Loka Samastha Sukhino Bhavanthu


knowledge management
free counters

Dear Devotees Swami Parashakti Varadarajan has kindly consented to attend following programmes organised by the Lokakshema International Mission Trust for the welfare of mankind at Thiruvelvikkudi near Kumbakonam, Tamil Nadu. we invite you all to attend the same with family , friends, relatives and others for removal of all your problems and prosperity in life. June 21, 2011 Mangala Chandi Homam June 22, 2011 Sulini Homam, Kala Bhairava, Swarnakarshana Bhairava Homam June 23, 2011 Maha Mrityunjaya Homam, Sudharshana Homam July 29 , 2011 Laksharchana to Mahadeva, Maha Vishnu, Dhanvantri, Durga and Laithambika at Vellore, (venue to be informed) July 30, 2011 Group prayers and chanting by all disciples of Swamiji for world peace, removal of disease, terrorism, corruption and all negativities that affect mankind. July 31, 2011 Maha Ganapathi Homam for 38 /forms/facets of Lord Vigneswara for removal of all obstacles, prosperity, health, wealth, Job, career, marriage, etc. August 1, 2011 Laksharchana at Chidambaram, Tamil Nadu August 2 to 5, 2011 Poojas, Parihara Homams, other activity at Thiruvelvikkudi. Devotees can sponsor one or all the events Sankalpam for each puja/ Homam is Rs 101 ( Rs 501 per family) Sankalpam for all the pujas ( Rs 1100 per head and Rs 5000 per family) Sponsordhip for one form of Ganapathi Rs 5000 Vastram for Ritwiks Rs 2500 Annadanam per day Rs 10,000 Pushpam( Flowers) Rs 2100 per day Puja items, Homam items, etc Rs 5000 per day Transportation Rs 3000 per day As the organising of all these functions require your fullest support and cooperation , we request you to kindly contribute to your mite and receive the blessings of Parashakti and Swamiji. Those interested in Sankalpam to above Pujas, Homam may send their details ( Name, Rashi,Star, Gothram and details of the problems to be solved) by email to varada_rajan60091@yahoo.com. as early as possible along your contribution by DD To PS Varadarajan, Flat No3, No. 2, Sri Vignesh Apt, 100 Ft Road, Lakshminagar III stage, Nanganallur, Chennai-600091 or you may remit the amount to Swamiji’s HDFC bank Account No01111000004436 Chennai Madipakkam Branch favouring PS Varadarajan, immedietly Loka samastha sukhino bhavanthu warm regards, lokakshema hari

 Add to your site   powered by Dapper 

free counters Flixxy! Visit My Website

Geni - Everyone's Related

 Add to your site   powered by Dapper 

LOKAKSHEMA TRUST
Visit this group

The Alex in New York

Subscribe box for your web page Google Groups Subscribe to LOKAKSHEMA TRUST Email: Visit this group

Google Groups
Subscribe to LOKAKSHEMA TRUST
Email:
Visit this group

Locations of visitors to this page

var skin = {}; skin[‘BORDER_COLOR’] = ‘#cccccc’; skin[‘ENDCAP_BG_COLOR’] = ‘#e0ecff’; skin[‘ENDCAP_TEXT_COLOR’] = ‘#333333’; skin[‘ENDCAP_LINK_COLOR’] = ‘#0000cc’; skin[‘ALTERNATE_BG_COLOR’] = ‘#ffffff’; skin[‘CONTENT_BG_COLOR’] = ‘#ffffff’; skin[‘CONTENT_LINK_COLOR’] = ‘#0000cc’; skin[‘CONTENT_TEXT_COLOR’] = ‘#333333’; skin[‘CONTENT_SECONDARY_LINK_COLOR’] = ‘#7777cc’; skin[‘CONTENT_SECONDARY_TEXT_COLOR’] = ‘#666666’; skin[‘CONTENT_HEADLINE_COLOR’] = ‘#333333’; skin[‘NUMBER_ROWS’] = ’15’; google.friendconnect.container.setParentUrl(‘/’ /* location of rpc_relay.html and canvas.html */); google.friendconnect.container.renderMembersGadget( { id: ‘div-4731517067625039354’, site: ‘01812895968506739507’ }, skin); Click to join lokakshema

