அன்னதானம் பரோபகாரத்தில் ஓர் அம்சமே. பரோபகாரம், சமூக சேவை, ஸோஷியல் சர்வீஸ்


பகவதானுபவத்தை அனுபவிக்க, கர்மமார்க்கம், பக்திமார்க்கம் இப்படி இரண்டு… சரி! சேவை என்ற பரோபகார மார்க்கமும் உண்டு என்கிறார்களே… இது பற்றிய பண்டைய வழக்கம் ஏதும் உண்டோ?

* அன்னதானம் பரோபகாரத்தில் ஓர் அம்சமே. பரோபகாரம், சமூக சேவை, ஸோஷியல் சர்வீஸ் என்று இந்த நாட்களில் ஆர்ப்பாட்டமாகப் பிரகடனம் பண்ணுவதை, முற்காலங்களில் எந்தப் பகட்டுமில்லாமல் சுபாவமாகவே மக்கள் செய்து வந்தனர். இதற்குப் “பூர்த்த தர்மம்’ என்று ஒரு பெயர்.

ஜனங்களுக்காகக் கிணறு, குளம் வெட்டுவது, அன்னதானம், ஆத்ம «க்ஷமத்துக்காகக் கோயில் கட்டுவது, அதன் அங்கமாக நந்தவனம் அமைப்பது எல்லாம் “பூர்த்த தர்மத்தில்’ சேர்ந்தவை. இதில் கிணறு, குளம் வெட்டுவது முதலில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதனால்தான் பேச்சுவழக்கில்கூட “அவன் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறான்? வெட்டிக் கொண்டு இருக்கிறானா?’ என்கிறோம். “வெட்டுவது அவ்வளவு பெரிய தர்மம். தாகமெடுத்த பசுக்களும் மற்ற பிராணிகளும் நீர் அருந்துவதற்காகக் கிராமத்துக்கு வெளியே மேய்ச்சல் பூமியில் ஒரு குளம் வெட்டினால் எவ்வளவோ புண்ணியம்.

ஒரு கிராமத்தில் அல்லது பேட்டையில் இருக்கிற சகலரும் – பணக்காரர், ஏழை என்கிற வித்யாசமில்லாமல் – ஒன்றுசேர்ந்து மண்வெட்டியைக் கையில் எடுத்துக் கொண்டு இப்படிப்பட்ட சரீரப் பிரயாசையுள்ள பரோபகார சேவையில் ஈடுபடவேண்டும். இதனால் சமூக ஒற்றுமையும் அதிகமாகும். புத்தியை சுத்தப்படுத்திக் கொள்வதற்காக கல்வி, மனசு சுத்தமாக தியானம், வாக்குசுத்தமாக சுலோகம் – இப்படியெல்லாம் இருக்கின்றன அல்லவோ? சரீரம் சுத்தமாவதற்கு அந்த சரீரத்தால் சேவை செய்ய வேண்டும்.

உழைக்க உழைக்கச் சித்த சுத்தியும் வரும். உயர்ந்தவன், தாழ்ந்தவன் என்றில்லாமல் எல்லோருடனும் சேர்ந்து மண்ணை வெட்டும்போது அகங்காரத்தையும் வெட்டி எடுத்ததாகும்.

குளத்தில் தண்ணீர் ஊறுவதைவிட நம் இருதயத்தில் ஊறுகிற அன்பே முக்கியம். வெளிவேஷம், டெமான்ஸ்ட்ரேஷனே வேண்டாம். அவரவரும் பிறருக்குத் தெரியாமல் ஏதாவது ஒற்றையடிப் பாதைக்குப் போய், அங்கேயிருக்கிற கண்ணாடித் துண்டுகளை அப்புறப்படுத்தினால்கூடப் போதும் – அதுவே பரோபகாரம்; சித்த சுத்தி என்கிற ஆத்மலாபமும் ஆகும்.

