இன்று சனி ப்ரதோஷம் 108 சிவ அஸ்டோத்திர நாமாவளி


!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=”//platform.twitter.com/widgets.js”;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,”script”,”twitter-wjs”);!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=”//platform.twitter.com/widgets.js”;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,”script”,”twitter-wjs”);

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));http://www.facebook.com/pages/Khariharan/115524648579725

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

power by BLOGSPOT-PING

இன்று சனி ப்ரதோஷம்

108 சிவ அஸ்டோத்திர நாமாவளி சொல்லி சிவ பெருமானின் அருள் பெறுவோம்

SHIVA ASHTOTHRAM (108) –

TAMIL, SANSKRIT AND ENGLISH WITH MEANING

1 ஓம் ஷிவாய நம: ॐ शिवाय नमः om śivāya namaḥ OM Obeisance to the Auspicious one

2 ஓம் மஹேஷ்வராய நம: ॐ महेश्वराय नमः
om maheśvarāya namaḥ
Obeisance to the Great God

3 ஓம் ஷம்பவே நம: ॐ शम्भवे नमः om śambhave namaḥ Obeisance to the God who exists for our happiness alone

4 ஓம் பிநாகினே நம: ॐ पिनाकिने नमः om pinākine namaḥ Obeisance to Shiva, who guards the path of dharma

5 ஓம் ஷஷிஷேகராய நம: ॐ शशिशेखराय नमः
om śaśiśekharāya namaḥ
Obeisance to the God who wears the crescent moon in his hair

6 ஓம் வாமதேவாய நம: ॐ वामदेवाय नमः
om vāmadevāya namaḥ
Obeisance to the God who is pleasing and auspicious in every way

7 ஓம் விரூபாக்ஷாய நம: ॐ विरूपाक्षाय नमः om virūpākṣāya namaḥ Obeisance to the God of spotless form

8 ஓம் கபர்தினே நம: ॐ कपर्दिने नमः
om kapardine namaḥ
Obeisance to the Lord with thickly matted hair

9 ஓம் நீலலோஹிதாய நம: ॐ नीललोहिताय नमः
om nīlalohitāya namaḥ
Obeisance to the God splendid as the red sun at daybreak

10 ஓம் ஷங்கராய நம: ॐ शङ्कराय नमः
om śaṅkarāya namaḥ
Obeisance to the source of all prosperity

11 ஓம் ஷூலபாணயே நம: ॐ शूलपाणये नमः
om śūlapāṇaye namaḥ
Obeisance to the God who carries a spear

12 ஓம் கட்வாங்கினே நம: ॐ खट्वाङ्गिने नमः
om khaṭvāṅgine namaḥ
Obeisance to the God who carries a knurled club

13 ஓம் விஷ்ணுவல்லபாய நம: ॐ विष्णुवल्लभाय नमः
om viṣṇuvallabhāya namaḥ
Obeisance to Shiva, who is dear to Lord Vishnu

14 ஓம் ஷிபிவிஷ்டாய நம: ॐ शिपिविष्टाय नमः
om śipiviṣṭāya namaḥ
Obeisance to the Lord whose form emits great rays of light

15 ஓம் அம்பிகாநாதாய நம: ॐ अम्बिकानाथाय नमः
om ambikānāthāya namaḥ
Obeisance to Ambika’s Lord

16 ஓம் ஸ்ரீ கண்டாய நம: ॐ श्रीकण्ठाय नमः
om śrīkaṇṭhāya namaḥ
Obeisance to he whose throat is shining blue

17 ஓம் பக்தவத்சலாய நம: ॐ भक्तवत्सलाय नमः
om bhaktavatsalāya namaḥ
Obeisance to the Lord who loves His devotees like new born calves

18 ஓம் பவாய நம: ॐ भवाय नमः
om bhavāya namaḥ
Obeisance to the God who is existence itself

19 ஓம் ஷர்வாய நம: ॐ शर्वाय नमः
om śarvāya namaḥ
Obeisance to Shiva Who destroys sins/one Who taunts sinners.