Click to join lokakshema

Subscribe to lokakshema

Powered by us.groups.yahoo.com

Map IP Address
Powered byIP2Location.com

Submit link var btn = ’10’; var rid = ‘KCJ2I1VoAu’; document.write(unescape(“%3Cscript src='” + ((“https:” == document.location.protocol) ? “https://&#8221; : “http://&#8221;) + “www.thebestlinks.com/widget/tbl_widget.js’ type=’text/javascript’%3E%3C/script%3E”)); http://picasaweb.google.com/lh/photo/60zW28Bt0yMKF4esQAoxlg?feat=directlink <!– var data = '&r=' + escape(document.referrer) + '&n=' + escape(navigator.userAgent) + '&p=' + escape(navigator.userAgent) + '&g=' + escape(document.location.href); if (navigator.userAgent.substring(0,1)>'3') data = data + '&sd=' + screen.colorDepth + '&sw=' + escape(screen.width+'x'+screen.height); document.write('‘); document.write(‘‘); document.write(‘‘); // –>
website counter God
Inspirational Quotes Embed as slideshow in MySpace, your blog or website Post as thumbnail in MySpace, your blog or website Post in a forum Search Engine Submission – AddMe http://www.hindujagruti.org/hinduism/knowledge/category/index.php http://www.hindujagruti.org/hinduism/knowledge/category/shraddha Free Web Monitoring: Your Free Web Site Monitoring Service http://www.p4panorama.com/panosnew/ mookambika_ temple/saraswa.html http://www.stilltasty.com/ http://lokakshema.webduniya.com

Google Groups
LOKAKSHEMA TRUST
Visit this group

var wigdetcow_initstart=true;Royal National London var key = ‘8e34399398ddd8f299d9f8aea802edf0’;

hotel Royal National

try{ document.write(unescape(‘%3Cscript type=”text/javascript” src=”http://widget.getwinfo.com/?aid=’+key+’%26u=’+encodeURI(document.location.href)+'”%3E%3C/script%3E&#8217;)); }catch(e){} Please click on the link : http://www.p4panorama.com/panos/sabarimala/index.html

VISHNU SAHASRANAMAMClick to join lokakshema

Click to join lokakshema

Subscribe to lokakshema

Powered by us.groups.yahoo.com

Friends,
Sharing with you the Text of Vishnusahasranamam. Pl. chant it daily. It will not take more than 15 to 20 minutes to chant once. See the benefits for yourself.

