the power of bhrahmacharya | Harikrishnamurthy’s Weblog


the power of bhrahmacharya | Harikrishnamurthy’s Weblog:

‘via Blog this’

பிரம்மச்சர்யத்தின் சக்தி;

சுவாமி விவேகானந்தர் தனது சுற்றுப்பயணத்தின் போது ஒருமுறை மீரட்டில் தங்கியிருந்தார். ஜான் லுப்பக் என்பவர் எழுதிய நூல்களைப் படிக்க விரும்பினார். சக துறவியான அகண்டானந்தர் அவற்றை
அருகில் உள்ள நூல் நிலையத்தில் இருந்து எடுத்து வந்து தந்தார். பெரிய தலையணை அளவில் இருந்த அந்தப் புத்தகத்தை மறுநாளே திருப்பிக் கொடுத்து விட்டார் விவேகானந்தர். நூல் நிலையக் காப்பாளருக்கு ஒரே சந்தேகம். ”ஏன் உடனே திருப்பிக் கொடுக்கிறீர்கள், படிக்கவில்லையா என்ன?” என்று கேட்டார் அகண்டானந்தரிடம்.

அதற்கு அகண்டானந்தர், ”இல்லை. சுவாமி விவேகானந்தர் படித்து முடித்து விட்டார், அதனால் தான் திருப்பிக் கொடுக்க வந்தேன்” என்றார். ஆனால் நூலகக் காப்பாளர் அதனைநம்பவில்லை. அது சாத்தியமே இல்லை என்றும், இவ்வளவு பெரிய புத்தகத்தை ஒரே நாளில் யாராலும் படிக்க முடியாது என்றும் அவர் வாதிட்டார்.

நடந்த விஷயத்தை விவேகானந்தரிடம் தெரிவித்தார் அகண்டானந்தர். உடனே விவேகானந்தர், அகண்டானந்தருடன் புறப்பட்டு நூலகத்தை அடைந்தார். காப்பாளரிடம் தான் அந்தப் புத்தகத்தை முழுக்கப் படித்து முடித்து விட்டதாகவும், வேண்டுமானால் அந்தப் புத்தகத்திலிருந்து கேள்விகள் கேட்டு தன்னைப் பரீட்சித்துப் பார்த்துக் கொள்ளும்படியும் சொன்னார்.

நூலகரும் ஒப்புக் கொண்டு, அந்தப் புத்தகத்தில் இருந்து பல கேள்விகளைக் கேட்டார். எல்லாவற்றிற்கும் தெள்ளத் தெளிவாக பதில் கூறினார் சுவாமி விவேகானந்தர். நூலகருக்கு ஆச்சரியம் தாங்கவில்லை. சுவாமிகள் ஒரு மிகப் பெரிய மேதை என்பதை ஒப்புக் கொண்ட அவர், எப்படி இது சாத்தியம் என்ற எதிர் வினாவையும் எழுப்பினார்.

அதற்கு சுவாமி விவேகானந்தர், “ஒருவன் பிரம்மச்சரியத்தை அனுஷ்டித்தால், அவனால் எதுவும் முடியும். பிரம்மச்சரியத்தின் ஆற்றலுக்கு முன்னால் இதெல்லாம் சர்வ சாதாரணம்” என்றார் கம்பீரத்துடன் .

நூலகர் வியப்படைந்ததுடன், சுவாமிகளின் ஆற்றலை அனைவரிடமும் கூறி மகிழ்ந்தார்.


Be positive


I remember my dad teaching me the power of language at a very young age. Not only did my dad understand that specific words affect our mental pictures, but he understood words are a powerful programming factor in lifelong success.
One particularly interesting event occurred when I was eight. As a kid, I was always climbing trees, poles, and literally hanging around upside down from the rafters of our lake house. So, it came to no surprise for my dad to find me at the top of a 30-foot tree swinging back and forth. My little eight-year-old brain didn’t realize the tree could break or I could get hurt. I just thought it was fun to be up so high.

