காஞ்சி ஸ்ரீ மஹாஸ்வாமிகளின் பிடி அரிசி தி ட்டம்


காஞ்சி ஸ்ரீ மஹாஸ்வாமிகளின் பிடி அரிசி திட்டம்

ஒவ்வொரு மனிதனும் ஐந்து கடன்களுடன் பிறக்கிறான். அவை தெய்வ கடன், பித்ரு கடன், ரிஷி கடன், பூத கடன், மற்றும் மனித கடன். மனித கடன் தவிர மற்ற நான்கு கடன்களை இறைவனுக்கு பூஜை செய்தல், பித்ருக்களுக்கு மற்றும் ரிஷிகளுக்கு தர்ப்பணம் அளித்தல், மற்ற ஜீவராசிகளுக்கு உணவு அளித்தல் போன்றவற்றால் நிவர்த்தி செய்து விடலாம். மனித கடனுக்கு, தினமும் ஒருவருக்கு உணவு அளிப்பது முக்கிய கடமை. ஔவையாரும் `அன்னமிட்டு உண் ` என்று வற்புறுத்தி சொல்லியிருக்கிறார்.
தற்காலத்தில், தினமும் ஒருவருக்கு உணவு அளித்து உண்பது என்பது ஒரு சாத்தியமாகாத நிலை. ஒவ்வொருவரும் இந்த மனித கடனை தீர்க்க வேண்டிய அவசியத்தை மனதில் கொண்டு காஞ்சி ஸ்ரீ மஹாஸ்வாமிகள் பிடி அரிசி திட்டம் என்ற ஒரு முறையை நமக்கு காட்டிக்கொடுத்தார்கள். அதன்படி ஒவ்வொரு வீட்டிலும் சோறு சமைக்கும் முன் ஒரு பிடி அரிசியை தனியாக ஒரு இடத்தில் சேமிக்க வேண்டும். அத்துடன் ஒரு ரூபாய் காசும் போடலாம். இவ்வாறு சேமிக்கபட்டதை ஒருவர் அல்லது இரண்டு பேர் எல்லா வீடுகளுக்கும் சென்று எடுத்து வந்து சமைத்து, கிராமத்தில் உள்ள அம்மன் கோயில் அல்லது ஈஸ்வரன் கோயில் அல்லது பெருமாள் கோயில் ஏதாவது ஒன்றில் சுவாமிக்கு நிவேதனம் செய்து படைக்கப்பட்ட அந்த இறை பிரசாதத்தை எல்லோருக்கும் பகிர்ந்து அளிக்கலாம். பசியால் வாடும் ஏழை மக்கள் இறை பிரசாதத்தை உண்டு பசியாருவார்கள். மேலும் சேர்ந்த பணத்தைக் கொண்டு சுவாமிக்கு அபிஷேக பொருள், எண்ணை, புஷ்பங்கள் வஸ்திரங்கள் போன்றவற்றை வாங்கலாம். மக்கள் தொண்டே மகேசன் தொண்டு என்பதற்கு இணங்க இறை அருளும், புண்ணிய சக்தியும் எல்லோருக்கும் கிடைக்கும். இறை அருளால் இவ்வுலகில் எல்லா நலமும் பெற்று வாழ்வார்கள். இறைவன் பிரசாதம் உணர்வைத்தூண்டி மனதை தூய்மை படுத்தும் வல்லமை வாய்ந்தது.
குறிப்பு
ஈஸ்வரன் கோயிலில் மகாபிரதோஷம் அன்று மாலை 4.30 முதல் 6.00 மணி வரை பிடி அரிசி திட்ட வழிபாட்டை செய்வது அளப்பரிய புண்ணிய சக்தியை கொடுக்கும்.
பெருமாள் ஆலயத்தில் திருவோணம் நட்சத்திரம் அல்லது சனிக்கிழமை அன்று செய்வது விசேஷ பலனைக் கொடுக்கும்.
ஊரில் உள்ள அம்மன் கோயிலில் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை அன்று செய்வது விசேஷம்.परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"

” When people hurt you Over and Over think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you, but in the end you are polished and they are finished. ”
"Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great ones make you feel that you too, can become great."- Mark Twain.

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

“India has great potential to help the world,” he added. When will the westernised Indian elite realize it?