Like ·  · Share  

Communicate with God


> One day a construction supervisor from 6th floor of building was calling a worker working on the ground floor. Because of construction noise, the worker on ground floor did not hear his supervisor calling.
>
> Then, to draw the attention of worker, the supervisor threw a 10 rupee note from up which fell right around in front of the worker.
>
> The worker picked up the 10 rupee note, put it in his pocket continued with his work.
>
> Again to draw the attention of worker, the supervisor now threw 500 rupee note the worker did the same, picked 500 rupee note, put it in his pocket started doing his job.
>
> Now to draw attention of the worker, the supervisor picked a small stone threw on worker. The stone hit exactly the worker head. This time the worker looked up the supervisor communicated with the worker.
>
> This story is same as of our life. Lord from up wants to communicate with us, but we are busy doing our worldly jobs. Then God gives us small gifts we just keep it without seeing from where we got it.
>
> Then God gives us amounts (gifts) we are the same. Just keep the gifts without seeing from where it came without thanking God. We just say we are LUCKY.
>
> Then when we are hit with a small stone, which we call problems, then we look up we communicate with God.
>
> So every time we get gifts, we should thank God immediately, and not wait till we are hit by a small stone, and then communicate with God.
>
>

 

Primary duty of Brahmins – WAY OUT OF MISERY!


 

 

CURRENT STATE:
Brahmins have got various professional and business degrees and have moved all over the world. They thrive well in their chosen professions. They take part in many leadership roles and have even become political leaders. Many of our past and present PMs, CMs and Presidents are examples of such leadership positions. Chanakya was an historical example.
DUTY OF BRAHMINS:
In this process we Brahmins have slowly forgotten the primary duty of Brahmins. That is more spiritual in nature and not political or business roles. The direct process of social transformation is through better governance, education, wealth creation, health improvement etc. This can be done by the Government, Business and other transforming agents. This is the most visible and most attractive way. For example people think that Modi becoming PM will bring good transformation in India. Quite likely.
ANCESTORAL WISDOM:
But our ancestors knew the limitations of all these social and governmental transformations. Hence the Brahmin community was given an entirely different role. That is the spiritual transformation of the people. This was considered to be the most beneficial and most permanent solution to the miseries of Man!
SPIRITUAL PRINCIPLES:
We study many Business principles in MBA course and many Administrative principles as IAS and many medical and surgical procedures as a Health professional. Similarly in the religious and spiritual field the highest research has yielded the Vedas and all the principles of life, death, Misery and happiness. But our ancient Rishis were well aware that they need very powerful tools to bring about transformation in the bulk of the common people. They followed the best of SOCIALISM OR COMMUNISM (don’t confuse with politics!) in the sense that they wanted the spiritual benefits to reach the most humble human being on the earth.
HOW TO DO?:
To make the spiritual transformation reach the grass roots, they invented and developed very powerful tools. These are the use of Mantras and creation or development of the Brahmin caste. They were handed over the powerful Veda Mantras which could directly remove the misery of man by endowing both physical and spiritual benefits on the common man. They have given wonderful Philosophy to the intellectuals in the Upanishads. They have set up many procedures to directly deliver the good to the people. These are chanting of the Vedas and performance of many Homas to benefit the people. To make the Veda mantras effective, they have given many restrictions on how a Brahmin should live, what and when he should eat etc. Starting from Sandya Vandana, there are a large number of procedures to make the Brahmin pure and fit to deliver the goods! A Brahmin need not be a professional Sastrigal but atleast can practice as many procedures by him as possible to make himself fit for progress.They have also given so many other ways of worship, Vratas, Festivals and procedures to people of all castes. These are for giving them permanent and lasting freedom from misery and to keep increasing their levels of happiness.
CONTINUOUS PROCESS:
The transformation in Man is not 1 or 0. That is you are NOT either a saint or a sinner! The progress is continuous and keeps on making one more and more evolved and more and more free or blissful. There is scope for the worst sinner to start climbing the ladder. So every one is partly a saint and partly a sinner. The percentages makes the different from one to the other! Everyone continues from where he left in the previous birth. This explains why there are saintly souls and horrible sinners amongst us at the same time!
WAKE UP NOW:
But the SAD part is that Brahmins have substantially forgotten their spiritual role and have submerged themselves in wealth pursuits thinking that MONEY alone is real. The need is to realise their true roles and slowly disentangle themselves from the web of MORE WEALTH – MORE HAPPINESS, which is false and misleading. Life is short and is not worth wasting away in non spiritual pursuits. Brahmins should set the examples to other sections of society. If they merge with other sections in wining and dining and 5-7-9 bedroom houses, then their original purpose is completely lost. By all means earn well and live happily but all the time remember that there is a more permanent and sure way to get out of misery!
(IDEAS BORROWED FROM DEIVATTIN KURAL)