My older cousin, Tammy, was also in the same tree. She was hanging on the first big limb, about ten feet below me. Tammy’s mother also noticed us at the exact time my dad did. About that time a huge gust of wind came over the tree. I could hear the leaves start to rattle and the tree begin to sway. I remember my dad’s voice over the wind yell, “Bart, Hold on tightly.” So I did. The next thing I know, I heard Tammy screaming at the top of her lungs, laying flat on the ground. She had fallen out of the tree.
I scampered down the tree to safety. My dad later told me why she fell and I did not. Apparently, when Tammy’s mother felt the gust of wind, she yelled out, “Tammy, don’t fall!” And Tammy did fall. My dad then explained to me that the mind has a very difficult time processing a negative image.


In fact, people who rely on internal pictures cannot see a negative at all. In order for Tammy to process the command of not falling, her nine-year-old brain had to first imagine falling, then try to tell the brain not to do what it just imagined. Whereas, my eight-year-old brain instantly had an internal image of me hanging on tightly.
This concept is especially useful when you are attempting to break a habit or set a goal. You can’t visualize not doing something.
The only way to properly visualize not doing something is to actually find a word for what you want to do and visualize that.
 
For example, when I was thirteen years old, I played for my junior high school football team. I tried so hard to be good, but I just couldn’t get it together at that age. I remember hearing the words run through my head as I was running out for a pass, “Don’t drop it!” Naturally, I dropped the ball. My coaches were not skilled enough to teach us proper “self-talk.” They just thought some kids could catch and others couldn’t. I’ll never make it pro, but I’m now a pretty good Sunday afternoon football player, because all my internal dialogue is positive and encourages me to win.
I wish my dad had coached me playing football instead of just climbing trees. I might have had a longer football career. If our parents can set a lifetime of programming with one wrong statement, imagine the kind of programming you are doing on a daily basis with your own internal dialogue.
Here is a list of Toxic Vocabulary words. Notice when you or other people use them.
   Ø But: Negates any words that are stated before it.
   Ø Try: Presupposes failure.
   Ø If: Presupposes that you may not.
   Ø Might: It does nothing definite. It leaves options for your listener..
   Ø Would Have: Past tense that draws attention to things that didn’t actually happen.
   Ø Should Have: Past tense that draws attention to things that didn’t actually happen implies guilt
  Ø Could Have: Past tense that draws attention to things that didn’t actually happen but the person tries to take credit as if it did happen.
 Ø Can’t/Don’t: These words force the listener to focus on exactly the opposite of what you want. This is a classic mistake that parents and coaches make without knowing the damage of this linguistic error.

Example-1:
Toxic phrase: “Don’t drop the ball!”
Likely result: Drops the ball
Better language: “Catch the ball!”* *

Example-2:
Toxic phrase: “You shouldn’t watch so much television.”
Likely result: Watches more television.
Better language: “I read too much television makes people stupid.

Mouse Trap


A mouse looked through the crack in the wall to see the farmer and his wife open a package… “What food might this contain?” The mouse wondered – he was devastated to discover it was a mousetrap.
Retreating to the farmyard, the mouse proclaimed the warning.  “There is a mousetrap in the house! There is a mousetrap in the house!” 
The chicken clucked and scratched, raised her head and said,  “Mr. Mouse, I can tell this is a grave concern to you but it is of no consequence to me. I cannot be bothered by it.”
 
The mouse turned to the goat and told him, “There is a mousetrap in the house! There is a mousetrap in the house!”  The goat sympathized, but said, “I am so very sorry, Mr. Mouse, but there is nothing I can do about it. “
 
The mouse turned to the cow and said, “There is a mousetrap in the house! There is a mousetrap in the house!”  The cow said, “Wow, Mr. Mouse.  I’m sorry for you, but it’s no skin off my nose. But wish you well; be assured you are in my prayers “
 
So, the mouse returned to the house, head down and dejected, to face the farmer’s mousetrap– alone. 
That very night a sound was heard throughout the house — like the sound  of a mousetrap catching its prey. The farmer’s wife rushed to see what was  caught.   In the darkness, she did not see it was a venomous snake whose tail the trap had caught.  The snake bit the farmer’s wife.
The farmer rushed her to the hospital  and she returned home with a fever. Everyone knows you treat a fever with fresh chicken soup, so the farmer took his hatchet to the farmyard  for the soup’s main ingredient.  But his wife’s sickness continued, so friends and neighbors came to sit with her  around the clock. To feed them, the farmer  butchered the goat.  The farmer’s wife did not get well; she died.
So many people came for her funeral, the farmer had the cow slaughtered to provide enough meat  for all of them. The mouse looked upon it all from his crack in
the wall with great sadness.
 