R. Dev
MARIA WIRTH
WHEN GERMANY IS CHRISTIAN, IS INDIA HINDU?
May 4, 2013 · by mariawirthblog · in Uncategorized · 157 Comments
Though I live in India since long, there are still some points that I find hard to understand – for example why many so called educated Indians on TV discussion forums become agitated whenever ‘Hindutva’ is mentioned. The majority of Indians are Hindus. India is special because of its ancient Hindu tradition. Westerners are drawn to India because of it. Why then is there this resistance by many Indians to acknowledge the Hindu roots of their country? Why do some people even give the impression as if an India that values those Hindu roots was dangerous? Don’t they know better?

Their attitude is strange for two reasons. First, those people have a problem only with ‘Hindu’ India, but not with ‘Muslim’ or ‘Christian’ countries. Germany for example, is a secular country and only 59 percent of the population are registered with the two big Christian Churches (Protestant and Catholic). Nevertheless, the country is bracketed under ‘Christian countries’. Angela Merkel, the Chancellor, stressed recently the Christian roots of Germany and urged the population ‘to go back to Christian values’. In 2012, she postponed her trip to the G-8 summit for a day to address the German Catholic Day. In September 2011, the Pope was invited to address the German Parliament. Two major political parties carry ‘Christian’ in their name, including Angela Merkel’s ruling party. Government agencies even collect the Church tax (8 percent of the income tax) and pass it on to the Churches.

Germans are not agitated that Germany is called a Christian country, though I actually would understand if they were. After all, the history of the Church is appalling. The so called success story of Christianity depended greatly on tyranny. “Convert or die”, were the options given not only to the indigenous population in America some five hundred years ago. In Germany, too, 1200 years ago, the emperor Karl the Great ordered the death sentence for refusal of baptism in his newly conquered realms. It provoked his advisor Alkuin to comment: ‘One can force them to baptism, but how to force them to believe?’’ Heresy was put down with an iron hand. I still remember a visit to the Nuremberg castle prison as a school kid. There, we were shown the torture chamber and the torture instruments that were used during inquisition. Unbelievable cruelty!

Those times, when one’s life was in danger if one dissented with the dogmas of the Church, are thankfully over. And nowadays many in the west do dissent and leave the Church in a steady stream – in Germany alone over 2 million officially signed out in the last ten years and during a survey in 2011, 5,5 million Germans ‘considered’ leaving the Church – partly because they are disgusted with the less than holy behavior of Church officials and partly because they can’t believe in the dogmas, for example that ‘Jesus is the only way’ and that God sends all those who don’t accept this to hell.

And here comes the second reason why the resistance to associate India with Hindutva by Indians is difficult to understand. Hinduism is in a different category from the Abrahamic religions. Its history, compared to Christianity and Islam was undoubtedly the least violent as it spread in ancient times by convincing arguments and not by force. It is not a belief system that demands blind belief in dogmas and the suspension of one’s intelligence. On the contrary, Hinduism encourages using one’s intelligence to the hilt. The rishis enquired into truth, discovered universal laws and showed how to live life in an ideal way. Hinduism (please don’t get irritated by this ’modern’ word. In today’s world it is in use for the many streams of Sanatana Dharma) comprises a huge body of ancient literature, not only regarding Dharma and philosophy, but also regarding music, architecture, dance, science, astronomy, economics, politics, etc. If Germany or any other western country had this kind of literary treasure, it would be so proud and highlight its greatness on every occasion.Yet we Germans have to be content with only one ‘ancient’ epic which was written around 800 years ago and probably refers to incidents around 400 AD. That is how far back ‘antiquity’ reaches in Europe, and of course children in Germany hear of this epic, called ‘Nibelungenlied’, in school. Naturally westerners consider the existence of Sri Krishna and Sri Rama as myths. How could they acknowledge a civilization much more ancient and much more refined than their own?

