சிவலிங்கம் – நீங்கள் அறிந்திடாத புதிய வரலாற்றுத் தகவல்கள்!


vidhai2virutcham-விதை2விருட்சம்

சிவ லிங்கம் பற்றி ரஷ்ய விஞ் ஞானியின் ஆராய்ச்சியில் கிடைத்த முடிவு.

{ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நேரத் தை ஒதுக்கி ரஷ்ய விஞ்ஞானி சொல்வதை படித்துபாருங்கள். ஒவ்வொரு இந்துவும் படித்து பகிரவேண்டிய அறிய விசயம்}

சிவலிங்கங்கள்ப் பற்றிய டாக் டர் “விளாதி மீரின்” என்பவரின் ஆராய்ச்சி மிக வித்தியாசமா னது. அது இந்த பூமியில்

View original post 800 more words

10 Signs You’re A Critical Thinker


Critical thinkers are able to analyze issues from a wide variety of angles, resulting in more success in business and life. Discover your ability to think critically today with these ten signs you’re a critical thinker.

20-Thoughts-That-Will-Lead-You-To-Great-Success-370x208.jpg

1. You get your news from a wide variety of sources.

Critical thinkers know that partisan politics come into play at any mainstream media outlet, so they strive to learn about the world from a variety of sources that offer different journalistic voices. They check out places like the Wall Street Journal for a conservative perspective, Salon for a liberal slant, First Look Media for a more aggressive approach to investigative journalism, and they might even follow the politics thread on Reddit for a smorgasbord that offers every taste imaginable.

2. You can have rational conversations with people you disagree with.

Critical thinkers are not afraid of a healthy debate. They believe that any opinion worth having should hold up to scrutiny, so they welcome conversations with people on the opposite side of the spectrum. While it is unlikely they will change their mind as a result of these discussions, they come away grateful for the opportunity to learn more about the thought process of their fellow man.

3. You are willing to change your mind when/if you discover you were wrong.

Critical thinkers know that it is impossible to be right about everything all the time. They’re open to the possibility that no, they don’t have it all figured it out; and when that happens, they are willing to admit it.

4. You get irritated with people who resort to personal insults on comment threads.

Critical thinkers are often frustrated at the total lack of rationality that surrounds them on the Internet. While they aim to keep any conversation centered on the issue at hand, others inevitably resort to ad hominem attacks and personal attacks, an insulting tactic that makes a critical thinker want to slam the laptop shut and walk away.

)

5. You evolve as a person every single day.

Critical thinkers wake up every day, excited to have another opportunity to sharpen their thinking ability. They case aside the shackles of their ego, and wear an outfit of modesty, because they know they still have a lot to learn.

6. You are fascinated by how things work.

Critical thinkers have an unquenchable thirst for knowledge. Their friends might accuse them of being bookworms, news junkies, or academic addicts; but they’re okay with that, because they wouldn’t trade their childlike curiosity for anything in the world.

7. You have creative, innovative, original ideas.

Critical thinkers would rather innovate than regurgitate. They make a point to learn from the successes of others, but they execute original ideas that are anything but “predictable” or “conventional.”

While being a critical thinker is typically a plus, there can always be too much of a good thing. These final three signs you’re a critical thinker are some common pitfalls you should look out for.

8. You over-analyze issues that only require a simple solution.

Critical thinkers are sometimes guilty of turning a small problem into a bigger one. Their brain processes on a high level, searching for complex solutions to life’s complicated problems. The best solutions, however, are often the simple ones.

9. You expect too much of yourself.

Critical thinkers are typically confident (and rightfully so), but sometimes they forget that they are human just like everyone else (and just in case you weren’t aware, being human means we are all inherently flawed). We all have those moments when we lose our senses or make a bad decision; being a critical thinker does not exempt you from this reality, but it does often amplify the stress that follows. Critical thinkers should cultivate an attitude of patience and let go of their need for perfection.

10. You do too much thinking, and not enough doing.

Critical thinkers would be wise to develop the action habit in order to counterbalance their tendency to over-think. No matter how powerful your brain might be, it won’t do you any good if you’re not actively pursuing your ambitions.

Did you see yourself in these signs you’re a critical thinker? Tell us in the comments.