So, the next time you hear someone is facing a problem and think it doesn’t concern you, Remember that when one of us is threatened, we are all at risk.  We are all involved in this journey called life. We must keep an eye out for one another  and make an extra effort to encourage one another because directly or indirectly we might have to suffer!!!


FriendsHow To Be A Good Friend

Fun & Info @ Keralites.net


How To Be A Good Friend

It is said that people are not calculated according to the number of friends they have, yes, some people they are friends. It is very difficult to have a good friend to others and a reliable everywhere. It will be difficult to win the love, appreciation and trust of others, unless and until you have the basic quality and features as one of being a good friend .


Fun & Info @ Keralites.net

Qualities Of Being A Good Friend

What You Are: —
To be accepted by others around you, do not try to be someone that you do not. Be yourself. Let yourself be known and accepted for the performance of yourself, not for someone that you are not.

Be respectful :–
Know boundaries. Things and you should discuss your treatment with care – your friends may not share this information with anyone, and may not want. She shared it with you – and only you, as you know. For example: If you do not want your love your name, do not push yourself into it. If she named her heart, do not tell anyone else. This is only polite to anyone and everyone dissemination worth the expectation that you will keep the confidence.

Be Honest: —
A dishonest person can have friends around him / her, but not the truth. If you want a good friend to others, it is important to show loyalty to those around you. No broken promises that you make them. Think twice before making your response – whether you can stand up to speak for you. In case if you have promised and could not complete it, be honest to tell them about the whole dilemma.

Are You Dependable: —
You should win the confidence of the people you want to be a good friend. This is only if you can show honest with them. Be loyal. If your friend shares his / her best kept secrets with you, do not let any third person even get suggestions about it. Blabbing secrets to others would result in the loss of your confidence and trust in you. You’ll then be viewed as a backstabber. Remember, trust is the foundation of good friendship. So, do not trust to leave their friends, at any cost.

Listen : —
Hear your friends. Lending an ear to the needs, their emotions, feelings and desires. Without limiting yourself by just listening to them. Show your reaction to anything they say, by gestures. Showing feel will not serve the purpose. Try to empathize their situation.

Shows the time of crisis: —
May be through thick and thin of your life. You should be the first to help you in your time of crisis. For example, if your friend is a hospital, give his / her immediate aid, such as packed in bags, before I do. Do not leave your friends to enjoy himself / themselves in any illegal activities. Special care of your friends who you think was wedged with any type of addiction. Advise that person out of the habit. Whether it’s physical, mental or financial support, allowing the first there, rather than as a last resort.

Leave space: —
The most important aspect, the maximum that people neglect when they want a good friend, the needs of the space friendship. While getting personal with your friends, do not forget to leave a space for him / her. It is very important to maintain the personality of the friendship. Do not be clingy or poor. Give your friend enough time to hang out with others. Him / her space is needed. Not enjoy all the time on the job,he / she does not want to share with you or do not want your participation in it.

Fun & Info @ Keralites.net

Quotes of Good Friend:-

How I wish I had a friend like you.
Someone I could tell my troubles to.
Someone who won’t laugh and call me fool.
A good friend like you.


Every afternoon we share a walk.
Just a couple times around the block.
You’re so patient while I talk and talk.
A good friend like you.


Time is all I have to spend on you.
You appreciate it when I do.
Make me feel I’m extra special too.
A good friend like you.