20 ஓம் த்ரிலோகேஷாய நம: ॐ त्रिलोकेशाय नमः
om trilokeśāya namaḥ
Obeisance to Shiva who is the Lord of all the three worlds

21 ஓம் ஷிதிகண்டாய நம: ॐ शितिकण्ठाय नमः
om śitikaṇṭhāya namaḥ
Obeisance to the primal soul whose throat is deep blue

22 ஓம் ஷிவாப்ரியாய நம: ॐ शिवाप्रियाय नमः
om śivāpriyāya namaḥ
Obeisance to the god who is dear to Shakti

23 ஓம் உக்ராய நம: ॐ उग्राय नमः
om ugrāya namaḥ
Obeisance to Shiva whose presence is awesome and overwhelming

24 ஓம் கபாலினே நம: ॐ कपालिने नमः
om kapāline namaḥ
Obeisance to the God whose begging bowl is a human skull

25 ஓம் காமாரயே நம: ॐ कामारये नमः
om kāmāraye namaḥ
Obeisance to Shiva who conquers all passions

26 ஓம் அந்தகாஸுர ஸூதனாய நம: ॐ अन्धकासुर सूदनाय नमः
om andhakāsura sūdanāya namaḥ
Obeisance to the Lord who killed the Asura Andhaka

27 ஓம் கங்காதராய நம: ॐ गङ्गाधराय नमः
om gaṅgādharāya namaḥ
Obeisance to the God who holds the Ganges River in his hair

28 ஓம் லலாடாக்ஷாய நம: ॐ ललाटाक्षाय नमः
om lalāṭākṣāaya namaḥ
Obeisance to the Lord Who has an Eye fixed on the forehead.

29 ஓம் காலகாலாய நம: ॐ कालकालाय नमः
om kālakālāya namaḥ
Obeisance to Shiva who is the death of death

30 ஓம் க்ருபாநிதயே நம: ॐ कृपानिधये नमः
om kṛpānidhaye namaḥ
Obeisance to the God who is the treasure of compassion

31 ஓம் பீமாய நம: ॐ भीमाय नमः
om bhīmāya namḥ
Obeisance to Shiva whose strength is awesome

32 ஓம் பரஷுஹஸ்தாய நம: ॐ परसुहस्ताय नमः
om parasuhastāya namaḥ
Obeisance to the God who wields an axe in his hands

33 ஓம் ம்ருகபாணயே நம: ॐ मृगपाणये नमः
om mṛgapāṇaye namaḥ
Obeisance to the Lord who looks after the soul in the wilderness

34 ஓம் ஜடாதராய நம: ॐ जटाधराय नमः
om jaṭādharāya namaḥ
Obeisance to Shiva who bears a mass of matted hair

35 ஓம் கைலாசவாஸினே நம: ॐ कैलासवासिने नमः
om kailāsavāsine namaḥ
Obeisance to the God who abides on Mount Kailas

36 ஓம் கவசினே நம: ॐ कवचिने नमः
om kavacine namaḥ
Obeisance to the Lord who is wrapped in armor

37 ஓம் கடோராய நம: ॐ कठोराय नमः
om kaṭhorāya namaḥ
Obeisance to Shiva who causes all growth

38 ஓம் த்ரிபுராந்தகாய நம: ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः
om tripurāntakāya namaḥ
Obeisance to the Lord who destroyed the three demonic cities

39 ஓம் வ்ருஷாங்காய நம: ॐ वृषाङ्काय नमः
om vṛṣāṅkāya namaḥ
Obeisance to the God whose emblem is a bull (Nandi)

40 ஓம் வ்ருஷபாரூடாய நம: ॐ वृषभारूढाय नमः
om vṛṣabhārūḍhāya namḥ
Obeisance to Shiva who rides a bull

41 ஓம் பஸ்மோத்தூலிதவிக்ரஹாய நம: ॐ भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः
om bhasmoddhūlita vigrahāya namaḥ
Obeisance to the Lord covered with holy ash