If this article made you think, please share with your friends so they can join the conversation

Source; LifeHackपरोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

Rajiv’ 2.5 Billions,Swiss Magazine Confirms.


one family has plundered and looted India more than all the Islamic invaders and Europeans could do in centuries of their rule in India. God only can save our Country

Ramani's blog

Sonia and Rajiv Gandhi Rajiv gandhi and Sonia.

There was article in India today and mention was made of Sonia/Rajiv’s  connection to Swiss account by http://www.schweizer-illustrierte.ch/zeitschrift/500-millionen-der-schweiz-imeldas-faule-tricks .

Swiss Magazine Swiss Illustrie exposes Rajiv Gandhi Swiss Illustrie on Rajiv Gandhi

I blogged it ( read the link under related).

The magazine sent me a communication saying that I might have it wrong.

Yet the same magazine in its reply to Swamy’s query has studiously avoided confirming/denying the Story( as it has done to my piece),yet asks for Subscription!


I have marked it in bold letters in the following story.

Also note the revelation by Rajiv Gandhi.

Story:

The shocking exposure came from Switzerland itself. The most popular magazine of Switzerland, Schweizer Illustrierte, [dated November 11, 1991] did an expose of 14 politicians of developing nations who, it said, had stashed their bribes in Swiss banks. The title of the expose in German read “Fluchgelder — Die Schweizer Konten der Dictatoren”. In English…

View original post 1,536 more words

CHRISTIANISATION OF INDIA.


CHRISTIANISATION OF INDIA.
FACT-Hindus Are A Minority In Eleven States.
WHAT??? WHY?

Christians go for sunday mass no matter what.
Muslims say the Namaaz once a day.

What do WE HINDUS DO?
1. We " intelligently"declare that we dont go to mandir EVER as we dont believe in all this god vod thing.
2. If we see ANOTHER HINDU Praying benignly, we promptly get agitated at the rise in fundamentalist Hinduism!

As a result our children have no affection for the hindu religion.
They are easy to sway and convert.

REMEMBER:
The christians you see around you were Hindus once.
But they converted due to weak daily practice and ignorance about Hinduism.

Please follow at least the following 3 things.

1.TAKE YOUR CHILDREN TO THE TEMPLE ONCE A WEEK.
2.Light an agarbatti before Ganeshji/Krishna once a day- no matter how busy.
3.Read ONE PAGE of Ramayan/Mahabharata/Gita at least once a day – as Amitabh Bachchan does.परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

AV Voice Changer Software Reviews 2014 – Free download


Voice changer software reviews

(Source: http://www.nickvoice.com/2014/02/voice-changer-software-reviews-online.html)

You have searched so many about Voice changer software which can change voice online and in real-time, but have you ever imagined How it work and What choice is best for your voice changing purpose?

Today, nickvoice.com will show you on how to choose a voice changer software to change voice online in real-time.

What is Voice Changer Software?

The Voice Changer Software series captures and modifies vocal input from a microphone or streamed voice sources, or from any source accessed through a PC. The voice input can be changed in two dimensions – voice pitch and voice timbre – to create various voice outputs with different "ages," "genders" or other effects. The Voice Changer Software series has been developed for use in voice chat, online games, Net2Phone, VoIP, Karaoke, and narration.

Voice Changer Software gives you the power of:

· Chatting with a "nickvoice" in voice chat and PC2phone, VoIP. A man can be a woman, a woman can be a man, and young people can be older. No more worrying about your privacy in the cyber world.

· Recording all streams generated through your PC and plug-in device, then saving them in MP3, WMA, and other audio formats.

· Morphing music, internet radio broadcast in real time.

Summary to choose Voice Changer Software

· AV Voice Changer Software (BASIC): For end-user for basic changing voice in chatting, calling

· AV Voice Changer Software GOLD: For studio with more advanced settings in changing voice

· AV Voice Changer Software DIAMOND: For studio and professional user/enterprise with more pro features than others.

