagaraja is the devata for Kudumba Vrithi. Perform Nagaraja pooja in your home by some learned priests.

Also visit Rameswaram, Devipattinam and the navagraha temples around Kumbakonam with your saha dharmini and make prayers to the devatas.

 

 

 

 
Sarva Devata prayer

PRAYERS FOR ALL OCCASIONS

Guru Mantra

Gurur Bramha Gurur Vishnu
Gurur Devo Maheswaraha
Guru Shakshath Para Bramha
Thasmaisri Gurave Namaha
Gurave Sarvalokanam
Bhishaje Bhavaroginam
Nithye Sarvadhiyanaam
Dhakshina Moorthaye Namahah!

Guru is Lord Brahma, Lord Vishnu and Lord Maheswara
Guru is nothing but the Supreme Brahman devoid of attributes.
That is the reason why we bow to the Guru.

sarvaDevata prayer

shriiman mahaa gaNaadhi pataye namaH .
shrii sarasvatyai namaH .
shrii gurave namaH .
shrii maataa pitR^ibhyaaM namaH .
shrii lakshmiinaaraayaNaabhyaaM namaH .
shrii umaamaheshvaraabhyaaM namaH .
ishhTa devataabhyo namaH .
kula devataabhyo namaH .
sthaana devataabhyo namaH .
vaastu devataabhyaaM namaH .
sarevebhyo devebhyo namo namaH ..
avighnamastu …. AUM tatsat.h iti ..

Invocatory Kirtans

Jaya Ganesha Jaya Ganesha Jaya Ganesha paahimaam
Sri Ganesha Sri Ganesha Sri Ganesha rakshamaam
Jaya Saraswati Jaya Saraswati Jaya Saraswati paahimaam
Sri Saraswati Sri Saraswati Sri Saraswati rakshamaam

Maha Mrityunjaya Mantra
Om trayambakam yajaamahe sugandhim pushtivardhanam
Urvaarukamiva bandhanaan mrityor muksheeya maamritaat.

Concluding Peace Chants
Sarveshaam swasti bhavatu, sarveshaam shaantir bhavatu,
Sarveshaam poornam bhavatu, sarveshaam mangalam bhavatu;
Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niraamayah,
Sarve bhadraani pashyantu, maakaschid duhkhabhaagbhavet;
Asato maa sad gamaya
Tamaso maa jyotir gamaya
Mrityor maa amritam gamaya;
Om poornamadah poornamidam poornaatpoornamudachyate,
Poornasya poornamaadaaya poornamevaavashishyate.
Om shaantih shaantih shaantih!

Meditation On Lord Shiva
Shaantam padmaasanastham
shashadharamakutam panchavaktram trinetram,
Shoolam vajram cha khadgam
parashumabhayadam dakshinaange vahantam;
Naagam paasham cha ghantaam
damaruka sahitam chaankusham vaamabhaage,
Naanaalankaara deeptam
sphatika maninibham paarvateesham namaami.
MEANING: I prostrate myself before the five-faced Lord of Parvati, who is adorned with various ornaments, who shines like the crystal jewel, who is seated peacefully in the lotus pose, with moon-crested crown, with three eyes, wearing trident, thunderbolt, sword and axe on the right side, who holds the serpent, noose, bell, damaru and spear on the left side, and who gives protection from all fear to His devotees.

Meditation On Sri Shankaracharya
Padmaaseenam prashantam
yamaniratamaanan gaari tulya prabhaavam,
Phaale bhasmaankitaam
bhasmita rujira mukhaam bhojanindeevaraaksham;
Kambugreevam karaabhyaam
avidtamurulasat pustakam jnaanamudraam,
Vandyam geervaana mukhyair
natajana varadam bhaavaye shankaraaryam.
MEANING: I meditate on Sri Shankaracharya who is seated in the lotus posture with Jnanamudra, who is calm, endowed with virtues like Yama, Niyama, etc., whose glory is as great as that of Lord Shiva, who wears the sacred ashes on the forehead, whose face resembles the blossomed lotus, with lotus-like eyes, possessing sacred books in hand, who is ever adored by people of high learning and wisdom, and who fulfils the desires of his devotees (who prostrate themselves before him).

Meditation On Lord Dattatreya
Maalaakamandalu dharah karapadmayugme
Madhyastha paaniyugale damarutrishoolam;
Adhyastha urdhva karayoh shubha shankhachakre
Vande tamatrivaradam bhujashatkayuktam.
MEANING: I meditate on Lord Dattatreya, the son of Atri, who has six hands, who holds the rosary and water-vessel in two hands, with damaru and spear in the other two hands, and with conch and discus in the upper two hands.