42 ஓம் ஸாமப்ப்ரியாய நம: ॐ सामप्रियाय नमः
om sāmapriyāya namaḥ
Obeisance to the God exceedingly fond of hymns from the Sama Veda

43 ஓம் ஸ்வரமயாய நம: ॐ स्वरमयाय नमः
om svaramayāya namaḥ
Obeisance to Shiva who creates through sound

44 ஓம் த்ரயீமூர்தயே நம: ॐ त्रयीमूर्तये नमः
om trayīmūrtaye namaḥ
Obeisance to the Lord who is worshiped in three forms

45 ஓம் அநீஷ்வராய நம: ॐ अनीश्वराय नमः
om anīśvarāya namaḥ
Obeisance to the undisputed Lord

46 ஓம் ஸர்வ்ஜ்ஞயாய நம: ॐ सर्वज्ञाय नमः
om sarvajñāya namaḥ
Obeisance to the God who knows all things

47 ஓம் பரமாத்மனே நம: ॐ परमात्मने नमः
om paramātmane namaḥ
Obeisance to the Supreme Self

48 ஓம் ஸோமஸூர்யாக்னி-லோசநாய நம: ॐ सोमसूर्यग्निलोचनाय नमः
om somasūryagnilocanāya namaḥ
Obeisance to the light of the eyes of Soma, Surya and Agni

49 ஓம் ஹவிஷே நம: ॐ हविषे नमः
om haviṣe namaḥ
Obeisance to Shiva who receives oblations of ghee

50 ஓம் யஜ்ஞமயாய நம: ॐ यज्ञमयाय नमः
om yajñamayāya namaḥ
Obeisance to the architect of all sacrificial rites

51 ஓம் ஸோமாய நம: ॐ सोमाय नमः
om smāya namaḥ
Obeisance to the Moon-glow of the mystic’s vision

52 ஓம் பஞ்சவக்த்ராய நம: ॐ पञ्चवक्त्राय नमः
om pañcavaktrāya namaḥ
Obeisance to the God of the five activities

53 ஓம் ஸதாஷிவாய நம: ॐ सदाशिवाय नमः
om sadāśivāya namaḥ
Obeisance to the eternally auspicious benevolent Shiva

54 ஓம் விஷ்வேஷ்வராய நம: ॐ सदाशिवाय नमः
om viśveśvarāya namaḥ
Obeisance to the all-pervading ruler of the cosmos

55 ஓம் வீரபத்ராய நம: ॐ वीरभद्राय नमः
om vīrabhadrāya namaḥ
Obeisance to Shiva the foremost of heroes

56 ஓம் கணநாதாய நம: ॐ गणनाथाय नमः
om gaṇanāthāya namaḥ
Obeisance to the God of the Ganas

57 ஓம் ப்ரஜாபதயே நம: ॐ प्रजापतये नमः
om prajāpataye namaḥ
Obeisance to the Creator

58 ஓம் ஹிரண்யரேதஸே நம: ॐ हिरण्यरेतसे नमः
om prajāpataye namaḥ
Obeisance to the God who emanates golden souls

59 ஓம் துர்கர்ஷாய நம: ॐ दुर्घर्षाय नमः
om hiraṇyaretase namaḥ
Obeisance to the unconquerable being

60 ஓம் கிரீஷாய நம: ॐ गिरीशाय नमः
om durgharṣāya namaḥ
Obeisance to the monarch of the holy mountain Kailas

61 ஓம் கிரிஷாய நம: ॐ गिरिशाय नमः
om girīśāya namaḥ
Obeisance to the Lord of the Himalayas

62 ஓம் அநகாய நம: ॐ अनघाय नमः
om giriśāya namaḥ
Obeisance to Shiva who can inspire no fear

63 ஓம் புஜங்கபூஷணாய நம: ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः
om anaghāya namaḥ
Obeisance to the Lord adorned with golden snakes