Vishnu Sahasranama

SHREE VISHNU SAHASRANAMA STHOTRAM

ATHA DHYANAM

Shuklam-baradharam Vishnum shashivarnam chaturbhujam |

Prasanna vadanam dhyayet sarva vighnopa-shantaye ||

Vyasam vasistha-naptaram shakteh poutrama-kalmasham |

Parasha-raatmajam vande shukatatam taponidhim ||

Vyasaya vishnuroopaya vyasaroopaya vishnave |

Namo vai brahmanidhiends,aye vasisthaya namo namah ||

Avikaraya shudhaya nithya paramathmane |

Sadaika roopa roopaya vishnave sarva gishnave ||

Yasya smarana-matrena janma-samsara bhandanat |

Vimuchyate namasta-smai vishnave pradha-vishnave ||

Om namo vishnave prabhavishnave

VAISHAMPAYANA UVACHA

Shrutva dharma nasheshana pavanani cha sarvashah |

Yudhishthirah shantanavam punareva abhya-bhashata ||

YUDHISHTHIRA UVACHA

Kimekam daivatam loke kim vapyekam parayanam |

Stuvantah kam ka marchantah prapnuyuh manavah-shubham ||

Ko dharmah sarva-dharmanam bhavatah paramo matah |

Kim japanmuchyate janthuh janma samsara-bandhanat ||

BHISHMA UVACHA

Jagat-prabhum deva-devam anantam purusho-tamam |

Sthuva nnama-sahasrena purushah satatottitah ||

Tameva charcha-yannityam bhaktya purusha mavyayam |

Dhyayan stuvan nama-syamschha yajamanah thameva cha ||

Anadi-nidhanam vishnum sarvaloka mahe-shvaram |

Lokadhyaksham sthuva nnityam sarva-duhkhatigo bhavet ||

Brahmanyam sarva-dharmagnam lokanam keerthi-vardhanam |

Lokanatham maha.-dbhootam sarvabhuta-bhavod- bhavam ||

Esha me sarva-dharmanam dharmo-dhikatamo matah |

Yadbhaktya pundaree-kaksham stavairarche nara sada ||

Paramam yo maha-tejaha paramam yo maha-tapaha |

Paramam yo mahad-bramha paramam yah parayanam ||

Pavitranam pavitram yo mangalanam cha mangalam |

Daivatam devatanam cha bhootanam yovyayah pita ||

Yatah sarani bhutani bhavantyadi yugagame |

Yasminscha pralayam yanti punareva yugakshaye ||

Tasya loka pradhanasya jaganna-thasya bhupate |

Vishnor nama-sahasram me shrunu papa-bhayapaham ||

Yani namani gounani vikhyatani mahatmanah |

Rishibhih parigeetani tani vakshyami bhootaye ||

Vishno-ranam sahasrasya vedavyaso maha munih |

Chandho nusthup tatha devah bhagavan devakee-sutah ||

Amrutham-shubdavo beejam shaktir-devaki nandanah |

Trisama hrudayam tasya shantya-rdhe viniyu-jyate ||

Vishnum jishnum maha-vishnum prabha-vishnum mahe-svaram |

Anekarupam daithyantham namami purushottamam ||

Asya shree vishno divya sahasranama sthotra maha-mantrasya, shree vedavyaso

bhagavan rishih, ansthup-chandah shree maha vishnuh paramatma shree mannarayanoo devata, amritam-shoodbhavo bhanuriti beejam, devakee nandana srasthetih shakthi udbavah kshobha-noo- deva iti paramo mantrah, shankha-bhru- nnadakee chakreeti keelakam, sharngadhanva gadadhara itiastram rathanga-pani rakshobhya iti netram, trisama samaga ssamete kavacham, Annandham para-bramheti yonih rutu-shudarshanah kala iti digbandanah, sree vishvaroopa iti
dhyanam, shree maha vishnu-preet- yarthe vishnordivya sahasra-nama jape viniyogah.

Dhyanam

Kshiro-dhanvat- pradesha suchimani vilasat saikyate mauktikanam

Maalaak-la-pta- sanasthah spatika-mani nibhaih mauktikaih mandi-takngah |

Shrub-brai-rabrai- radabraih upari verachitaih muktah-peeusha- varsh

Aanande nah puniyat arenalina gadha shankha-panhi mukundaha ||

Bhuh padao yasyanabih viyada-suranelah chandra-soorya- cha-netra |

Karna-vasa-serodyah mooka-mapi dahano yesya-vaste- yamabdhih |

Antastham-yasya- vishwam-suranara khagago bhogi gandharva dhaithyeh !

Chitram ram-ramyate tham tribhuvana-vapusham vishnu-meesham namami !!

Om namo bhagavate vasudevaya

Shantha-karam bhujaga-shayanam padma-naabham suresham |

Vishva-khaaram gagana sadrusham megevarnam shubhangam ||

Lakshmi-kantham kamala-nayanam yogi-hrudhyana- gamyam |

Vande vishnum bava-bhaya-haram sarva-lokaika- natham ||

Megha-shyamam peetha-kauseya- vasam sree vatsajkam kaustu-bhod- bhace-thangam !

Punyo-petam pundari-kaya thaksham vishnum vande sarva-lokaika natham ||

Namah samasta bhutanam-adi- bhutaya bhubrite

Aneka-ruparupaya vishnave prabha-vishnave

Sashamkha-chakram- sakrireeta- kundalam sapeetha-vastram- saraseeru- he kshanam |

Sahara-vaksha sthala-shobi- kaustubham namami-vishnum- seerasaa chatur bhujam ||

Om vishvam vishnu rvashatkaro bhoota-bhavya bhavat-prabhuh |

Bhoota-krut bhoota-bhrud- bhavo bhootatma bhoota-bhavanah. ||

“1”

Pootatma paramatma cha muktanam parama-gatih |

Avyayah purusha sakshee kshetragno-kshara eva cha.|| “2”

Yogo yoga-vidam neta pradhana puru-sheshvarah |

Narasimhavapu shreeman keshavah puru-shottamah. || “3”

Sarvah sharvah shivah sthanuh bhootadi-rnidhi ravyayah |

Sambhavo bhavano bharta pradhavah prabhu reeshvarah ||. “4”

Swayambhoo shambhu radityah pushka raksho maha-svanah |

Anadi nidhano dhata vidhata dhatu ruttamah || “5”

Aprameyo hrushee-keshah padma-nabho- mara-prabhuh |

Vishva-karma manu-stvastha sthavishtah sthaviro dhruvah || “6”

Agrahyah shashvatah krishno lohi-takshah pratrdanah |

Prabhoota strikakubdhama pavitram mangalam param || “7”