► Worrying about Price. Right? Won’t worry about that because I give you 40% OFF coupon apply to all product of Audio4fun.com (And… Audio4fun apply 30 days money back guarantee Policy, Download Free trial in 14 days also.). (Link Coupon 40% OFF: http://www.nickvoice.com/2013/09/audio4fun-coupon-codes-up-to-50-off-sep.html)

Discount: 40% OFF

(Link Coupon 40% OFF: http://www.ivoicesoft.com/2013/11/voice-changer-coupon.html )

Detail of Voice changer software reviews

AV VOICE CHANGER SOFTWARE DIAMOND

AV Voice Changer Software DIAMOND 8.0
(Credit: Screenshot by Tran Trieu Phu/Nickvoice.com)

This is the smartest Voice Changer Software, discovering the cutting-edge voice changing technology with some featured benefits:

· Do a wide range of voice changing related tasks for many different purposes: Voice-over and voice dubbing for audio/video clips, presentations, narrations, voice messages, voice mails, E-greeting cards, broadcasting, etc.; mimic the voice of any person, create animal sounds, change/replace/remove voices in songs, videos,etc.

· Interfaces with any audio recorder and audio editor program: Sony Sound Forge, Adobe Audition, Audacity, Adobe Captivate, Camtasia, GoldWave, Reaper, Soundbooth, CrazyTalk, etc.

· Works with most in-game voice chat systems: Second Life, World of Warcraft, EVE Online, Lord of the Rings Online, Everquest, Counter-Strike, Battlefield 2, Steam Game Portal and many more.

· Works well with many other voice chat applications, VoIP and instant messaging programs: Skype, Ventrilo, TeamSpeak, Yahoo Messenger, MSN Live Messenger, AIM, XFire, GoogleTalk, Roger Wilco, Net2Phone, GSC, X Lite, Voxox, VoipStunt, VoipBuster, QQ, Psi, Mumber, Nimbuzz, Mohawk, Eyball Chat, Callcentric, and more.

· Batch File Morpher: Apply morphing effects to multiple prerecorded files at the same time.

· 2-Dimensional voice changing (Pitch & Timbre)

· 60+ Ready-to-use "nickvoices" (Male to Female, Female to male, Nickvoices for movie makers)

· 30+ Audio Effects and 70+ Background Effects, 8+ Non-human voice presets

· Comparator: Compare voices for simulating purposes.

· Parody Maker and Parody Mixer: Mix up to 4 parody voices to create a new voice

· Voice/Audio Advanced function:

o Equalizer (16 presets – 10 equalizing bands)

o Vowel Enhancer (2-dimension graph)

o Voice Equalizer (HiStrech, LowStrech, LoShift, Smoothing)

o Robot Voice (Frequency & Balance)

o Sound Limiter (Release & Attached time)

o Noise Reduction (Reduction & Threshold)

· Advanced settings vod voice changing in chatting and gaming advanced:

o Nickvoice rules: set nickvoices for a certain application

o Hotkeys: for nickvoices and main product’s functions

o Ignore Filter: exclude certain applications from being morhped

o Automatically start voice recording for an application

o Two working methods: Hook and Virtual Driver

o Built-in optimizing mode for online Games

o Transparent skin

► Regular Price: $99.95 on Audio4fun.com

► Click to buy with 40% off coupon: $59.97

(Link Coupon 40% OFF: http://www.nickvoice.com/2013/09/audio4fun-coupon-codes-up-to-50-off-sep.html)

AAV VOICE CHANGER SOFTWARE GOLD

AV Voice Changer Software GOLD Main Panel
(Credit: Screenshot by Tran Trieu Phu/Nickvoice.com)

AV Voice Changer Software 7.0 GOLD is masterful voice changing software for all creative media lovers who want the experience of producing superb voice changing results.

It same as DIAMOND edition but it not included:

· Batch File Morpher: Morph multiple prerecorded files at a time

· Vowel Enhancer

· Voice Equalizer (HiStrech, LowStrech, LoShift, Smoothing)

· Robot Voice (Frequency & Balance)

· Sound Limiter (Release & Attached time)

· Noise Reduction (Reduction & Threshold)

· Nickvoices for movie makers

► Regular Price: $39.95 on Audio4fun.com

► Click to buy with 40% off coupon: $23.97

(Link Coupon 40% OFF: http://www.nickvoice.com/2013/09/audio4fun-coupon-codes-up-to-50-off-sep.html)

AV VOICE CHANGER SOFTWARE (BASIC)

AV Voice Changer Software 7.0 Main Panel
(Credit: Screenshot by Tran Trieu Phu/Nickvoice.com)

Voice Changer Software 7.0 (BASIC) is an outstanding online voice changer program that is dedicated to voice changing and voice manipulation.