Meditation On Lord Ganesha
Gajaananam bhootaganaadisevitam
Kapittha jamboophala saara bhakshitam;
Umaasutam shoka vinaasha kaaranam
Namaami vighneshwara paada pankajam.
MEANING: I worship the lotus feet of Ganesha, the son of Uma, the destroyer of all sorrows, who is served by the host of gods and elementals, and who takes the essence of the kapittha-jarnbu fruit (fruit resembling the bilwa fruit).

Meditation On Lord Subramanya
Shadaananam kumkumaraktavarnam
Mahaa matim divya mayoora vaahanam;
Rudrasya soonum sura sainyanaatham
Guham sadaaham sharanam prapadye.
MEANING: I always take refuge in Lord Guha (Lord Subramanya) of six faces, who is of deep red colour and infinite knowledge, who has the divine peacock to ride on, the son of Lord Shiva and the leader of the army of the Devas.

LORD VISHNU
His Mantra is: Om Namo Narayanaya
Suklambharadharam visnum sasi varnam caturbhujam
Prasanna vadanam dhyayet sarvavighnopasantaye

Meditation On Sri Krishna
Vamshee vibhooshita karaan navaneeradaabhaat
Peetaambaraadaruna bimbaphalaa dharoshthaat;
Poornendusundara mukhaad aravinda netraat
Krishnaat param kimapi tattwam aham na jaane.
MEANING: I know not any other Reality than the lotus-eyed Krishna with hands adorned with flute, looking like a heavy-laden cloud in lustre, wearing a yellow silk garment, with His lower lip like a ruddy bimba fruit, and with face shining like the full moon.

Meditation On Sri Rama
Dhyaayedaajaanubaaham dhritasharadhanusham
baddhapadmaasanastham,
Peetam vaaso vasaanam navakamala dala spardhinetram
prasannam;
Vaamaankaaroodhaseetaa mukhakamala milal lochanam
neeradaabham,
Naanaalankaara deeptam dadhatamuru jataa mandalam
raamachandram.
MEANING: One should meditate on Sri Ramachandra, with hands reaching the knees, holding the bow and arrows, seated in the locked-up lotus posture, wearing a yellow garb, with eyes vying with the newly-blossomed lotus petals, with a pleasant gait, who has Sita seated on His left thigh, who is blue like the clouds, who is adorned with all kinds of ornaments and having a big circle of Jata on the head.

 

 

 

 

 
.. HYAGREEVA MANTRA ..

GNANANDAMAYAM DEVAM
NIRMALA SPATIKAKRITHAM
AATHARAM SARVAVIDHYANAAM
HYAGREEVA MUBHASMAHE!

.. hayagriivasampadaastotram.h ..

hayagriiva hayagriiva hayagriiveti vaadinam.h .
naraM mu.nchanti paapaani daridramiva yoshhitaH .. 1..

hayagriiva hayagriiva hayagriiveti yo vadet.h .
tasya nissarate vaaNii jahnukanyaa pravaahavat.h .. 2..

hayagriiva hayagriiva hayagriiveti yo dhvaniH .
vishobhate sa vaikuNTha kavaaTod.hghaaTanakshamaH .. 3..

shlokatrayamidaM puNyaM hayagriivapadaa.nkitam.h
vaadiraajayatiproktaM paThataaM sampadaaM padam.h .. 4..

.. iti shriimadvaadiraajapuujyacharaNavirachitam.h hayagriivasampadaastotraM sampuurNam.h ..

bhaaratiiramaNamukhyapraaNaa.ntargata shriikR^ishhNaarpaNamastu

 

 

 

 

Mantra for Easy Delivery

Mathru boodeswaro devo
Bakthanaa mishta thayaka
Sukanthi kunthala naavaha
Suka Prasava Mrichchathuhu.

Hima vathyuththarey parthavey
Surathaa nama yakshini
Tasyaha smarana mathrena
Visalya karpini paveth.

Hey sankara smarahara
Bramahathathi natha
Mannatha samba sasisooda
Harathri soolin
Sambo sukaprasavakrutha
Pavame thayalo
Shri mathrubootha
Siva balayamam namasthey.

