ஆகாரத்திற்கு ஆதாரமானது மழை


மனிதர்கள் வேண்ட வேண்டியது என்ன?

தான்,பிறர் இரண்டுபேரின் நலனுக்காக ஈடுபடும் ஜன்மம்

திருடர்கள் யார்?

புலன்களை இழுத்துக்கொண்டு போகும் விஷயங்கள்தான்.

விரோதி யார்?

சோம்பேறித்தனமே.

அறிவின்மை யாது?

தேர்ச்சியிலிருந்தும் பயிற்சியின்றி இருத்தல்.

தாமரையிலைத் தண்ணீர் போல் நிலையில்லாதன எவை?

இளமை, செல்வம், ஆயுள்.

நரகம் யாது?

பிறர் வசமாயிருத்தல்.

எது அனர்த்தத்தைக் குறிக்கும்?

அகம்பாவம்.

விலை மதிக்கப்படாதது எது?

தக்க சமயத்தில் கொடுத்தது.

சாகும்வரையில் குத்துவது எது?

ரகசியத்தில் செய்த பாபம்.

உயிர் போவதாயிருந்தாலும் எவனுடைய ஆத்மாவை நல்வழிப்படுத்த முடியாது?

மூர்க்கர்கள், நித்ய சந்தேகி, எப்பொழுதும் குறைசொல்லி துக்கம் உடையவர்கள், நன்றி இல்லாதவர்கள்.

ஜீவராசிகள் எவனுக்கு வசமாகும்?

சத்யமும் பிரியமுமான வசனமுடைய வணக்கமுள்ளவனுக்கு.

மனிதர்களால் சம்பாதிக்கத்தக்கது எது?

கல்வி, செல்வம், வலிமை, புகழ், புண்ணியம் இவையே.

உடலெடுத்தோருக்குப் பெரிய பாக்கியம் எது?

ஆரோக்கியம்

அன்னதானத்திற்குத் தகுதியானவன் யார்?

பசியுள்ளவன்

ஆகாரத்துக்கு ஆதாரமானது எது?

மழை

சிந்தாமணி போல் கிடைத்தற்கரியது எது?

சதுர்பத்ரம் (பத்திரமாக இருப்பது)

அந்த சதுர்பத்ரம் என்றால் என்ன?

பிரிய வாக்குடன் தானம், கர்வமில்லா ஞானம், பொறுமையுடன் கூடிய வீரம், தியாகத்துடன் கூடிய செல்வம் ஆகிய இந்த நான்கு சுபங்களும் கிடைத்தல் அரிது.

ஆதிசங்கரரின் ப்ரஸ்னோத்தர ரத்ன மாலிகை நூலிலிருந்து

Keywords: ஜன்மம், தானம், ஞானம்

Topics:
ஆன்மிகம்|பொது|

courtesy http://tamil.thehindu.com/society/spirituality/%E0%AE%86%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81-%E0%AE%86%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%A4%E0%AF%81-%E0%AE%AE%E0%AE%B4%E0%AF%88/article5943063.eceपरोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

A LAUGHTER A DAY KEEPS WORRIES AWAY


A 90 year old man went for his annual check up and the doctor said, "Friend, for your age you are in the best shape I’ve seen."

The old man replied, "Yep. It comes from clean living. You know I live a good, clean, spiritual life."

The doctor asked, "What makes you say that?" The old man replied, "If I didn’t live a good, clean life the
Lord wouldn’t turn the bathroom light on for me every time I get up in
the middle of the night."
The doc was concerned. "You mean when you get up in the night to go to
the bathroom, the Lord Himself turns on the light for you?"

"Yep," the old man said, "Whenever I get up to go to the bathroom, the Lord turns the light on for me."

Well, the doctor didn’t say anything else, but when the old man’s wife came in for her check up, he felt he had to let her know what her
husband said.
"I just want you to know," the doctor said. "Your husband’s in fine physical shape but I’m worried about his mental condition He told me that every night when he gets up to go to the bathroom, the Lord turns the light on for him."

"Aha!!!" she exclaimed. "So he’s the one who’s been peeing in the refrigerator!"

****************

An Arab went to London.
One day in the hotel room arab heard his wife screaming – "farra farra" (arabic word for mouse)
He wanted to inform the Housekeeping but didn’t know english word for "farra"
Arab: Hello room service?
Housekeeping: Yes Sir, how can I help you?
Arab: Eeerrrrrr…. You know Tom & Jerry?
Housekeeping: Yes Sir, I know Tom & Jerry.
Arab: Walla habibi, Jerry is here !!!

*************************

Principles of life | Inspirational and thoughtful: Each one a GEM.
* Winning isn’t everything. But wanting to win is.

* You would achieve more, if you don’t mind who gets the credit.

* When everything else is lost, the future still remains.

* Don’t fight too much, or the enemy would know your art of war .

* The only job you start at the top is when you dig a grave.

* If you don’t stand for something, you’ll fall for everything.

* If you do little things well, you’ll do big ones better.

* Only thing that comes to you without effort is old age.

* You won’t get a second chance to make the first impression .

* Only those who do nothing do not make mistakes.

* Never take a problem to your boss unless you have a solution.

* If you are not failing you’re not taking enough risks.

* Don’t try to get rid of bad temper by losing it.

* If at first you don’t succeed, skydiving is not for you.

* Those who don’t make mistakes usually don’t make anything

* There are two kinds of failures. Those who think and never do, and those who do and never think.

* Pick battles big enough to matter, small enough to win.

* All progress has resulted from unpopular decisions.

* Change your thoughts and you change your world.

* Understanding proves intelligence, not the speed of the learning.

* There are two kinds of fools in this world. Those who give advise and those who don’t take it.

* The best way to kill an idea is to take it to a meeting.

* Management is doing things right. Leadership is doing the right things.

* Friendship founded on business is always better than business founded on friendship .

__._,_.___