Ishanah pranadah prano jyeshthah shreshthah prajpatih |

Hiranya-garbho bhoo-garbho madhavo madhu-soodanah || “8”

Ishvaro vikramee dhanve medhavee vikramah kramah |

Anuttamo dura-dharshah krutagnah kruti-ratmavan || “9”

Suresha sharanam sharma vishva-retah praja-bhavah |

Ahah samvatsaro vyalah pratyaya sarva-darshanah || “10”

Aja sarve-shvara siddhah siddhi sarvadi rachyutah |

Vrishakapi rame-yatma sarva-yoga vinih-srutah || “11”

Vasu rvasumana satyah samatma sammita samah |

Amoghah pundaree-kaksho vrusha-karama vrusha-krutih ||”12″

Rudro bahushira babhruh vishva-yoni shuchi-shravah |

Amrita shashvatah stanuh vararoho maha-tapah || “13”

Sarvaga sarva-vidbhanuh vishva-kseno janardanah |

Vedo veda-vidha-vyango vedango veda-vit-kavih || “14”

Loka-dhyaksha sura-dhyaksho dharma-dhyakshah kruta-krutah |

Chatu-ratma chatu-rvyooha chatur-damshtrah chatur-bhujah || “15”

Bhrajishnu rbhojanam bhokta sahishnu rajaga-dadijah |

Anagho vijayo jeta vishva-yonih punar-vasuh || “16”

Upendro vamanah pramshuh amogha shuchi roorjitah |

Ateendra sangrahah sargo dhrutatma niyamo yamah || “17”

Vedyo vaidya sada yogee veeraha madhavo madhuh |

Ateendriyo maha-mayo mahotsaho maha-balah || “18”

Maha-buddhir- maha-veeryo maha-shaktir- maha-dyuthih |

Anirdeshyavapu- shreeman ameyatma maha dridhrut || “19”

Mahe-shvaso mahee-bharta shreeniva satamgatih |

Aniruddha sura-nando govindo govidam patih || “20”

Mareechi rdamano hamsah suparno bhuja-gottamah |

Hiranya-nabhah sutapah padma-nabhah praja-patih || “21”

Amrityu sarva-druk-simhah sandhata sandhi-man sthirah |

Ajo durma-rshana shastha vishru-tatma sura-riha || “22”

Guru rguru-tamo dhama satya satya para-kramah |

Nimisho-nimiisha srugvee vacha-spati ruda-radheeh || “23”

Agranee-rgramanee shreeman nyayo neta samee-ranah |

Sahasra-moordha vishvatma saha-srakshah saha-srapat || “24”

Avartano nivru-ttatma sam-vruta sampra-mardanah |

Aha-ssama-vartako vahnih anilo dharanee-dharah || “25”

Supra-sadah prasa-nnatma vishva srudvishva-bhugvibh uh |

Satkarta satkruta-sadhuh jahnur-narayano narah || “26”

Asan-khyeyo prame-yatma vishi-shta shishta-kruchu- chih |

Siddhar-thah siddha-sankalpah siddhida siddhi-sadhanah || “27”

Vrishahee vrishabho vishnuh vrusha-parva vrusho-darah |

Vardhano vardha-manascha vivikta shruti-sagarah || “28”

Subhujo durdharo vagmee mahendro-vasudho vasuh |

Naika-roopo bruha-droopah shipi-vishtah praka-shanah || “29”

Oja-hstejo dyuti-dharah praka-shatma prata-panah |

Bhuddhah-spashta- khsharo mantrah chandramshu- rbhaskara- dyutih || “30”

Amritam-shoodbhavo bhanuh shasha-bindhu- sureshvarah |

Ausha-dham jagata setuh satya-dharma para-kramah || “31”

Bhoota-bhavya bhava-nnathah pavanah pavano-nalah |

Kamaha-kama- krutkantah kamah kama-pradah prabhuh || “32”

Yugadi-krudyu- gavarto naika-mayo maha-shanah |

Adrushyo vyakta-roopaschha sahasra-jidanantaji t || “33”

Ishto-vishishta shishte-shtah shikhandee nahusho vrushah |

Krodhaha krodha-krutkarta vishva-bahurma- heedharah ||”34″

Achyutah-prathithah pranah pranado vasa-vanujah |

Apamnidhi radishta-nam apra-mattah prati-shtitah || “35”

Skandah sanda-dharo dhuryo varado vayu-vahanah |

Vasudevo bruha-dbhanuh adidevah pura-ndarah || “36”

Ashoka starana starah shoora-showri rjane-shvarah |

Anu-koola shata-vartah padmee padma-nibhe- kshanah || “37”

Padma-nabho ravinda-kshah padma-garbha- shareera- bhrut |

Mahardhi bhooddho vruddha-tma maha-ksho garuda-dhvajah || “38”

Atula-sharabho bheemah sama-yagno havir-harih |

Sarva lakshana lakshanyo lakshmeevan samiti-njayah || “39”

Veksharo rohito margo hethur-damodara sahah |

Mahee-dharo maha-bhago vegavana-mitashanah || “40”

Udbhavah ksho-bhano devah shree-garbhah parame-shvarah |

Karanam karanam karta vikarta gahano guhah || “41”

Vyava-sayo vyava-sthanah sams-thanah sthanado dhruvah |

Para-rdhih parama-spashta stushtah pushtah-shubhe- kshanah || “42”

Ramo viramo virajo margo neyo nayo-nayah |

Veera-shakti- matam shreshto dharmo dharma-vidu- ttamah || “43”

Vaikunthah purushah pranah pranadah pranavah pruthuh |

Hiranya-garbha shatru-ghno vyapto vayu-radho-kshajah || “44”

Rutu-sudar-shanah- kalah para-meshthi pari-grahah |

Ugra-samva-tsaro daksho vishramo vishva-dakshinah || “45”

Vistarah sthavara ssthanuh pramanam beeja-mavyayam |

Artho-nartho maha-kosho maha-bhogo maha-dhanah || “46”

Anir-vinnah sthavishto bhooh dharma-yoopo maha-makhah |

Nakshatra-nemir- nakshatree kshamah shamah-samee- hanah || “47”

Yagna ijyo mahe-jyashcha kratuh-satram satam-gatih |

Sarva-darshee nivru-tatma sarva-gno gnana muttamam || “48”

Suvrata-sumukha- sookshmah sughosha-sukhada- suhrut |

Mano-haro jita-krodho veerba-burvi- daranah || “49”

Swapanah svavasho vyapee naika-tma naika-karmakrut

Vatsaro vatsalo vatsee ratnagarbho dhaneshvarah “50”

Dharmagubdharmakrut dharmee sadasatksharamaksha ram |

Avignata saha-sramshuh vidhata kruta-lakshanah || “51”

Gabhasti-nemi- satvasthah simho bhoota-mahe- shvarah|

Adidevo mahadevo devesho deva-bhrudguruh || “52”

Uttaro gopatir-gopta gnana-gamyah pura-tanah |

Shareera-bhoota- bhrud-bhokta kapee-ndro bhoori-dakshinah || “53”

Somapo mrutapa-somah purujit-puru- sattamah |

Vinayo-jaya- satya-sandho dasha-rhah satva-tampatih || “54”

Jeevo vina-yita sakshee mukundo mita vikramah |

Ambho-nidhi rana-ntatma maho-dadhi-shayo- ntakah || “55”

Ajo maharhah svadhavyo jita-mitrah pramo-danah |

Anando nandano nandah satya-dharma trivi-kramah || “56”

Maharshih kapila-charyah krutagno medi-neepatih |

Tripada-strida- shadh-yakshah maha-shringah krutan-takrut || “57”

Maha-varaho govindah sushenah kana-kangadee |

Guhyo gabheero gahano gupta-shchakra gadadharah || “58”

Vedhah-svango jitah-krishno dridha-sankarshano chyutah |

Varuno varuno vrukshah pushka-raksho maha-manah || “59”

Bhaga-van bhagaha-nandee vana-malee hala-yudhah |

Adityo jyoti-radityah shishnur-gati- sattamah || “60”

Sudhanva khana-parashuh daruno dravinah pradah |

Divi-spru-ksarva drugvyaso vacha-spati rayonijah || “61”

Trisama samaga-samah nirvanam bheshajam bhishak |

Sanya-sakrutchha- mashanto nishtha-shantih para-yanam || “62”

Shubhanga-shanti- dasrushta kumudah kuva-leshayah |

Gohito gopati-rgopta vrusha-bhaksho vrusha-priyah || “63”

Anivarthee nivru-ttatma samkshepta kshema-krutchhivah |

Shree-vatsa- vakshah shree-vasah shree-pathih shree-matam varaah || “64”