Note:

Make a prayer to Thayumanavar at Tiruchirapalli rockfort that you will be visiting his temple with the kid and do an abishek upon the fulfillment of your prayer and ask the pregnant lady to chant the following mantra.
It is advisable to recite this mantra 11 times a day daily after bath.
On Monday recite this mantra 108 times either between 6-7 am,1-2 pm 0r between 8-9 pm especially during the hora of moon. You can check up the hora for each day in
http://mailerindia.com/ancanga.cgi

 

 

 

 

Significance of 108

The Indian Subcontinent rosary or set of mantra counting has 108 beads. 108 has been a sacred number in the Indian Subcontinent for a very long time. This number is explained in many different ways.

The ancient Indians were excellent mathematicians and 108 may be the product of a precise mathematical operation (e.g. 1 power 1 x 2 power 2 x 3 power 3 = 108) which was thought to have special numerological significance.

Powers of 1, 2, and 3 in math: 1 to 1st power=1; 2 to 2nd power=4 (2×2); 3 to 3rd power=27 (3x3x3). 1x4x27=108

Sanskrit alphabet: There are 54 letters in the Sanskrit alphabet. Each has masculine and feminine, shiva and shakti. 54 times 2 is 108.

Sri Yantra: On the Sri Yantra there are marmas where three lines intersect, and there are 54 such intersections. Each intersections has masculine and feminine, shiva and shakti qualities. 54 x 2 equals 108. Thus, there are 108 points that define the Sri Yantra as well as the human body.

9 times 12: Both of these numbers have been said to have spiritual significance in many traditions. 9 times 12 is 108. Also, 1 plus 8 equals 9. That 9 times 12 equals 108.

Heart Chakra: The chakras are the intersections of energy lines, and there are said to be a total of 108 energy lines converging to form the heart chakra. One of them, sushumna leads to the crown chakra, and is said to be the path to Self-realization.

Marmas: Marmas or marmastanas are like energy intersections called chakras, except have fewer energy lines converging to form them. There are said to be 108 marmas in the subtle body.

Time: Some say there are 108 feelings, with 36 related to the past, 36 related to     the present, and 36 related to the future.

Astrology: There are 12 constellations, and 9 arc segments called namshas or chandrakalas. 9 times 12 equals 108. Chandra is moon, and kalas are the divisions within a whole.

Planets and Houses: In astrology, there are 12 houses and 9 planets. 12 times 9     equals 108.

Gopis of Krishna: In the Krishna tradition, there were said to be 108 gopis or maid servants of Krishna.

1, 0, and 8: 1 stands for God or higher Truth, 0 stands for emptiness or completeness in spiritual practice, and 8 stands for infinity or eternity.

Sun and Earth: The diameter of the sun is 108 times the diameter of the Earth.

Numerical scale: The 1 of 108, and the 8 of 108, when added together equals 9, which is the number of the numerical scale, i.e. 1, 2, 3 … 10, etc., where 0 is not a number.

Smaller divisions: The number 108 is divided, such as in half, third, quarter, or twelfth, so that some malas have 54, 36, 27, or 9 beads.

Islam: The number 108 is used in Islam to refer to God.

Jain: In the Jain religion, 108 are the combined virtues of five categories of holy ones, including 12, 8, 36, 25, and 27 virtues respectively.

Sikh: The Sikh tradition has a mala of 108 knots tied in a string of wool, rather than beads.

Chinese: The Chinese Buddhists and Taoists use a 108 bead mala, which is called su-chu, and has three dividing beads, so the mala is divided into three parts of 36 each.

Stages of the soul: Said that Atman, the human soul or center goes through 108     stages on the journey.

Meru: This is a larger bead, not part of the 108. It is not tied in the sequence of the other beads. It is the quiding bead, the one that marks the beginning and end of the mala.

Dance: There are 108 forms of dance in the Indian traditions.

Pythagorean: The nine is the limit of all numbers, all others existing and coming from the same. ie: 0 to 9 is all one needs to make up an infinite amount of numbers.

We have listed below 108 Upanishads as per the list contained in the Muktikopanishad . We have arranged them in four categories according to the particular Veda to which each of them belong.

Rigveda(10): Aitareya , Atmabodha, Kaushitaki, Mudgala, Nirvana, Nadabindu, Akshamaya, Tripura, Bahvruka, Saubhagyalakshmi.