Fun & Info @ Keralites.net

the power of bhrahmacharya


பிரம்மச்சர்யத்தின் சக்தி;

சுவாமி விவேகானந்தர் தனது சுற்றுப்பயணத்தின் போது ஒருமுறை மீரட்டில் தங்கியிருந்தார். ஜான் லுப்பக் என்பவர் எழுதிய நூல்களைப் படிக்க விரும்பினார். சக துறவியான அகண்டானந்தர் அவற்றை 
அருகில் உள்ள நூல் நிலையத்தில் இருந்து எடுத்து வந்து தந்தார். பெரிய தலையணை அளவில் இருந்த அந்தப் புத்தகத்தை மறுநாளே திருப்பிக் கொடுத்து விட்டார் விவேகானந்தர். நூல் நிலையக் காப்பாளருக்கு ஒரே சந்தேகம். ”ஏன் உடனே திருப்பிக் கொடுக்கிறீர்கள், படிக்கவில்லையா என்ன?” என்று கேட்டார் அகண்டானந்தரிடம்.

அதற்கு அகண்டானந்தர், ”இல்லை. சுவாமி விவேகானந்தர் படித்து முடித்து விட்டார், அதனால் தான் திருப்பிக் கொடுக்க வந்தேன்” என்றார். ஆனால் நூலகக் காப்பாளர் அதனைநம்பவில்லை. அது சாத்தியமே இல்லை என்றும், இவ்வளவு பெரிய புத்தகத்தை ஒரே நாளில் யாராலும் படிக்க முடியாது என்றும் அவர் வாதிட்டார்.

நடந்த விஷயத்தை விவேகானந்தரிடம் தெரிவித்தார் அகண்டானந்தர். உடனே விவேகானந்தர், அகண்டானந்தருடன் புறப்பட்டு நூலகத்தை அடைந்தார். காப்பாளரிடம் தான் அந்தப் புத்தகத்தை முழுக்கப் படித்து முடித்து விட்டதாகவும், வேண்டுமானால் அந்தப் புத்தகத்திலிருந்து கேள்விகள் கேட்டு தன்னைப் பரீட்சித்துப் பார்த்துக் கொள்ளும்படியும் சொன்னார்.

நூலகரும் ஒப்புக் கொண்டு, அந்தப் புத்தகத்தில் இருந்து பல கேள்விகளைக் கேட்டார். எல்லாவற்றிற்கும் தெள்ளத் தெளிவாக பதில் கூறினார் சுவாமி விவேகானந்தர். நூலகருக்கு ஆச்சரியம் தாங்கவில்லை. சுவாமிகள் ஒரு மிகப் பெரிய மேதை என்பதை ஒப்புக் கொண்ட அவர், எப்படி இது சாத்தியம் என்ற எதிர் வினாவையும் எழுப்பினார்.

அதற்கு சுவாமி விவேகானந்தர், “ஒருவன் பிரம்மச்சரியத்தை அனுஷ்டித்தால், அவனால் எதுவும் முடியும். பிரம்மச்சரியத்தின் ஆற்றலுக்கு முன்னால் இதெல்லாம் சர்வ சாதாரணம்” என்றார் கம்பீரத்துடன் .

நூலகர் வியப்படைந்ததுடன், சுவாமிகளின் ஆற்றலை அனைவரிடமும் கூறி மகிழ்ந்தார்.

 

 

Positive talking


I remember my dad teaching me the power of language at a very young age. Not only did my dad understand that specific words affect our mental pictures, but he understood words are a powerful programming factor in lifelong success.
One particularly interesting event occurred when I was eight. As a kid, I was always climbing trees, poles, and literally hanging around upside down from the rafters of our lake house. So, it came to no surprise for my dad to find me at the top of a 30-foot tree swinging back and forth. My little eight-year-old brain didn’t realize the tree could break or I could get hurt. I just thought it was fun to be up so high.
My older cousin, Tammy, was also in the same tree. She was hanging on the first big limb, about ten feet below me. Tammy’s mother also noticed us at the exact time my dad did. About that time a huge gust of wind came over the tree. I could hear the leaves start to rattle and the tree begin to sway. I remember my dad’s voice over the wind yell, “Bart, Hold on tightly.” So I did. The next thing I know, I heard Tammy screaming at the top of her lungs, laying flat on the ground. She had fallen out of the tree.
I scampered down the tree to safety. My dad later told me why she fell and I did not. Apparently, when Tammy’s mother felt the gust of wind, she yelled out, “Tammy, don’t fall!” And Tammy did fall. My dad then explained to me that the mind has a very difficult time processing a negative image.