It same as DIAMOND edition but it not included:

· Batch File Morpher: Morph multiple prerecorded files at a time

· Vowel Enhancer

· Voice Equalizer (HiStrech, LowStrech, LoShift, Smoothing)

· Robot Voice (Frequency & Balance)

· Sound Limiter (Release & Attached time)

· Noise Reduction (Reduction & Threshold)

· Nickvoices for movie makers

· Parody Maker and Parody Mixer

· Nickvoice rules

· Hotkeys for gaming and chatting

· Ignore Filter

► Regular Price: $29.95 on Audio4fun.com

► Click to buy with 40% off coupon: $17.97

(Link Coupon 40% OFF: http://www.nickvoice.com/2013/09/audio4fun-coupon-codes-up-to-50-off-sep.html)

Thirumohur Divyadesam is refered as Mohanakshetram or Mohanapuri.


Thirumohur Divyadesam is refered as Mohanakshetram
or Mohanapuri.

Why is this perumal also called as Margabandu? Where is it located and what is the backdrop of this temple?
What is the puranic incident that is linked with this kshetram? What is the significance of the Chakrathalwar in this temple?
Additional Details
Had darshan of Kalamega perumal and the sthala Chakrathalwar in the past. One needs a crore eyes for the darshan and a good navanmai to narrate about it.
The picturesque setting of the temple. The paddy fields surround the temple and the anamalai (the rocky hill resembling a big elephant) provides a beautiful backdrop. It is indeed an eye catching sight to behold. Azhwar pasuram includes the natural beauty .
It can be said that the Chakrathalwar is very divine and more popular than the Perumal among the visiting devotees. The Prarathana perumal is with varna kalaba thirumeni if I recollect correctly. Kalamega permal (Margabandu)is the vazithunai perumal when the devotee makes the final journey via archiradi marg and Virajai to Sri Vaikundam.This is again shown to us by Nammalwar in his Tiruvoimozi pasuram.
1) Thirumogur
Mohanakshetram or Mohanapuri or Thirumogur is the 103rd Thivyashetram out of 108 important shrines of Lord Vishnu.
2) Thirumogur Location:
The temple is situated in Madurai district and is about 8 kms from Madurai. Buses plying on the Madurai-Melur route stop at Othakadai and from there one needs to take an auto or mini bus to reach the temple.
3) Puranic incidents:
Lord Vishnu takes the form of ‘Mohini’:
Once Devas wanted the boon of ‘immortality’. Seeing Vishnu grant Devas their wish, the Asuras too wanted a share of the nectar, leading to a fight between the two. To protect the devas, Lord Vishnu took the form of a ‘Mohini’. Lost in the beauty of the ‘Mohini’, the asuras forgot about the nectar. And thus Vishnu successfully shared the nectar exclusively with the Devas.
Lord Vishnu helped recover the Vedic Scriptures from two Asuras – Madhu and Kaidapan who had stolen it from Brahmma. It was at this place that Brahmma performed daily poojas, directed at Lord Vishnu, as a gesture to thank the Lord for fighting the Asuras and securing back the Vedic Scriptures.
It is said that Brahmma wanted to see the Lord as ‘Narayana’ and not in his Mohini form. Hence, it is said that Lord Vishnu appeared before Brahmma at this place as Kaalamegha Perumal.
Wanting to see the Lord churning the ocean to secure the nectar, Sage Palasthiyar undertook penance here. Pleased with his prayers, Lord appeared before him and gave him darshan. Hence there is a separate sannidhi for the Lord as ‘Thirupaarkadal Naathan’.
Shiva was attracted to the Lord in the Mohini form and wanted to embrace her. Hence, Lord Vishnu actually created another Mohini here at this place.
Another feature here is that Lord Adiseshan is fully adorned with gold ornaments.
4) Margabandu:
Kaalamegha Perumal is said to be a close friend of the devotees and is said to be one who provides direction and guides the devotees who come to him for Moksham. Hence he is also referred to as ‘Maarga Bandhu’.
5) A unique sleeping posture – Prarthana Sayanam:
At this temple, one can also find another shrine where the Lord is in a Sleeping posture which is quite unique one. This posture of the Lord is called ‘Prarthana Sayanam’, where Sridevi and Bhoodevi are seen praying, at the feet of the sleeping Lord. The sleeping Lord is said to be one before he took the Mohini Avataaram.
(The other sleeping postures are Veera Sayanam, Anantha Sayanam, Baala Sayanam, Uthaana Sayanam, Sthala Sayanam, Bogha Sayanam)
6) Significance of the Chakrathalwar:
The Chakkarathalwar at Thiru Moghur temple can be seen with 16 hands and 16 arms. There is an inscription containing 154 letters signifying Hiranya Samhaaram as well as 48 images of different Lords. This is the only Divya Desam with such sacred letters and images inscribed on Chakkarathalwar.
7) Other Sannadhis:
Aandal
Garuda
Krishna
Alwars
Hanuman
8) Temple Details:
Moolavar: Kalamegha Perumal, East Facing, Standing Posture, right hand Varadha Hastham, mace in left hand.
Goddess : Mohurvalli or Mohanavalli Thaayar , Separate Shrine.
Utsavar : Thiru Mogur Aapthaan or Kodamaadu Koothan, The utsavar here is found with pancha ayudams (five weapons).
Pushkarni: Ksheerapthi Pushkarni
Vimanam: Chathurmukha Ketaki Vimanam .
Festivals : Vaikasi Brahmotsavam, Puratasi Pavitrosatvam, Margazhi Adyaana Utsavam, Maasi Gajendra Moksham .
Mangalasasanam:
Thirumangai Azhvaar – 1 song (Pasuram) – 2673 (73)
Nammalvaar- 11songs 3783 to 3793
Temple timing : 7am-12noon and 4pm-8pm .
Priest : Ramakrishna Bhattar @ 0452 2422744 or 98425 24325
Contact Address : 7 East Mada Street, Thiru Mogur 625 107.
திருவாய் மொழி