Yajurveda(50): Katha, Taittiriya , Isavasya , Brihadaranyaka, Akshi, Ekakshara, Garbha, Prnagnihotra, Svetasvatara, Sariraka, Sukarahasya, Skanda, Sarvasara,     Adhyatma, Niralamba, Paingala, Mantrika, Muktika, Subala, Avadhuta, Katharudra, Brahma, Jabala, Turiyatita, Paramahamsa, Bhikshuka, Yajnavalkya, Satyayani, Amrtanada, Amrtabindu, Kshurika, Tejobindu, Dhyanabindu, Brahmavidya, YogakundalinI, Yogatattva, Yogasikha, Varaha, Advayataraka, Trisikhibrahmana, mandalabrahmana, Hamsa, Kalisantaraaa, Narayana, Tarasara, Kalagnirudra, Dakshinamurti, Pancabrahma, Rudrahrdaya, SarasvatIrahasya.

SamaVeda(16): Kena, Chandogya, Mahat, Maitrayani, Vajrasuci, Savitri, Aruneya, Kundika, Maitreyi, Samnyasa, Jabaladarsana, Yogacudaman, Avyakta, Vasudevai, Jabali, Rudrakshajabala.

Atharvaveda(32): Prasna , Mandukya, Mundaka, Atma, Surya, Narada-Parivrajakas, Parabrahma, Paramahamsa-Parivrajakas, Pasupatha-Brahma, Mahavakya, Sandilya, Krishna, Garuda, Gopalatapani, Tripadavibhuti-mahnarayana, Dattatreya, Kaivalya, NrsimhatapanI, Ramatapani, Ramarahasya, HayagrIva, Atharvasikha, Atharvasira, Ganapati, Brhajjabala, Bhasmajabala, Sarabha, Annapurna, TripuratapanI, Devi, Bhavana, SIta.

 

 

 

for details and assistance please contact Pandit Hari Krishnamurthy 9868369793

 

Ganesh chathurthi, Lord Ganesha…


ImageImage
 
Ganesh Chaturthi (Marathi: गणेश चतुर्थी, Konkani: चवथ, Gujarati: ગણેશ ચતુર્થી, Hindi: गणेश चतुर्थी, Malayalam: വിനായക ചതുര്‍ത്ഥി, Tamil:விநாயகர் சதுர்த்தி, Kannada: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥೀ, Telugu: వినాయక చవితి), also known as Vinayaka Chaturthi, also called Vinayagar in Tamil Nadu, is the Hindu festival celebrated on the occasion of birthday of Lord Ganesha[2], the son of Shiva and Parvati, who is believed to bestow his presence on earth for all his devotees in the duration of this festival. It is the day Shiva declared his son Ganesha as superior to all the gods. Ganesha is widely worshipped as the god of wisdom, prosperity and good fortune and traditionally invoked at the beginning of any new venture or at the start of travel.
The festival, also known as Ganeshotsav (“festival of Ganesha”) is observed in the Hindu calendar month of Bhaadrapada, starting on the shukla chaturthi (fourth day of the waxing moon period). The date usually falls between 19 August and 15 September. The festival lasts for 10 days, ending on Anant Chaturdashi (fourteenth day of the waxing moon period).
While celebrated all over India, it is most elaborate in MaharashtraAndhra PradeshKarnataka and Goa. Outside India, it is celebrated widely in Nepal and by Hindus in the United StatesCanadaMauritius,[3] SingaporeThailandCambodiaBurma and Fiji.
Ganesha (Ganpati) Mool Mantra
Om Gang Ganapataye Namaha
Om Shree Vigneswara Namaha
Shri Ganesha Shloka
VAKRATUNDA MAHAAKAAYA
SOORYAKOTI SAMAPRABHA
NIRVIGHNAM KURUMEDEVA
SARVAKAARYESHU SARVADA ||
(Oh! Lord (Ganesha), of huge body and curved elephant trunk, whose brilliance is equal to billions of suns, always remove all obstacles from my endeavors.
SLOKAS ON LORD GANESH
Shuklaambara Dharam Vishnum
Shashi Varnam Chatur Bhujam
Prasanna Vadanam Dhyaayet
Sarva Vighna Upashaanthaye
Meaning: We meditate on Lord Ganesha – who is clad in white (representing purity), who is all pervading (present everywhere), whose complexion is gray like that of ash (glowing with spiritual splendor), who has four arms, who has bright countenance (depicting inner calm and happiness) and who can destroy all obstacles (in our spiritual and worldly path).

Vakratunda Mahakaaya
Suryakoti Samaprabha
Nirvighnam Kuru Mey Deva
Sarva Kaaryeshu Sarvada
Meaning:The Lord with the curved trunk and a mighty body, who has the luster of a million suns, I pray to thee Oh Lord, to remove the obstacles from all the actions I intend to perform.