64 ஓம் பர்காய நம: ॐ भर्गाय नमः
om bhujaṅgabhūṣaṇāya namaḥ

Obeisance to the foremost of Rishis
65 ஓம் கிரிதன்வநே நம: ॐ गिरिधन्वने नमः
om bhargāya namaḥ
Obeisance to the God whose weapon is a mountain

66 ஓம் கிரிப்ரியாய நம: ॐ गिरिप्रियाय नमः
om giridhanvane namaḥ
Obeisance to the Lord who is fond of mountains

67 ஓம் க்ருத்திவாஸஸே நம: ॐ कृत्तिवाससे नमः
om giripriyāya namaḥ
Obeisance to the God who wears clothes of hide

68 ஓம புராராதயே நம: ॐ भगवते नमः
om kṛttivāsase namaḥ
Obeisance to the Lord who is thoroughly at home in the wilderness

69 ஓம் பகவதே நம: ॐ प्रमथाधिपाय नमः
om bhagavate namaḥ
Obeisance to the Lord of prosperity

70 ஓம் ப்ரமதாதிபாய நம: ॐ प्रमथाधिपाय नमः
om pramathādhipāya namaḥ
Obeisance to the God who is served by goblins

71 ஓம் ம்ருத்யுஞ்ஜயாய நம: ॐ मृत्त्युञ्जयाय नमः
om mṛttyuñjayāya namaḥ
Obeisance to the conqueror of death

72 ஓம் சூக்ஷமதனவே நம: ॐ सूक्ष्मतनवे नमः
om sūkṣmatanave namaḥ
Obeisance to the subtlest of the subtle

73 ஓம் ஜகத்வ்யாபினே நம: ॐ जगद्व्यापिने नमः
om jagadvyāpine namaḥ
Obeisance to Shiva who fills the whole world

74 ஓம் ஜகத்குரவே நம: ॐ जगद्गुरवे नमः
om jagadgurave namaḥ
Obeisance to the guru of all the worlds

75 ஓம் வ்யோமகேஷாய நம: ॐ व्योमकेशाय नमः
om vyomakeśāya namaḥ
Obeisance to the God whose hair is the spreading sky above

76 ஓம மஹாஸேனஜனகாய நம: ॐ महासेनजनकाय नमः
om mahāsenajanakāya namaḥ
Obeisance to the origin of Mahasena

77 ஓம் சாருவிக்ரமாய நம: ॐ चारुविक्रमाय नमः
om cāruvikramāya namaḥ
Obeisance to Shiva, the guardian of wandering pilgrims

78 ஓம் ருத்ராய நம: ॐ रुद्राय नमः
om rudrāya namaḥ
Obeisance to the Lord who is fit to be praised

79 ஓம் பூதபதயே நம: ॐ भूतपतये नमः
om bhūtapataye namaḥ
Obeisance to the source of living creatures, including the Bhutas, or ghostly creatures

80 ஓம் ஸ்தாணவே நம: ॐ स्थाणवे नमः
om sthāṇave namaḥ
Obeisance to the firm and immovable deity

81 ஓம் அஹிர்புத்ன்யாய நம: ॐ अहिर्बुध्न्याय नमः
om ahirbudhnyāya namaḥ
Obeisance to the Lord who waits for the sleeping kundalini

82 ஓம் திகம்பராய நம; ॐ दिगम्बराय नमः
om digambarāya namaḥ
Obeisance to Shiva whose robes is the cosmos

83 ஓம் அஷ்டமூர்தயே நம: ॐ अष्टमूर्ये नमः
om aṣṭamūrye namaḥ
Obeisance to the Lord who has eight forms

84 ஓம் அநேகாத்மனே நம: ॐ अनेकात्मने नमः
om anekātmane namaḥ
Obeisance to the God who is the one soul

85 ஓம் ஸாத்விகாய நம: ॐ सात्विकाय नमः
om sātvikāya namaḥ
Obeisance to the Lord of boundless energy