‘….தாள தாமரைத் தடம் அணி வயல் திருமோகூர்….’ 10.1.1

‘….எண் திசையும் ஈன் கரும்பொடு பெரும் செந்நெல் விளையக்
கொண்ட கோயிலை வலஞ்செய்து இங்கு ஆடுதும் கூத்தே’ 10.1.5

‘….வாய்த்த தண் பணை வள வயல் சூழ் திருமோகூர்….’ 10.1.6

‘….சுற்றும் நீர்படைத்து அதன் வழித் தொல் முனி முதலா…’ 10.1.7
Reference, Book, Personal Collection:
108 srivaishnava divyadesa vaibhava, purana and abhimana sthalas, in Tamil, LIFCO Publishing Ltd, Chennai, Year of Publication 2011, Page 122, Total Pages 180.
Courtesy: C. Sri Vidya Rajagopalan.

Hinduism's photo.

Hinduism's photo.

Hinduism's photo.

Hinduism's photo.परोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE

REDUCE GOUT ATTACKS!


REDUCE GOUT ATTACKS!

One of my customers shared that he’s had gout for the past ten years. Since he started juicing, he has also eliminated/reduced processed foods, meat products and most of the harmful foods I’ve suggested him to.

After following this "clean diet" for only one month, his gout attacks are so much reduced and occurring far in between with less intensity. He shares one of his favorite recipes which he finds gives much relief:

RECIPE:
– 1 carrot
– 2 green apples
– 2 celery sticks
– ½ cucumber
– ¼ lemon
– ½ inch ginger root

REDUCE GOUT ATTACKS! One of my customers shared that he's had gout for the past ten years. Since he started juicing, he has also eliminated/reduced processed foods, meat products and most of the harmful foods I've suggested him to. After following this "clean diet" for only one month, his gout attacks are so much reduced and occurring far in between with less intensity. He shares one of his favorite recipes which he finds gives much relief: RECIPE: - 1 carrot - 2 green apples - 2 celery sticks - ½ cucumber - ¼ lemon - ½ inch ginger rootपरोपकाराय फलन्ति वृक्षा: परोपकाराय वहन्ति नद्यः।


परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम्।।


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"
” When people hurt you Over and Over
think of them as Sand paper.
They Scratch & hurt you,
but in the end you are polished and they are finished. ”

யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகம்
visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari
http://harikrishnamurthy.typepad.com
http://hariharan60.blogspot.in
http://facebook.com/krishnamurthy.hari

VISIT MY PAGE https://www.facebook.com/K.Hariharan60 AND LIKE