Agajaanana Padmaarkam
Gajaananam Aharnisham
Anekadantham Bhaktaanaam
Ekadantam Upaasmahey
Meaning:I worship day and night that elephant faced Lord Ganesha who is like sun to the lotus face of Mother Parvati. Giver of many boons, the single tusked Ganesh, I salute Thee to give e a boon.

Gajaananam Bhoota Ganaadhi Sevitam
Kapitta Jamboophaala Saara Bhakshitam
Umaasutam Shoka Vinaasha Kaaranam
Namaami Vighneswara Paada Pankajam
Meaning: The Lord with the elephant face, served by all the Ganas, One who takes as His food, the essence of Kapitta and Jamboophala (these are two favorite fruits of Ganesh), son of Uma (Mother Parvati), destroyer of misery of the devotees, controller of obstacles, we worship Your Lotus Feet.

Ganaanaam Twam Ganapathi Gam Havaamahe
Kavim Kaveenaam Upamasra Vastamam
Jyeshta Raajam Brahmanaam Brahmanaspatha
Aanashrunvanna Oothibhi Seedha Saadanam
Meaning: We invite You, the Lord of spiritual faith (of Lord Shiva). You are the wisest among the wise, the best to be given as a standard of comparison. You are the senior Lord, Lord of the Vedic manthras, listening to our prayers. Please visit our home with prosperous things and be seated here.

GANESH GAYATHRI
Tatpurushaaya Vidmahe
Vakratundaaya Dheemahe
Tanno Danthihi Prachodayaat
Meaning: We meditate on that super power, we invoke the single tusked boon giver, Ganesh.

GANESHA PANCHARATNAM
 1. Mudakaraatha Modakam Sada Vimukti Saadhakam
  Kalaadharaavatamsakam Vilasiloka Rakshakam
  Anaaya Kaika Naayakam Vinasitebha Daityakam
  Nataasubhasu Naashakam Namaami Tham Vinaayakam.
  Meaning: I prostrate before Lord Vinaayaka who joyously holds modaka in His hand, who bestows salvation, who wears the moon as a crown in His head, who is the sole leader of those who lose themselves in the world. The leader of the leaderless who destroyed the elephant demon called Gajaasura and who quickly destroys the sins of those who bow down to Him, I worship such a Lord Ganesh.
 2. Natetaraati Bheekaram Navoditaarka Bhaasvaram
  Namat Suraari Nirjanam Nataadhi Kaapa Duddharam
  Suresvaram Nidheesvaram Gajesvaram Ganeshvaram
  Mahesvaram Samaasraye Paraatparam Nirantaram.
  Meaning: I meditate eternally on Him, the Lord of the Ganas, who is frightening to those not devoted, who shines like the morning sun, to whom all the Gods and demons bow, who removes the great distress of His devotees and who is the best among the best.
 3. Samasta Loka Samkaram Nirasta Daitya Kunjaram
  Daredarodaram Varam Vare Bhavaktra Maksharam
  Krupaakaram Kshamaakaram Mudaakaram Yasaskaram
  Manaskaram Namaskrutaam Namaskaromi Bhaasvaram.
  Meaning: I bow down with my whole mind to the shining Ganapati who brings happiness to all the worlds, who destroyed the demon Gajasura, who has a big belly, beautiful elephant face, who is immortal, who gives mercy, forgiveness and happiness to those who bow to Him and who bestows fame and a well disposed mind.
 4. Akimchanaarti Marjanam Chirantanokti Bhaajanam
  Puraari Poorva Nandanam Suraari Garva Charvanam
  Prapancha Naasha Bheeshanam Dhananjayaadi Bhushanam
  Kapola Daana Vaaranam Bhajaey Puraana Vaaranam.
  Meaning: I worship the ancient elephant God who destroys the pains of the poor, who is the abode of Aum, who is the first son of Lord Shiva (Shiva who is the destroyer of triple cities), who destroys the pride of the enemies of the Gods, who is frightening to look at during the time of world’s destruction, who is fierce like an elephant in rut and who wears Dhananjaya and other serpents as his ornaments.
 5. Nitaantikaanta Dantakaanti Mantakaanta Kaatmajam
  Achintya Rupa Mantaheena Mantaraaya Krintanam
  Hrudantarey Nirantaram Vasantameva Yoginam
  Tameka Danta Meva Tam Vichintayaami Santatam.
  Meaning: I constantly reflect upon that single tusked God only, whose lustrous tusk is very beautiful, who is the son of Lord Shiva, (Shiva, the God of destruction), whose form is immortal and unknowable, who tears asunder all obstacles, and who dwells forever in the hearts of the Yogis.
 6. Mahaaganesa Pancharatnam Aadarena Yonvaham
  Prajapati Prabhaatake Hrudi Smaran Ganesvaram
  Arogatham Adoshataam Susaahitim Suputrataam
  Samaahitaayu Rastabhootim Abhyupaiti Sochiraat.
  Meaning: He who recites this every morning with devotion, these five gems about Lord Ganapati and who remembers in his heart the great Ganesha, will soon be endowed with a healthy life free of all blemishes, will attain learning, noble sons, a long life that is calm and pleasant and will be endowed with spiritual and material prosperity.