 

Sakala Dosh Nivaran Puja Seva


Ranjani Geethalaya ( Regd)
Ranjani Geethalaya (Regd)
THROUGH ITS UNIT
SAKALA DOSH NIVARAN PUJA SEVA is  proposing to arrange following Pujas/ Homams for the benefit of all and for removal of problems and dosh of all in October/ November 2012 and on regular basis for Individuals and Groups
Maha Ganapathi Homam
(for removal of all obstacles and success in 
life), 
Nakshatra,Navagraha Homam
(for removal of malefic effects of planets) 
Srisuktha Homam
( for success in Job, business, financial prosperity, 
etc), 
Maha Dhanvantri Homam( for removal of chronic diseases and good 
health) 
Swayamvara Parvathi Homam
(for early marriage and for happy married life) 
Santhana Gopala Homam 
(Putra Kameshti Santana Gopala yagya for childless couples), 
Maha Sudarshana Homam
( for settlement of loans, court cases, destruction of negativity, enemies and all kinds of obstacles)
etc 
 Maha Mrityunjaya Homam
Maha Dhanvantri Homam

YOU MAY SEND us YOUR DETAILS OF NAME, GOTHRA, BIRTH STAR AND HOMAM TO BE PERFORMED. THE EXPENSES FOR THE SAme shall be conveyed to you as Per the homams to be performed for you. it is re iterated that this is being performed as a social service to public  on no profit no loss basis. Any savings would be used for charities for poor and needy people.
for further details please contact
Pandit Hari Krishnamurthy
(doshnivaran@gmail.com)
your donations/contributions may be sent to 
BY ONLINE TRANSFER to
KRISHNAMURTHY HARIHARAN,
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS) ACCOUNT NO 1387890, RAJOURI GARDEN BRANCH, NEW DELHI MICR CODE 110030010 IFSC CODE ABNA0100329
OR   by DEMAND  DRAFT ( Payable at New Delhi) TO Shri KRISHNAMURTHY HARIHARAN, SAKALA DOSH  NIVARAN PUJA SEVA ( A UNIT OF RANJANI GEETHALAYA (REGD)) A73, INDER PURI,  NEW DELHI 110012, INDIA

 

Prayer


 • Please read this. This has been sent by a young Marathi friend of mine. This was written by an old lady who recently died at the age of 92. The original is in Marathi. It was found when her daughter was sifting through her papers. The daughter is a non-believer. The translation is by her grand son, who too is a non-believer. This is a deeply moving document of a human being who, in her humble way, was trying find the meaning of existence while living her life with as much freedom as she could win.

  I am not a believer either but I agree with her that we should all have our corners of purity, especially in our minds. It is a tough call but that should not deter us from constantly seeking it, which just might make life worth living. Purity, I admit, is not easily definable, but I am sure everyone who reads this note has a personal definition of what purity is.
  Anybody who is familiar with the Communists of the Old School – the Indian Communists – will know what I am talking about.
  On another plane, this note tells us about the strength of our great country, especially of its ordinary people.