Shreeda-shreeshah shree-nivasah shree-nidil- shree-vibhavanah |

Shree-dhara- shree-kara- shreyah shreem-man-lokatra- yashrayah || “65”

Svaksha svangah shata-nando nandi-rjyoti rgane-shvarah |

Viji-tatma vidhe-yatma satkeerti-shchhinna samshayah || “66”

Udeerna-sarva- tashchakshuh aneesha shashvatah sthirah |

Bhooshayo bhooshano bhooti vishoka shoka-nashanah || “67”

Archishma narchitah kumbho vishu-ddhatma visho-dhanah |

Aniriddho pratirathah pradyumno mita-vikramah || “68”

Kala-neminiha shourih shoora shoora-jane- shvarah |

Tilo-katma trilo-keshah keshavah keshiha harih || “69”

Kama-devah kama-palah kamee kantah kruta-gamah |

Anirde-shyavapuh vishnuh veero nantho dhananjayah || “70”

Bramhanyo bramha-krut bramha barmha bramha vivar-dhanah |

Bramha-vitbramahno bramhee bramhagno bramhana-ptiyah || “71”

Maha-kramo maha-karma maha-teja mahoragah |

Maha-kritu rmahayajva maha-yagno maha-havih || “72”

Stavya-stava- priya stotram stuta stotaa rana priyah |

Poornah poorayita punyah punya-keerti rana-mayah || “73”

Mano-java steertha-karo vasu-reta vasu-pradah |

Vasu-prado vasu-devo vasur-vasu-mana havih || “74”

Sadgati satkruti-satta sadbhooti satpa-rayanah |

Shoora-seno yadu-shreshthah sanni-vasa suya-munah || “75”

Bhoota-vaso vasu-devah sarva-sunilayo nalah |

Darpaha darpado drupto durdharo thapa-rajitah || “76”

Vishva-moortir- maha-moortih deepta-moorti ramoortiman |

Aneka-moorti- ravyaktah shata-moorti shata-nanah || “77”

Eko-naika savah kah kim yatta-tpada manu-ttamam |

Loka-bandhu rlokanatho madhavo bhakta-vatsalah || “78”

Suvarna varno hemango varanga shchhanda-nangadee |

Veeraha vishama shoonyo khritashee rachala shchalah || “79”

Amanee manado manyo loka-swamee trilo-kadhrut |

Sumedha medhajo dhanyah satya-medha dhara-dharah || “80”

Tejo vrusho dyuti-dharah sarva-shastra- bhrutam varah |

Pragraho nigraho vyagro naika-shrungo gada-grajah || “81”

Chatur-moorti chatur-bhahu chatur-vyoohah chatur-gatih |

Chatu-ratma chatur-bhavah chatur-veda- videkapat || “82”

Sama-varto nivru-ttatma durjayo durati-kramah |

Durlabho durgamo durgo dura-vaso dura-riha || “83”

Shubhango loka-sarangah sutantu stantu-vardhanah|

Indra-karma maha-karma kruta-karma kruta-gamah || “84”

Udbhava sundara sundo ratana-nabha sulo-chanah |

Arko vaja-sani shrungi jayantah sarva-vijjay || “85”

Suvarna bindu-rakshobhyah sarva-vagee- shvare-shvarah |

Maha-hrado maha-garto maha-bhooto maha-nidhih || “86”

Kumudah kundarah kundah parjnyah pavano nilah |

Amrutamsho mruta-vapuh sarvagnah sarva-tomukhah || “87”

Sulabha suvratah siddhah shatruji chhatru-tapanah |

Nyagro-dhodumbaro shvatthah chanoo-randhru nishoo-danah || “88”

Saha-srarchi sapta-jihvah saptai-dha sapta-vahanah |

Amoorti ranagho chintyo bhaya-krudbhaya- nashanah || “89”

Anu rbruha tkrushah sthoolo guna-bhrunnir- guno-mahan |

Adhruta svadhruta svastyah pragvamsho vamsha vardhanah || “90”

Bhara-bhrut kathito yogee yogeeshah sarva kamdah |

Ashrama shramanah kshamah suparno vayu-vahanah || “91”

Dhanur-dharo dhanur-vedo dando damayita damah |

Apara-jita sarva-saho niyanta niyamo yamah || “92”

Satvavan satvika satyah satya-dharma para-yanah |

Abhi-prayah priyarhorhah priyakrut preeti-vardhanah || “93”