TWELVE NAMES OF GANESHA
 1. Pranamya Shirasa Devam
  Gauriputram Vinaayakam
  Bhakataavaasam Smare Nityam
  Aayuh Kaamartha Siddhaye
  Meaning:Every day, I bow down to that Lord, the son of Gowri, the Lord one who lives in the heart of the devotees, blessing them always with good health and prosperity.
 2. Prathamam Vakratundam Cha
  Ekadantam Dviteeyakam
  Thriteeyam Krishna Pingaaksham
  Gajavaktram Chaturthakam
  Meaning: Starting from here the twelve names of Ganesha are mentioned and he is worshipped in those different forms. The first as the Lord with the curved trunk; second, as the one with only one tusk, third, as the one with black (red/brown) eyes, fourth, as the one with giant structure.
 3. Lambodaram Panchamaam Cha
  Shashtam Vikatameva Cha
  Saptamam Vighnaraajendram
  Dhoomravarnam Tathaashtamam
  Meaning: Fifth, as the one with a big (long) stomach, six, as the one with a huge body Seven, as the remover of obstacles, eight, as the one with smoke gray color
 4. Navamam Phaalachandram Cha
  Dasamam Tu Vinaayakam
  Ekaadasam Ganapatim
  Dvaadasam Tu Gajaananam
  Meaning: Ninth, as the one with moon on the front of His head, tenth, as the foremost leader, eleventh, as the leader of the ganas, twelfth as the one with elephant face.
 5. Dvaadasaitaani Naamaani
  Trisandhyam Yah Pathernnarah
  Na Cha Vighna Bhayam Tasya
  Sarva Siddhikaram Prabho
  Meaning: Any person, who remembers these twelve names of Ganesha, three times in a day, will have all their obstacles and fear removed and will attain success. (This group of verses is said to be sage Narada’s offering to Lord Ganesh.)

SIXTEEN NAMES OF GANESHA
 1. Sumukhascha Ekadanthascha
  Kapilo Gajakarnakaha
  Lambodarascha Vikato
  Vighnaraajo Ganaadhipaa
  Meaning: The various names and associated forms of God Ganesha are enumerated and need to be meditated upon here – the one with an auspicious face, the single tusked Lord, the one who is of red color, the one with the ears of an elephant, the one with a big stomach, the one with a jovial disposition, the controller of obstacles, the Lord of the Ganas.
 2. Dhoomaketur Ganaadhyashah
  Phaalachandro Gajaanana
  Vakratundo Shoorpakarno
  Heyrambho Skandapoorvajaha
  Meaning:The one of smoke gray color, the leader of the ganas, the one who has moon in the front of his forehead, the elephant faced one, the one with a curved trunk (or broken tusk), the one with big (basket like) ears, the one who is heroic like a buffalo, the elder brother of Skanda (Skanda is another name for Lord Subrahmanya)
 3. Shodashaitaani Namaani
  Yah Pateth Srunuyaadapi
  Vidyaarambhe Vivahe Cha
  Praveshey Nirgamey Tatah
  Sangraamey Sarva Kaaryeshu
  Vighnas Tasya Na JaayatheAbheepsitaartha Siddhyartham
  Poojitoya Surairapi
  Sarva Vighna Chhido Tasmai
  Sree Ganaadhipataye Namaha
  Meaning:Whoever the one who recites and listens to these sixteen names at the beginning of studies, at the time of marriage, while entering or departing a place, or at the battle field, all their obstacles will be removed. Even the Gods worship Lord Ganesha to receive the fulfillment of their actions. Oh Lord Ganesh, the One who has this power of destroying all the obstacles in the way of the devotees, I prostrate before you