  Prayer

  What is my concept of God or his powers? Who is God? Do I believe in him? Do I have clear thoughts, ideas, emotions, or opinions about God? My idea of God is not that of God as one powerful being who can be coaxed into blessing me by my prayer, fasting, or sacrifice. Our own efforts determine what we get in life. Success or lack of it may be decided by circumstances. My mind never brought itself around to the self taking credit for successes, and blaming God, fate or destiny for failures. We are the cause and recipient, actors or witness, of what happens in our lives.

  If such are my thoughts, why do I pray regularly? I am a believer. There is an unknown, mysterious power that drives the natural world and its myriad happenings. Knowledge, whether scientific or philosophical, hasn’t yet solved this mystery. Mankind is collectively putting in great and persistent thought and efforts to unravel it. I believe in the existence of this mysterious power. It has helped me live my life. I do not believe however that this power will stand behind me and help me get what I want merely by my regular offerings of prayer.

  The idols I worship regularly are Ganesha and Saraswati – the Gods of knowledge, Annapoorna – the Goddess of food, and Balkrishna – the God of mischief and childlike innocence, one who provides a refreshing, constant flow of energy to move forward in life. All of these are symbols of things that I love in my life. The idols are a physical realization of these symbols. My offerings in daily prayers – flowers, leaves, grass, or Tulsi – remind me always of the beauty of nature.

  The corner of my house that hosts these idols is a place that respects virtue, one that provides strength in trying times. My house may be unkempt, dirty, messy, and I may become negligent or careless. Yet, there is one corner in my house that is a constant reminder of virtue, one that keeps me awake to living life as a good person, one that provides strength to deal with grief. Every house needs such a corner, irrespective of whether one actually prays or makes offerings to God. This corner reminds me to remain humble. It a constant source of energy to live. My mind, of its own accord, makes me fold my hands and bow my head in prayer. The corner that houses the idols gives my mind peace. My idea of God makes me strive to keep this corner it pure. It is personal, intimate, my own.

  I don’t find this same God in temples. I don’t feel the need to visit them. This corner of my house gives me strength live and keep living, to walk through the fog of disappointments. It shows me beauty and truth. This is the God of my mind. I have seated him that corner. God occupies a corner of my mind that keeps it awake to virtue.

  Kumud Oke
  Nasik

 

56 delicacies for Lord Krishna (chappan Bhog)


 


The word Cchappan meaning 56 has a special significance in north India.  It was the number of meals (8 a day) that KR^shNa missed while He was holding up the GOvarddhanam for 7 days (8 X 7 =  56). That is the number of offerings that devotees make to Bhagavaan KR^shNa on special occasions. 
 
The list begins with Rasagulla and goes through Curds, Rice, Poori, Pappadam, etc. and ends in Cardamom.  I wonder if there is such a set list in the southern temples.  
  
 
 