 
In fact, people who rely on internal pictures cannot see a negative at all. In order for Tammy to process the command of not falling, her nine-year-old brain had to first imagine falling, then try to tell the brain not to do what it just imagined. Whereas, my eight-year-old brain instantly had an internal image of me hanging on tightly.

This concept is especially useful when you are attempting to break a habit or set a goal. You can’t visualize not doing something. 
The only way to properly visualize not doing something is to actually find a word for what you want to do and visualize that.
 
For example, when I was thirteen years old, I played for my junior high school football team. I tried so hard to be good, but I just couldn’t get it together at that age. I remember hearing the words run through my head as I was running out for a pass, “Don’t drop it!” Naturally, I dropped the ball. My coaches were not skilled enough to teach us proper “self-talk.” They just thought some kids could catch and others couldn’t. I’ll never make it pro, but I’m now a pretty good Sunday afternoon football player, because all my internal dialogue is positive and encourages me to win.
I wish my dad had coached me playing football instead of just climbing trees. I might have had a longer football career. 
If our parents can set a lifetime of programming with one wrong statement, imagine the kind of programming you are doing on a daily basis with your own internal dialogue.

Here is a list of Toxic Vocabulary words. Notice when you or other people use them.
   Ø But: Negates any words that are stated before it.
   Ø Try: Presupposes failure.
   Ø If: Presupposes that you may not.
   Ø Might: It does nothing definite. It leaves options for your listener..
   Ø Would Have: Past tense that draws attention to things that didn’t actually happen.
   Ø Should Have: Past tense that draws attention to things that didn’t actually happen implies guilt
  Ø Could Have: Past tense that draws attention to things that didn’t actually happen but the person tries to take credit as if it did happen. 
 Ø Can’t/Don’t: These words force the listener to focus on exactly the opposite of what you want. This is a classic mistake that parents and coaches make without knowing the damage of this linguistic error. 
 
 
Example-1:
Toxic phrase: “Don’t drop the ball!”
Likely result: Drops the ball
Better language: “Catch the ball!”* *

Example-2: 
Toxic phrase: “You shouldn’t watch so much television.”
Likely result: Watches more television.
Better language: “I read too much television makes people stupid.

Mouse trap


A mouse looked through the crack in the wall to see the farmer and his wife open a package… “What food might this contain?” The mouse wondered – he was devastated to discover it was a mousetrap. 
Retreating to the farmyard, the mouse proclaimed the warning.  “There is a mousetrap in the house! There is a mousetrap in the house!” 
The chicken clucked and scratched, raised her head and said,  “Mr. Mouse, I can tell this is a grave concern to you but it is of no consequence to me. I cannot be bothered by it.”
 
The mouse turned to the goat and told him, “There is a mousetrap in the house! There is a mousetrap in the house!”  The goat sympathized, but said, “I am so very sorry, Mr. Mouse, but there is nothing I can do about it. “
 
The mouse turned to the cow and said, “There is a mousetrap in the house! There is a mousetrap in the house!”  The cow said, “Wow, Mr. Mouse.  I’m sorry for you, but it’s no skin off my nose. But wish you well; be assured you are in my prayers “
 
So, the mouse returned to the house, head down and dejected, to face the farmer’s mousetrap– alone. 
That very night a sound was heard throughout the house — like the sound  of a mousetrap catching its prey. The farmer’s wife rushed to see what was  caught.   In the darkness, she did not see it was a venomous snake whose tail the trap had caught.  The snake bit the farmer’s wife. 
The farmer rushed her to the hospital  and she returned home with a fever. Everyone knows you treat a fever with fresh chicken soup, so the farmer took his hatchet to the farmyard  for the soup’s main ingredient.  But his wife’s sickness continued, so friends and neighbors came to sit with her  around the clock. To feed them, the farmer  butchered the goat.  The farmer’s wife did not get well; she died. 
So many people came for her funeral, the farmer had the cow slaughtered to provide enough meat  for all of them. The mouse looked upon it all from his crack in 
the wall with great sadness.
 
So, the next time you hear someone is facing a problem and think it doesn’t concern you, Remember that when one of us is threatened, we are all at risk.  We are all involved in this journey called life. We must keep an eye out for one another  and make an extra effort to encourage one another because directly or indirectly we might have to suffer!!!