எனக்கு துன்பம் நேரும்பொழுது எனக்கு ஊக்க ம் கொடுக்கும் விவேகானந்தரின் வரிகள்.


எனக்கு துன்பம் நேரும்பொழுது எனக்கு ஊக்கம் கொடுக்கும் விவேகானந்தரின் வரிகள்.

வாழ்க்கை ஒரு சவால் – சாதியுங்கள்;
வாழ்க்கை ஒரு சோகம் – முரியடியுங்கள்;
வாழ்க்கை ஒரு வாய்ப்பு – விட்டுவிடாதீர்கள்;
வாழ்க்கை ஒரு வாக்குறுதி – நிறைவேற்றி வையுங்கள்;
வாழ்க்கை ஔ விளையாட்டு – ஆடிப்பாருங்கள்;
வாழ்க்கை ஒரு பாடல் – இசைத்துப் பாருங்கள்;
வாழ்க்கை ஒரு பரிசு – பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்;
வாழ்க்கை ஒரு பயணம் – முடித்து வையுங்கள்;
வாழ்க்கை ஒரு அழகு – ஆராதியுங்கள்;
வாழ்க்கை ஒரு இலட்சியம் – அடைந்துவிடுங்கள்;
வாழ்க்கை ஒரு கடமை – முடித்து வையுங்கள்;
வாழ்க்கை ஒரு சக்தி – உணர்ந்து கொள்ளுங்கள்;
வாழ்க்கை ஒரு சரித்திரம் – படித்துவிடுங்கள்;
வாழ்க்கை ஒரு சாகசம் – சாதியுங்கள்.


0001.gif

om2.gif
h.gifa.gifr.gifi.gifh.gifa.gifr.gifa.gifn.gifk.gif ( hari krishnamurthy K. HARIHARAN)"

visit my blog https://harikrishnamurthy.wordpress.com
follow me @twitter lokakshema_hari

Published by

harikrishnamurthy

a happy go lucky person by nature,committed to serve others and remove their sufferings through all possible help. POSTS IN MY BLOG ARE MY OWN OPINION, COLLECTIONS OF INTERESTING ARTICLES FROM FROM VARIOUS SOURCES. MY ONLY AIM IS TO SHARE GOOD THINGS WITH OTHERS WHICH MAY BE USEFUL TO OTHERS AND NOT TO HURT ANY ONE'S FEELINGS. If you like my blog, like me,follow me, share with others, reblog If you have some suggestions post comments your suggestions and comments are eagerly awaited

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s