छप्पन भोग   —  Cchappan BhOg

 
मुक्त ज्ञानकोष विकिपीडिया 
1-रसगुल्ला, 2-चन्द्रकला, 3-रबड़ी, 4-शूली, 5-दधी,
6-भात, 7-दाल, 8-चटनी, 9-कढ़ी, 10-साग-कढ़ी,
11-मठरी, 12-बड़ा, 13-कोणिका, 14- पूरी, 15-खजरा,
16-अवलेह, 17-वाटी, 18-सिखरिणी, 19-मुरब्बा, 20-मधुर,
21-कषाय, 22-तिक्त, 23-कटु पदार्थ, 24-अम्ल {खट्टा पदार्थ}, 25-शक्करपारा,
26-घेवर, 27-चिला, 28-मालपुआ, 29-जलेबी, 30-मेसूब,
31-पापड़, 32-सीरा, 33-मोहनथाल, 34-लौंगपूरी, 35-खुरमा,
36-गेहूं दलिया, 37-पारिखा, 38-सौंफ़लघा, 39-लड़्ड़ू, 40-दुधीरुप,
41-खीर, 42-घी, 43-मक्खन, 44-मलाई, 45-शाक,
46-शहद, 47-मोहनभोग, 48-अचार, 49-सूबत, 50-मंड़का,
51-फल, 52-लस्सी, 53-मठ्ठा, 54-पान, 55-सुपारी,
56-इलायची ।
Shrimati Usha Gupta who has a cooking blog says this much about this north Indian custom:
WHAT IS ‘ CHAPPAN BHOG’ ?
 IN EVERY HINDU HOUSE A TEMPLE IS THERE AND DAILY WORSHIP IS DONE. WHEN ‘FOOD’ IS OFFERED TO THE GOD, IT BECOMES ‘PRASAD’. WHEN 56 FIFTY SIX COURSE MEAL IS OFFERED TO THE GOD IT IS CALLED ‘ CHAPPAN BHOG’.  WHEN THE DEVOTEES OFFER BHOG TO
LORD KRISHNA ,AND THE  ITEMS LIKE FRUITS,
kHEER, PEDHA, MILK AND MANY MORE.
IN CHAPPAN BHOG, 56 DIFFERENT ITEMS
ARE OFFERED TO LORD SHREE KRISHNA.
“Prasad” is offered to the deity with chanting
of religious prayers. A part of it is put to the lips
of the idol as well.  This is called “Bhog Lagana”.
Some religious hymn is also sung like
“Aao bhog lagao mere Ramji”.
Small portions of the sanctified Prasad or
Prasadam  are offered to all the gathering
who take it in their extended palms…
As far as I Know the story belongs to Lord Krishna.
He used to take 8 meals a day. when he lifted
Govardhan parbat for 7 days he could not eat.
After 7 days when it was over and lord Indra
realised his mistake and surrendered.
People were and happy and offered Lord Krishna Bhojan
for what he had missed during the 7 days i.e. 7 x 8=56 .
so it was called 56 items Chappan Bhog.”
posted by DKM

 

__._,_.___

 

How to Improve your Life


 

POINTS ON HOW TO IMPROVE YOUR LIFE

Personality:
1. Don’t compare your life to others’. You have no idea what their journey is all about.
2. Don’t have negative thoughts of things you cannot control. Instead invest your energy in the positive present moment
3. Don’t overdo; keep your limits
4. Don’t take yourself so seriously; no one else does
5. Don’t waste your precious energy on gossip
6. Dream more while you are awake
7. Envy is a waste of time. You already have all you need.
8. Forget issues of the past. Don’t remind your partner of his/her mistakes of the past. That will ruin your present happiness.
9. Life is too short to waste time hating anyone. Don’t hate others.
10. Make peace with your past so it won’t spoil the present
11. No one is in charge of your happiness except you
12. Realize that life is a school and you are here to learn. Problems are simply part of the curriculum that appear and fade away like algebra class but the lessons you learn will last a lifetime.
13. Smile and laugh more
14. You don’t have to win every argument. Agree to disagree.

Community:
15. Call your family often
16. Each day give something good to others
17. Forgive everyone for everything
18. Spend time with people over the age of 70 & under the age of 6
19. Try to make at least three people smile each day
20. What other people think of you is none of your business
21. Your job will not take care of you when you are sick. Your family and friends will. Stay in touch.

Life:
22. Put GOD first in anything and everything that you think, say and do.
23. GOD heals everything
24. Do the right things
25. However good or bad a situation is, it will change
26. No matter how you feel, get up, dress up and show up
27. The best is yet to come
28. Get rid of anything that isn’t useful, beautiful or joyful
29. When you awake alive in the morning, thank GOD for it
30. If you know GOD you will always be happy. So, be happy.

While you practice all of the above, share this knowledge with the people you love, people you school with, people you play with, people you work with and people you live with. Not only will it enrich YOUR life, but also that of those around you.

Arise! Awake ! and stop not till the goal is reached.