Inexplicably, Indians cater to western arrogance and ignorance by downplaying and even denying their tradition. There is a “Copernicus Marg’ in New Delhi and Indian children do not get to hear in school that the rishis of the Rg Veda knew already that the earth is round and goes around the sun – thousands of years before westerners ‘discovered’ it. (Rg 10’22’14)

When I read some Upanishads, I was stunned at the profundity. Here was expressed in clear terms what I intuitively had felt to be true, but could not have expressed clearly. Brahman is not partial; it is the invisible, indivisible essence in everything. Everyone gets again and again a chance to discover the ultimate truth and is free to choose his way back to it. Helpful hints are given but not imposed.
In my early days in India, I thought that every Indian knew and valued his tradition. Slowly I realized that I was wrong. The British colonial masters had been successful in not only weaning away many of the elite from their ancient tradition but even making them despise it. It helped that the ‘educated’ class could no longer read the original Sanskrit texts and believed what the British told them. This lack of knowledge and the brainwashing by the British education may be the reason why many ‘modern’ Indians are against anything ‘Hindu’. They don’t realize the difference between western religions that have to be believed (or at least professed) blindly, and which discourage if not forbid their adherents to think on their own and the multi-layered Hindu Dharma which gives freedom and encourages using one’s intelligence.
Many of the educated class do not realize that on one hand, westerners, especially those who dream to impose their own religion on this vast country, will applaud them for denigrating Hindu Dharma, because this helps western universalism to spread in India. On the other hand, many westerners, including Church people, very well know the value and surreptitiously appropriate insights from the vast Indian knowledge system, drop the original source and present it either as their own or make it look as if these insights had been known in the west.
Rajiv Malhotra of Infinity Foundation has done painstaking research in this field and has documented many cases of “digestion” of Dharma civilization into western universalism. Hindu civilization is gradually being depleted of its valuable, exclusive assets and what is left is dismissed as inferior.

If only missionaries denigrated Hindu Dharma, it would not be so bad, as they clearly have an agenda which discerning Indians would detect. But sadly, Indians with Hindu names assist them because they wrongly believe that Hinduism is inferior to western religions. They belittle everything Hindu instead of getting thorough knowledge. As a rule, they know little about their tradition except what the British told them, i.e. that the major features are caste system and idol worship. They don’t realize that India would gain, not lose, if it solidly backed its profound and all inclusive Hindu tradition. The Dalai Lama said some time ago that already as a youth in Lhasa, he had been deeply impressed by the richness of Indian thought. “India has great potential to help the world,” he added. When will the westernized Indian elite realize it?


R.S. Ramachandran
Bangalore
Cell No.: 09341047240
e-mail: suram50

" Dont Blame People for disappointing you
Blame yourself for expecting too much from them !!!!!!" – source : Rishita Jain

Regular communication leads to good understanding ;
Good understanding leads to a lasting relationship !परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"

” When people hurt you Over and Over think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you, but in the end you are polished and they are finished. ”
"Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great ones make you feel that you too, can become great."- Mark Twain.

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

A teacher and A Guru


A teacher takes responsibility of your growthA Guru makes you responsible for your growth.A teacher gives you things you do not have and requireA Guru takes away things you have and do not require.A teacher answers your questionsA Guru questions your answerA teacher helps you get out of the mazeA Guru destroys your mazeA teacher requires obedience and discipline from the pupilA Guru requires trust and humility from the pupil A teacher clothes you and prepares you for the outer journeyA Guru strips you naked and prepares you for the inner journeyA teacher is a guide on the pathA Guru is the pointer to the wayA teacher sends you on the road to successA Guru sends you on the road to freedomWhen the course is over you are thankful to the teacherWhen the discourse is over you are grateful to the GuruA teacher explains the world and its nature to youA Guru explains yourself and your nature to you A teacher makes you understand how to move about in the worldA Guru shows you where you stand in relation to the worldA teacher gives you knowledge and boosts your egoA Guru takes away your knowledge and punctures your egoA teacher instructs youA Guru constructs youA teacher sharpens your mindA Guru opens your mind A teacher shows you the way to prosperityA Guru shows the way to serenityA teacher reaches your mindA Guru touches your soul A teacher gives you knowledgeA Guru makes you wiseA teacher gives you maturityA Guru returns you to innocenceA teacher instructs you on how to solve problemsA Guru shows you how to resolve issuesA teacher is a systematic thinkerA Guru is a lateral thinker A teacher will punish you with a stickA Guru will punish you with compassion A teacher is a pupil what a father is to sonA Guru is to pupil what mother is to her childOne can always find a teacherBut Guru has to find and accept you A teacher leads you by the handA Guru leads you by example When a teacher finishes with you, you graduateWhen a Guru finishes with you, you celebrate__._,_.___परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"

” When people hurt you Over and Over think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you, but in the end you are polished and they are finished. ”
"Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great ones make you feel that you too, can become great."- Mark Twain.

யாம் பெற்ற இன்பம்
பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE