வேதமே இறங்கிவந்து அர்த்தம் சொன்ன மாதிரி இருந்தது.”


” } Google+

வேதமே இறங்கிவந்து அர்த்தம் சொன்ன மாதிரி இருந்தது.”

ஒருமுறை மஹாபெரியவரை காஞ்சியில் பார்க்கச்சென்றிருந்தேன். வேதத்தை பற்றிச் சொல்லிக்கொண்டு இருந்தார். உற்றுக்கேட்டு கொண்டு இருந்தேன்.

மஹா பெரியவா

“வேதம் பொய் சொல்லுமா”, என்று கேட்டார். அவர் கேட்கும் போது ஏதோ விஷ்யம் வரப்போகிறது என்று மௌனமாக இருந்தேன்.

“சரி ராத்திரி 12 மணிக்கு சூரியனை பார்க்க முடியுமா”, என்று கேட்டார். முடியாது என்று சொன்னேன். “அப்போ வேதம் பொய் சொல்லரதே, சதா பஸ்யந்தி சூர்யாக: வரதே சூக்தத்தில்.அப்ப்டின்னா எப்பவும் சூர்யனை பார்த்துக்கொண்டு இருக்கிறேன்னுதனே அர்த்தம்”.

மனதில் குழப்பம் இருந்தாலும் பெரியாவாவே சொன்னா நன்ன இருக்கும்ன்னு சொன்னேன்.

அவர் சொன்னார், “வேதம் சொன்னவா நம்மளை மாதிரி கண்ணுக்குத்தெரிந்த உலகை மட்டும் பார்க்கவில்லை அவா ஞனக்கண்ணால் உலகை பாத்தவா. அதனாலதன் எப்பவும் பனிக்கட்டியா இருக்குமாமே பின்லாந்துன்னு ஒரு ஊரு அங்கே வருஷத்துலே சிலநாள் எப்பவும் சூர்யன் பிரகசிக்குமாமே அதை வெச்சுத்தான் எழுதி இருப்பாளோ”!

வேதமே இறங்கிவந்து அர்த்தம் சொன்ன மாதிரி இருந்தது.

****
This incident with Him was experienced by Shri Ramaswamy Chandrasekaran.

if(typeof(networkedblogs)==”undefined”){networkedblogs = {};networkedblogs.blogId=1267163;networkedblogs.shortName=”my-page-my-blog”;} !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=”//platform.twitter.com/widgets.js”;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,”script”,”twitter-wjs”);!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=”//platform.twitter.com/widgets.js”;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,”script”,”twitter-wjs”);

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));http://www.facebook.com/pages/Khariharan/115524648579725

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Ranjani Geethalaya(Regd.) (Registered under Societies Registration Act XXI of 1860. Regn No S/28043 of 1995) A society for promotion of traditional values through,  Music, Dance, Art , Culture, Education and Social service. REGD OFFICE A-73 Inderpuri, New Delhi-110012, INDIA Email: ranjanigeethalaya@gmail.com  web: http://ranjanigeethalaya.webs.com (M)9868369793 all donations/contributions may be sent to Ranjani Geethalaya ( Regd) A/c no 3063000100374737, Punjab National Bank, ER 14, Inder Puri, New Delhi-110012, MICR CODE 110024135  IFSC CODE PUNB00306300

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

power by BLOGSPOT-PING

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

DlvrWidget({ width:300, items:5, widgetbg:’FFFFFF’, widgetborder:’CCCCCC’, titlecolor:’CCCCCC’, containerbg:’F9F9F9′, containerborder:’CCCCCC’, linkcolor:’86D8D5′, textcolor:’45240D’ }).render();

வேதமே இறங்கிவந்து அர்த்தம் சொன்ன மாதிரி இருந்தது.”


வேதமே இறங்கிவந்து அர்த்தம் சொன்ன மாதிரி இருந்தது.”

ஒருமுறை மஹாபெரியவரை காஞ்சியில் பார்க்கச்சென்றிருந்தேன். வேதத்தை பற்றிச் சொல்லிக்கொண்டு இருந்தார். உற்றுக்கேட்டு கொண்டு இருந்தேன்.

மஹா பெரியவா

“வேதம் பொய் சொல்லுமா”, என்று கேட்டார். அவர் கேட்கும் போது ஏதோ விஷ்யம் வரப்போகிறது என்று மௌனமாக இருந்தேன்.

“சரி ராத்திரி 12 மணிக்கு சூரியனை பார்க்க முடியுமா”, என்று கேட்டார். முடியாது என்று சொன்னேன். “அப்போ வேதம் பொய் சொல்லரதே, சதா பஸ்யந்தி சூர்யாக: வரதே சூக்தத்தில்.அப்ப்டின்னா எப்பவும் சூர்யனை பார்த்துக்கொண்டு இருக்கிறேன்னுதனே அர்த்தம்”.

மனதில் குழப்பம் இருந்தாலும் பெரியாவாவே சொன்னா நன்ன இருக்கும்ன்னு சொன்னேன்.

அவர் சொன்னார், “வேதம் சொன்னவா நம்மளை மாதிரி கண்ணுக்குத்தெரிந்த உலகை மட்டும் பார்க்கவில்லை அவா ஞனக்கண்ணால் உலகை பாத்தவா. அதனாலதன் எப்பவும் பனிக்கட்டியா இருக்குமாமே பின்லாந்துன்னு ஒரு ஊரு அங்கே வருஷத்துலே சிலநாள் எப்பவும் சூர்யன் பிரகசிக்குமாமே அதை வெச்சுத்தான் எழுதி இருப்பாளோ”!

வேதமே இறங்கிவந்து அர்த்தம் சொன்ன மாதிரி இருந்தது.

****
This incident with Him was experienced by Shri Ramaswamy Chandrasekaran.

 

A BAG OF GOLD COINS


” } Google+
AKBAR’S GOLD 
> COINS


> The
> wisdom of Birbal was 
> unparalleled during the reign of Emperor Akbar.
> But Akbar’s brother in 
> law was extremely jealous of him. He asked the
> Emperor to dispense 
> with Birbal’s services and appoint him in his
> place. He gave ample 
> assurance that he would prove to be more efficient
> and capable than 
> Birbal. Before Akbar could take a decision on this
> matter, this news 
> reached Birbal.


> Birbal
> resigned and left. 
> Akbar’s brother in law was made the minister in
> place of Birbal. Akbar 
> decided to test the new minister. He gave three
> hundred gold coins to 
> him and said, “Spend these gold coins such that,
> I get a hundred gold 
> coins here in this life; a hundred gold coins in
> the other world and 
> another hundred gold coins neither here nor 
> there.”


> The
> minister found the entire 
> situation to be a maze of confusion and
> hopelessness. He spent 
> sleepless nights worrying over how he would get
> himself out of this 
> mess. Thinking in circles was making him go crazy.
> Eventually, on the 
> advice of his wife he sought Birbal’s help.
> Birbal said, “Just give me 
> the gold cons. I shall handle the
> rest.”


> Birbal
> walked the streets of the 
> city holding the bag of gold coins in his hand. He
> noticed a rich 
> merchant celebrating his son’s wedding. Birbal
> gave a hundred gold 
> coins to him and bowed courteously saying, “The
> Emperor Akbar sends 
> you his good wishes and blessings for the wedding
> of your son. Please 
> accept the gift he has sent.” The merchant felt
> honoured that the king 
> had sent a special messenger with such a precious
> gift. He honoured 
> Birbal and gave him a large number of expensive
> gifts and a bag of 
> gold coins as a return gift for the
> king.


> Next,
> Birbal went to the area of 
> the city were the poor people lived. There he
> bought food and clothing 
> in exchange for a hundred gold coins and
> distributed them in the name 
> of the Emperor.


> When he
> came back to town he 
> organized a concert of music and dance. He spent a
> hundred gold coins 
> on it.
> The next day Birbal entered Akbar’s darbar and announced 
> that he had done all that the king had asked his
> brother-in-law to do. 
> The Emperor waited to know how he had done it.
> Birbal repeated the 
> sequences of all the events and then said, “The
> money I gave to the 
> merchant for the wedding of his son – you have
> got back while on this 
> earth. The money I spent on buying food and
> clothing for the poor – 
> you will get it in the other world. The
> m
> This is
> true even today. 


> oney I spent on the musical
> concert – you will get neither here nor
> there.”

> The
> money you spend on friends 
> is returned or reciprocated in some form or the
> other. 
> Money
> spent on charity gets 
> converted into blessings from God which becomes
> your eternal property. 

> Money
> spent on pleasures is just 
> frittered away! > So when you spend money, 
> think a little, if not a 
> lot!
> _,_._,___if(typeof(networkedblogs)==”undefined”){networkedblogs = {};networkedblogs.blogId=1267163;networkedblogs.shortName=”my-page-my-blog”;} !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=”//platform.twitter.com/widgets.js”;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,”script”,”twitter-wjs”);!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=”//platform.twitter.com/widgets.js”;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,”script”,”twitter-wjs”);

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));http://www.facebook.com/pages/Khariharan/115524648579725

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Ranjani Geethalaya(Regd.) (Registered under Societies Registration Act XXI of 1860. Regn No S/28043 of 1995) A society for promotion of traditional values through,  Music, Dance, Art , Culture, Education and Social service. REGD OFFICE A-73 Inderpuri, New Delhi-110012, INDIA Email: ranjanigeethalaya@gmail.com  web: http://ranjanigeethalaya.webs.com (M)9868369793 all donations/contributions may be sent to Ranjani Geethalaya ( Regd) A/c no 3063000100374737, Punjab National Bank, ER 14, Inder Puri, New Delhi-110012, MICR CODE 110024135  IFSC CODE PUNB00306300

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

power by BLOGSPOT-PING

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

DlvrWidget({ width:300, items:5, widgetbg:’FFFFFF’, widgetborder:’CCCCCC’, titlecolor:’CCCCCC’, containerbg:’F9F9F9′, containerborder:’CCCCCC’, linkcolor:’86D8D5′, textcolor:’45240D’ }).render();

A Brief History of Sliced Bread


” } Google+

A Brief History of Sliced Bread

K
Every new and clever innovation seems to win the praise of being “the greatest thing since sliced bread.” Have you ever wondered, how long has it actually been since sliced bread was first sliced? The answer: sliced bread is turning 85 this year!
The concept of sliced bread first came about thanks to Otto Rohwedder, an American inventor from Iowa. Rohwedder constructed the first loaf-at-a-time bread-slicing machine for commercial use, but initially had some trouble selling it, or even the idea of it; many bakers expressed concerns about the bread becoming stale too quickly or simply falling apart if sliced.
At first, to combat the worry of the bread quickly going stale, Rohwedder recommended the use of pins to hold the bread together after slicing. Since removing pins to get a slice of bread was inconvenient, Rohwedder soon amended his packaging plan: The loaves of sliced bread were to be wrapped in thick wax paper immediately after being sliced, to keep them fresh. Despite these ideas, bakers were still convinced that customers wouldn’t care whether or not their bread was sliced.
But the Chillicothe Baking Company, in Chillicothe, Missouri, was willing to give Rohwedder’s invention a chance. They installed the machine and began to sell “Kleen Maid Sliced Bread” on July 7, 1928. The day before this bread was to be put on store shelves, the local newspaper, the Constitution-Tribune, ran both a front page article and a full page ad to inform the public and promote the product:
“After all the idea of sliced bread is not unlike the idea of ground coffee, sliced bacon and many other modern and generally accepted products which combine superior results with a saving of time and effort.”
The full page ad on the back page of that day’s Constitution-Tribune included the same sorts of endorsements, calling it “a fine loaf sold a better way.” Among other things, the ad included instructions on how to deal with the wrapping and the pins in the bread in order to keep the loaf fresh. At the top of the page, the ad proudly announced that sliced bread was “the greatest forward step in the baking industry since bread was wrapped.” While there is no definitive proof, it is likely that today’s phrase, “the greatest thing since sliced bread,” was derived from this original slogan for the product.
To the surprise of many—though certainly not Rohwedder—sliced bread became a big success and the phenomenon quickly spread. By 1930, only two years after the debut of sliced bread, Wonder Bread was building its own machines and distributing pre-sliced loaves of bread throughout the United States. This product is what put Wonder Bread’s name on the map.
It seems that the history of sliced bread should end here, but that’s not the case. For about two months in 1943, sliced bread disappeared from the shelves completely. In the midst of World War II, the government ordered a ban on sliced bread. The manufacturing of weaponry and other wartime necessities was deemed more important than the manufacturing of bread-slicing machines, and the conservation of materials—such as the thick wax paper used to wrap the loaves—was integral. But the ban did not go over well with bread making companies or with the general public. One woman even wrote a letter to the New York Timesadmonishing the ban:
“I should like to let you know how important sliced bread is to the morale and saneness of a household. My husband and four children are all in a rush during and after breakfast. Without ready-sliced bread I must do the slicing for toast—two pieces for each one—that’s ten. For their lunches I must cut by hand at least twenty slices, for two sandwiches apiece. Afterward I make my own toast. Twenty-two slices of bread to be cut in a hurry!”
After being initiated in January, the ban on sliced bread was lifted in March of 1943. The government said that the savings were not as much as were expected, but the quick turnaround of the ban likely had to do with the severe backlash from producers and consumers.
Apart from that slight hiccup, sliced bread has been in our lives for 85 years. These days, we hardly think about the convenience of it; a sandwich or a slice of toast can easily be at our fingertips. And the next invention that proves to be “the greatest thing since sliced bread” may be just around the corner.
– Nandakumar

if(typeof(networkedblogs)==”undefined”){networkedblogs = {};networkedblogs.blogId=1267163;networkedblogs.shortName=”my-page-my-blog”;} !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=”//platform.twitter.com/widgets.js”;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,”script”,”twitter-wjs”);!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=”//platform.twitter.com/widgets.js”;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,”script”,”twitter-wjs”);

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));http://www.facebook.com/pages/Khariharan/115524648579725

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Ranjani Geethalaya(Regd.) (Registered under Societies Registration Act XXI of 1860. Regn No S/28043 of 1995) A society for promotion of traditional values through,  Music, Dance, Art , Culture, Education and Social service. REGD OFFICE A-73 Inderpuri, New Delhi-110012, INDIA Email: ranjanigeethalaya@gmail.com  web: http://ranjanigeethalaya.webs.com (M)9868369793 all donations/contributions may be sent to Ranjani Geethalaya ( Regd) A/c no 3063000100374737, Punjab National Bank, ER 14, Inder Puri, New Delhi-110012, MICR CODE 110024135  IFSC CODE PUNB00306300

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

power by BLOGSPOT-PING

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

DlvrWidget({ width:300, items:5, widgetbg:’FFFFFF’, widgetborder:’CCCCCC’, titlecolor:’CCCCCC’, containerbg:’F9F9F9′, containerborder:’CCCCCC’, linkcolor:’86D8D5′, textcolor:’45240D’ }).render();

Medical Miracles


” } Google+

1. The Haitian girl who had a 16-pound tumor removed and a entire face reconstruction
Fun & Info @ Keralites.net
Marlie Casseus is a girl from Haiti, whose life was normal until the age of 14, when her face went completely unrecognizable and frighteningly disfigured because of a strange disease. As a result, not only she suffered physical pain but emotional anguish for being rejected by her friends and neighbors. The reason is a rare form of polyostotic fibrous dysplasia, a genetic disease that causes the sufferer’s bones to become swollen and as soft as jelly. Not only she suffered the deformation of her face but she was about to go blind due to the pressure of the tumor on her eye sockets.
Fortunately, the Haitian nonprofit Good Samaritan organization helped bring Marlie to the United States. And doctors at Jackson Memorial Medical Center in Miami could evaluate her condition. The hospital’s International Kids Fund, began collecting money for her operation. Donations came from all over the world and even doctors donated their time to perform the surgery on the girl.
It took 17 hours to remove the growth of both parts of her face. Afterwards she was breathing on her own in stable condition at Holtz Children’s Hospital. The surgery involved first, removing the mass of bone and jelly; then inserting metal plates to reconstruct Marlie’s lower eye sockets; and finally reconstructing the interior of her nose. The photographs above show the miraculous result.
2. The boy who got his elbow amputated and transformed into a new shoulder

Fun & Info @ Keralites.net

In 2008, 15-year-old Tom Lemm had his arm and shoulder amputated due to a tumor. Surgeons then used bone and tissue from his lost elbow to construct a new shoulder. At the same time, a metal support plate was inserted in Tom’s collar bone by Professor Simon Kay’s team. This will make the boy able to wear a false arm. Tom, who lives in Pontefract, West Yorks, has battled cancer for three years, and is the first person in Britain to undergo the seven-hour procedure, and just the second ever. “I was very upset at losing my arm but then the prof told me what he planned to do. I hope the fact it has worked for me gives others hope”, he said.
3. The kid who had his broken spine rejoined

Fun & Info @ Keralites.net

A 10-year-old boy, from Firozabad in Uttar Pradesh, India, fell while playing in a field and the moving blades of a tractor’s harrow went over his back cutting his vertebral column into two. After five hospitals said they could not treat him, the boy was taken to the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) Trauma Centre and operated right away. Doctors at the hospital managed to rejoin his broken spinal cord after performing a rare surgery lasting over eight hours. Nine months later, he is back on his feet and walking without help.
AIIMS Trauma Centre chief M.C. Mishra said: ‘I have done extensive research and can conclude that it is a first-of-its-kind case in medical history. Such a case with sharp penetrating injury to the spine in a child causing complete breakage of the lumbar spine in two parts presenting with complete loss of power and sensations is extremely unusual and has not been reported in literature either.’
4. The ‘Tree man’ who got six kilograms of warts removed

Fun & Info @ Keralites.net

This Indonesian man named Dede, first noticed the warts on his body after cutting his knee when he was a teenager. Over time, as the horn-like extensions grew to cover most of his body, he was sacked from his job, deserted by his wife and shunned by neighbors. After dealing with this problem for over two decades, the 37-year-old man, dubbed ‘The Tree Man’, went under surgery and 95 percent of the warts have been removed after nine operations. ‘He cannot be 100 percent cured, but his life quality has improved. If once he depended on others to do his activities, now he can eat by himself, use his hand to write, use the cell phone’, said Rachmad Dinata, one of his doctors. The warts on Dede’s body were a result of severe Human Papilloma Virus infection, according to an American doctor. And they might re-grow, but at least the disease is not life-threatening anymore.
5. The surgeon who performed a self-appendectomy

Fun & Info @ Keralites.net

In 1921 Dr. Evan O’Neill Kane carried out his own appendectomy. He is believed to have been the first surgeon to have done so. A few years before, in 1919 he self-amputated one of his own fingers that had become infected. But it was the operation of removing his own appendix under local anaesthetic, at the age of 60, which brought him to wider media attention. Dr. Kane did this, in part, in order to experience this from the patient’s perspective. He had in mind using local anaesthesia in future on patients with medical conditions that prevented a general anaesthetic being administered, and wanted to ensure that the procedure could be tolerated by the patient. Kane believed ether (the usual general anaesthetic of the time) was used too often and was more dangerous than local anaesthetics. Kane performed the operation with the aid of mirrors to enable him to see the work area. Since then the operation was rather more major than today, the incision to remove an appendix was much larger than modern keyhole surgery techniques. However, Kane was well enough to be taken home the following day.
On another occasion, in 1932 at the age of 70, Kane repaired his own inguinal hernia under local anesthetic. The hernia had been caused by a horse riding accident six years earlier. The operation was carried out at the Kane Summit Hospital with the press, including a photographer, in attendance. This operation was rather more dangerous than the earlier appendectomy because of the risk of puncturing the femoral artery. The operation lasted 1 hour and 55 minutes.
6. The baby that was literally born twice

Fun & Info @ Keralites.net

When Chad and Keri McCartney say their baby Macie Hope was born twice, they really mean it. When Keri was on the 23rd week of pregnancy, she and her family went to the obstetrician’s office to discover the sex of the baby she was carrying. Then, they discovered a huge tumor growing out from Macie’s tailbone. She had to go on surgery right after that.
Macie’s ‘first birth’ happened when surgeons at Texas Children’s Hospital took the tiny fetus from Keri’s womb to remove the tumor that would have killed her before she was born. On May 3rd, ten weeks after that, Macie was ‘born again’ and the McCartneys welcomed their surgically repaired — and perfectly healthy — baby girl into the world.
7. The 6-year-old girl who had half of her brain removed

Fun & Info @ Keralites.net

Jessie Hall is a 6-year-old girl from Aledo, Texas, who underwent surgery at the Johns Hopkins Children’s Center to remove the right half of her brain and stop her seizures. She has Rasmussen’s encephalitis – a progressive inflammatory disease that was destroying the right side of her brain – and is a patient of Eileen Vining, M.D., Director of the Pediatric Epilepsy Center. Her surgery was successfully performed on June 11th, 2008 by world-renowned neurosurgeon Ben Carson, M.D. The radical procedure – called a hemispherectomy – is supposed to make her seizure-free.
Jessie had her first seizure while eating a sandwich aboard a boat on Lake Texana in her home state of Texas. She had her second in kindergarten that September of 2007. Her seizures began to increase in severity and number. Her parents brought her to Hopkins Children’s and into the care of its pediatric epilepsy program.
8. The Indian girl who had four limbs removed

Fun & Info @ Keralites.net

This little girl named Lakshmi, after the four-armed Hindu goddess of wealth, is a 2-year-old that was born with four arms, four legs and extra internal organs. She has been successfully operated in India. The surgery was expected to take 40 hours, but after 27 hours, the procedure was over. Doctors said that Lakshmi would not have much chance of living past adolescence if the surgery had not been done.
9. The conjoined twin girls who got separated

Fun & Info @ Keralites.net

Formerly conjoined twin sisters Trishna and Krishna were discharged from an Australian hospital five weeks after their separation surgery and just in time to celebrate their third birthday. The Bangladeshi-born girls had made amazing progress since the surgery and were already using walkers to move around the hospital. The girls had been joined at the top of their heads and shared brain tissue and blood vessels before their separation in a 30-hour operation involving 16 specialists. They were given just a 25 percent chance of both recovering completely.
The girls were joined by the top and back of the head, meaning they had never seen each other before.
10. The baby who had his feet fixed in-utero

Fun & Info @ Keralites.net

Australian surgeons saved the feet of a baby in the womb in 2008 by performing what is believed to be the earliest in-utero surgery of its kind in the world. Constricting bands were cutting off the blood to Leah Bowlen’s feet when her mother was 22-weeks pregnant. Amniotic bands were cut by delicate surgery from above the ankles of the unborn baby. Amniotic band syndrome or amniotic disruption complex is a congenital limb abnormality. The condition occurs in between one in 12,000 and one in 15,000 live births. Without the ground-breaking surgery, little Leah would have been born with no feet. Now, there is only an indentation mark around her ankle to indicate the problem that was rectified.

if(typeof(networkedblogs)==”undefined”){networkedblogs = {};networkedblogs.blogId=1267163;networkedblogs.shortName=”my-page-my-blog”;} !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=”//platform.twitter.com/widgets.js”;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,”script”,”twitter-wjs”);!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=”//platform.twitter.com/widgets.js”;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,”script”,”twitter-wjs”);

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));http://www.facebook.com/pages/Khariharan/115524648579725

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Ranjani Geethalaya(Regd.) (Registered under Societies Registration Act XXI of 1860. Regn No S/28043 of 1995) A society for promotion of traditional values through,  Music, Dance, Art , Culture, Education and Social service. REGD OFFICE A-73 Inderpuri, New Delhi-110012, INDIA Email: ranjanigeethalaya@gmail.com  web: http://ranjanigeethalaya.webs.com (M)9868369793
 all donations/contributions may be sent to Ranjani Geethalaya ( Regd) A/c no 3063000100374737, Punjab National Bank, ER 14, Inder Puri, New Delhi-110012, MICR CODE 110024135  IFSC CODE PUNB00306300

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

power by BLOGSPOT-PING

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=283013265118296”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

DlvrWidget({ width:300, items:5, widgetbg:’FFFFFF’, widgetborder:’CCCCCC’, titlecolor:’CCCCCC’, containerbg:’F9F9F9′, containerborder:’CCCCCC’, linkcolor:’86D8D5′, textcolor:’45240D’ }).render();