86 ஓம் ஷுத்தவிக்ரஹாய நம: ॐ शुद्धविग्रहाय नमः
om śuddhavigrahāya namaḥ
Obeisance to him who is free of all doubt and dissension

87 ஓம் ஷாஷ்வதாய நம: ॐ शाश्वताय नमः
om śāśvatāya namaḥ
Obeisance to Shiva, endless and eternal

88 ஓம் கண்டபரஷவே நம; ॐ खण्डपरशवे नमः
om khaṇḍaparaśave namaḥ
Obeisance to the God who cuts through the mind’s despair

89 ஓம் அஜாய நம; ॐ अजाय नमः
om ajāya namaḥ
Obeisance to the instigator of all that occurs

90 ஓம் பாஷவமோசகாய நம: ॐ पाशविमोचकाय नमः
om pāśavimocakāya namaḥ
Obeisance to the Lord who releases all fetters

91 ஓம் ம்ருடாய நம: ॐ मृडाय नमः
om mṛḍāya namaḥ
Obeisance to the Lord who shows only mercy

92 ஓம் பஷுபதயே நம: ॐ पशुपतये नमः
om paśupataye namaḥ
Obeisance to the ruler of all evolving souls, the animals

93 ஓம் தேவாய நம: ॐ देवाय नमः
om devāya namaḥ
Obeisance to the foremost of Devas, demigods

94 ஓம் மஹாதேவாய நம: ॐ महादेवाय नमः
om mahādevāya namaḥ
Obeisance to the greatest of the gods

95 ஓம் அவ்யயாய நம: ॐ अव्ययाय नमः
om avyayāya namaḥ
Obeisance to the one never subject to change

96 ஓம் ஹரயே நம: ॐ हरये नमः
om haraye namaḥ
Obeisance to Shiva who dissolves all bondage

97 ஓம் பகநேத்ரபிதே நம: ॐ भगनेत्रभिदे नमः
om bhaganetrabhide namaḥ
Obeisance to the one who punished demon “Bhagnayanan”

98 ஓம் அவ்யக்தாய நம: ॐ अव्यक्ताय नमः
om avyaktāya namaḥ
Obeisance to the Lord who is subtle and unseen.

99 ஓம் தக்ஷாத்வரஹராய நம: ॐ दक्षाध्वरहराय नमः
om dakṣādhvaraharāya namaḥ
Obeisance to the destroyer of Daksha’s conceited sacrifice

100 ஓம் ஹராய நம: ॐ हराय नमः
om harāya namaḥ
Obeisance to the Lord who withdraws the cosmos

101 ஓம் பூஷதந்தபிதே நம: ॐ पूषदन्तभिदे नमः
om pūṣadantabhide namaḥ
Obeisance to Shiva who destroyed the demon named “Pushadanthan”.

102 ஓம் அவ்யக்ராய நம; ॐ अव्यग्राय नमः
om avyagrāya namaḥ
Obeisance to Shiva is steady and unwavering.

103 ஓம் சஹஸ்ராக்ஷாய நம: ॐ सहस्त्राक्षाय नमः
om sahastrākṣāya namaḥ
Obeisance to the Lord of limitless forms

104 ஓம் சஹஸ்ரபதே நம: ॐ सहस्रपदे नमः
om sahasrapade namaḥ
Obeisance to the God who is standing and walking everywhere

105 ஓம் அபவர்கப்ரதாய நம: ॐ अपवर्गप्रदाय नमः
om apavargapradāya namaḥ
Obeisance to the Lord who gives and takes all things

106 ஓம் அநந்தாய நம: ॐ अनन्ताय नमः
om anantāya namaḥ
Obeisance to the God who is unending

107 ஓம் தாரகாய நம: ॐ तारकाय नमः
om tārakāya namaḥ
Obeisance to the great liberator of mankind

108 ஓம் பரமேஷ்வராய நம: ॐ परमेश्वराय नमः
om paraeśvarāya namaḥ
Obeisance to the great God

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));