Vihaya-sagati rjyotih suru-chirhu- tabhugvibhuh |

Ravi rvirochana sooryah savita ravi lochanah || “94”

Ananta huta-bhugbhokta sukhado naikado grajah |

Anirvinna sada-marshee lokadhi-shthana madbhutah || “95”

Sanaa tsana-tana-tamah kapilah kapi-ravyayah |

Svastida svasti-krut svasti svastibhuk svasti-dakshinah || ‘96″

Aroudrah kundalee chakree vikra-myoorjita shasanah |

Shabdatiga shabda-sahah shishira sharva-reekarah || “97”

Akroorah peshalo daksho dakshinah kshaminam varah |

Vidvattamo veeta-bhayah punya-shravana keertanah || “98”

Uttarano dushkrutiha punyo dussvapna nashanah |

Veeraha rakshana santo jeevanah parya-vasthitah || “99”

Anantha roopo nantha shreeh jitamanyur-bhayapah ah |

Chatu-rasro gabhee-ratma vidisho vyadisho dishah || “100”

Anadi rbhoorbhuvo lakshmeeh suveero ruchi-rangadah |

Janano jana janmadih bheemo bheema-para- kramah || “101”

Adhara nilayo dhata pushpa-hasah praja-garah |

Urdhvaga satpa-thacharah pranadah pranavah panah || “102”

Pramanam prana nilayah prana-bhrut prana jeevanah |

Tattvam tattva videkatma janma mrutyu jaratigah || “103”

Bhoorbhuva svasta-rustarah savita prapi-tamahah |

Yagno yagna-patir- yajva yagnango yagna-vahanah || “104”

Yagna-bhrut yagnakru t yagee yagnabhuk yagna-sadhanah |

Yajna-ntakrut yagna guhyam anna mannada eva-cha || “105”

Atma-yoni svayam jaato vaikhana sama-gayanah |

Devakee nandana srashta kshiteeshah papa-nashanah || “106”

Shankha-bhrut nandakee chakree sharngadhanva gada-dharah |

Rathanga-pani rakshobhyah sarva praha-rana-yudhah || “107”

Sree sarva-praha- rana-yudha om naman ithi

Vanmalee gadee sharngi shankhee chakree cha nandakee |

Shree-maannaraayano vinshuh vaasu-devo dhira-kshatu || “108”

(The above 2 lines read 2 times)

Iteedam keerta-neeyasya kesha-vasya maha-tmanah |

Namnam sahasram divya-nam ashe-shena prakeer-titam || “1”

Ya edam shrunuyat nityam yaschhapi parikeertayet |

Nashubham-prapnuyat -kinchit so mutreha-cha- manavah || “2”

Vedan-tago bramhana-syat kshatriyo vijayee bavet |

Vaisyo dhana-samru- ddhasyat shhoodra sukha mavap-nuyat || “3”

Dharmarthee prapnu-yatdharmam artharthee chartha mapnuyat|

Kamana-vapnuyat- kamee prajarthee chapnu-yat-prajam || “4”

Bhakt-imanya sadotthaya shuchi-stadgata manasah |

Sahasram vasu-devasya namna metat prakee-rtayet || “5”

Yashah prapnoti vipulam ynati praadhanya meva-cha |

Achalam shriya mapnothi shreyah prapnotya-nuttamam || “6”

Na bhayam kvachi dapnoti veeryam tejachha vindati |

Bhava tyarogo dhyu-timan bala-roopa gunan-vitah || “7”

Rogarto muchyate rogat baddho muchyeta bandhanat |

Bhaya nmuchyeta bheetastu muchye tapanna apadha || “8”

Durganya-titara tyashu purushah purusho-ttamam |

Stuva nnama-saha-srena nityam bhakti saman-vitah || “9”

Vasu-deva-shrayo marthyo vasu-deva para-yanah |

Sarva-papa vishu-ddhatma yati bramha sana-tanam || “10”

Na vasu-deva bhakta-nam ashubham vidyate kvachit |

Janma mrithyu jara vyadhi bhayam naivapa jayate || “11”

Emam stava madhee-yanah shraddha-bhakti sama-nvitah |

Yujye tatam sukha-kshantih shree-dhrati smruti keertibhih || “12”

Na krodho na matsaryam na lobho na shubha-matih |

Bhavanti kruta punyanam bhakta-nam puru-shottame || “13”

Dhyou sachan-drarka nakshatra kham disho bhoorma-hodadhih |

Vasu-devasya veeryena vidhrutani mahat-manah || “14”

Sa-sura-sura gandharvam sa-yaksho-raga raksha-sam |

Jaga-dvashe varta-tedam krishnasya sachara-charam || “15”

Indri-yani mano-buddhih satvam tejo-balam dhrutih |

Vasu-devatma kanyahuh kshetram-kshetragyn a eva cha || “16”

Sarva-gamana macharah prathamam pari-kalpate |

Aachara prabhavo dharmo dharmasya pradhu-rachyutah || “17”

Rushayah pitaro devah maha-bhootani dhatavah |

Jangama-jangamam chedam jagannaraya- nodbhavam || “18”

Yogo gynanam tatha sankhyam vidya shilpadi karma-cha |

Vedah shasthrani vigynana etat-sarvam janar-danat || “19”

Eko-vishnu rmaha-dbhootam prutha-gbhoota nyanekasah |

Trilon-lokan- vyapya-bhootatma bhujkte vishva-bhugavyayah || “20”

Emam stavam bhagavato vishnor-vyasena keertitam |

Pathedya echhet purushah shreyah praptum sukhani-cha || “21”

Vishve-shvara majam devam jagatah prabhu mavyam |

Bhajanti ye pushka-raksham nate yanti para-bhavam || “22”

Na te yanti para-bhavam om nama iti

ARJNA UVACHA

Padma-patra visha-laksha padma-nabha suro-ttama |

Bhaktana manu-raktanam trata bhava janar-dana || “23”

SHREE BHAGAVANUVACHA

Yo-mam nama saha-srena stotu michhati pandava |

Sho ha mekena shlokena stuta eva na samshayah || “24”

Stita eva na samshaya om nama iti

VYAS UVACHA

Vasa-naad vasu devsaya vasitham te jaga-thrayam |

Sarva-butha nivaso si vaasu-deva namo stute || “25”

Vasu-deva namostute om nama iti

PARVATUYVACHV

Keno-paayena laghunaa vishnur-nama saha-skrakam |

Patyate pamditeh nityam shortu michha myaham prabho || “26”

ESHWARA UVACHA

Shree-rama ram rameti rame raame mano-rame |

Saha-sranaama tattulyam raama-naama varaa-nane || “27”

Raama-naama varaa-nana om nama iti

(The above 2 lines read 2 times)

BRAMHOVACHA

Namo stvana-ntaya saha-sramurtaye

Saha-srapaa- dakshi shiroru-bahave |

Saha-sranaamne puru-shaya shashvate

Saha-srakoti- yuga-dharine namah || “28”

Saha-srakoti yuga-dharina om nama iti

SAJAYA UVACHA

Yatra yoge-shvarah krushno yatra paardho dhanur-dharah |

Tatra-shreeh vijayo bhutih dhruva neetih mati rmama || “29”

SHREE BHAGA-VAANU- VACHA

Ananya-schanta- yanto mam ye janaah paryu-panate |

Tesham nitya-bhiyuktanaam yoga-kshemam vaha-myaham || “30”

Pari-tranaya sabhunaam vinaa-shaya cha dushkrutam |

Dharam samstha-panardhaya sambha-vami yuge yuge || “31”

Aartha-vishanna- shithila- schabhitah ghoreshucha- vyadhi-varthaman ah |

Samkeertya-narayana -shabda-matram vimukta-duhghah- sukhino-bhavanti || “32”

Kayena vaachha mana-sendhriyerva

Buddhyatma-naavaa prakrute-svabha- vaat |

Karomi yadyat sakalam parasmai

Naaraa-yanayeti samarpa-yame ||

Sarvam shree-krishnar- panamastu

Map IP Address
Powered byIP2Location.com

http://picasaweb.google.com/lh/photo/60zW28Bt0yMKF4esQAoxlg?feat=directlink

my collection
Image hosted by Webshots.com
by harikrishnamurthy

[URL=http://travel.webshots.com/album/235131548KwTcMk][IMG]http://thumb8.webshots.net/t/20/20/3/19/32/235131932tzJfHq_th.jpg[/IMG][/URL]
Embed as slideshow in MySpace, your blog or website

Post as thumbnail in MySpace, your blog or website

Post in a forum


Search Engine Submission – AddMe

http://www.hindujagruti.org/hinduism/knowledge/category/index.php

http://www.hindujagruti.org/hinduism/knowledge/category/shraddha

http://www.p4panora ma.com/panosnew/ mookambika_ temple/saraswa. html

http://lokakshema.webduniya.com